Rychlé informaceAktuální informace2014

Činnost oboru radiologie a zobrazovacích metod v roce 2013

Autor: 
Číslo:
 27/14
Region:
 Česká republika
Rok:
 2014
 (0.48 MB)
Souhrn:

Návratnost výkazů radiologie byla 94 % a celkem tak byla zpracována data za 553 zpravodajských jednotek. Činnost v oboru radiologie a zobrazovacích metod zajišťovalo 1 505 lékařů a 3 260 ostatních zdravotnických pracovníků. Na odděleních a pracovištích radiologie bylo provedeno 14 669 tisíc vyšetření.

Tato Aktuální informace popisuje činnost zdravotnických zařízení v oboru radiologie a zobrazovacích metod. Zdrojem dat jsou roční výkazy o činnosti zdravotnických zařízení A (MZ) 1-01, které vyplňují a předkládají ÚZIS ČR oddělení a pracoviště zdravotnických zařízení jako součást programu statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví ČR.

V roce 2013 bylo registrováno 590 oddělení či pracovišť radiologie a výkaz vyplnilo 553 z nich, tj. téměř 94 %. Z počtu jednotek, které odevzdaly výkaz, bylo 231 samostatných ordinací lékařů specialistů v oboru radiologie, dalších 172 působilo v ambulantních částech nemocnic, 133 v ostatních ambulantních zařízeních a zbývajících 17 bylo v odborných léčebných ústavech či jiných lůžkových zařízeních.

Činnost na těchto 553 ambulantních odděleních a pracovištích radiologie zajišťovalo v roce 2013 celkem 1 504,50 lékařů (průměrný roční přepočtený počet pracovníků včetně smluvních pracovníků) a 3 260,29 ostatních zdravotnických pracovníků. Z tohoto bylo 3 069,08 zdravotnických pracovníků nelékařů s odbornou způsobilostí (ZPBD), dalších 94,35 úvazků patřilo zdravotnickým pracovníkům s odbornou a specializovanou způsobi­lostí (ZPSZ) a jiným odborným pracovníkům (JOP), z nichž více než pětinu (tj. 22,61 úvazků) tvořili radiologičtí fyzici a zbývajících 96,86 úvazků náleželo ostatním odborným pracovníkům.

Ve srovnání s rokem 2012 poklesly úvazky lékařů jen minimálně (o 10,94 úvazků), úvazky odborných pracovníků vzrostly o 7,54 úvazků). Na jedno oddělení či pracoviště tak v roce 2013 připadalo 2,72 úvazku lékaře a 5,90 úvazku ostatních zdravotnických pracovníků.

Z počtu vykázaných lékařů měly tři čtvrtiny specializaci v oboru radiologie a zobrazovacích metod. Ze zdravotnických pracovníků ZPBD činili 83 % radiologičtí asistenti. Lékaři a radiologičtí asistenti se podíleli 85 % na celkovém počtu úvazků zdravotnického personálu na odděleních a pracovištích radiologie.

Vykázaná radiologická pracoviště disponovala celkem 1 591 vyšetřovnami a v přepočtu na jedno pracoviště tak vycházely 3 vyšetřovny na pracoviště.

V roce 2007 se změnily kódy vykazovaných výkonů v radiologii z kódů podle číselníku VZP na kódy ERTN_CZ podle radiologické společnosti a některá oddělení radiologie měla problémy s jejich vykazováním. V letech 2007–2008 docházelo k tomu, že bylo na odděleních radiologie vykázáno méně výkonů než vyšetření. Tato situace se v roce 2009 zlepšila a na pracovištích radiologie bylo vykázáno 13 966 tisíc výkonů v rámci 13 676 tisíc vyšetření. Od roku 2011 radiologická pracoviště vykazovala opět větší počet vyšetření než počet vykázaných výkonů. V roce 2013 bylo zpravodajskými jednotkami vykázáno 14 669 tisíc vyšetření a 14 711 tisíc výkonů, z toho 73 % bylo provedeno u ambulantně léčených osob, zbytek u hospitalizovaných pacientů.

Největší podíl na provedených vyšetřeních měla konvenční RTG, a to 58 %. Druhá nejčastější vyšetření byla ultrasonografická (20 %). Následovala je CT (7 %) a mamo-grafická (6 %) vyšetření. Ostatní druhy vyšetření dosahovaly méně než 3 % z celkového počtu vyšetření. Od roku 2005 lze pozorovat zvyšující se podíl vyšetření na CT přístrojích (o 1,4 procentního bodu), magnetickou rezonancí (o 1,4) a také mamografických vyšetření (o 0,9). Naopak za stejné období poklesl podíl vyšetření konvenčními RTG, a to o více než 5 procentních bodů.

V roce 2013 připadalo na 1 obyvatele ČR průměrně 1,40 vyšetření, což je přibližně stejně jako v roce 2012. Z hlediska regionální diferenciace vykázalo nejvyšší počet vyšetření na obyvatele Hl. m. Praha (1,92). Výrazněji nadprůměrný počet výkonů na obyvatele dále vykázal Jihomoravský (1,62) a Plzeňský (1,54). Naopak podprůměrný počet s méně než jedním vyšetřením v přepočtu na 1 obyvatele byl ve Středočeském kraji. Tyto rozdíly vypovídají spíše o rozmístění, kapacitě a spádovosti těchto zdravotnických zařízení než o potřebě vyšetření v jednotlivých krajích.

Z hlediska hodnocení výkonnosti či zatížení pracovišť radiologie lze porovnávat počet vyšetření na zaměstnance. V roce 2013 připadalo na jednoho zdravotnického pracovníka 8,43 vyšetření denně, proti roku 2012 došlo ke zvýšení zatížení pracovníků o 0,26 vyšetření za den. Nejvyšší zatížení bylo ve zdravotnických zařízeních Kraje Vysočina, a to 9,9 vyšetření na pracovníka denně, a ve Středočeském kraji (9,7). Zvýšenou výkonnost zařízení vykázal Ústecký (9,7) a Jihočeský kraj (9,5 vyšetření na pracovníka). Naopak výrazněji podprůměrný počet byl v Hl. m. Praze (7,6 vyšetření), v Královéhradeckém a Plzeňském kraji (oba cca 7,8 vyšetření). Je nutné ovšem dodat, že tyto hodnoty také ovlivňuje struktura náročnosti prováděných vyšetření jak z personálního, tak i z časového hlediska.

Činnost zdravotnických zařízení v oboru radiologie a zobrazovacích metod je do jisté míry závislá také na přístrojovém vybavení, což se následně odráží i ve výše uvedených hodnotách. Průměrně připadlo na 100 tisíc obyvatel 14,1 RTG přístrojů, 7,6 ultrasonografů (UZ), 4,8 skiaskopicko-skiagrafických přístrojů, 1,5 CT přístrojů a 1,2 mamografů. Na jeden přístroj pro magnetickou rezonanci (MR), kterých bylo v ČR celkem vykázáno 76 (o 3 přístroje více než v předcházejícím roce), připadá 138 tisíc obyvatel. Nejrozsáhlejším vybavením na 100 tisíc obyvatel disponovalo Hl. m. Praha, a to především počtem RTG přístrojů (21,1), angiokompletů (1,6), UZ přístrojů (14,5) a MR přístrojů (1,8). Karlovarský kraj předčil ostatní v počtu CT přístrojů (2,3) a Olomoucký kraj v počtu mamografů (1,4). Naopak celkově nejslabší přístrojovou vybaveností disponoval Středočeský a Zlínský kraj, a to především v počtu RTG přístrojů (cca 10,0).

Radiologická oddělení a pracoviště a jejich personální zajištění v krajích ČR v roce 2013

Kraje

Oddělení a pracoviště

Průměrný roční přepočtený počet úvazků
zdravotnických pracovníků

počet
zařízení

počet vyšetřoven
na zařízení

lékaři

ZPBD 1)

ZPSZ
a JOP 1)

ostatní odborní pracovníci

Hl. m. Praha

71

3,4

317,51

522,04

8,79

17,00

Středočeský

63

1,8

116,20

227,35

3,54

2,88

Jihočeský

26

2,9

66,07

163,90

2,55

3,17

Plzeňský

36

2,9

90,53

200,32

20,39

0,65

Karlovarský

17

2,9

36,32

69,93

5,30

8,00

Ústecký

30

3,3

85,71

196,02

1,37

8,92

Liberecký

23

2,6

50,80

120,48

0,51

3,51

Královéhradecký

36

3,7

93,89

192,05

3,81

-

Pardubický

38

1,8

66,50

150,76

6,23

3,00

Vysočina

26

2,4

49,91

119,30

3,17

5,20

Jihomoravský

65

2,9

222,62

387,86

19,79

9,96

Olomoucký

40

2,8

92,70

210,77

0,20

3,48

Zlínský

22

3,2

68,04

125,34

5,20

16,83

Moravskoslezský

60

3,6

147,70

382,96

13,50

14,26

ČR

553

2,9

1 504,50

3 069,08

94,35

96,86

1) Nelékařští pracovníci dle zákona č. 96/2004 Sb.

ZPBD - zdravotničtí pracovníci nelékaři s odbornou způsobilostí bez odborného dohledu (§ 5–§ 21a)

ZPSZ - zdravotničtí pracovníci nelékaři s odbornou a specializovanou způsobilostí bez odb. dohledu
(§ 22–§ 28)

JOP - jiní odborní pracovníci ve zdravotnictví (§ 43)

ZPOD - zdravotničtí pracovníci nelékaři pod odborným dohledem nebo přímým vedením (§ 29–§ 42)

Činnost radiologických oddělení a pracovišť v krajích ČR v roce 2013

Kraje

Počet provedených vyšetření

Počet vykázaných výkonů u pacientů

hospitalizovaných

ambulantně léčených

absolutně

na úvazek

absolutně

na 100 obyv.

absolutně

na 100 obyv.

Hl. m. Praha

2 385 820

2 757

509 094

40,9

1 968 462

158,1

Středočeský

1 241 637

3 548

376 693

29,0

844 003

65,1

Jihočeský

820 944

3 483

205 352

32,3

622 589

97,8

Plzeňský

882 489

2 829

338 039

59,0

572 849

100,0

Karlovarský

397 565

3 326

81 424

27,1

298 246

99,1

Ústecký

1 033 235

3 538

241 110

29,2

792 125

95,9

Liberecký

594 459

3 391

259 824

59,3

335 305

76,5

Královéhradecký

824 835

2 847

211 646

38,3

613 189

111,1

Pardubický

648 435

2 863

144 122

27,9

504 313

97,8

Vysočina

641 575

3 613

171 060

33,5

471 578

92,4

Jihomoravský

1 888 788

2 950

670 412

57,4

1 126 142

96,4

Olomoucký

929 091

3 025

146 738

23,0

778 514

122,3

Zlínský

673 415

3 126

213 148

36,3

477 548

81,4

Moravskoslezský

1 706 775

3 056

381 609

31,2

1 356 123

110,8

ČR

14 669 063

3 079

3 950 271

37,6

10 760 986

102,4

Nejčastější výkony na radiologických odděleních a pracovištích v roce 2013

Kód ERTN_CZ
(1. a 2. stupeň)

 Název výkonu

Počet výkonů

celkem

z toho pro (v %)

absolutně

podíl
(v %)

ústavní
péči

ambulatní
péči

01.01.

 Konvenční RTG - hrudník

2 449 398

16,6

30,8

69,2

05.01.

 Ultrasonografie

2 429 375

16,5

25,4

74,6

01.11.

 Konvenční RTG - dolní končetina

1 964 957

13,4

21,0

79,0

01.10.

 Konvenční RTG - horní končetina

1 506 057

10,2

18,9

81,1

01.07.

 Konvenční RTG - páteř

1 090 249

7,4

20,8

79,2

03.01.

 Mamografie - prsa

904 915

6,2

7,5

92,5

01.05.

 Konvenční RTG - kostní radiologie
  (prostý snímek lebky a obličejového
  skeletu)

508 090

3,5

19,8

80,2

12.06.

 Konsultace s radiologem

437 254

3,0

10,8

89,2

05.02.

 Ultrasonografie - Dopplerovská
  ultrasonografie

375 816

2,6

28,1

71,9

06.06.

 CT hrudníku, břicha a pánve

338 396

2,3

43,9

56,1

06.01.

 CT mozku

311 101

2,1

44,8

55,2

01.13.

 Konvenční RTG - břicho

285 267

1,9

41,7

58,3

12.01.

 Postprocesing

250 059

1,7

46,6

53,4

01.03.

 Konvenční RTG - vyšetření u lůžka

197 408

1,3

85,0

15,0

01.06.

 Konvenční RTG - ortopantomografická
  cefalometrie

183 002

1,2

5,8

94,2

01.04.

 Konvenční RTG - vyšetření na
  operačním a zákrokovém sále

160 810

1,1

92,2

7,8

01.12.

 Konvenční RTG - denzitometrie

147 374

1,0

3,0

97,0

08.02.

 MR mozku, kosti spánkové a obličeje

145 489

1,0

30,0

70,0

08.04.

 MR páteře

109 741

0,7

24,5

75,5

06.03.

 CT páteře

91 304

0,6

32,7

67,3

 

 Ostatní

825 195

5,6

46,0

54,0

 Výkony celkem

14 711 257

100,0

26,9

73,1

Vývoj ukazatelů v oboru radiologie a zobrazovacích metod v ČR 2011-2013

Činnnost radiologických oddělení a pracovišť v krajích ČR 2013

Přístrojové vybavení pracovišť radiologie podle krajů 2013

Struktura vyšetření na odděleních radiologie a zobrazovacích metod v ČR 2013

Informace prezentované v jiných formátech

Na tomto webu jsou elektronické dokumenty dostupné v jiné než textové či hypertextové podobě. Odkazy vedoucí na tyto dokumenty jsou v textu vyznačeny příslušnou ikonou upozorňující na jiný obsah cílového odkazu. Dokumenty se vyskytují v těchto formátech:

Stáhnout Adobe Reader

K prohlížení elektronických dokumentů ve formátu PDF je nutné mít nainstalovaný ve vlastním počítači prohlížeč Adobe Reader, verze 8.0 a vyšší. Při používání starších prohlížečů nezaručujeme plnou funkčnost elektronických dokumentů. Nainstalujte si proto, prosím, potřebný prohlížeč. Novější verze si můžete stáhnout na této internetové adrese. Při prohlížení elektronických dokumentů Vám doporučujeme si vybraný soubor na svůj disk nejdříve stáhnout a potom teprve prohlížet. Pouze tituly o velikosti do 0.5 MB jsou vhodné k prohlédnutí přímo na našich stránkách. Z tohoto důvodů je u všech zveřejněných elektronických dokumentů uvedena jejich velikost v MB.

K zobrazení dokumentů s koncovkami DOC, XLS, PPT potřebujete mít nainstalovaný produkt Microsoft Office. Pokud jej však nevlastníte, stáhněte si k těmto produktům řady Office volně dostupné prohlížeče.

Stáhnout program na dekomprimaci ZIP

Některé dokumenty mohou být z důvodu velikosti komprimovány ve formátu ZIP. Na internetu je velké množství programů, které dokážou tento formát dekomprimovat.

Dokumenty ve formátu RTF

RTF dokáže zobrazit a editovat většina běžně používaných textových editorů.