Rychlé informaceAktuální informace2014

Čerpání zdravotní péče cizinci v roce 2013

Autor: 
Číslo:
 06/14
Region:
 Česká republika
Rok:
 2014
 (0.34 MB)
Souhrn:

V roce 2013 byla v nemocnicích v ČR poskytnuta zdravotní péče celkem 94 357 cizincům s celkovými náklady na zdravotní péči v hodnotě 646 mil. Kč. Z tohoto počtu 43 932 ošetřených cizinců pocházelo ze zemí Evropské unie. Nejčastěji byli ošetřeni pacienti ze Slovenska, dále ze skupiny zemi „ostatní“, z Ukrajiny a Ruska. Nejvíce využívaný způsob úhrady za ošetření cizinců z hodnotového hlediska byla platba hotově a využití zahraničního zdravotního pojištění. Pohledávky po lhůtě splatnosti za neuhrazenou zdravotní péči o cizince ke konci roku 2013 dosáhly 33 mil. Kč.

Čerpání zdravotní péče cizinci v nemocnicích v roce 2013

Údaje pro tuto Aktuální informaci pocházejí ze sběru ročního výkazu V (MZ) 1-01 o čerpání zdravotní péče cizinci za rok 2013 za nemocnice všeho typu. U jiných poskytovatelů zdravotních služeb není toto statistické zjišťování právními předpisy stanoveno. Používaná jména národů v této stati nejsou označením národnosti, ale státní příslušnosti k danému státu.

V roce 2013 vyhledalo lékařskou péči v nemocnicích všech rezortů v České republice celkem 94 357 cizinců, z tohoto počtu bylo 43 932 osob ze zemí Evropské unie. Tyto počty jsou opět mírně vyšší než v předešlých letech. Z pohledu územního rozložení bylo nejvíce cizinců ošetřeno v nemocnicích v Praze, a to 43 445 osob. Na dalších místech v počtu ošetřených cizinců jsou kraje Jihomoravský (9 865), Karlovarský (9 401), Středočeský (5 305) a Ústecký (4 649). Nejčastěji ošetřovanými cizinci v ČR v roce 2013 byli občané Slovenské republiky, kterých bylo 19 463. Dále kategorie „ostatní“, která představuje 14 200 osob, následují Ukrajinci (11 922), Rusové (10 619), Němci (7 501) a Vietnamci (7 153).

Pro doplnění uvádíme, že podle statistik MV ČR bylo k 31. 12. 2013 v ČR registrováno 441 536 cizinců se zaevidovaným přechodným či trvalým pobytem (Informační servis MV ČR - statistiky). Podle předběžných údajů Ministerstva pro místní rozvoj (příjezdový cestovní ruch, březen 2013) přijelo do ČR v roce 2013 celkem 9,0 mil. zahraničních turistů, 11,9 mil. jednodenních návštěvníků a 2,1 mil. tranzitujících cizinců.

Zdravotní péče poskytnutá cizincům v nemocnicích ČR si v roce 2013 vyžádala náklady celkem 646 mil. Kč, z toho 52,7 % (340 mil. Kč) představovaly náklady na pacienty z EU. Nejvyšší náklady byly vynaloženy na občany Slovenska (169 mil. Kč), dále na „ostatní“ (100 mil. Kč) a Ukrajince (76 mil. Kč). Nezaplaceno po lhůtě splatnosti za zdravotní péči poskytnutou cizincům celkem zůstávalo k 31. 12. 2013 celkem 33 mil. Kč, což představuje 5,2 % celkových nákladů na zdravotní péči o cizince v nemocnicích. Ze zemí EU nebylo ve lhůtě splatnosti uhrazeno 4,7 % nákladů.

V rámci úhrad zdravotní péče poskytnuté cizincům v nemocnicích tvoří nejvyšší podíl platba hotově, kterou využilo 46,2 % pacientů, tj. 43 605 osob, což bylo v hodnotovém vyjádření 34,2 % objemu úhrad (221,0 mil. Kč). Druhým nejčastějším způsobem úhrad bylo placení s využitím smluvního pojištění v ČR. Vyjádřeno v počtu osob byly náklady hrazeny smluvním zdravotním pojištěním u 24,8 % pacientů (23 461 osob), případně v hodnotovém vyjádření sumou 170,9 mil. Kč, což bylo 26,4 % celkových nákladů u cizinců. Třetím nejčastějším zdrojem úhrad bylo využití zahraničního pojištění, což se týkalo 20 004 osob (21,2 %) v celkové hodnotě 192,2 mil. Kč (29,7 %). Ze sledovaných nečlenských zemí EU je zajímavý podíl Vietnamců a Číňanů s uzavřeným smluvním zdravotním pojištěním v ČR. U osob i u čerpání nákladů na ošetření tento podíl na celkových počtech překračuje 60 % a svědčí o seriózním přístupu těchto komunit k pobytu v ČR. Podíl pacientů ze zemí EU, kterým byla poskytnuta zdravotní péče hrazená zahraničním pojištěním (možnost uplatnění zdravotního pojištění v rámci EU, Nařízení Rady EHS 1408/71), činil na celkovém počtu pacientů z EU 41,0 %. Hodnota úhrad zahraničního pojištění za pacienty ze zemí EU však dosáhla 50,9 % celkových nákladů na pacienty z EU. Občané Nizozemska, Rakouska, Řecka, Slovenska a Švédska využili „evropské“ pojištění na více než 50 % nákladů zdravotní péče při ošetření v nemocnicích v ČR.

Pozn. k výkazu V(MZ) 1-01: Chorvatsko vstoupilo do EU v červenci 2013, pro účely statistického výkazu zveřejněného vyhláškou č. 343/2012 Sb. dne 19. 10. 2012 bylo tedy stále vedeno jako nečlenská země EU.

Počty ošetřených cizinců v nemocnicích a náklady na ošetření cizinců v nemocnicích v letech 2012–2013

Ukazatel

2012

2013

Index
2013/2012
(2012 = 100)

  počet osob celkem

89 156

94 357

105,8

     z toho počet osob ze zemí EU

40 084

43 932

109,6

     podíl počtu osob z EU na počtu ošetřených  
     cizinců celkem v %

45,0

46,6

x

  náklady na ošetření cizinců celkem v tis. Kč

640 222

646 178

100,9

     z toho náklady na ošetření
     osob z EU v tis. Kč

340 926

340 219

99,8

     podíl nákladů na ošetření osob z EU na
     celkové výši nákladů na ošetření cizinců v %

53,3

52,7

x

Zdroj pro všechny tabulky: ÚZIS ČR z výkazů V (MZ) 1-01

Čerpání zdravotní péče cizinci celkem a z vybraných zemí v roce 2013

Cizinci dle státní příslušnosti, věkových skupin a způsobu úhrady zdravotní péče (počet osob)

Země původu

Celkem

Věková skupina

Počet osob čerpajících zdravotní péči

 

0–14
let

15–19
let

20–59
let

60 let
 a více

uhrazena

neuhrazena

 

ze smluv-
ního
pojištění
v ČR

ze
zahra-
ničního
pojištění

hotově

státními
orgány

celkem

z toho
po lhůtě
splatnosti

 
 
 

 Počet cizinců celkem

94 357

10 482

7 240

66 121

10 514

23 461

20 004

43 605

2 831

4 695

2 558

 

 Země EU celkem

43 932

3 996

3 063

30 689

6 184

8 949

18 023

13 772

785

2 519

1 264

 

 Belgie

407

73

45

252

37

53

141

206

-

10

7

 

 Dánsko

416

57

123

177

59

72

156

176

-

12

11

 

 Finsko

180

14

30

110

26

56

62

57

-

5

2

 

 Francie

1 085

169

109

651

156

223

266

534

3

60

40

 

 Irsko

317

48

31

212

26

77

116

115

1

10

7

 

 Itálie

1 415

149

214

842

210

371

536

437

39

35

12

 

 Maďarsko

302

26

14

229

33

74

89

118

1

21

15

 

 Německo

7 501

755

669

3 964

2 113

1 107

3 552

2 525

77

267

117

 

 Nizozemsko

1 222

178

126

690

228

218

557

389

4

59

23

 

 Polsko

2 577

232

135

1 897

313

406

703

1 221

60

192

118

 

 Portugalsko

305

7

50

240

8

79

99

108

2

17

6

 

 Rakousko

1 725

216

80

1 158

271

191

1 214

285

6

30

9

 

 Řecko

386

17

27

276

66

86

123

149

2

26

11

 

 Slovensko

19 463

1 440

969

15 025

2 029

4 480

8 691

4 632

420

1 297

598

 

 Spojené království

2 404

300

208

1 619

277

572

758

931

4

141

83

 

 Španělsko

743

56

75

535

77

211

254

243

5

32

12

 

 Švédsko

459

36

33

304

86

84

200

163

-

12

8

 

 Ostatní země EU 1)

3 025

223

125

2 508

169

589

506

1 483

161

293

185

 

 Ostatní země EHP
 mimo EU  2)

628

53

32

492

51

73

263

272

5

16

11

 

 Srbsko a Černá Hora

416

40

26

307

43

126

25

177

71

25

19

 

 Ruská federace

10 619

1 560

1 691

5 992

1 376

1 565

107

8 616

172

169

105

 

 Ukrajina

11 922

1 369

741

9 085

727

4 382

259

6 273

410

623

368

 

 Ostatní země
 bývalého SSSR  3)

4 582

409

501

3 357

315

867

61

3 393

150

113

74

 

 Čína

905

120

79

656

50

551

12

307

20

16

7

 

 Vietnam

7 153

1 162

479

5 305

207

4 613

183

1 625

447

314

137

 

 USA

1 791

163

107

1 207

314

203

32

1 503

4

54

38

 

 Ostatní 4)

14 200

1 773

628

10 238

1 561

2 335

1 071

9 170

771

900

573

 

1) Ostatní země EU: Bulharsko, Estonsko, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Malta, Rumunsko, Slovinsko

2) Ostatní země Evropského hospodářského prostoru mimo EU: Island, Lichtenštejnsko, Norsko

3) Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Gruzie, Kazachstán, Kyrgyzstán, Moldavsko, Tádžikistán, Turkmenistán, Uzbekistán

4) Země skupiny „ostatní“: z evropských zemí Albánie, Andorra, Bosna a Hercegovina, Chorvatsko, Kosovo, Makedonie, Monako, Srbsko a Černá Hora, San Marino, Švýcarsko a Vatikán; dále výše neuvedené mimoevropské země a nezjištěné země

Čerpání zdravotní péče cizinci v roce 2013 celkem a z vybraných zemí

Celkové náklady dle věkových skupin a způsobu úhrady zdravotní péče (v tis. Kč)

Země původu

Celkem

Věková skupina

Zdravotní péče poskytnutá cizincům

 

0–14
let

15–19
let

20–59
let

60 let
 a více

uhrazena

neuhrazena

 

ze smluv-
ního
pojištění
v ČR

ze
zahra-
ničního
pojištění

hotově

státními
orgány

celkem

z toho
po lhůtě
splatnosti

 
 
 

 Cizinci celkem

646 178

70 179

26 528

420 717

128 755

170 899

192 192

220 977

11 099

51 012

33 451

 

 Země EU celkem

340 219

27 085

13 044

222 411

77 680

72 009

173 119

67 954

1 894

25 243

15 990

 

 Belgie

906

90

104

644

68

108

389

396

-

13

8

 

 Dánsko

1 826

110

231

1 051

434

136

1 359

298

-

34

34

 

 Finsko

762

23

62

591

86

97

392

109

-

164

162

 

 Francie

8 960

1 078

138

3 602

4 143

2 604

3 433

1 622

5

1 296

1 195

 

 Irsko

2 654

699

40

1 816

100

528

449

1 648

6

22

20

 

 Itálie

6 693

408

866

3 797

1 623

1 746

3 217

1 525

34

171

61

 

 Maďarsko

2 877

116

26

1 121

1 614

1 832

580

295

-

170

117

 

 Německo

46 657

2 904

1 697

26 719

15 338

8 813

20 892

14 531

82

2 339

909

 

 Nizozemsko

8 514

662

395

4 197

3 259

1 700

4 522

1 563

52

677

527

 

 Polsko

23 014

825

797

17 025

4 367

3 691

7 422

9 054

73

2 773

2 020

 

 Portugalsko

700

30

71

530

69

125

252

298

2

23

7

 

 Rakousko

12 140

980

249

8 431

2 480

1 070

9 283

1 453

27

307

47

 

 Řecko

2 388

60

66

735

1 527

387

1 578

315

1

107

91

 

 Slovensko

168 882

15 995

7 605

109 604

35 679

42 255

100 924

15 628

1 165

8 910

3 941

 

 Spojené království

28 839

1 440

258

22 780

4 362

2 033

9 139

12 546

3

5 119

4 216

 

 Španělsko

3 557

201

94

2 733

530

954

1 316

1 183

2

101

50

 

 Švédsko

2 129

63

67

1 191

808

418

1 210

454

-

47

40

 

 Ostatní země EU 1)

18 719

1 403

279

15 845

1 192

3 510

6 762

5 037

441

2 970

2 545

 

 Ostatní země EHP
 mimo EU  2)

3 768

99

81

2 800

789

471

1 604

1 574

4

115

111

 

 Srbsko a Černá Hora

2 975

233

107

1 844

792

928

228

1 577

174

68

33

 

 Ruská federace

40 114

5 957

3 036

22 645

8 476

8 686

1 587

27 750

393

1 697

1 049

 

 Ukrajina

75 804

11 227

2 688

52 694

9 195

29 775

1 807

33 554

1 346

9 322

5 671

 

 Ostatní země
 bývalého SSSR  3)

20 577

2 650

1 516

13 389

3 022

5 728

790

11 872

249

1 938

1 379

 

 Čína

4 241

721

288

3 111

120

2 922

33

1 238

20

28

19

 

 Vietnam

42 672

7 190

1 410

33 313

758

26 845

1 376

9 375

2 406

2 670

1 148

 

 USA

15 554

1 809

499

6 760

6 486

1 695

309

11 572

119

1 859

1 563

 

 Ostatní 4)

100 254

13 209

3 859

61 750

21 437

21 840

11 338

54 512

4 494

8 071

6 488

 

1) Ostatní země EU: Bulharsko, Estonsko, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Malta, Rumunsko, Slovinsko

2) Ostatní země Evropského hospodářského prostoru mimo EU: Island, Lichtenštejnsko, Norsko

3) Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Gruzie, Kazachstán, Kyrgyzstán, Moldavsko, Tádžikistán, Turkmenistán, Uzbekistán

4) Země skupiny „ostatní“: z evropských zemí Albánie, Andorra, Bosna a Hercegovina, Chorvatsko, Kosovo, Makedonie, Monako, Srbsko a Černá Hora, San Marino, Švýcarsko a Vatikán; dále výše neuvedené mimoevropské země a nezjištěné země

Informace prezentované v jiných formátech

Na tomto webu jsou elektronické dokumenty dostupné v jiné než textové či hypertextové podobě. Odkazy vedoucí na tyto dokumenty jsou v textu vyznačeny příslušnou ikonou upozorňující na jiný obsah cílového odkazu. Dokumenty se vyskytují v těchto formátech:

Stáhnout Adobe Reader

K prohlížení elektronických dokumentů ve formátu PDF je nutné mít nainstalovaný ve vlastním počítači prohlížeč Adobe Reader, verze 8.0 a vyšší. Při používání starších prohlížečů nezaručujeme plnou funkčnost elektronických dokumentů. Nainstalujte si proto, prosím, potřebný prohlížeč. Novější verze si můžete stáhnout na této internetové adrese. Při prohlížení elektronických dokumentů Vám doporučujeme si vybraný soubor na svůj disk nejdříve stáhnout a potom teprve prohlížet. Pouze tituly o velikosti do 0.5 MB jsou vhodné k prohlédnutí přímo na našich stránkách. Z tohoto důvodů je u všech zveřejněných elektronických dokumentů uvedena jejich velikost v MB.

K zobrazení dokumentů s koncovkami DOC, XLS, PPT potřebujete mít nainstalovaný produkt Microsoft Office. Pokud jej však nevlastníte, stáhněte si k těmto produktům řady Office volně dostupné prohlížeče.

Stáhnout program na dekomprimaci ZIP

Některé dokumenty mohou být z důvodu velikosti komprimovány ve formátu ZIP. Na internetu je velké množství programů, které dokážou tento formát dekomprimovat.

Dokumenty ve formátu RTF

RTF dokáže zobrazit a editovat většina běžně používaných textových editorů.