HlavníRegistry a ISDalší registryIS List o prohlídce zemřelého (IS LPZ)

Statistika zemřelých

List o prohlídce zemřelého je jednak dokladem administrativním,  slouží však také jako podklad pro vytváření statistiky zemřelých.

Na základě LPZ se provede:

 • pohřeb zesnulého
 • zápis úmrtí do matriční knihy
 • vyplnění Hlášení o úmrtí pro Český statistický úřad (Obyv 3-12)
 • evidence příčin smrti v ÚZIS ČR

Na tvorbě statistiky zemřelých a příčin smrti se podílí dvě instituce – ÚZIS ČR a  Český statistický úřad (ČSÚ). ÚZIS ČR má k dispozici kompletní LPZ, tedy i data o příčinách smrti, ČSÚ má k dipozici pouze data, která obdržel na hlášení Obyv 3-12 z matriky, tedy bez příčin smrti a dalších okolností úmrtí.

Je tedy nutné oba zdroje dat navzájem propojit.  Oficiální statistika zemřelých vzniká v rámci ČSÚ, ten zajišťuje i vazbu na matriční knihy, zpracování dat a výběr základní příčiny smrti. Kontakt s lékaři, urgence chybějících LPZ a prověřování diagnoz je pak v gesci ÚZIS ČR.

Postup předávání a zpracování dat je následující:

 • Matrika přebírá od lékařů část LPZ B1 v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky nebo v listinné podobě. Následně data pořizuje a vyplní formulář Obyv 3-12, který předá ČSÚ (elektronicky nebo v listinné podobě)
 • ÚZIS ČR přebírá část LPZ A od poskytovatelů zdravotních služeb v elektronické nebo v listinné podobě, pořizuje elektronické záznamy LPZ A předaných v listinné podobě, provádí kontrolu údajů, předává data LPZ A do ČSÚ
 • ČSÚ provádí spojení dat Obyv 3-12 a LPZ A, vypořádává nejasnosti, kóduje příčiny úmrtí pro statistické účely a vybírá základní příčinu smrti určenou pro statistickou tabelaci. Data pro statistiky příčin úmrtí předává ÚZIS ČR
 • ČSÚ je oficiálním zpracovatelem a producentem statistiky úmrtí a příčin smrti, předává tato data do mezinárodních organizací, [ŠD1] ÚZIS ČR má však data také k dispozici, podílí se na jejich tvorbě a metodice zpracování.

Metodika zpracování dat o příčinách smrti

 •  Je koordinována a řízena pracovní skupinou složenou ze zástupců obou institucí, tedy ČSÚ i ÚZIS ČR a je pravidelně konfrontována s mezinárodními metodickými doporučeními a aktivitami (TG COD)
 • Pro statistické zpracování je určena tzv. základní příčina smrti – underlying cause (UC). Její výběr se odvíjí od posloupnosti uvedené na LPZ v řádcích a)-d) nebo v části II., založen na pravidlech obsažených v MKN-10, Instrukční příručce
  • Výběr provádí na ČSÚ kódovačky bez lékařského vzdělání
  • Aplikace pravidel výběru UC je poměrně složitá, v roce 2007 zavedeny tzv. ACME rozhodovací tabulky
  • Vv roce 2011 byl zaveden systém pro automatizovaný výběr základní příčiny smrti – IRIS - tento software obsahuje zabudovaná pravidla, která určí diagnozu představující základní chorobný stav vedoucí ke smrti, tedy ten, který stál na začátku celého řetězce
  • Využití automatizovaného systému zvyšuje srovnatelnost statistik napříč jednotlivými zeměmi a je v souladu s mezinárodními doporučeními
 • Základní oporou při zpracování statistiky příčin smrti je MKN-10, a to jak Tabelární seznam, tak zejména Instrukční příručka. Diagnozy úmrtí jsou v ČR kódovány dle tohoto klasifikačního systému až do úrovně 4. místa
  • Při zadávání dat k automatickému výběru příčiny smrti se na ČSÚ provádí kontrola souladu textového popisu a  MKN-10 diagnozy
 • Statistika příčin smrti je v průběhu zpracování několikrát validována a kontrolována v souladu s doporučeními WHO a Eurostatu, V případě, že některý LPZ či příčina je nedostatečně upřesněn, nekompletní nebo obsahuje dg., která se neslučuje s věkem či pohlavím, je lékař dotázán na podrobnosti úmrtí a ověření správnosti diagnózy.
 • Kromě základní příčiny jsou od roku 2013 k dispozici také data za tzv. vícenásobné příčiny smrti, tedy za další stavy, které přispěly ke smrti. Realizují se také tzv. multiple cause analýzy, sleduje se komorbidita stavů.
 • Kromě příčin smrti jsou data zpracovávána i podle dalších charakteristik (místo úmrtí apod.)
 • Data se využívají např. k analýze trendů úmrtnosti dle příčin, ale i k mezinárodnímu srovnání
  • Předávání dat do databáze WHO, Eurostatu, OECD

Další využití dat

Data z LPZ se v rámci ÚZIS ČR využívají také k dohledání dat z povinných hlášení, která nebyla nahlášena ke statistickým účelům. Centrálně se z nich připravují také podkladové materiály pro Národní onkologický registr (dohledávání DCO = případů zjištěných při úmrtí) a další podklady pro lékařskou praxi (čištění kartoték apod.).

Důležité odkazy

MKN-10 online prezentace

Oficiální webový portál české aktualizované druhé verze Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů MKN-10 s interaktivní elektronickou verzí I. dílu (Tabelární seznam) ve formátu HTML.

celý článek