HlavníRegistry a ISDalší registryIS List o prohlídce zemřelého (IS LPZ)

Nejčastěji kladené otázky

Vážení uživatelé, v této sekci uveřejňujeme odpovědi na několik nejčastějších dotazů, které jsme od vás obdrželi.

Jak mám postupovat  a předat formuláře, pokud je navržena pitva?

V případě, že je navržena nebo zákonem stanovena pitva, předává se LPZ následovně:

 • Prohlížející lékař vyplní část A tiskopisu, List 1  a dále část  B1, B2 (list1) a B3 (list 1).

 • Prohlížející lékař předá části následovně

  • část A, list 1 - poskytovateli zdravotních služeb, v jehož zdravotnickém zařízení má být provedena pitva
  • část B1 (určená pro matriku) - poskytovateli zdravotních služeb, v jehož zdravotnickém zařízení má být provedena pitva
  • část B2, list 1 -  osobě zajišťující pohřbení
  • část B3, list 1 -  provozovateli pohřební služby zajišťující pohřbení
 • Pitvající lékař vyplní jemu příslušné části, tedy část A, List 2, část B2, list 2, část B3, list 2 a předá listy následujícím způsobem:

  • část A, list 1 a list 2  ÚZIS ČR
  • část B1  matrice
  • část B2, list 2 osobě zajišťující pohřbení
  • část B3, list 2 provozovateli pohřební služby zajišťující pohřbení
 • Předání části B1 matrice - V případě, že se jedná o tištěný tiskopis, je část B1 určenou pro matriku před odesláním tiskopisu nutné doplnit datem provedení pitvy a označit razítkem, identifikací a podpisem pitvajícího lékaře ve volném prostoru na tiskopise.

Kde mohu objednat tištěnou verzi tiskopisu?

Vzor tiskopisu byl zaslán k dalšímu využití některým tiskárnám. Je ale možné oslovit jakoukoliv tiskárnu. Podklady pro tisk jsou k dispozici v záložce Formuláře. V nabídce již má tiskopis např. tiskárna Knopp http://www.meditisk.shoptet.cz/list-o-prohlidce-zemreleho-2016/,  tiskárna Bekros http://bekros.cz/index.php?obj=ot#navi, tiskárna Exprestisk http://www.exprestisk.info/lekari_praktik.html

Co se rozumí položkami IČ, PČZ a ODD?

IČ (IČO) je osmimístné identifikační číslo právnické osoby, podnikající fyzické osoby nebo organizační složky státu (starší čísla s méně číslicemi jsou odpředu doplněna nulami). Nejedná se tedy o číslo přidělené pojišťovnou (IČP nebo IČZ), se kterým je často zaměňováno. Seznam IČ, včetně PČZ pro jednotlivé poskytovatele je k dispozici ve zjednodušeném číselníku zařízení..

PČZ je třímístné pořadové číslo zařízení. V rámci jedoho subjektu identifikovaného IČ může existovat více dílčích zařízení, která se označují pořadovým číslem (nejčastěji 000, 001 apod.)

ODD je dvoumístný kód oddělení (v příloze samotné vyhlášky 297/2012 je uveden chybně kód pětimístný), který určuje číslo oddělení dle číselníku (např. 01 Interna, 54 patologie apod.). Ten je dostupný na adrese http://ciselniky.dasta.mzcr.cz.

Jak mám postupovat, když nelze určit datum úmrtí?

V případě, že datum úmrtí není známo nebo je vymezeno velmi nepřesně, např. duben 2017 nebo 14.-22. červen 2017, je nutné vždy zaškrtnout, že datum je stanoveno na základě odhadu. V takovém případě bude konečné datum určeno soudem. Pro účely předání  LPZ elektronicky,  kdy je nutné uvést pouze jedno konkrétní datum, se uvede buď horní hranice uvažovaného intervalu, tedy např. 30. duben 2017 resp. 22. červen 2017, případně nelze-li tento postup aplikovat, pak datum prohlídky, resp. nálezu těla zemřelého.

Na koho se mám obrátit, pokud potřebuji informace o příčinách smrti osoby blízké?

Dříve tyto informace poskytovaly matriční úřady, nyní již nemají, v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů, tyto informace k dispozici.

Pro získání těchto informací se osoby blízké zemřelému mohou obrátit s žádostí na příslušného poskytovatele zdravotních služeb, který jim dle § 33 odst. 4 a § 65 odst. 1 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů, tyto informace poskytne.

§ 33 odst. 4 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů

Osoby blízké zemřelému pacientovi, popřípadě další osoby určené pacientem, mají právo na informace o zdravotním stavu pacienta, který zemřel, a informace o výsledku pitvy, byla-li provedena, včetně práva nahlížet do zdravotnické dokumentace vedené o jeho osobě nebo do jiných zápisů vztahujících se k jeho zdravotnímu stavu a pořizovat z nich výpisy nebo jejich kopie. Pokud zemřelý pacient za svého života vyslovil zákaz sdělovat informace o svém zdravotním stavu určitým osobám blízkým, lze informaci těmto osobám podat pouze v případě, že je to v zájmu ochrany jejich zdraví nebo ochrany zdraví další osoby, a to pouze v nezbytném rozsahu.

§ 65 odst. 1 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů

Do zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi mohou v přítomnosti zaměstnance pověřeného poskytovatelem nahlížet, pořizovat si její výpisy nebo kopie

a) pacient, zákonný zástupce nebo opatrovník pacienta; do záznamů autorizovaných psychologických metod a popisu léčby psychoterapeutickými prostředky může pacient, zákonný zástupce nebo opatrovník pacienta nahlížet nebo si pořizovat výpisy nebo kopie pouze v rozsahu záznamu popisu příznaků onemocnění, diagnózy, popisu terapeutického přístupu a interpretace výsledků testů,

b) osoby určené pacientem, zákonným zástupcem nebo opatrovníkem pacienta, pěstoun nebo jiná pečující osoba; v případě záznamů autorizovaných psychologických metod a popisu léčby psychoterapeutickými prostředky se postupuje podle písmene a),

c) osoby blízké zemřelému pacientovi v rozsahu stanoveném v § 33 odst. 4;

postupy podle písmene a), b) nebo c) nesmí narušit poskytování zdravotních služeb.

Důležité odkazy

MKN-10 online prezentace

Oficiální webový portál české aktualizované druhé verze Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů MKN-10 s interaktivní elektronickou verzí I. dílu (Tabelární seznam) ve formátu HTML.

celý článek