Hlavní

Projekt – Efektivita adresného zvaní ke screeningům

 

Zvýšení efektivity adresného zvaní občanů ke screeningům karcinomu tlustého střeva a konečníku, prsu a děložního hrdla

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008172

 

Anotace projektu:

Předmětem projektu je návrh, vytvoření a praktická verifikace metodik, které zvýší efektivitu adresného zvaní ke screeningům karcinomu tlustého střeva a konečníku, prsu a děložního hrdla. Projekt je zaměřen na všechny lege artis probíhající onkologické screeningy a umožní i srovnat účinnost navrhovaných metodik mezi nimi. Metodické dokumenty budou pilířem a základním referenčním materiálem pro plánování a realizaci adresného zvaní ke screeningům zdravotními pojišťovnami v České republice.

Realizace projektu:  od 1. 5. 2018 do 30. 4. 2021

Předpokládaný rozpočet:  8 165 916,50 Kč

Cíl projektu:

Hlavním cílem projektu je vytvořit metodické materiály, které budou obsahovat konkrétní podobu variant zvacích dopisů pro aktivní participaci občanů v systému adresného zvaní a na základě dopisů pozitivně ovlivnit účast populace na účinných preventivních programech. Projekt dále nepřímo podpoří poskytovatele zdravotní péče v jejich snaze o aktivní participaci občanů v ostatních oblastech zdravotnictví, zvláště pak v prevenci méně i více závažných onemocnění s potenciálem pozitivně podpořit politiku zaměstnanosti. V neposlední řadě je cílem snížit rozpočtové náklady ve zdravotnictví a v rezortu práce a sociálních věcí související se zanedbáváním prevence a rezistentním chování vůči preventivním formám vyšetřování. 

Dílčí cíle:

 • Tvorba metodických postupů, praktických nástrojů a potřebného zázemí pro realizaci projektu časného záchytu karcinomu prostaty u onkologických pacientů na národní úrovni.  
 • Ověření praktického nastavení, realizovatelnosti a logistiky programu časného záchytu karcinomu prostaty u onkologických pacientů.
 • Vyhodnocení realizovatelnosti, výsledků a nákladové efektivnosti navrženého postupu projektu časného záchytu karcinomu prostaty u dispenzarizovaných onkologických pacientů.

Klíčové aktivity:

KA1. ANALÝZA SYSTÉMU ADRESNÉHO ZVANÍ A IDENTIFIKACE SLABÝCH MÍST

Cílem aktivity je hloubková analýza stávajícího systému zvaní na screeningové programy se zaměřením na datovou analýzu trendů participace na screeningových programech u konkrétních socio-demograficky vymezených skupin obyvatel ČR, na plánování, design a distribuci zvacích dopisů a na identifikaci klíčových slabých míst stávajícího systému zvaní.

KA2. METODIKY NA ZEFEKTIVNĚNÍ SYSTÉMU ADRESNÉHO ZVANÍ V ČR A JEJICH PRE-TEST

Cílem této aktivity je na základě KA1 identifikovat možné behaviorální intervence a další komunikační prvky, které mohou pozitivně ovlivnit efektivitu adresného zvaní, metodicky je popsat. Dále na základě těchto intervencí vytvořit několik druhů a designů zvacích dopisů a otestovat jejich potenciál zvýšit participaci na screeningových programech v pre-testu.

KA3. REALIZACE PILOTNÍCH MODELŮ NA ZEFEKTIVNĚNÍ ADRESNÉHO ZVANÍ 

Cílem této aktivity je otestovat na statisticky robustním vzorku jednotlivé koncepty. Tato aktivita proběhne ve spolupráci ÚZIS ČR (datová analýza a projektové vedení), MZ ČR (projektová podpora) a všeobecné zdravotní pojišťovny i zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven (poskytovatelé dat a exekuce rozesílání zvacích dopisů). 

KA4. ANALÝZA VÝSLEDKŮ, IMPLEMENTACE ZMĚN A EDUKAČNÍ ČINNOST

Cílem této aktivity je propojit KA1-3 a vyhodnotit potenciál aplikace behaviorálních intervencí v systému adresného zvaní pro účely zvýšení efektivity adresného zvaní a pro navržení doporučení pro rezort zdravotnictví, rezort práce a sociálních věcí i další rezorty veřejné politiky v České republice.

KA5. SEBE-EVALUACE PROJEKTU

Půjde o procesní evaluaci, která vyhodnotí postupy realizace projektu a jejich efekt na dosazení cílů, a dále pak kvalitu projektových výstupů, faktory úspěšné realizace projektu a překonané překážky v průběhu projektu.

Výstupy projektu:

Cílem této aktivity identifikovat možné behaviorální intervence a další komunikační prvky, které mohou pozitivně ovlivnit efektivitu adresného zvaní.

Dále v rámci projektu vzniknou následující metodické výstupy:

 • Metodika nastavení informačního systému, který umožní začlenění detailnější segmentace cílových skupin do procesu adresného zvaní;
 • Souhrnná zpráva definující behaviorální intervence a komunikační prvky vybrané pro použití v hlavním pilotním projektu;
 • Realizace pre-testu na definovaném vzorku vybraných skupin;
 • Statistická metodika pilotního projektu zahrnující algoritmy výběru cílových skupin z dat pojišťoven, statické nastavení velikosti oslovených segmentů, metodika hodnocení efektu oslovených občanů;
 • Hodnotící zpráva průběhu pilotního zasílání zvacích dopisů doplněná o metodické zhodnocení realizovatelnosti za strany zdravotních pojišťoven;
 • Finální projektová hodnotící zpráva shrnující doporučení z realizace projektu, metodika navržených změn v systému adresného zvaní
 • Edukační kurz;
 • Vstupní a závěrečná evaluační zpráva.