Rychlé informaceAktuální informace2014

Ambulantní péče o pacienty užívající psychoaktivní látky (alkohol a jiné drogy) v roce 2013

Autor: 
Číslo:
 29/14
Region:
 Česká republika
Rok:
 2014
 (0.6 MB)
Souhrn:

V roce 2013 bylo léčeno v psychiatrických ambulantních zařízeních 36 379 uživatelů návykových látek a proti předchozímu roku jejich počet klesl o 6 %. Během sledovaného roku absolvovalo substituční léčbu 1 991 osob v ambulancích psychiatrů a 215 osob v ordinacích praktických lékařů.

V této aktuální informaci byly použity údaje z přílohy Ročního výkazu o činnosti zdravotnických zařízení pro obor psychiatrie, která obsahuje informace o léčbě uživatelů a závislých na alkoholu a drogách (AT[1] péče) a vyplňují ji všechna psychiatrická ambulantní oddělení, která zajišťují ambulantní péči o AT pacienty. Údaje o substituční léčbě byly doplněny z Ročního výkazu o činnosti zdravotnických zařízení pro obor praktický lékař pro dospělé, na kterém se od roku 2011 sledují pacienti v substituční léčbě závislosti na opiátech/opioidech. Dalším podkladem byly údaje z Národního registru uživatelů lékařsky indikovaných substitučních látek.

Síť psychiatrických ambulantních zařízení pečujících o pacienty užívající návykové látky v roce 2013

O pacienty užívající návykové látky (AT pacienty), tj. pacienty se základní diagnózou F10–F19, pečovalo v roce 2013 celkem 488 ambulantních psychiatrických oddělení a pracovišť. V tomto počtu jsou zahrnuty všechny ambulance, které léčily alespoň jednoho AT pacienta, nejedná se tedy pouze o specializované AT ambulance.

Díky důslednému vymáhání hlášení i ze zařízení, která léčila byť jednoho AT pacienta, došlo v roce 2010 k nárůstu počtu těchto ordinací a v roce 2011 se jejich počet téměř nezměnil. V roce 2012 se snížil počet ambulancí ze 454 na 416, v roce 2013 se jejich počet opět zvýšil na 488 ambulancí.

Z celkového počtu zařízení hlásících péči o AT pacienty tvořily psychiatrické ambulance 85 % (413), dále péči poskytovalo 24 ambulancí dětské psychiatrie, 3 ambulance sexuologie a 48 AT ordinací, tj. ordinací specializovaných na léčbu uživatelů alkoholu a dalších návykových látek.

Míra specializace psychiatrických ambulantních zařízení na léčbu AT pacientů

Míru specializace péče o AT pacienty lze ovšem posuzovat také podle toho, jaký podíl z celkového počtu pacientů v těchto ordinacích tvoří pacienti užívající návykové látky (příloha 1), ale také podle absolutního počtu AT pacientů léčených v těchto ambulancích (příloha 2).

Pouze v 52 ze 488 ambulancí tvořili adiktologičtí pacienti více než 50 % celkového počtu pacientů, z nich bylo 38 AT ordinací, 13 psychiatrických ambulancí a 1 ambulance dětské psychiatrie. Více než 200 AT pacientů v péči uvedlo 42 ambulancí. Jedno nebo druhé kritérium splnilo v roce 2013 celkem 74 ordinací, z nich bylo 34 ambulancí psychiatrů (včetně 1 oddělení dětské psychiatrie) a 40 AT ordinací (příloha 3). V těchto specializovaných ambulancích bylo léčeno 48 % z celkového počtu pacientů léčených pro problémy s alkoholem a 65 % z počtu pacientů léčených pro užívání nelegálních drog.

Pacienti užívající návykové látky léčení v ambulantních psychiatrických zdravotnických zařízeních v roce 2013

Počet pacientů, kteří se aktivně léčili a navštívili psychiatrickou ordinaci v roce 2013 alespoň jedenkrát (tedy jejich záznam není starší než 1 rok), byl vykázán v počtu 36 379, téměř o 6 % méně než v roce 2012. Na tomto poklesu se podíleli jak pacienti užívající alkohol (pokles o více než 2 %; tj. o 522 pacientů), tak i pacienti užívající nealkoholové drogy (bez tabáku), kterých počet klesl o téměř 8 % (o 1 159 pacientů). Počet pacientů užívajících tabák klesl o polovinu (o 494 pacientů). Strukturu léčených AT pacientů podle jednotlivých návykových látek uvádí graf 1.

Podíl pacientů podle jednotlivých psychoaktivníchlátek v roce 2013

V roce 2013 se léčilo v ambulantních psychiatrických odděleních a AT poradnách celkem 23 203 mužů a 13 176 žen zneužívajících psychoaktivní látky. Muži se podíleli na celkovém počtu pacientů 64 % a od roku 2000 se jejich podíl výrazně nezměnil. Proti roku 2012 došlo k poklesu léčených mužů o 1 825 (7 %), počet žen nepatrně klesl, a to o 350 pacientek. Nejvyšší podíl na celkovém počtu léčených pacientů užívajících návykové látky měli pacienti ve věkové skupině 20–39 let u mužů i u žen (téměř polovina mužů a 45 % žen) a ve věkové skupině 40–64 let (40 % mužů a 43 % žen). Podíly jednotlivých věkových skupin se proti předchozím letům téměř nezměnily. Podíl dětí do 15 let zůstává na 0,1 % z celkového počtu AT pacientů, podíl mladistvých ve věku 15–19 let nepatrně klesl na necelá 3 % a pacientů starších 65 let se nepatrně zvýšil (na necelých 7 %).

Alkohol

Při porovnání jednotlivých psychoaktivních látek bylo nejvíce pacientů léčených pro poruchy způsobené zneužíváním alkoholu (61 %, tj. 22 316 pacientů) a proti roku 2012 se jejich podíl téměř nezměnil. V absolutních počtech došlo k poklesu léčených mužů o 4 % (o 646 mužů) a nárůstu žen o necelá 2 % (o 124 žen). Více než polovina (54 %) těchto pacientů byla ve věku 40–64 let a 36 % ve věkové skupině 20–39 let. Počet mladistvých ve věku 15–19 let představoval 1 % (284 pacientů) z počtu pacientů nadužívajících alkohol a počty dětí do 15 let se pohybovaly těsně nad 0 % (11 pacientů) - graf 2, tabulka 1.

Věková struktura pacientů užívajících alkohol nebo nealkoholové drogy v roce 201

Tabulka 1: Pacienti užívající návykové látky léčeni v psychiatrických ambulantních zařízeních podle skupin návykových látek
a věkových skupin v roce 2013

Psychoaktivní
 látka

0–14 let

15–19 let

20–39 let

40–64 let

65 let a více

Celkem

muži

ženy

celkem

muži

ženy

celkem

muži

ženy

celkem

muži

ženy

celkem

muži

ženy

celkem

muži

ženy

celkem

 Alkohol

5

6

11

189

95

284

5 264

2 866

8 130

7 507

4 491

11 998

1 268

625

1 893

14 233

8 083

22 316

 Opiáty a opioidy

-

-

-

27

19

46

1 750

817

2 567

342

127

469

10

10

20

2 129

973

3 102

   z toho heroin

-

-

-

18

12

30

531

242

773

103

19

122

4

3

7

656

276

932

     buprenorfin neindikovaně

-

-

-

1

-

1

139

41

180

13

4

17

1

1

2

154

46

200

     metadon neidikovaně

-

-

-

-

1

1

8

2

10

-

1

1

1

-

1

9

4

13

 Kanabinoidy

18

6

24

319

112

431

623

212

835

55

19

74

1

1

2

1 016

350

1 366

 Sedativa a hypnotika

-

1

1

20

25

45

309

338

647

419

624

1 043

134

238

372

882

1 226

2 108

   z toho barbituráty

-

-

-

-

-

-

18

23

41

25

14

39

4

17

21

47

54

101

   z toho benzodiazepiny

-

-

-

17

23

40

229

271

500

302

502

804

101

178

279

649

974

1 623

 Kokain

-

-

-

1

-

1

25

15

40

2

2

4

2

-

2

30

17

47

 Ostatní stimulancia

6

10

16

216

254

470

1 640

857

2 497

337

95

432

2

-

2

2 201

1 216

3 417

   z toho metamfetamin

3

8

11

207

246

453

1 556

815

2 371

322

83

405

1

-

1

2 089

1 152

3 241

 Halucinogeny

-

-

-

11

1

12

33

13

46

4

1

5

-

1

1

48

16

64

 Prchavá rozpustidla

1

-

1

15

1

16

35

14

49

10

6

16

-

-

-

61

21

82

 Kombinace drog

2

-

2

84

69

153

1 613

659

2 272

401

220

621

42

60

102

2 142

1 008

3 150

   z toho opiátu a metamfetaminu
      (s nebo bez dalších drog)

-

-

-

18

15

33

496

216

712

119

101

220

26

13

39

659

345

1 004

      opiátu a dalších drog
      bez metamfetaminu

1

-

1

4

5

9

66

54

120

24

23

47

10

10

20

105

92

197

      metamfetaminu a dalších
      drog bez opiátu

1

-

1

47

39

86

618

176

794

148

45

193

5

31

36

819

291

1 110

 Tabák

8

3

11

37

13

50

114

96

210

136

97

233

21

16

37

316

225

541

 Jiné

-

-

-

9

5

14

118

28

146

18

8

26

-

-

-

145

41

186

 Nealkoholové drogy

35

20

55

739

499

1 238

6 260

3 049

9 309

1 724

1 199

2 923

212

326

538

8 970

5 093

14 063

 Nealkoholové drogy
 bez tabáku

27

17

44

702

486

1 188

6 146

2 953

9 099

1 588

1 102

2 690

191

310

501

8 654

4 868

13 522

 Psychoaktivní látky celkem

40

26

66

928

594

1 522

11 524

5 915

17 439

9 231

5 690

14 921

1 480

951

2 431

23 203

13 176

36 379

Nejvíce pacientů s problémy způsobenými alkoholem v přepočtu na 10 tisíc obyvatel se léčilo ve zdravotnických zařízeních kraje Olomouckého (36 pacientů na 10 tisíc obyvatel), Zlínského (35) a na území Prahy (31). Nad celorepublikovým průměrem se nacházel ještě Moravskoslezský kraj, Jihomoravský kraj, Kraj Vysočina a Královéhradecký kraj. Nejnižší byl tento ukazatel ve Středočeském kraji (8 pacientů na 10 tisíc obyvatel) a Jihočeském (9) - graf 3, příloha 4 a 5.

Je nutné upozornit, že ambulantní pacienti jsou sledováni podle sídla zdravotnického zařízení, nikoli podle adresy jejich trvalého bydliště.

Počet pacientů užívajících alkohol podle kraje sídla zdravotnického zařízení na

Nealkoholové drogy

V roce 2013 bylo evidováno celkem 14 063 pacientů s poruchami způsobenými užíváním nealkoholových drog, z toho bylo 8 970 mužů a 5 093 žen. Proti roku 2012 se počet těchto pacientů snížil o 618 pacientů (tj. 4 %), z toho bylo 556 mužů a 62 žen. Více než dvě třetiny (9 309) těchto pacientů byly ve věku 20–39 let. Podíl mladistvých ve věku 15–19 let tvořil více než 5 % (762 pacientů) a děti do 15 let se podílely na celkovém počtu těchto pacientů 0,2 % (30 pacientů) - tabulka 1, graf 2. U všech sledovaných nealkoholo­vých drog byl zjištěn vyšší podíl mužů než žen, výjimku tvoří sedativa a hypnotika, kde byl podíl žen 58 %.

Mezi ambulantně léčenými uživateli nealkoholových drog bylo více než 22 % pacientů zneužívajících opiáty a opioidy a proti předchozímu roku došlo ke snížení jejich počtu o 882 pacientů (22 %). Poté, co bylo v roce 2011 upraveno sledování pacientů zneužívajících opiáty a opioidy[2], se snížil podíl léčených uživatelů opiátů/opioidů, u kterých byla jako primární droga hlášen heroin (70 % v roce 2010, 31 % v roce 2011, 32 % v roce 2012, 30 % v roce 2013). To lze s největší pravděpodobností vysvětlit tím, že v předchozích letech byli jako uživatelé heroinu vykazováni i pacienti v substituční léčbě, jejichž primární drogou byl heroin. Pacienti v substituční léčbě se na počtu léčených uživatelů opiátů/opioidů podíleli 54 %, podíl pacientů zneužívajících buprenorfin byl více než 6 % a metadon necelé 1 %.

Další drogou s vysokým podílem léčených pacientů byla ostatní stimulancia[3] (24 %; 3 417 pacientů), počet pacientů u této návykové látky se proti roku 2012 téměř nezměnil. Počet pacientů u nejrozšířenější látky z této skupiny - metamfetaminu (pervitinu) - v roce 2013 vzrostl o téměř 3 % na 3 241 pacientů. Díky přesnějšímu vykazování pacientů užíva­jících pervitin se v posledních letech zvyšuje podíl těchto uživatelů na počtu uživatelů ostatních stimulancií.

Počet léčených uživatelů kokainu byl nízký a v posledních letech se pohyboval mezi 40–70 pacienty ročně. V roce 2013 bylo léčeno 47 pacientů.

U počtu pacientů léčených pro kombinaci drog došlo k poklesu o 102 (tj. o 3 %) na 3 150 pacientů. V roce 2011 se sledování polyvalentního užívání drog rozšířilo. Nově jsou sledování pacienti léčeni pro kombinaci opiátů a metamfetaminu (pervitinu) s nebo bez dalších drog, kteří se podíleli na celkovém počtu pacientů léčených pro kombinaci drog 32 %. Dále byla sledována kombinace metamfetaminu a dalších drog bez opiátů, a to s podílem 35 %, a kombinace opiátů a dalších drog bez metamfetaminu s podílem 6 %. Stejně jako u opiátů/opioidů je i u polyvalentního užívání sledována substituční léčba (viz níže).

Počet pacientů léčených pro nadužívání kanabinoidů se snížil o 60 pacientů na 1 366 pacientů a pro sedativa a hypnotika o 133 pacientů na 2 108 pacientů. Téměř stejný počet jako předchozí rok byl vykázán u pacientů léčených pro užívání halucinogenů (nárůst o 4 pacienty na 64 pacientů) a k nárůstu došlo u těkavých látek (o 18 pacientů na 62 pacientů). Počet pacientů léčených pro užívání tabáku meziročně klesl o téměř polovinu, na 541 pacientů) - tabulka 1 a příloha 4.

Vzhledem k poklesu léčených pacientů jak pro opiáty/opioidy, tak i stimulancia a kombinaci drog, klesl i počet problémových uživatelů drog[4] (PUD) ve sledovaném roce o 1 001 pacientů (9 %), a to z 10 717 pacientů v roce 2012 na 9 716 pacientů v roce 2013. Téměř 76 % léčených PUD bylo ve věku 20–39 let a podíl této věkové skupiny byl o 10 procentních bodů vyšší než mezi uživateli nealkoholových drog celkem, podíl ostatních věkových skupin byl u PUD nižší.

Počet pacientů užívajících nealkoholové drogy podlekraje sídla zdravotnického z

Z hlediska regionálního srovnání bylo nejvíce léčených pacientů s problémem s nealkoholovými drogami, stejně jako v předchozím roce, evidováno ve zdravotnických zařízeních v Praze (32 pacientů na 10 tisíc obyvatel). Nad celorepublikovým průměrem se nacházel také kraj Olomoucký (27), Plzeňský (20) a Ústecký (16). Nejnižší byla hodnota tohoto ukazatele v Pardubickém, Jihočeské a Zlínském kraji (cca 4) - graf 4, příloha 4 a 5.

Injekční aplikaci drog uvedlo 4 554 pacientů (34 % z celkového počtu pacientů užívajících nelegální drogy). Mezi uživateli ostatních stimulancií bylo evidováno 52 % injekčních uživatelů drog a u metamfetaminu 53 %, u opiátů a opioidů celkem bylo více než 44 % injekčních uživatelů a u heroinu 76 %, u kombinací drog injekční užívání uvedlo 45 % uživatelů (tabulka 2).

Ordinace poskytující péči AT pacientům navštěvují převážně pacienti závislí. Syndrom závislosti byl diagnostikován u více než 82 % pacientů užívajících alkohol, mezi uživateli nealkoholových drog to bylo 85 %.

Tabulka 2: Pacienti užívající návykové látky léčení v psychiatrických ambulantních zařízeních podle skupin návykových látek, způsobu aplikace drogy a komplikací v roce 2013

Psychoaktivní látka

Injekční
aplikace drog (%)

Intoxikace, poruchy
chování (%)

Somatické a psychické
poškození (%)

Závislost (%)

 Alkohol

x

7,0

11,1

82,0

 Opiáty a opioidy

44,2

3,3

4,6

92,1

   z toho heroin

76,0

3,5

7,5

88,9

              buprenorfin neindikovaně

74,0

1,5

-

-

              metadon neidikovaně

46,2

-

-

-

 Kanabinoidy

0,2

20,7

-

-

 Sedativa a hypnotika

0,7

6,3

-

-

   z toho barbituráty

-

7,9

3,0

89,1

              benzodiazepiny

0,1

4,7

7,1

88,2

 Kokain

2,1

14,9

4,3

80,9

 Ostatní stimulancia

51,5

9,5

7,9

82,7

   z toho metamfetamin

52,5

8,9

7,2

83,9

 Halucinogeny

4,7

32,8

17,2

50,0

 Prchavá rozpustidla

-

12,2

14,6

73,2

 Kombinace drog

44,5

6,7

7,8

85,4

   z toho opiátu a metamfetaminu
              (s nebo bez dalších drog)

59,9

4,5

3,1

92,4

              opiátu a dalších drog bez
              metamfetaminu

23,4

-

23,9

62,9

              metamfetaminu a dalších
              drog bez opiátu

44,1

7,7

8,0

84,3

 Tabák

x

0,2

8,5

91,3

 Jiné

-

0,5

-

99,5

 Nealkoholové drogy

x

7,8

7,6

84,6

 Nealkoholové drogy bez tabáku

33,7

8,1

7,6

84,4

 Psychoaktivní látky celkem

x

7,3

9,7

83,0

Substituční léčba

V současné době jsou k dispozici dva zdroje o počtu pacientů v substituční léčbě závislosti na opiátech/opioidech. Prvním zdrojem je již od roku 2000 existující Národní registr uživatelů lékařsky indikovaných návykových látek (NRULISL). Nově je k dispozici informace o substituci na ročních výkazech o činnosti ambulantních zařízení oboru psychiatrie a oboru praktický lékař pro dospělé. Na výkazu pro obor psychiatrie jsou sledováni léčení pacienti podle věkových skupin a pohlaví, u praktických lékařů jejich počet z registrovaných pacientů podle pohlaví.

Údaje o substituční léčbě z výkazu o činnosti psychiatrických ambulancí
a o činnosti praktických lékařů pro dospělé

Substituční léčbu vykázalo v roce 2013 celkem 59 psychiatrických ambulantních zařízení (o 3 více než v roce 2012) a byla poskytnuta 1 991 pacientům (1 360 mužů a 631 žen). Téměř 85 % těchto pacientů bylo ve věku 20–39 let, 15 % ve věku 40–64 let a necelé 1 % ve věku 15–19 let. Substituční léčbu poskytovalo 20 zařízení v Praze, která hlásila více než polovinu celkového počtu pacientů. Necelých 19 % substituovaných bylo evidováno ve 3 zařízeních v Ústeckém kraji a 7 % ve Středočeském (7 zařízení). Substituční léčba v psychiatrických ordinacích nebyla poskytována pouze v Pardubickém kraji. Nízké počty substituovaných vykázaly psychiatrické ordinace v kraji Zlínském (1 pacient), Plzeňském (18) a Kraji Vysočina (24).

Dále substituční léčbu poskytovalo 215 ordinací praktických lékařů, kde bylo dohromady léčeno 494 osob (344 mužů a 150 žen). Také mezi praktickými lékaři byl největší podíl pacientů léčen v ordinacích sídlících v Praze, Středočeském a Ústeckém kraji.

V roce 2013 tedy podstoupilo substituční léčbu v ordinacích psychiatrů a praktických lékařů celkem 2 485 pacientů (příloha 6).

Údaje z Národního registru uživatelů lékařsky indikovaných substitučních látek (NRULISL)

Od května 2000 funguje v České republice Národní registr uživatelů lékařsky indikovaných substitučních látek (dále jen Registr substituční léčby), jehož správcem je Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR. Substituční terapii poskytovalo v roce 2000 celkem 7 akreditovaných metadonových center a jejich počet postupně narostl až na 13 zařízení v roce 2007. V roce 2008, kdy se do elektronické verze Registru substituční léčby začala hlásit i neakreditovaná pracoviště (např. psychiatrické ambulance a ordinace praktických lékařů), přibylo 11 hlásících zařízení. V roce 2009 hlásilo léčené klienty celkem 34 zařízení poskytujících substituční léčbu. V následujících letech počet těchto zařízení rostl až na 64 v roce 2013. Jediným krajem bez aktivně hlásícího zařízení stále zůstává Pardubický kraj.

Během roku 2013 bylo v Registru substituční léčby hlášeno 2 311 léčených osob (1 628 mužů a 683 žen), cca jako v roce 2012. Do substitučního programu bylo nahlášeno celkem 697 případů léčby u 610 osob, muži tvořili necelé tři čtvrtiny z celkového počtu jak případů, tak i osob. Léčba byla během roku 2013 ukončena u celkem 550 osob (příloha 7 a 8).

Podrobnější údaje z Registru substituční léčby uvádí aktuální informace „Informace z Národního registru uživatelů lékařsky indikovaných substitučních látek - rok 2013“, která je dostupná na stránkách ÚZIS ČR.

Příloha 1: Počet psychiatrických ambulantních zařízení podle druhu oddělení/ pracoviště, návykových látek a podílu léčených uživatelů návykových látek v roce 2013

Oddělení/pracoviště

Podíl AT pacientů z celkového počtu pacientů

Celkem

0–10 %

11–25 %

26–50 %

51–75 %

76–90 %

91–100 %

 psychiatrie

 počet ambulancí

333

51

16

7

3

3

413

 počet pacientů

13 768

5 640

2 840

1 253

468

506

24 475

 AT ordinace

 počet ambulancí

2

3

5

9

7

22

48

 počet pacientů

230

282

674

2 072

2 946

5 005

11 209

 dětská
 psychiatrie

 počet ambulancí

22

1

-

-

-

1

24

 počet pacientů

141

59

-

-

-

475

675

 sexuologie

 počet ambulancí

3

-

-

-

-

-

3

 počet pacientů

20

-

-

-

-

-

20

 Celkem

 počet ambulancí

360

55

21

16

10

26

488

 počet pacientů

14 159

5 981

3 514

3 325

3 414

5 986

36 379

 z toho

 alkohol

10 439

3 848

2 165

1 214

1 179

3 471

22 316

 

 ostatní drogy
 bez tabáku

3 666

2 007

1 093

2 109

2 204

2 443

13 522

 

 tabák

54

126

256

2

31

72

541

Příloha 2: Počet psychiatrických ambulantních zařízení podle počtu léčených uživatelů návykových látek v roce 2013

Oddělení/
pracoviště

Počet ambulantních zařízení

Celkový počet
pacientů

podle počtu AT pacientů

celkem

1–10

11–50

51–100

101–150

151–200

201–300

301–400

401
a více

 

návykové látky celkem

 psychiatrie

93

174

74

34

14

16

4

4

413

24 475

 AT ordinace

2

5

11

7

6

8

2

7

48

11 209

 dětská psychiatrie

17

5

1

-

-

-

-

1

24

675

 sexuologie

3

-

-

-

-

-

-

-

3

20

 Celkem

115

184

86

41

20

24

6

12

488

36 379

 

alkohol

 psychiatrie

121

178

54

27

5

6

3

-

394

14

 AT ordinace

5

9

12

7

4

5

1

3

46

6 142

 dětská psychiatrie

15

-

1

-

-

-

-

-

16

106

 sexuologie

3

-

-

-

-

-

-

-

3

11

 Celkem

144

187

67

34

9

11

4

3

459

22 316

 

ostatní drogy bez tabáku

 psychiatrie

181

116

21

10

3

4

-

1

336

8 037

 AT ordinace

5

25

2

3

1

1

2

4

43

4 958

 dětská psychiatrie

18

3

-

-

-

-

1

-

22

518

 sexuologie

2

-

-

-

-

-

-

-

2

9

 Celkem

206

144

23

13

4

5

3

5

403

13 522

Příloha 3: Počet psychiatrických ambulancí podle oddělení splňujících podmínku výběru v roce 2013

Počet AT
pacientů

Podíl AT pacientů z celkového počtu pacientů

Celkový
počet
zařízení

0–10%

11–25%

26–50%

51–75%

76–90%

91–100%

 

psychiatrie

 11–50

 

 

 

-

-

-

-

 51–100

 

 

 

2

1

-

3

 101–150

 

 

 

3

-

1

4

 151–200

 

 

 

-

1

1

2

 201–300

7

4

3

-

1

1

16

 301–400

1

-

2

1

-

-

4

 401 a více

-

2

1

1

-

1

5

 Celkem

8

6

6

7

3

4

34

 

AT ordinace

 11–50

 

 

 

2

-

3

5

 51–100

 

 

 

3

-

5

8

 101–150

 

 

 

1

-

4

5

 151–200

 

 

 

-

3

2

5

 201–300

1

-

-

1

-

6

8

 301–400

-

-

1

-

1

-

2

 401 a více

-

-

-

2

3

2

7

 Celkem

1

-

1

9

7

22

40

 

celkem

 11–50

 

 

 

2

-

3

5

 51–100

 

 

 

5

1

5

11

 101–150

 

 

 

4

-

5

9

 151–200

 

 

 

-

4

3

7

 201–300

8

4

3

1

1

7

24

 301–400

1

-

3

1

1

-

6

 401 a více

-

2

1

3

3

3

12

 Celkem

9

6

7

16

10

26

74

Příloha 4: Pacienti užívající návykové látky léčení v ambulantních zdravotnických zařízeních podle skupin návykových látek a sídla zdravotnického zařízení v roce 2013

Kraj

Počet pacientů

Alkohol

Opiáty/opioidy

z toho heroin

buprenorfin - neindikovaně

metadon - neidikovaně

Kanabinoidy

Sedativa, hypnotika

z toho barbituráty

benzodiazepiny

Kokain

Ostatní stimulancia

z toho metamfetamin

Halucinogeny

Těkavé látky

Kombinace drog

z toho opiátu a metamfetaminu
  (s nebo bez dalších drog)

opiátu a dalších drog
bez metamfetaminu

metamfetaminu a dalších
drog bez opiátu

Tabák

Jiné

Nealkoholové drogy

Nealkoholové drogy
bez tabáku

Psychoaktivní látky
celkem

 Hl. m. Praha

3 890

1 312

377

145

1

261

366

20

267

19

822

816

5

13

1 062

370

26

163

93

30

3 983

3 890

7 873

 Středočeský

1 037

240

65

6

4

68

250

31

196

3

263

251

11

6

254

64

81

104

1

20

1 116

1 115

2 153

 Jihočeský

581

86

5

1

-

20

35

-

19

1

43

37

3

3

85

11

6

57

10

1

287

277

868

 Plzeňský

1 143

91

49

14

-

99

102

4

61

6

462

426

10

5

238

61

6

153

3

121

1 137

1 134

2 280

 Karlovarský

348

59

20

-

-

27

20

-

14

2

101

85

-

2

68

-

3

43

-

-

279

279

627

 Ústecký

1 029

483

56

8

2

113

110

1

75

1

236

198

1

12

318

109

-

159

4

-

1 278

1 274

2 307

 Liberecký

640

33

6

-

-

93

48

3

43

-

145

140

1

1

38

13

-

25

46

-

405

359

1 045

 Královéhradecký

1 241

130

21

5

1

47

79

-

69

-

111

104

-

3

71

15

1

39

5

-

446

441

1 687

 Pardubický

945

6

2

1

2

34

72

1

48

-

34

32

-

1

40

3

1

13

2

-

189

187

1 134

 Vysočina

1 150

93

37

6

-

62

127

5

96

2

86

86

-

17

113

32

1

41

98

-

598

500

1 748

 Jihomoravský

2 656

272

140

10

1

121

251

10

220

9

240

210

19

7

174

56

18

70

51

12

1 156

1 105

3 812

 Olomoucký

2 261

134

88

2

2

163

375

5

294

2

426

412

10

2

407

178

40

142

220

-

1 739

1 519

4 000

 Zlínský

2 047

10

3

-

-

63

64

5

43

-

75

73

-

2

47

4

-

31

4

-

265

261

2 312

 Moravskoslezský

3 348

153

63

2

-

195

209

16

178

2

373

371

4

8

235

88

14

70

4

2

1 185

1 181

4 533

 Celkem

22 316

3 102

932

200

13

1 366

2 108

101

1 623

47

3 417

3 241

64

82

3 150

1 004

197

1 110

541

186

14 063

13 522

36 379

Příloha 5: Pacienti užívající návykové látky léčení v ambulantních zdravotnických zařízeních podle skupin návykových látek a sídla zdravotnického zařízení na 10 000 obyvatel v roce 2013

Kraj

Počet pacientů na 10 000 obyvatel

Alkohol

Opiáty/opioidy

z toho heroin

buprenorfin - neindikovaně

metadon - neidikovaně

Kanabinoidy

Sedativa, hypnotika

z toho barbituráty

benzodiazepiny

Kokain

Ostatní stimulancia

z toho metamfetamin

Halucinogeny

Těkavé látky

Kombinace drog

z toho opiátu a metamfetaminu
  (s nebo bez dalších drog)

opiátu a dalších drog
bez metamfetaminu

metamfetaminu a dalších
drog bez opiátu

Tabák

Jiné

Nealkoholové drogy

Nealkoholové drogy
bez tabáku

Psychoaktivní látky
celkem

 Hl. m. Praha

31,3

10,5

3,0

1,2

0,0

2,1

2,9

0,2

2,1

0,2

6,6

6,6

0,0

0,1

8,5

3,0

0,2

1,3

0,7

0,2

32,0

31,3

63,2

 Středočeský

8,0

1,9

0,5

0,0

0,0

0,5

1,9

0,2

1,5

0,0

2,0

1,9

0,1

0,0

2,0

0,5

0,6

0,8

0,0

0,2

8,6

8,6

16,6

 Jihočeský

9,1

1,4

0,1

0,0

-

0,3

0,5

-

0,3

0,0

0,7

0,6

0,0

0,0

1,3

0,2

0,1

0,9

0,2

0,0

4,5

4,4

13,6

 Plzeňský

20,0

1,6

0,9

0,2

-

1,7

1,8

0,1

1,1

0,1

8,1

7,4

0,2

0,1

4,2

1,1

0,1

2,7

0,1

2,1

19,8

19,8

39,8

 Karlovarský

11,6

2,0

0,7

-

-

0,9

0,7

-

0,5

0,1

3,4

2,8

-

0,1

2,3

-

0,1

1,4

-

-

9,3

9,3

20,8

 Ústecký

12,5

5,8

0,7

0,1

0,0

1,4

1,3

0,0

0,9

0,0

2,9

2,4

0,0

0,1

3,9

1,3

-

1,9

0,0

-

15,5

15,4

27,9

 Liberecký

14,6

0,8

0,1

-

-

2,1

1,1

0,1

1,0

-

3,3

3,2

0,0

0,0

0,9

0,3

-

0,6

1,0

-

9,2

8,2

23,8

 Královéhradecký

22,5

2,4

0,4

0,1

0,0

0,9

1,4

-

1,2

-

2,0

1,9

-

0,1

1,3

0,3

0,0

0,7

0,1

-

8,1

8,0

30,6

 Pardubický

18,3

0,1

0,0

0,0

0,0

0,7

1,4

0,0

0,9

-

0,7

0,6

-

0,0

0,8

0,1

0,0

0,3

0,0

-

3,7

3,6

22,0

 Vysočina

22,5

1,8

0,7

0,1

-

1,2

2,5

0,1

1,9

0,0

1,7

1,7

-

0,3

2,2

0,6

0,0

0,8

1,9

-

11,7

9,8

34,2

 Jihomoravský

22,7

2,3

1,2

0,1

0,0

1,0

2,1

0,1

1,9

0,1

2,1

1,8

0,2

0,1

1,5

0,5

0,2

0,6

0,4

0,1

9,9

9,5

32,6

 Olomoucký

35,5

2,1

1,4

0,0

0,0

2,6

5,9

0,1

4,6

0,0

6,7

6,5

0,2

0,0

6,4

2,8

0,6

2,2

3,5

-

27,3

23,9

62,8

 Zlínský

34,9

0,2

0,1

-

-

1,1

1,1

0,1

0,7

-

1,3

1,2

-

0,0

0,8

0,1

-

0,5

0,1

-

4,5

4,4

39,4

 Moravskoslezský

27,4

1,3

0,5

0,0

-

1,6

1,7

0,1

1,5

0,0

3,0

3,0

0,0

0,1

1,9

0,7

0,1

0,6

0,0

0,0

9,7

9,6

37,0

 Celkem

21,2

3,0

0,9

0,2

0,0

1,3

2,0

0,1

1,5

0,0

3,3

3,1

0,1

0,1

3,0

1,0

0,2

1,1

0,5

0,2

13,4

12,9

34,6

Příloha 6: Substituční léčba závislosti na opiátech/opioidech v ordinacích psychiatrů a PL pro dospělé v roce 2013

 Kraj

V psychiatrických ordinacích

V ordinacích praktických
lékařů pro dospělé

15–19 let

20–39 let

40–64 let

65 let a více

celkem

počet
zařízení

celkem

počet
zařízení

muži

ženy

celkem

muži

ženy

celkem

muži

ženy

celkem

muži

ženy

celkem

muži

ženy

celkem

muži

ženy

celkem

 Hl. m. Praha

1

3

4

537

273

810

147

61

208

-

-

-

685

337

1 022

20

82

23

105

27

 Středočeský

1

2

3

95

35

130

6

1

7

-

-

-

102

38

140

7

48

29

77

28

 Jihočeský

-

-

-

49

19

68

1

1

2

-

-

-

50

20

70

4

43

10

53

21

 Plzeňský

-

-

-

16

1

17

1

-

1

-

-

-

17

1

18

3

10

6

16

12

 Karlovarský

-

-

-

14

8

22

2

2

4

-

-

-

16

10

26

2

2

1

3

3

 Ústecký

1

2

3

219

127

346

22

7

29

-

-

-

242

136

378

3

33

13

46

26

 Liberecký

-

-

-

20

5

25

-

-

-

-

-

-

20

5

25

1

16

3

19

14

 Královéhradecký

-

-

-

50

24

74

15

1

16

-

-

-

65

25

90

4

7

4

11

10

 Pardubický

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16

10

26

13

 Vysočina

-

-

-

16

7

23

1

-

1

-

-

-

17

7

24

2

7

1

8

5

 Jihomoravský

1

1

2

46

14

60

7

2

9

1

-

1

55

17

72

6

57

27

84

24

 Olomoucký

1

-

1

29

7

36

4

2

6

-

-

-

34

9

43

1

13

6

19

13

 Zlínský

-

-

-

-

1

1

-

-

-

-

-

-

-

1

1

1

7

7

14

10

 Moravskoslezský

-

-

-

52

23

75

5

2

7

-

-

-

57

25

82

5

3

10

13

9

 Celkem

5

8

13

1 143

544

1 687

211

79

290

1

-

1

1 360

631

1 991

59

344

150

494

215

Příloha 7: Substituční léčba závislosti na opiátech/opioidech z NRULISL podle věkových skupin a pohlaví v roce 2013

Věková
skupina

Počet léčených osob

Počet hlášených osob

Počet osob s ukončenou léčbou

muži

ženy

celkem

muži

ženy

celkem

muži

ženy

celkem

 15–19

35

41

76

15

15

30

12

10

22

 20–24

236

187

423

76

54

130

66

44

110

 25–29

663

273

936

150

71

221

152

67

219

 30–34

462

132

594

111

38

149

104

22

126

 35–39

131

30

161

36

5

41

36

5

41

 40–44

55

12

67

22

-

22

16

1

17

 45–49

26

3

29

4

1

5

6

1

7

 50–54

13

1

14

3

1

4

3

1

4

 55–59

4

1

5

2

-

2

2

-

2

 60+

3

3

6

3

3

6

1

1

2

 Celkem

1 628

683

2 311

422

188

610

398

152

550

Příloha 8: Substituční léčba závislosti na opiátech/opioidech v NRULISL podle kraje bydliště pacienta a pohlaví v roce 2013

Kraj bydliště

Počet léčených osob

Počet hlášených osob

Počet osob s ukončenou léčbou

muži

ženy

celkem

muži

ženy

celkem

muži

ženy

celkem

 Hl. m. Praha

660

283

943

177

79

256

167

66

233

 Středočeský

305

111

416

58

25

83

58

20

78

 Jihočeský

77

-

108

15

6

21

21

6

27

 Plzeňský

31

15

46

18

8

26

11

4

15

 Karlovarský

25

10

35

17

7

24

1

1

2

 Ústecký

235

107

342

74

35

109

63

24

87

 Liberecký

14

5

19

1

1

2

2

1

3

 Královéhradecký

69

20

89

5

2

7

7

2

9

 Pardubický

18

7

25

2

1

3

3

-

3

 Vysočina

20

9

29

2

3

5

8

4

12

 Jihomoravský

81

45

126

33

18

51

36

16

52

 Olomoucký

24

13

37

8

-

8

9

1

10

 Zlínský

4

4

8

2

-

2

2

-

2

 Moravskoslezský

65

23

88

10

3

13

10

7

17

 ČR celkem

1 628

683

2 311

422

188

610

398

152

550

 


[1] alkohol a toxikománie

[2] Kromě uživatelů heroinu jsou sledováni pacienti zneužívající buprenorfin a metadon bez lékařské indikace (tj. především získané na černém trhu) a pacienti v substituční léčbě závislosti na opiátech.

[3] Bez kokainu

[4] Problémové užívání drog - intravenózní (injekční) užívání drog a/nebo dlouhodobé užívání opiátů a/nebo kokainu a/nebo drog amfetaminového typu. Vzhledem k časté přítomnosti opiátů nebo pervitinu v kombi­nacích drog v ČR byla mezi problémové užívání drog zařazena i dg. F19 - kombinace drog.

Informace prezentované v jiných formátech

Na tomto webu jsou elektronické dokumenty dostupné v jiné než textové či hypertextové podobě. Odkazy vedoucí na tyto dokumenty jsou v textu vyznačeny příslušnou ikonou upozorňující na jiný obsah cílového odkazu. Dokumenty se vyskytují v těchto formátech:

Stáhnout Adobe Reader

K prohlížení elektronických dokumentů ve formátu PDF je nutné mít nainstalovaný ve vlastním počítači prohlížeč Adobe Reader, verze 8.0 a vyšší. Při používání starších prohlížečů nezaručujeme plnou funkčnost elektronických dokumentů. Nainstalujte si proto, prosím, potřebný prohlížeč. Novější verze si můžete stáhnout na této internetové adrese. Při prohlížení elektronických dokumentů Vám doporučujeme si vybraný soubor na svůj disk nejdříve stáhnout a potom teprve prohlížet. Pouze tituly o velikosti do 0.5 MB jsou vhodné k prohlédnutí přímo na našich stránkách. Z tohoto důvodů je u všech zveřejněných elektronických dokumentů uvedena jejich velikost v MB.

K zobrazení dokumentů s koncovkami DOC, XLS, PPT potřebujete mít nainstalovaný produkt Microsoft Office. Pokud jej však nevlastníte, stáhněte si k těmto produktům řady Office volně dostupné prohlížeče.

Stáhnout program na dekomprimaci ZIP

Některé dokumenty mohou být z důvodu velikosti komprimovány ve formátu ZIP. Na internetu je velké množství programů, které dokážou tento formát dekomprimovat.

Dokumenty ve formátu RTF

RTF dokáže zobrazit a editovat většina běžně používaných textových editorů.