Hlavní

Zhoubné nádory v roce 2007

Číslo:
 71/10
Region:
 Česká republika

Aktuální informace přináší data o nově hlášených onkologických onemocněních do Národního onkologického registru (NOR ČR) v roce 2007. Sledován je vývoj incidence v posledním desetiletí u všech diagnóz zhoubných nádorů. Incidence je dále analyzována z hlediska věkové struktury a podle vybraných diagnóz. Pro základní orientaci jsou zde uvedeny také trendy úmrtnosti na zhoubné novotvary v České republice. Evidenci zemřelých zajišťuje Český statistický úřad.

 (0.37 MB)

Lázeňská péče v roce 2009

Číslo:
 09/10
Region:
 Česká republika
Tato Aktuální informace přináší vybrané údaje o lázeňské péči v ČR za rok 2009. Lázeňskou léčbu podstoupilo 367 463 dospělých pacientů, 2 370 pacientů v dorostovém věku a 8 348 dětských pacientů. Z celkového počtu pacientů si plně hradilo lázeňskou léčbu 111 123 občanů ČR a 143 922 cizinců.
 (0.17 MB)

Výkony rehabilitační a fyzikální medicíny 2006-2009

Číslo:
 10/10
Region:
 Česká republika

Tato Aktuální informace přináší stručný přehled výkonů, léčených indikací, počtů pacientů a vybraných kategorií zdravotnických pracovníků oboru rehabilitační a fyzikální medicína za roky 2006-2009 z podkladů statistického zjišťování v rámci Národního zdravotnického informačního systému (NZIS).

 (0.17 MB)

Čerpání zdravotní péče cizinci v roce 2009

Číslo:
 08/10
Region:
 Česká republika
V roce 2009 byla v nemocnicích v ČR poskytnuta zdravotní péče celkem 78 665 cizincům s celkovými náklady na zdravotní péči v hodnotě 575 mil. Kč. Z tohoto počtu 37 951 ošetřených cizinců pocházelo ze zemí Evropské unie. Nejčastěji byli ošetřeni pacienti ze Slovenska, ze skupiny zemi „ostatní“, Ukrajiny a Vietnamu. Nejvíce využívaný způsob úhrady za ošetření cizinců z hodnotového hlediska byla platba hotově a využití zahraničního zdravotního pojištění. Pohledávky po lhůtě splatnosti za neuhrazenou zdravotní péči o cizince ke konci roku 2009 dosáhly 49 mil. Kč.
 (0.16 MB)

Potraty v roce 2009

Číslo:
 07/10
Region:
 Česká republika
V roce 2009 se celkový počet potratů snížil na 40 528. Oproti roku 2008 se zvýšil počet samovolných potratů z 14 273 na 14 629 a představuje 36,1 % ze všech potratů. Téměř 72 % potratů proběhlo v tomto roce do 8. týdne těhotenství. Počet umělých přerušení těhotenství se snížil na 24 636. Mezi ženami, které žádaly o miniinterrupci, bylo nejvíce žen svobodných, středoškolaček a žen se dvěma dětmi. Potraty cizinek představují 7,5 % ze všech potratů.
 (0.2 MB)

Demografická situace v České republice v roce 2009

Číslo:
 06/10
Region:
 Česká republika
Informace o zveřejnění "rychlé informace" o demografické situaci v České republice v roce 2009 pod názvem "Rekordně málo sňatků" a publikace Stav a pohyb obyvatelstva v České republice v roce 2009 (předběžné výsledky) Českým statistickým úřadem na jeho internetových stránkách www.czso.cz. Přiložena je tabulka "Obyvatelstvo (absolutně, relativně, meziroční změny)", obsahující základní demografické ukazatele za Českou republiku za roky 2008 a 2009.
 (0.12 MB)

Nemocnice v České republice v roce 2009

Číslo:
 05/10
Region:
 Česká republika

Koncem roku 2009 bylo v České republice evidováno 191 nemocnic s 62 992 lůžky (z toho 2 186 lůžek pro novorozence, 7 090 lůžek ošetřovatelských). V roce 2009 klesl lůžkový fond nemocnic o 0,4 %. Každé nemocniční lůžko bylo v roce 2009 v průměru využíváno pacienty 255,5 dní z roku, což představuje oproti roku 2008 nepatrný nárůst - o 1,3 dnů. Každý pacient strávil v nemocnici (stejně jako v roce 2008) v průměru 7,4 dne.

 (0.79 MB)

Údaje v Národním registru uživatelů lékařsky indikovaných substitučních látek - rok 2009

Číslo:
 04/10
Region:
 Česká republika
"Dostupnost substituční léčby v České republice se zvyšuje. Postupně jsou otevírána nová specializovaná zařízení a od roku 2006 je substituce dostupná také ve vězeňských zařízeních. Také počet pacientů substitučních programů postupně narůstá. Aktuální informace ""Údaje v Registru substituční léčby - rok 2009"" přináší informace nejen o počtu pacientů v členění podle věku, regionu, substituční látky a vybraných ukazatelích zdravotního stavu. Přináší také údaje o zařízeních poskytujících substituční léčbu, o novinkách v oblasti substituce a informace o připravovaných změnách."
 (0.23 MB)

Péče o pacienty s diagnózami F50.0–F50.9 - poruchy přijímání potravy v psychiatrických lůžkových zařízeních ČR

Číslo:
 03/10
Region:
 Česká republika

V roce 2008 bylo celkem hospitalizováno 419 případů se základními diagnózami F50.0-F50.9 (poruchy přijímání potravy) v psychiatrických léčebnách a psychiatrických odděleních nemocnic, o 16 % méně než v roce 2004.

 (0.27 MB)

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR (Zvládání osobní péče a péče o domácnost)

Číslo:
 01/10
Region:
 Česká republika
V této aktuální informaci sledujeme omezení respondentů ze zdravotních důvodů v aktivitách každodenní osobní péče a péče o domácnost a využívání pomoci s těmito aktivitami. Omezení v obou typech aktivit se týkalo častěji žen než mužů a zejména starších osob ve věku 75 let a více. Pomoc (osobní asistenci, technickou pomůcku či přizpůsobení vybavení domácnosti) využívá zhruba polovina těch, kteří uvedli, že mají s nějakou z aktivit potíž. Služby domácí péče využila v posledních 12 měsících před rozhovorem 4 % respondentů, nejčastěji byly využívány služby dopravy jídla a osobní přepravy.
 (0.32 MB)