Hlavní

Program časného záchytu karcinomu prostaty

Program časného záchytu karcinomu prostaty u populace mužů v dispenzární péči po onkologických onemocněních

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008167

Anotace projektu:

Předmětem předkládaného projektu je pilotní projekt časného záchytu karcinomu prostaty ve skupině osob dispenzarizovaných u lékaře po předchozím onkologickém onemocnění. Jde tedy o projekt zaměřený na jasně definovanou populaci mužů. Cílem tohoto projektu je časný záchyt karcinomu prostaty pomocí screeningu PSA vedoucí k včasnému zahájení léčby a eliminaci rozvoje obtížně léčitelného metastatického onemocnění. Současně lze očekávat i snížení mortality.

Realizace projektu:  od 1. 4. 2018 do 31. 3. 2021

Předpokládaný rozpočet: 15 189 813,60 Kč   

Webnkc.uzis.cz

Cíl projektu:

Hlavním cílem je metodicky připravit, realizovat a vyhodnotit pilotní projekt, který ověří vhodnost zavedení metody časného záchytu onemocnění tak, aby byl zajištěn maximální pozitivní dopad na zdraví obyvatel a vysoká nákladová efektivita celého procesu.

Dílčí cíle:

  • Tvorba metodických postupů, praktických nástrojů a potřebného zázemí pro realizaci projektu časného záchytu karcinomu prostaty u onkologických pacientů na národní úrovni.  
  • Ověření praktického nastavení, realizovatelnosti a logistiky programu časného záchytu karcinomu prostaty u onkologických pacientů
  • Vyhodnocení realizovatelnosti, výsledků a nákladové efektivnosti navrženého postupu projektu časného záchytu karcinomu prostaty u dispenzarizovaných onkologických pacientů

Klíčové aktivity:

KA1: ORGANIZACE A METODIKA

Cílem aktivity je organizačně zajistit realizaci pilotního projektu a vytvořit metodiky, nutné pro realizaci projektu a pro zajištění jeho reprezentativnosti a reprodukovatelnosti. Dojde k sestavení detailního plánu realizace pilotního projektu, výběru klinických center a jejich nasmlouvání, zajištění odborného personálu pro realizaci pilotního projektu a potřebného materiálního zázemí, a k zaškolení odborných pracovníků.

KA2: PILOTNÍ PROJEKT

V rámci aktivity bude ověřena proveditelnost a efektivita organizace časného záchytu karcinomu prostaty u mužů v dispenzární péči po onkologických onemocněních a získat reprezentativní data pro další analýzy. 

KA3: VYHODNOCENÍ A METODICKÁ DOPORUČENÍ

V rámci aktivity budou vyhodnocena nasbíraná strukturovaná data z pilotních pracovišť, navrženy případné metodické korekce a doplnění metodik vydaných v rámci klíčové aktivity 1 a připravena revize doporučených postupů pro program karcinomu prostaty u pacientů v dispenzární péči na národní úrovni.

KA4: SEBE-EVALUACE PROJEKTU

V rámci sebeevaluace  nezávislý tým posoudí procesy a vzniklé výstupy projektu.

Výstupy projektu:

V rámci projektu 6000 mužů podstoupí navrhované screeningové vyšetření prostaty

Dále v rámci projektu vzniknou následující metodické výstupy:

  • Metodika výběru mužů pro oslovení k účasti v projektu, doplněná metodickými materiály pro jejich poučení, včetně informovaného souhlasu
  • Metodika realizace screeningového vyšetření
  • Deskriptivní analýza databáze laboratorních a klinických výsledků odpovídající cílům projektu a shrnující hlavní metodické poznatky z realizace projektu
  • Analýza makro-ukazatelů významných pro screeningový program
  • Podrobná analýza navrženého designu programu časného záchytu karcinomu prostaty, včetně metodického rozboru problémů a rizik pro jeho realizaci na národní úrovni
  • Analytický report o zdravotním stavu zapojených mužů a jejich další trajektorii v programu časného záchytu
  • Evaluační zpráva