Hlavní

Mzdy a platy ve zdravotnictví v roce 2009

Číslo:
 32/10
Region:
 Česká republika
Průměrný měsíční plat zaměstnanců ve zdravotnictví celkem v ČR odměňovaných podle platných předpisů o platu, (zřizovatel Ministerstvo zdravotnictví, kraj, obec a město, ostatní centrální orgány) v roce 2009 činil 26 750 Kč, u lékařů a zubních lékařů 48 723 Kč, u všeobecných sester a porodních asistentek 26 261 Kč. Proti roku 2008 vzrostl celkový průměrný plat o 7,6 %. Průměrná měsíční mzda zaměstnanců odměňovaných podle platných předpisů o mzdě (v privátních organizacích a ve všech lázeňských organizacích bez ohledu na zřizovatele) dosáhla ve zdravotnictví celkem v ČR výše 22 840 Kč, u lékařů a zubních lékařů 47 266 Kč, u všeobecných sester a porodních asistentek 22 371 Kč. Proti roku 2008 vzrostla průměrná měsíční mzda o 6,8 %.
 (0.24 MB)

Činnost oboru nukleární medicíny v roce 2009

Číslo:
 33/10
Region:
 Česká republika

Podkladem pro zpracování dat o činnosti nukleární medicíny je pravidelné roční statistické zjišťování výkazem o činnosti zdravotnických zařízeních A (MZ) 1-01, které vyplňuje každé ambulantní oddělení (pracoviště) oboru nukleární medicíny ve všech zdravotnických zařízeních bez ohledu na jejich zřizovatele.

 (0.17 MB)

Potraty podle věku ženy v roce 2009

Číslo:
 31/10
Region:
 Česká republika
V roce 2009 bylo v České republice hlášeno 40 528 potratů, to znamená, že na tisíc žen fertilního věku (15-49 let) připadlo celkem 15,94 potratů. Z toho bylo 9,69 umělých přerušení těhotenství (UPT) a 5,76 samovolných potratů připadajících na 1 000 žen v plodném věku. Zbytek tvořila mimoděložní těhotenství a ostatní potraty.
 (0.86 MB)

Lázeňská péče 2009

Lázeňská péče
Zdrojem informací je výkaz o lázeňské péči, vyplňovaný lázeňskými zařízeními. Data jsou vztažena na dospělé, dorost a děti. Jsou členěna na tuzemce a cizince a podle způsobu úhrady. Publikace obsahuje počty přijatých pacientů a ošetřovacích dnů podle výše uvedených skupin a skupin diagnóz.

Zdravotnická zařízení v ČR v roce 2009

Číslo:
 30/10
Region:
 Česká republika
Tato aktuální informace charakterizuje vývoj sítě zdravotnických zařízení v roce 2009, s důrazem na výraznější změny proti předešlému roku, případně proti dlouhodobému trendu. Zajištění léčebně preventivní péče v ČR je hodnoceno odděleně za ambulantní a lůžkovou péči. V roce 2009 bylo v ČR evidováno celkem 27 959 zdravotnických zařízení, z toho 19 824 samostatných ordinací lékařů primární péče a lékařů specialistů. Na 1 lékaře připadalo v průměru 233 obyvatel, na 1 ambulantního lékaře 326 obyvatel. Publikované údaje jsou čerpány z Registru zdravotnických zařízení, jehož garantem je Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR.
 (0.46 MB)

Činnost chirurgických oborů v ambulantní péči v roce 2009

Číslo:
 29/10
Region:
 Česká republika
Tato Aktuální informace podává přehled o činnosti chirurgických ambulancí, jako je druh a počet chirurgických ošetření-vyšetření, počet ošetřených úrazů ve vztahu k věku zraněné osoby a druhu úrazu a o počtu fyzických osob a jejich úvazků, které činnost ambulancí po odborné stránce zajišťují. Nabízí také jednoduché srovnání těchto ukazatelů podle krajů ČR.
 (0.15 MB)

Činnost zdravotnických zařízení v České republice v roce 2009 - Obor klinická hematologie

Číslo:
 28/10
Region:
 Česká republika
Tato Aktuální informace popisuje činnost zdravotnických zařízení v oboru klinické hematologie. Zdrojem dat jsou roční výkazy o činnosti (formulář A (MZ) 1-01), které vyplňují a předkládají ÚZIS ČR oddělení a pracoviště zdravotnických zařízení (zpravodajské jednotky) jako součást Programu statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví ČR. Návratnost výkazů klinické hematologie byla 92 % a celkem tak bylo zpracováno 174 zpravodajských jednotek. Činnost v oboru klinické hematologie zajišťovalo 190,39 lékařů a 1 218,99 zdravotnických pracovníků. V odděleních a pracovištích klinické hematologie bylo provedeno 23 100 804 výkonů.
 (0.26 MB)

Činnost oboru gastroenterologie v ČR v roce 2009

Číslo:
 26/10
Region:
 Česká republika
V České republice zajišťovalo v roce 2009 činnost gastroenterologických pracovišť 355 lékařů. Počet ošetření a léčených pacientů se oproti předchozímu roku zvýšil jen mírně. Celkem bylo evidováno 138 tisíc dispenzarizovaných pacientů pro vybraná gastroenterologická onemocnění, nejčastěji pro refluxní chorobu jícnu. Nárůst zaznamenal počet případů Crohnovy nemoci.
 (0.23 MB)

Indikační skupiny lázeňské péče 2005-2009

Číslo:
 27/10
Region:
 Česká republika
Tato Aktuální informace přináší vybrané údaje o vývoji lázeňské péče v ČR podle indikačních skupin za léta 2005-2009. Celkový počet pacientů v lázeňské péči za toto období vzrostl ze 314 298 na 378 181 osob. Tradičně nejvyšší podíl dospělých pacientů léčených na náklady zdravotního pojištění i platících pacientů ze zahraničí i tuzemska se léčí na nemoci pohybového ústrojí, nejvyšší podíl dorostu na nemoci nervové soustavy a nejvyšší podíl dětských pacientů se léčí na netuberkulózní nemoci dýchacího ústrojí.
 (0.19 MB)

Lůžková péče 2009

Lůžková péče
Publikace obsahuje přehled o činnosti lůžkových zařízení v České republice a jednotlivých krajích. Kapacitní údaje o úhrnném lůžkovém fondu, personálním vybavení zařízení, o počtu hospitalizovaných, délce ošetřovací doby a využití maximální a skutečné lůžkové kapacity podle druhu zařízení jsou doplněny vývojovými řadami.