Hlavní

Činnost oboru alergologie v roce 2009

Číslo:
 20/10
Region:
 Česká republika
Tato aktuální informace uvádí počet ordinací a jejich personální zabezpečení, dále počty ošetření (vyšetření) a počty léčených pacientů. Dává přehled o počtu léčených pacientů na vybrané diagnózy v České republice v roce 2009.
 (0.25 MB)

Činnost zdravotnických zařízení v České republice v roce 2009. Obor klinická biochemie

Číslo:
 19/10
Region:
 Česká republika
Tato Aktuální informace popisuje činnost zdravotnických zařízení (ZZ) v oboru klinické biochemie. Zdrojem dat jsou roční výkazy o činnosti (formulář A (MZ) 1-01), které vyplňují a předkládají oddělení a pracoviště zdravotnických zařízení (zpravodajské jednotky) jako součást Programu statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví ČR. Celkem bylo zpracováno 313 z 334 zpravodajských jednotek. Činnost v oboru klinické biochemie zajišťovalo 287,17 lékařů a 3 692,44 zdravotnických pracovníků. V odděleních a pracovištích klinické biochemie bylo provedeno 184 729 432 výkonů a dispenzarizováno 26 433 pacientů.
 (0.16 MB)

Péče o pacienty užívající psychoaktivní látky v ambulantních zařízeních ČR v roce 2009

Číslo:
 18/10
Region:
 Česká republika
V roce 2009 bylo léčeno v ambulantních zdravotnických zařízeních 41 419 uživatelů návykových látek a proti předchozímu roku jejich počet klesl o 3 %. Během sledovaného roku absolvovalo substituční terapii 1 555 osob. Proti roku 2008 stoupl počet substituentů o 13 %.
 (0.36 MB)

Nově hlášené nemoci z povolání v roce 2009

Číslo:
 17/10
Region:
 Česká republika
Aktuální informace podává přehled o počtu nově hlášených profesionálních onemocnění na území České republiky. Data pocházejí z Národního registru nemocí z povolání (NRNP), jehož je Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR správcem. Zpracovatelem hlášení do registru je Státní zdravotní ústav v Praze. Počet nově hlášených profesionálních onemocnění se oproti předchozímu roku snížil o 6,4 % na 1 313 případů, z toho se 1 245 případů týkalo nemocí z povolání a 68 případů ohrožení nemocí z povolání.
 (0.43 MB)

Činnost ambulantních psychiatrických zařízení v roce 2009

Číslo:
 15/10
Region:
 Česká republika
Počet ambulantních psychiatrických ošetření-vyšetření vzrostl oproti předchozímu roku o 2 % (tj. na 2 609 928 vyšetření). Nárůst byl zaznamenán také u počtu prvních ošetření (o necelé 4 %). Celkově bylo v roce 2009 ošetřeno 482 970 pacientů, psychiatrickou péči vyhledávaly častěji ženy. Aktuální informace o činnosti oboru psychiatrie přináší také údaje o struktuře prvních ošetření v ambulantních psychiatrických zařízeních, mírách incidence a prevalence vybraných skupin psychiatrických diagnóz a jejich regionální diferenciaci a o počtech vyšetření na HIV, HAV, HBsAg a HCV provedených na ambulantních odděleních a pracovištích psychiatrie a sexuologie.
 (0.29 MB)

Činnost oboru dětského a dorostového v ambulantní péči v roce 2009

Číslo:
 16/10
Region:
 Česká republika

V krajích ČR připadalo v roce 2009 průměrně 11,27 dětských a dorostových lékařů na 10 000 obyvatel do 19 let. Podíl dětí kojených 6 měsíců a déle se zvýšil na 37,4 %. Nezměněn zůstal trend rostoucího podílu alergiků v dětské a dorostové populaci (14,6 %).

 (0.33 MB)

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR (Duševní zdraví, vitalita, Kognitivní schopnosti)

Číslo:
 12/10
Region:
 Česká republika
Aktuální informace hodnotí duševní zdraví a vitalitu respondentů pomocí dvou souhrnných indexů. Ty vypovídají o zhoršování duševního zdraví a vitality s věkem, vyjma přechodného zlepšení ve věku 55-74 let. Ženy vykazují horší duševní zdraví i vitalitu ve srovnání s muži. Orientační srovnání vybraných otázek s rokem 2002 a 1999 ukazuje na trend zlepšování hodnocení duševního zdraví a vitality. Hodnoceny v šetření EHIS byly také kognitivní schopnosti jedinců, přičemž potíže s pamětí uvedlo 28 % respondentů a potíže s přemýšlením má 18 % dotázaných. Obě hodnocení se ve srovnání s rokem 2002 výrazně zlepšila.
 (0.32 MB)

Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce 2009

Číslo:
 13/10
Region:
 Česká republika
Ke konci roku 2009 bylo v ČR 34 kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do 3 let, jejichž kapacita byla ke stejnému datu 1 818 míst a bylo v nich umístěno 1 391 dětí. V průběhu roku bylo přijato 1 966 dětí, nejčastěji ze sociálních důvodů. Propuštěno bylo během roku 2 022 dětí, 55 % do vlastní rodiny. Více než čtvrtina propuštěných dětí strávila v ústavu více než rok.
 (0.43 MB)

Činnost hemodialyzačních středisek v České republice v roce 2009

Číslo:
 14/10
Region:
 Česká republika
V České republice bylo k 31. 12. 2009 evidováno 93 hemodialyzačních středisek s celkem 1 115 dialyzačními lůžky. Jejich činnost zajišťovalo 200 lékařů. Počet provedených výkonů vzrostl proti předchozímu roku o 4 % na 747 tisíc, z čehož 64,5 % tvořily hemodialýzy a 35,2 % hemodiafiltrace. V hemodialyzačních střediscích se v daném roce léčilo přes 10 200 pacientů.
 (0.18 MB)

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR (Spokojenost se zdravotní péčí)

Číslo:
 11/10
Region:
 Česká republika
Aktuální informace hodnotí spokojenost respondentů s poskytovateli zdravotní péče. Respondenti jsou nejvíce spokojeni se službami dentální péče, následují lékaři specialisté, praktičtí lékaři a lůžková zařízení. Spokojenost se službami domácí péče je hodnocena zvlášť pro vysoký počet odpovědí "neví" a "odmítl". Obecně lze říci, že ženy jsou spokojenější než muži, s věkem roste podíl spokojených respondentů a klesá podíl nevyhraněných odpovědí. Podařilo se také prokázat určitou souvislost se subjektivně vnímaným zdravím. Jednotlivá tvrzení jsou statisticky testována, a spolu s výsledky komentována v příslušných podkapitolách této Aktuální informace.
 (0.39 MB)