HlavníPublikujeme

Publikace

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky (ÚZIS ČR) dlouhodobě zpracovává podrobné údaje z jednotlivých oblastí zdravotnictví. Každoročně vydává souhrnné publikace podávající ve statistických údajích širokou charakteristiku zdravotnictví, dále monotematicky zaměřené publikace řady „Zdravotnická statistika“, které podrobně popisují určité vybrané úseky zdravotnictví. Tyto publikace vycházejí z informací Národního zdravotnického informačního systému (NZIS), který je naplňován údaji z Programu statistických zjišťování MZ, informačních systémů vyplývajících z rezortní legislativy, včetně Národních zdravotních registrů a z mimorezortních informačních systémů (např. Český statistický úřad, Česká správa sociálního zabezpečení, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo financí).

ÚZIS ČR má zájem, aby publikace byly dostupné široké zdravotnické veřejnosti. Za tímto účelem jsou všechny vydané tituly vystaveny v plném znění na internetových stránkách ÚZIS ČR. Síti knihovnických pracovišť rezortu zdravotnictví byla poskytnuta knižní vydání s daty za ČR a vybrané tituly též zdravotním referátům krajských a městských úřadů. Vydané tituly jsou rovněž přístupné na regionálních pracovištích ÚZIS ČR.

Publikace vychází většinou do jednoho roku po dodání dat za příslušné období. U jednotlivých titulů v katalogu jsou uvedeny všechny přidělené kódy ISSN, popř. ISBN. Současný platný kód je uveden jako první, historické kódy jsou v závorce.

Objednávka publikací

Uvedené publikace ÚZIS ČR lze objednat na adrese uzis@uzis.cz .

Vydávané publikace

Mimořádné publikace
ikona řazení
Ženy a muži v číslech zdravotnické statistiky
Zdravotnictví krajů ČR ve statistických údajích 2000
Zdravotnická statistika a 45 let ÚZIS ČR
Vývoj zdravotnictví České republiky po roce 1989
Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace EHIS CR (dříve HIS CR)
Výběrové šetření o zdravotním stavu a životním stylu obyvatel ČR zaměřené na zneužívání drog
Trendy vývoje zdravotnických dat v SR a ČR
Světové šetření o zdraví v České republice
Srovnání vybraných zdravotnických ukazatelů v EU a ČR
Pohledy na zdravotnictví v České republice
Nerovnosti ve vstřícnosti zdravotnického systému
Jak správně postupovat při vyplňování Listu o prohlídce mrtvého (LPM) Stručný průvodce
Analýza orálního zdraví vybraných věkových skupin obyvatel ČR
Zdravotnická statistika
ikona řazení
Zemřelí
Zdravotnictví jako součást národní ekonomiky (dříve Vývoj finančních ukazatelů makroekonomických a ze zdravotnictví)
Vrozené vady u narozených
Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz
Tuberkulóza a respirační nemoci
Síť zdravotnických zařízení
Sebevraždy
Rodička a novorozenec
Psychiatrická péče
Přehled vybraných kardiovaskulárních intervencí v ČR
Přehled vybraných kardiochirurgických operací v ČR
Potraty
Pohlavní nemoci
Pitvy a toxikologická vyšetření prováděná na oddělení soudního lékařství
Péče o nemocné cukrovkou
Novotvary
Nemoci z povolání
Narození a zemřelí do 1 roku
Lůžková péče
Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti
Lázeňská péče
Infekční nemoci (dříve Přenosné nemoci)
Hospitalizovaní podle klasifikace DRG
Hospitalizovaní
Ekonomické výsledky nemocnic
Ekonomické informace ve zdravotnictví
Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných oborech
Činnost společných vyšetřovacích a léčebných složek
Asistovaná reprodukce v ČR
Kardexy
ikona řazení
Zdravotnictví Zlínského kraje
Zdravotnictví Ústeckého kraje
Zdravotnictví Středočeského kraje
Zdravotnictví Plzeňského kraje
Zdravotnictví Pardubického kraje
Zdravotnictví Olomouckého kraje
Zdravotnictví Moravskoslezského kraje
Zdravotnictví Libereckého kraje
Zdravotnictví Královéhradeckého kraje
Zdravotnictví Kraje Vysočina
Zdravotnictví Karlovarského kraje
Zdravotnictví Jihomoravského kraje
Zdravotnictví Jihočeského kraje
Zdravotnictví Hl. m. Praha
Zdravotnictví ČR ve statistických údajích
Ročenky
ikona řazení
Zdravotnická ročenka Zlínského kraje
Zdravotnická ročenka Ústeckého kraje
Zdravotnická ročenka Středočeského kraje
Zdravotnická ročenka Plzeňského kraje
Zdravotnická ročenka Pardubického kraje
Zdravotnická ročenka Olomouckého kraje
Zdravotnická ročenka Moravskoslezského kraje
Zdravotnická ročenka Libereckého kraje
Zdravotnická ročenka Královéhradeckého kraje
Zdravotnická ročenka Kraje Vysočina
Zdravotnická ročenka Karlovarského kraje
Zdravotnická ročenka Jihomoravského kraje
Zdravotnická ročenka Jihočeského kraje
Zdravotnická ročenka Hl. m. Praha
Zdravotnická ročenka České republiky
Klasifikace
ikona řazení
WHO Disability Assessment Schedule 2.0 (WHODAS 2.0)
TNM Klasifikace zhoubných novotvarů
MKN-O Mezinárodní klasifikace nemocí pro onkologii
MKN Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů
MKF Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví
Kategorizace zdravotnické techniky a zdravotnických prostředků
Barthelové test
Ostatní publikace
ikona řazení
Uživatelé alkoholu a jiných drog ve zdravotnické statistice od roku 1959
Adresáře
ikona řazení
Adresář poskytovatelů zdravotních služeb v ČR
Adresář poskytovatelů lékárenské péče