HlavníInformace o NZISNárodní zdravotní registryNárodní registr reprodukčního zdraví (NRRZ)

Národní registr rodiček (NRROD)

Vstup do Registru
 

Datové rozhraní

Dokumenty

Informace pro zdravotnická zařízení zasílající data do NRRZ 

NRROD - Vzor listinné podoby pro podávání informací 

Nový vzor listinné podoby "Zprávy o rodičce" související s obměnou datové struktury v rámci elektronizace registrů. Platnost od 1.ledna 2016.

Upozornění - povinné a nepovinné položky od 1. 1. 2016 v NRRZ  

Povinné položky rozdělujeme na tzv. univerzálně povinné a podmíněně povinné, viz příloha. 

Podklady pro novou datovou strukturu NRROD platnou od 1.1.2016  

Převážná většina změn v Národním registru rodiček je reakcí na rozvoj nových postupů, metod a technologií a spočívá v úpravách číselníků položek. Jedná se o položky: ultrazvukové vyšetření, diabetes, závažné komplikace těhotenství a porodu, indukce porodu, příznaky rizika, ukončení per SC, komplikace za porodu, léky za porodu a komplikace v šestinedělí. Dále byl upraven číselník položky Návykové látky, kde je nyní věnován větší prosto kouření, resp. užívání tabáku. Ze Zprávy o rodičce byly odstraněny položky: počet všech ústavních péčí (hospitalizací) v průběhu těhotenství, přírůstek hmotnosti, stav plodu a zhodnocení porodu. Nově se bude sledovat země původu matky, zda se jedná o spontánní graviditu či o graviditu po asistované reprodukci, CTG v těhotenství a za porodu, délka I. a II. doby porodní, bližší určení dvojčat a léčba v šestinedělí.

Závazné pokyny

Publikační výstupy

Tématická řada

Publikace

Aktuální informace

NOVINKY

06.06.2017 Úpravy registrů NRNAR a NRROD k 6. 6. 2017
Vážení uživatelé, chtěli bychom Vás informovat, že k dnešnímu dni 6. 6. 2017 byly nasazeny úpravy registrů NRNAR a NRROD, v nichž jsou provedeny veškeré korekce kontrol, které v minulých měsících bránily plnému zasílání dat do registru. ...
20.06.2016 Sdělení k Národnímu registru reprodukčního zdraví
Během prvního pololetí roku 2016 v rámci pilotního provozu nového systému pro sběr dat Národního registru reprodukčního zdraví byla odstraněna řada nedostatků, která bránila předávání dat u některých specifických případů. V tuto chvíli je systém připraven přijmout odhadem 99 procent všech reálných případů. Do konce června budou realizovány ještě níže uvedené změny, nicméně jde o marginální problémy, které nebrání zaslání hlavního objemu dat. Při dávkovém zasílání dat je systém nastaven tak, aby přijal všechny korektní záznamy v dávce a odmítl pouze jednotlivé chybné záznamy, nikoliv celé dávky. ...
26.02.2016 Upozornění - povinné a nepovinné položky od 1. 1. 2016 v NRRZ
Povinné položky rozdělujeme na tzv. univerzálně povinné a podmíněně povinné. Pokud je položka univerzálně povinná, je povinné ji vyplnit vždy bez ohledu na to, zda se např. jedná o první zprávu o novorozenci nebo ne, bez ohledu na vitalitu narozeného, bez ohledu na to, zda se jedná o porod doma nebo ve zdravotnickém zařízení, atd.. Taková položka je i v datovém rozhraní označena jako povinná, neboť vždy musí být vyplněna. Pokud se položka vyplňuje pouze za splnění nějakého předpokladu, například pouze u živě narozených, jedná se o podmíněně povinnou položku. Taková je v datovém rozhraní označená jako nepovinná, neboť ji nelze vždy vyplnit (např. stav dítěte při propuštění matky v NRROD). Pro identifikaci podmíněně povinných položek (položek povinných za určitých okolností) není datové rozhraní ideálním zdrojem. Povinné položky v konkrétních situacích jsou vyjmenovány a podrobněji popsány v Pokynech k obsahu datové struktury k jednotlivým registrům, které naleznete na webových stránkách ÚZIS ČR. ...
18.02.2016 Informace pro zdravotnická zařízení zasílající data do NRRZ
Od 1.1.2016 jsou v provozu nové verze registrů reprodukčního zdraví. Dosud nahlášené problémy dávkového předávání dat budou odstraněny do konce února 2016. ÚZIS ČR ujišťuje, že během prvního pololetí 2016 nebude nijak postihovat opožděné předání dat. ...
01.01.2016 NRROD - Vzor listinné podoby pro podávání informací

ZÁVAZNÉ PŘEDPISY A METODIKA

 • Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)
 • Vyhláška č. 373/2016 Sb., o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému
 • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • NRROD byl vyhlášen ve Věstníku MZ, částka 14, Ročník 2001
 • Zaváděcí dopis MZ ČR č.j. LP/5-251-20.2.1991 ze dne 13.3.1991
 • Závazné pokyny NZIS - Pokyny k obsahu datové struktury - Národní registr rodiček
 • Datový standard MZ

ÚČEL ZJIŠŤOVÁNÍ POŽADOVANÝCH ÚDAJŮ

Účelem zjišťování požadovaných údajů je zajištění základních údajů o reprodukční anamnéze ženy, o průběhu jejího těhotenství, porodu a o novorozenci. Sledování rodiček slouží k hodnocení zdravotního stavu rodičky z pohledu kvality péče. Získané informace jsou cenným zdrojem informací pro gynekologicko-porodnickou péči a jsou důležitým nástrojem pro zlepšování péče o těhotné a rodičky. Informace registru se využívají pro stanovení koncepce a realizace státní zdravotní politiky v oblasti gynekologicko-porodnické péče a zároveň se využívají pro databáze Světové zdravotnické organizace (WHO) a Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Zároveň se poskytují dalším mezinárodním organizacím podle smluvních závazků.

ROZSAH ÚDAJŮ PŘEDÁVANÝCH ZDRAVOTNICKÝMI ZAŘÍZENÍMI DO NRROD

Národní registr rodiček je celoplošným populačním registrem, který navazuje na Informační systém o rodičce provozovaný v ÚZIS ČR od roku 1991. V NRROD jsou evidovány všechny rodičky podléhající hlásící povinnosti.

1. Údaje o rodičce

 • číslo porodopisu
 • identifikace zařízení: IČO/PČZ/oddělení
 • rodné číslo
 • zdravotní pojišťovna
 • obec bydliště
 • číslo obce bydliště
 • číslo obce s rozšířenou působností
 • příslušnost k EU
 • datum přijetí (rok, měsíc, den, hodina)
 • rodinný stav
 • vzdělání
 • předcházející těhotenství - porodů celkem
 • předcházející těhotenství - porodů - z toho předčasných
 • předcházející těhotenství - porodů - z toho císařským řezem (SC)
 • předcházející těhotenství - zemřelo - mrtvorozené
 • předcházející těhotenství - zemřelo - časná novorozenecká úmrtnost
 • předcházející těhotenství - zemřelo - pozdní novorozenecká úmrtnost
 • předcházející těhotenství - potratů - samovolné
 • předcházející těhotenství - potratů - umělá přerušení těhotenství
 • předcházející těhotenství - potratů - mimoděložní
2. Údaje o těhotenství
 • prenatální péče - začátek (týden), počet kontrol
 • počet všech ústavních péčí (hospitalizace) a celkem dokončených týdnů pobytů v zařízení ústavní péče
 • přírůstek hmotnosti (kg)
 • návykové látky (kouření, alkohol, drogy)
 • ultrazvukové vyšetření – první - týden, poslední - týden
 • ultrazvukové vyšetření - zjištění vrozené vady - týden
 • ultrazvukové vyšetření - vícečetné těhotenství - týden
 • diabetes
 • závažné komplikace těhotenství a porodu - diagnózy (Dg.) podle Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů ve znění desáté revize (MKN-10)
 • předpokládané datum porodu (rok, měsíc, den) podle uvedené metody určení termínu porodu
3. Údaje o porodu
 • datum porodu (rok, měsíc, den, hod.)
 • datum odtoku plodové vody (rok, měsíc, den, hod.)
 • četnost těhotenství
 • gestační stáří
 • indukce - indikace (diagnózou indukce podle MKN-10 uveden důvod pro vyvolání porodu)
 • stav plodu A, B, C (pořadí novorozenců při porodu vícečetného těhotenství)
 • příznaky rizika
 • kardiotokografické monitorování srdeční frekvence plodu a děložní činnosti (CTG)
 • indikace k SC (diagnóza indikace k SC 1, k SC 2 dle MKN-10)
 • anestézie
 • ukončení vaginálně A, B, C
 • ukončení per SC
 • ukončení per SC - z toho u polohy koncem pánevním (KP)
 • komplikace za porodu
 • léky za porodu
 • porod vedl
 • zhodnocení porodu
 • datum ukončení Zprávy o rodičce (ZR) - rok, měsíc, den, hod.
 • důvod ukončení ZR
 • komplikace v šestinedělí - Dg. MKN-10
4. Údaje o dítěti
 • pohlaví A, B, C
 • vitalita A, B, C
 • porodní hmotnost (g) A, B, C
 • apgarové skóre A, B, C (po 1., 5., 10. minutě)
 • pH (stanovení pH krve z pupečníku u novorozence A, B, C)
 • stav dítěte při propuštění matky A, B, C

STATISTICKÁ JEDNOTKA ZJIŠŤOVÁNÍ

Informace o rodičce, těhotenství, porodu a dítěti získané při hospitalizaci rodičky v souvislosti s porodem nebo šestinedělím.

OKRUH ZPRAVODAJSKÝCH JEDNOTEK

Gynekologicko-porodnická oddělení lůžkových zdravotnických zařízení (bez ohledu na zřizovatele), která provádí porod popřípadě provedou poporodní ošetření rodičky a novorozence a dále lůžková zdravotnická zařízení, kde byla žena po porodu hospitalizována (v termínu do posledního dne šestinedělí).

Za správné a úplné vyplnění povinného hlášení „Zpráva o rodičce“ zodpovídá přednosta porodnického oddělení.

V případě porodu mimo zdravotnické zařízení (porod doma, v dopravním prostředku, ve veřejných prostorách apod.) má oznamovací povinnost zdravotnický pracovník, který byl při porodu nebo provedl první poporodní ošetření rodičky a první poporodní ošetření novorozence.