Rychlé informaceAktuální informace2015

Čerpání zdravotní péče cizinci v roce 2014

Autor: 
Číslo:
 04/15
Region:
 Česká republika
Rok:
 2015
 (0.34 MB)
Souhrn:

V roce 2014 byla ve 186 nemocnicích v ČR poskytnuta zdravotní péče celkem 97 185 cizincům s celkovými náklady na zdravotní péči v hodnotě 724 mil. Kč. Z tohoto počtu 47 844 ošetřených cizinců pocházelo ze zemí Evropské unie. Nejčastěji byli ošetřeni pacienti ze Slovenska, dále ze skupiny zemí „ostatní“, z Ukrajiny a Ruska. Nejvíce využívaný způsob úhrady za ošetření cizinců z hodnotového hlediska byla platba hotově a využití zahraničního zdravotního pojištění. Pohledávky po lhůtě splatnosti za neuhrazenou zdravotní péči o cizince ke konci roku 2014 dosáhly 30 mil. Kč.

Čerpání zdravotní péče cizinci v nemocnicích v roce 2014

Údaje pro tuto Aktuální informaci pocházejí ze sběru ročního výkazu V (MZ) 1-01 o čerpání zdravotní péče cizinci za rok 2014 za nemocnice všeho typu. U jiných poskytovatelů zdravotních služeb není toto statistické zjišťování právními předpisy stanoveno. Používaná jména národů v této stati nejsou označením národnosti, ale státní příslušnosti k danému státu.

V roce 2014 vyhledalo lékařskou péči v nemocnicích všech rezortů v České republice celkem 97 185 cizinců, z tohoto počtu bylo 47 844 osob ze zemí Evropské unie. Tyto počty jsou opět vyšší než v předešlých letech. Z pohledu územního rozložení bylo nejvíce cizinců ošetřeno v nemocnicích v Praze, a to 47 690 osob. Na dalších místech v počtu ošetřených cizinců jsou kraje Jihomoravský (11 449), Karlovarský (8 854), Středočeský (5 448) a Plzeňský (5 147). Nejčastěji ošetřovanými cizinci v ČR v roce 2014 byli občané Slovenské republiky, kterých bylo 21 874. Dále kategorie „ostatní“, která představuje 15 925 osob, následují Ukrajinci (10 769), Rusové (9 887), Němci (8 187) a Vietnamci (6 228).

Zdravotní péče poskytnutá cizincům v nemocnicích ČR si v roce 2014 vyžádala náklady celkem 724 mil. Kč, z toho 57,4 % (416 mil. Kč) představovaly náklady na pacienty z EU. Nejvyšší náklady byly vynaloženy na občany Slovenska (202 mil. Kč), dále na „ostatní“ (110 mil. Kč) a Ukrajince (70 mil. Kč). Nezaplaceno po lhůtě splatnosti za zdravotní péči poskytnutou cizincům zůstávalo k 31. 12. 2014 celkem 30 mil. Kč, což představuje 4,1 % celkových nákladů na zdravotní péči o cizince v nemocnicích. Ze zemí EU nebylo ve lhůtě splatnosti uhrazeno 3,2 % nákladů.

V rámci úhrad zdravotní péče poskytnuté cizincům v nemocnicích tvoří nejvyšší podíl platba hotově, kterou využilo 47,6 % pacientů, tj. 46 220 osob, což bylo v hodnotovém vyjádření 40,1 % objemu úhrad (290 mil. Kč). Druhým nejčastějším způsobem úhrad bylo placení ze zahraničního pojištění. Vyjádřeno v počtu osob byly náklady hrazeny zahraničním pojištěním u 23,9 % pacientů (23 194 osob), případně v hodnotovém vyjádření sumou 234 mil. Kč, což bylo 32,3 % celkových nákladů u cizinců. Třetím nejčastějším zdrojem úhrad bylo využití smluvního pojištění v ČR, což se týkalo 21 396 osob (22,0 %) v celkové hodnotě 142 mil. Kč (19,5 %). Ze sledovaných nečlenských zemí EU je zajímavý podíl Vietnamců s uzavřeným smluvním zdravotním pojištěním v ČR. U osob i u čerpání nákladů na ošetření se tento podíl na celkových počtech pohybuje kolem 60 % a svědčí o seriózním přístupu komunity k pobytu v ČR. Podíl pacientů ze zemí EU, kterým byla poskytnuta zdravotní péče hrazená zahraničním pojištěním (možnost uplatnění zdravotního pojištění v rámci EU, Nařízení Rady EHS 1408/71 a následné předpisy), činil na celkovém počtu pacientů z EU 43,1 %. Hodnota úhrad zahraničního pojištění za pacienty ze zemí EU však dosáhla 51,2 % celkových nákladů na pacienty z EU. Občané Nizozemska, Rakouska, Slovenska a Švédska využili „evropské“ pojištění na více než 60 % nákladů zdravotní péče při ošetření v nemocnicích v ČR.

Zdrojem pro textovou i tabulkovou část jsou odevzdané výkazy V (MZ) 1-01.

Počty ošetřených cizinců v nemocnicích a náklady na ošetření cizinců v nemocnicích v letech 2013–2014

Ukazatel

2013

2014

Index
2014/2013
(2013 = 100)

počet osob celkem

94 357

97 185

103,0

z toho počet osob ze zemí EU

43 932

47 844

108,9

podíl počtu osob z EU na počtu ošetřených  
cizinců celkem v %

46,6

49,2

x

náklady na ošetření cizinců celkem v tis. Kč

646 178

724 347

112,1

z toho náklady na ošetření
osob z EU v tis. Kč

340 219

416 058

122,3

podíl nákladů na ošetření osob z EU na
celkové výši nákladů na ošetření cizinců v %

52,7

57,4

x

Zdroj pro všechny tabulky: ÚZIS ČR z výkazů V (MZ) 1-01

Čerpání zdravotní péče cizinci celkem a z vybraných zemí v roce 2014

Cizinci dle státní příslušnosti, věkových skupin a způsobu úhrady zdravotní péče (počet osob)

Země původu

Celkem

Věková skupina

Počet osob čerpajících zdravotní péči

0–14
let

15–19
let

20–59
let

60 let
 a více

uhrazena

neuhrazena

ze smluv-
ního
pojištění
v ČR

ze
zahra-
ničního
pojištění

hotově

státními
orgány

celkem

z toho
po lhůtě
splatnosti

 Počet cizinců celkem

97 185

10 904

7 285

67 185

11 811

21 396

23 194

46 220

2 303

4 673

2 413

 Země EU celkem

47 844

4 500

3 117

33 035

7 192

8 426

20 644

15 662

766

2 644

1 211

 Belgie

393

54

65

221

53

49

174

162

-

11

5

 Dánsko

363

48

86

164

65

58

179

125

-

4

2

 Finsko

241

26

23

159

33

65

82

94

-

1

-

 Francie

1 055

160

100

675

120

151

341

531

1

38

16

 Irsko

328

50

22

218

38

65

112

140

-

13

7

 Itálie

1 595

145

178

1 023

249

352

616

565

40

32

14

 Maďarsko

464

32

24

370

38

83

130

213

6

34

27

 Německo

7 862

770

521

4 398

2 173

1 199

3 833

2 508

89

272

106

 Nizozemsko

1 273

145

132

694

302

217

580

432

5

44

26

 Polsko

2 667

252

122

1 932

361

347

691

1 397

66

180

111

 Portugalsko

349

13

36

287

13

83

115

124

1

27

14

 Rakousko

1 987

253

80

1 317

337

186

1 451

333

1

26

10

 Řecko

462

26

11

331

94

103

153

184

-

24

18

 Slovensko

20 824

1 807

1 162

15 335

2 520

4 046

10 072

5 008

428

1 410

543

 Spojené království

2 910

348

254

1 879

429

745

928

1 135

6

104

61

 Španělsko

811

61

71

620

59

132

340

318

8

17

10

 Švédsko

457

35

45

298

79

66

196

188

-

12

7

 Ostatní země EU 1)

3 803

275

185

3 114

229

479

651

2 205

115

395

234

 Ostatní země EHP
 mimo EU  2)

670

54

21

535

60

80

265

293

14

23

15

 Srbsko

298

25

18

225

30

47

22

150

54

26

16

 Švýcarsko

444

79

43

233

89

39

173

215

-

18

11

 Ruská federace

9 615

1 619

1 278

5 785

933

1 394

130

7 820

87

208

100

 Ukrajina

10 540

1 125

1 147

7 782

486

4 307

295

5 239

184

567

379

 Ostatní země
 bývalého SSSR  3)

4 489

473

382

3 406

228

601

188

3 322

280

114

74

 Čína

677

113

57

419

88

294

10

345

11

19

9

 Vietnam

6 159

943

519

4 445

252

3 496

184

1 891

373

295

173

 USA

1 963

157

86

1 328

392

214

44

1 628

6

83

68

 Ostatní 4)

14 486

1 816

617

9 992

2 061

2 498

1 239

9 655

528

676

357

1) Ostatní země EU: Bulharsko, Estonsko, Chorvatsko, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Malta, Rumunsko, Slovinsko

2) Ostatní země Evropského hospodářského prostoru mimo EU: Island, Lichtenštejnsko, Norsko

3) Arménie, Azerbajdžan, Bělorusko, Gruzie, Kazachstán, Kyrgyzstán, Moldavsko, Tádžikistán, Turkmenistán, Uzbekistán

4) Země skupiny „ostatní“: z evropských zemí Albánie, Andorra, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Kosovo, Makedonie, Monako, San Marino a Vatikán; dále výše neuvedené mimoevropské země a nezjištěné země

Čerpání zdravotní péče cizinci v roce 2014 celkem a z vybraných zemí

Celkové náklady dle věkových skupin a způsobu úhrady zdravotní péče (v tis. Kč)

Země původu

Celkem

Věková skupina

Zdravotní péče poskytnutá cizincům

0–14
let

15–19
let

20–59
let

60 let
 a více

uhrazena

neuhrazena

ze smluv-
ního
pojištění
v ČR

ze
zahra-
ničního
pojištění

hotově

státními
orgány

celkem

z toho
po lhůtě
splatnosti

 Cizinci celkem

724 347

79 482

36 403

451 579

156 883

141 584

234 181

290 412

9 747

48 423

30 011

 Země EU celkem

416 058

40 792

13 759

259 317

102 190

70 952

212 816

105 017

1 690

25 583

13 205

 Belgie

2 168

224

684

820

440

118

1 065

866

-

119

49

 Dánsko

1 634

102

135

926

472

468

689

443

-

34

14

 Finsko

1 121

430

168

481

42

74

351

696

-

0

-

 Francie

5 187

432

307

3 380

1 069

939

2 376

1 446

0

427

58

 Irsko

3 475

117

110

2 696

552

118

724

2 388

-

244

225

 Itálie

11 578

347

432

7 761

3 037

1 864

4 217

5 235

53

210

17

 Maďarsko

2 708

91

220

2 032

365

385

1 427

587

2

307

293

 Německo

57 312

2 968

1 514

32 105

20 724

9 991

26 284

19 252

155

1 630

660

 Nizozemsko

10 314

949

411

3 475

5 479

1 847

6 198

1 718

42

509

207

 Polsko

28 127

1 215

589

20 710

5 612

3 648

11 458

9 724

314

2 983

1 826

 Portugalsko

1 830

9

52

1 573

196

135

375

1 250

0

70

51

 Rakousko

17 343

1 102

288

10 938

5 016

2 275

12 876

1 969

0

223

75

 Řecko

1 955

255

12

995

693

157

921

633

-

244

240

 Slovensko

201 915

25 616

7 594

119 324

49 381

40 499

123 932

24 750

728

12 007

5 507

 Spojené království

35 947

1 443

596

28 306

5 601

2 091

8 215

24 724

5

912

224

 Španělsko

3 795

106

205

3 230

255

439

1 085

2 168

49

54

39

 Švédsko

4 432

2 437

104

993

897

288

3 515

564

-

65

25

 Ostatní země EU 1)

25 217

2 948

338

19 570

2 361

5 617

7 109

6 605

342

5 545

3 693

 Ostatní země EHP
 mimo EU  2)

4 621

118

59

3 001

1 443

175

1 070

3 268

42

66

56

 Srbsko

1 548

37

49

898

565

202

460

399

389

98

55

 Švýcarsko

2 897

149

104

1 428

1 216

536

1 308

860

-

193

30

 Ruská federace

41 413

5 682

2 621

21 569

11 542

5 610

1 708

31 044

450

2 601

2 222

 Ukrajina

70 304

8 652

5 365

50 487

5 800

22 187

1 502

34 520

3 344

8 751

6 163

 Ostatní země
 bývalého SSSR  3)

17 287

1 465

1 057

12 241

2 524

2 282

964

11 881

428

1 732

1 576

 Čína

3 882

397

298

2 065

1 122

1 965

43

1 822

29

23

14

 Vietnam

34 186

4 744

1 931

25 727

1 785

21 918

1 473

7 459

909

2 426

1 518

 USA

16 349

695

207

11 192

4 255

1 612

821

12 604

31

1 281

1 168

 Ostatní 4)

115 802

16 751

10 953

63 655

24 442

14 144

12 016

81 537

2 435

5 670

4 004

1) Ostatní země EU: Bulharsko, Estonsko, Chorvatsko, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Malta, Rumunsko, Slovinsko

2) Ostatní země Evropského hospodářského prostoru mimo EU: Island, Lichtenštejnsko, Norsko

3) Arménie, Azerbajdžan, Bělorusko, Gruzie, Kazachstán, Kyrgyzstán, Moldavsko, Tádžikistán, Turkmenistán, Uzbekistán

4) Země skupiny „ostatní“: z evropských zemí Albánie, Andorra, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Kosovo, Makedonie, Monako, San Marino a Vatikán; dále výše neuvedené mimoevropské země a nezjištěné země

0 - použito v případě, že zjištěné náklady jsou vyšší než 0 a nižší než 500 Kč.

 

Informace prezentované v jiných formátech

Na tomto webu jsou elektronické dokumenty dostupné v jiné než textové či hypertextové podobě. Odkazy vedoucí na tyto dokumenty jsou v textu vyznačeny příslušnou ikonou upozorňující na jiný obsah cílového odkazu. Dokumenty se vyskytují v těchto formátech:

Stáhnout Adobe Reader

K prohlížení elektronických dokumentů ve formátu PDF je nutné mít nainstalovaný ve vlastním počítači prohlížeč Adobe Reader, verze 8.0 a vyšší. Při používání starších prohlížečů nezaručujeme plnou funkčnost elektronických dokumentů. Nainstalujte si proto, prosím, potřebný prohlížeč. Novější verze si můžete stáhnout na této internetové adrese. Při prohlížení elektronických dokumentů Vám doporučujeme si vybraný soubor na svůj disk nejdříve stáhnout a potom teprve prohlížet. Pouze tituly o velikosti do 0.5 MB jsou vhodné k prohlédnutí přímo na našich stránkách. Z tohoto důvodů je u všech zveřejněných elektronických dokumentů uvedena jejich velikost v MB.

K zobrazení dokumentů s koncovkami DOC, XLS, PPT potřebujete mít nainstalovaný produkt Microsoft Office. Pokud jej však nevlastníte, stáhněte si k těmto produktům řady Office volně dostupné prohlížeče.

Stáhnout program na dekomprimaci ZIP

Některé dokumenty mohou být z důvodu velikosti komprimovány ve formátu ZIP. Na internetu je velké množství programů, které dokážou tento formát dekomprimovat.

Dokumenty ve formátu RTF

RTF dokáže zobrazit a editovat většina běžně používaných textových editorů.