Hlavní

Činnost oboru gynekologie a péče o ženy v roce 2009

Číslo:
 25/10
Region:
 Česká republika
Průměrný počet lékařů gynekologů na 10 000 žen zůstal v roce 2009 stejný jako v předchozím roce (3,0). Celkový počet ošetření na 1 lékaře i počet registrovaných pacientek připadající na 1 lékaře se snížil. Přes polovinu žen ve věku 15 až 49 let užívá hormonální nebo nitroděložní antikoncepci. Snižuje se absolutní i relativní počet pacientek s nově zjištěným karcinomem. V roce 2009 bylo v ČR evidováno 116 666 porodů a 188 093 gynekologických operací.
 (0.23 MB)

Činnost logopedických pracovišť v ČR v roce 2009

Číslo:
 22/10
Region:
 Česká republika
V České republice připadalo v roce 2009 průměrně 3,39 klinických logopedů na sto tisíc obyvatel. Počet ošetření se mezi roky 2008 a 2009 zvýšil. Nejčastější poruchou u osob ve věku 0-19 let byla dyslalie (vada výslovnosti hlásek). U osob starších 20ti let byla nejčastější poruchou afázie (ztráta schopnosti řeči).
 (0.3 MB)

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2009

Číslo:
 23/10
Region:
 Česká republika
Tato Aktuální informace podává přehled o počtu diabetologických ordinací a jejich personálním zabezpečení, dále o počtech ošetření-vyšetření a počtech léčených pacientů. Počet registrovaných diabetiků každoročně vzrůstá, v roce 2009 se s diabetem léčilo více než 783 tisíc pacientů, což představovalo téměř o 10 tis. diabetiků více než v roce předchozím. Klesá počet osob léčených pouze dietou (188 tisíc v roce 2009), zatímco stoupá počet pacientů léčených medikamentózně. Dále byl zaznamenán také nárůst počtu diabetiků s chronickými diabetickými komplikacemi. Ty mělo v roce 2009 celkem 28 % léčených osob.
 (0.18 MB)

Činnost oboru tuberkulózy a respiračních nemocí v roce 2009

Číslo:
 24/10
Region:
 Česká republika

Ambulantní oddělení oboru tuberkulózy a respiračních nemocí sledují osoby se zvýšeným rizikem plicních onemocnění, provádějí tuberkulinové testy a očkování proti TBC, pečují o osoby s plicními chorobami. V roce 2009 bylo provedeno 1 907 944 ošetření-vyšetření, 54 373 BCG očkování a 63 640 tuberkulínových testů. Dispenzarizováno bylo 562 226 pacientů a s rizikem onemocnění plic bylo sledováno 185 332 osob.

 (0.21 MB)

Činnost oboru alergologie v roce 2009

Číslo:
 20/10
Region:
 Česká republika
Tato aktuální informace uvádí počet ordinací a jejich personální zabezpečení, dále počty ošetření (vyšetření) a počty léčených pacientů. Dává přehled o počtu léčených pacientů na vybrané diagnózy v České republice v roce 2009.
 (0.25 MB)

Lékárenská péče v roce 2009

Číslo:
 21/10
Region:
 Česká republika
Tato Aktuální informace podává souhrn výkonů sítě zařízení lékárenské péče za rok 2009 se zaměřením na celkové tržby za léčiva a zdravotnické prostředky a na počty přijatých receptů a poukazů. Celkové tržby zařízení lékárenské péče (lékárny, výdejny zdravotnických prostředků) za léčiva a zdravotnické prostředky v roce 2009 dosáhly 71,7 mld. Kč.
 (0.14 MB)

Činnost zdravotnických zařízení v České republice v roce 2009. Obor klinická biochemie

Číslo:
 19/10
Region:
 Česká republika
Tato Aktuální informace popisuje činnost zdravotnických zařízení (ZZ) v oboru klinické biochemie. Zdrojem dat jsou roční výkazy o činnosti (formulář A (MZ) 1-01), které vyplňují a předkládají oddělení a pracoviště zdravotnických zařízení (zpravodajské jednotky) jako součást Programu statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví ČR. Celkem bylo zpracováno 313 z 334 zpravodajských jednotek. Činnost v oboru klinické biochemie zajišťovalo 287,17 lékařů a 3 692,44 zdravotnických pracovníků. V odděleních a pracovištích klinické biochemie bylo provedeno 184 729 432 výkonů a dispenzarizováno 26 433 pacientů.
 (0.16 MB)

Péče o pacienty užívající psychoaktivní látky v ambulantních zařízeních ČR v roce 2009

Číslo:
 18/10
Region:
 Česká republika
V roce 2009 bylo léčeno v ambulantních zdravotnických zařízeních 41 419 uživatelů návykových látek a proti předchozímu roku jejich počet klesl o 3 %. Během sledovaného roku absolvovalo substituční terapii 1 555 osob. Proti roku 2008 stoupl počet substituentů o 13 %.
 (0.36 MB)

Nově hlášené nemoci z povolání v roce 2009

Číslo:
 17/10
Region:
 Česká republika
Aktuální informace podává přehled o počtu nově hlášených profesionálních onemocnění na území České republiky. Data pocházejí z Národního registru nemocí z povolání (NRNP), jehož je Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR správcem. Zpracovatelem hlášení do registru je Státní zdravotní ústav v Praze. Počet nově hlášených profesionálních onemocnění se oproti předchozímu roku snížil o 6,4 % na 1 313 případů, z toho se 1 245 případů týkalo nemocí z povolání a 68 případů ohrožení nemocí z povolání.
 (0.43 MB)

Činnost ambulantních psychiatrických zařízení v roce 2009

Číslo:
 15/10
Region:
 Česká republika
Počet ambulantních psychiatrických ošetření-vyšetření vzrostl oproti předchozímu roku o 2 % (tj. na 2 609 928 vyšetření). Nárůst byl zaznamenán také u počtu prvních ošetření (o necelé 4 %). Celkově bylo v roce 2009 ošetřeno 482 970 pacientů, psychiatrickou péči vyhledávaly častěji ženy. Aktuální informace o činnosti oboru psychiatrie přináší také údaje o struktuře prvních ošetření v ambulantních psychiatrických zařízeních, mírách incidence a prevalence vybraných skupin psychiatrických diagnóz a jejich regionální diferenciaci a o počtech vyšetření na HIV, HAV, HBsAg a HCV provedených na ambulantních odděleních a pracovištích psychiatrie a sexuologie.
 (0.29 MB)