HlavníRegistry a ISDalší registryIS List o prohlídce zemřelého (IS LPZ)Formy LPZ a způsoby předání

Formulář – listinná podoba

 Výše uvedený vzor tiskopisu je možné využít jako podklady k zadání tisku formulářů s dodržením následujících požadavků: zachování obsahu formuláře, tj. řazení položek, jejich grafické uspořádání a jejich číslování, určení jednotlivých listů, zachování struktury dle uvedeného vzoru. Nezbytnou součástí formuláře musí být i pokyny pro vyplnění. Měnit je možné šířku polí, velikost písma, odsazení apod.

Pro další informace ohledně tiskových podkladů (propisovatelnost apod.) se obraťte na lpz@uzis.cz

Tento vzor byl zaslán k dalšímu využití některým tiskárnám.

V určitých případech, kdy opravdu není možné předání dat elektronickou formou lze využít listinnou podobu formuláře. Tato podoba může být využita zejména v terénu pro účely předání LPZ neprodleně pohřební službě, případně pozůstalým a zároveň může posloužit pro záznam podkladů k pozdějšímu vyplnění elektronické verze formuláře pro předání na ÚZIS v elektronické formě.

Ve výjimečných případech lze předávat data o zemřelém na LPZ také na ÚZIS v listinné podobě. V tomto případě bude listinná podoba následně digitalizována pořízením do elektronické šablony formuláře.

Novela vyhlášky  364/2015 Sb., kterou se mění vyhláška 297/2012 Sb., o Listu o prohlídce zemřelého, platná od 1.1.2016, vymezuje nový vzhled Listu o prohlídce zemřelého. Poskytovatele zdravotních služeb, kteří se rozhodnou předávat do ÚZIS ČR List o prohlídce zemřelého v listinné podobě upozorňujeme, že používání verze tiskopisu podle původní vyhlášky č. 297/2012 Sb. již nebude akceptováno.

Novou podobu tiskopisů mají nyní v nabídce tyto tiskárny:

Tiskárna Knopp : http://www.meditisk.shoptet.cz/list-o-prohlidce-zemreleho-2016/
Tiskárna Bekros: http://bekros.cz/index.php?obj=ot#navi
Tiskárna Exprestiskhttp://www.exprestisk.info/lekari_praktik.html
Medipos: http://www.medipos.cz/zdravotnicky-material/tiskopisy/zadanky-a-poukazy/list-o-prohlidce-zemreleho-ncr-2016.html?listtype=search&searchparam=list%20o%20prohl

Tištěnou předlohu formuláře lze získat také vytištěním z elektronické šablony (viz výše).

Část A tiskopisu určenou pro ÚZIS ČR zasílejte na adresu

ÚZIS ČR, regionální pracoviště Praha
Palackého nám. 4
P.O.BOX 60
128 01 Praha 2