Rychlé informaceAktuální informace2014

Indikační skupiny lázeňské péče 2009–2013

Autor: 
Číslo:
 07/14
Region:
 Česká republika
Rok:
 2014
 (0.45 MB)
Souhrn:

Tato Aktuální informace přináší vybrané údaje o lázeňské léčebně rehabilitační péči v ČR podle indikačních skupin za léta 2009–2013. Celkový počet pacientů v lázeňské péči v roce 2013 dosáhl celkem 377 552 a byl téměř stejný jako v roce 2009 (378 181 osob). Nejvyšší podíl dospělých pacientů léčených na náklady zdravotního pojištění i platících pacientů ze zahraničí a tuzemska se léčí na nemoci pohybového ústrojí, nejvyšší podíl dorostu na nemoci nervové a nejvyšší podíl dětských pacientů se léčí na nemoci dýchacího ústrojí.

Tato Aktuální informace ÚZIS ČR navazuje na Aktuální informaci č. 4/2014 a přináší další údaje získané ze statistického výkazu L (MZ) 2-01 o výkonech lázeňské léčebně rehabilitační péče (dále jen lázeňská péče). V období 2009–2013 vykázalo lázeňství v ČR pokles počtu pacientů o 0,2 %. Počet pacientů na náklady zdravotních pojišťoven se snížil ze 123 136 pacientů všech věkových kategorií v roce 2009 na 72 324 pacientů v roce 2013. Počty nutného doprovodu pacientů k tíži zdravotního pojištění se ve sledovaných letech měnily jen mírně a pohybovaly se kolem 4 tisíc osob, v roce 2013 konkrétně 4 040.

Vývoj počtu pacientů podle indikačních skupin

Vyhláškou Ministerstva zdravotnictví ČR č. 267/2012 Sb., platnou od 1. 10. 2012, jsou stanoveny indikační seznamy pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost. Níže je uveden stručný popis počtu lázeňských pacientů a ošetřovacích dnů u vybraných kategorií pacientů podle jednotlivých indikačních skupin. Pro zjednodušení jsou souhrnně uváděny kategorie pacientů na náklady zdravotního pojištění, tj. celkem komplexní lázeňská péče + příspěvková lázeňská péče (dále KLP, PLP). U pacientů léčených za přímé úhrady mimo veřejné zdravotní pojištění, tj. tuzemští „samoplátci“ a pacienti ze zahraničí, je zde prezentována pouze kategorie dospělých vzhledem k nízkým počtům mladších věkových kategorií (děti a dorost za všechny indikační skupiny v řádech stovek ročně).

Dospělí pacienti na náklady veřejného zdravotního pojištění (KLP a PLP)

Celkový počet dospělých pacientů KLP a PLP v letech 2009–2013 klesal ze 113 153 osob na 63 816 osob v roce 2013. Tradičně zhruba polovinu případů tvoří léčba nemocí pohybového ústrojí (indikační skupina VII, v roce 2013 celkem 33 114 pacientů). Dalšími nejčastějšími indikacemi jsou nemoci nervové (VI - 11 417) a nemoci oběhového ústrojí (II - 7 322). V roce 2013 byla absolutně nejčastěji léčena indikační skupina VII/10 - stavy po ortopedických operacích s použitím náhrady kloubní (9 726), indikační skupina VI/3 -kořenové syndromy vertebrogenního původu (7 084) a indikační skupina III/3 - Colitis ulcerosa a Crohnova choroba (6 344).

Dorostoví pacienti na náklady veřejného zdravotního pojištění

Celkový počet pacientů v dorostovém věku ve sledovaném období klesal z 2 tisíc osob (roky 2009 a 2010) na 1 257 v roce 2013. Nejčastějšími indikačními skupinami jsou dlouhodobě nemoci nervové (indikační skupina XXVI - v roce 2013 celkem 356 pacientů), nemoci z poruch výměny látkové a žláz s vnitřní sekrecí a obezita (XXIV - 278) a nemoci pohybového ústrojí (XXVII - 276). Podíl pacientů v dorostovém věku na celkovém počtu pacientů v rámci veřejného zdravotního pojištění činil v roce 2013 1,7 %.

Dětští pacienti na náklady veřejného zdravotního pojištění

Počet lázeňských pacientů v dětském věku se v období 2009–2012 pohyboval kolem 8 tisíc a v roce 2013 se snížil na 7 251. Nejčastějšími indikacemi u dětských pacientů byly opakovaně nemoci dýchacího ústrojí (indikační skupina XXV - v roce 2013 celkem 3 377), nemoci nervové (XXVI - 1 617) a nemoci z poruch výměny látkové a žláz s vnitřní sekrecí (XXIV - 731). Podíl dětských pacientů na celkovém počtu pacientů v rámci veřejného zdravotního pojištění v roce 2013 tvořil 10 %.

Dospělí pacienti „samoplátci“ z tuzemska

Tato kategorie zahrnuje lázeňskou péči hrazenou z jiných zdrojů než z veřejného zdravotního pojištění, což v praxi znamená převážně platby fyzických osob a rovněž platby právnických osob (např. firemní zdravotní programy). Celkové počty pacientů této kategorie se v letech 2009–2012 pohybovaly v rozmezí 106 až 115 tisíc. V roce 2013 bylo dosaženo rekordního počtu osob 139 270 dospělých platících tuzemců. Nejčastějšími indikacemi byly nemoci pohybového ústrojí (indikační skupina VII - v roce 2013 celkem 87 519 pacientů), nemoci oběhového ústrojí (II - 27 680) a nemoci dýchacího ústrojí (V -17 875). U přiřazování příslušných indikačních skupin ÚZIS ČR ovšem bere na vědomí i možnost, že u tuzemců mimo zdravotní pojištění a u cizinců není ve výkazu vždy jednoznačně konkrétně vykázána indikační skupina poskytnuté lázeňské léčby.

Dospělí pacienti ze zahraničí

Ve sledovaném období 2009–2012 se počet dospělých pacientů ze zahraničí pohyboval v rozmezí cca 132 tis. až 157 tis. osob. Za rok 2013 se jednalo o rekordní návštěvnost 164 285 lázeňských pacientů ze zahraničí. Nejčastěji se vyskytovali pacienti s indikační skupinou nemoci pohybového ústrojí (indikační skupina VII - v roce 2013 to bylo 89 429 osob), nemoci trávicího ústrojí (III - 29 225) a nemoci z poruch výměny látkové a žláz s vnitřní sekrecí (IV - 17 500).

Počet dětských a dorostových pacientů „samoplátců“ v lázních (tuzemců i cizinců celkem) se v letech 2009–2013 pohyboval řádově ve stovkách, indikačními skupinami s nejčastějším výskytem byly nemoci z poruch výměny látkové a žláz s vnitřní sekrecí a obezita (XXIV), nemoci nervové (XXVI) a nemoci dýchacího ústrojí (XXV).

Závěr

Na celkovém počtu 377 552 lázeňských pacientů v roce 2013 se z velké míry podíleli návštěvníci z ciziny v počtu 165 623 osob. Rekordní zájem se projevil i u platících klientů z tuzemska, kterých bylo 139 605. Oproti tomu počet pacientů v rámci veřejného zdravotního pojištění celkem poklesl ze 123 136 osob v roce 2009 na 72 324 v roce 2013. Klesající počet klientů veřejného zdravotního pojištění a jim poskytnutých ošetřovacích dnů v lázních lze dát do souvislosti zejména s dopadem zmíněné vyhlášky č. 267/2012 Sb., o stanovení Indikačního seznamu pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči pro dospělé, děti a dorost.

Výňatek z Vyhlášky MZ ČR č. 267/2012 (Indikační seznam pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči, platný od 1. 10. 2012)

A.

Seznam indikačních skupin
pro dospělé

B.

Seznam indikačních skupin
pro děti a dorost

I.

Nemoci onkologické

XXI.

Nemoci onkologické

II.

Nemoci oběhového ústrojí

XXII.

Nemoci oběhového ústrojí

III.

Nemoci trávicího ústrojí

XXIII.

Nemoci trávicího ústrojí

IV.

Nemoci z poruch výměny látkové
a žláz s vnitřní sekrecí

XXIV.

Nemoci z poruch výměny látkové
a žláz s vnitřní sekrecí a obezita

V.

Nemoci dýchacího ústrojí

XXV.

Nemoci dýchacího ústrojí

VI.

Nemoci nervové

XXVI.

Nemoci nervové

VII.

Nemoci pohybového ústrojí

XXVII.

Nemoci pohybového ústrojí

VIII.

Nemoci močového ústrojí

XXVIII.

Nemoci močového ústrojí

IX.

Duševní poruchy

XXIX.

Duševní poruchy

X.

Nemoci kožní

XXX.

Nemoci kožní

XI.

Nemoci gynekologické

XXXI.

Nemoci gynekologické

Počty pacientů v lázních v letech 2009–2013

Kategorie

2009

2010

2011

2012

2013

Index
2013/2009
v %

 

 

Dospělí

 Na náklady zdrav. pojištění:

 

 

 

 

 

 

 

KLP

98 113

97 032

88 035

71 406

51 183

52,2

 

PLP

15 040

14 989

16 968

14 734

12 633

84,0

 Plně na vlastní náklady:

 

 

 

 

 

 

 

tuzemci

111 089

114 788

111 035

106 075

139 270

125,4

 

cizinci

143 221

138 136

132 391

157 493

164 285

114,7

 Celkem dospělí

 

367 463

364 945

348 429

349 708

367 371

100,0

 

 

Děti a dorost

 Na náklady zdrav. pojištění:

 

 

 

 

 

 

 

KLP

9 912

9 990

10 288

9 018

8 407

84,8

 

PLP

71

88

116

114

101

142,3

 Plně na vlastní náklady:

 

 

 

 

 

 

 

tuzemci

34

169

106

306

335

985,3

 

cizinci

701

674

1 239

1 391

1 338

190,9

 Celkem děti a dorost

10 718

10 921

11 749

10 829

10 181

95,0

 

 

Celkem pacienti

 Na náklady zdrav. pojištění:

 

 

 

 

 

 

 

KLP

108 025

107 022

98 323

80 424

59 590

55,2

 

PLP

15 111

15 077

17 084

14 848

12 734

84,3

 Celkem plně na vlastní náklady:

 

 

 

 

 

 

 

tuzemci

111 123

114 957

111 141

106 381

139 605

125,6

 

cizinci

143 922

138 810

133 630

158 884

165 623

115,1

 Celkem počet pacientů

378 181 

375 866 

360 178 

360 537 

377 552 

99,8

 Celkem doprovod placený
 zdravotními pojišťovnami

4 232

4 167

4 054

3 869

4 040

95,5

KLP - komplexní lázeňská péče (plně hrazená zdravotními pojišťovnami)

PLP - příspěvková lázeňská péče (částečně hrazená zdravotními pojišťovnami)

Lázeňská péče pro dospělé - přijatí pacienti na náklad zdravotního pojištění podle indikačních skupin v letech 2009–2013 (KLP+PLP)

Indikační skupiny

2009

2010

2011

2012

2013

Index
2013/2009
v %

I.

Nemoci onkologické

 počet pacientů

3 099

3 171

3 455

2 847

2 780

89,7

 

 

 počet ošetř. dnů

69 184

71 375

76 361

64 301

57 794

83,5

II.

Nemoci oběhového

 počet pacientů

14 852

13 450

11 486

8 747

7 322

49,3

 

ústrojí

 počet ošetř. dnů

398 972

361 147

314 602

231 840

149 168

37,4

III.

Nemoci trávicího

 počet pacientů

2 718

2 261

1 985

1 626

942

34,7

 

ústrojí

 počet ošetř. dnů

51 627

48 805

43 036

45 326

19 367

37,5

IV.

Nemoci z poruch

 počet pacientů

3 309

3 129

2 817

1 555

598

18,1

 

výměny látkové a
žláz s vnitřní sekrecí

 počet ošetř. dnů

54 081

49 820

45 851

25 997

12 390

22,9

 

 

 

 

 

 

 

 

V.

Nemoci

 počet pacientů

6 956

6 573

6 336

5 202

4 645

66,8

 

dýchacího ústrojí

 počet ošetř. dnů

197 570

191 968

180 376

155 507

97 457

49,3

VI.

Nemoci nervové

 počet pacientů

18 547

19 452

18 262

15 214

11 417

61,6

 

 

 počet ošetř. dnů

438 928

456 792

434 376

359 558

239 325

54,5

VII.

Nemoci pohybového

 počet pacientů

57 507

57 855

54 931

46 397

33 114

57,6

 

ústrojí

 počet ošetř. dnů

1 427 525

1 453 852

1 379 834

1 159 874

701 978

49,2

VIII.

Nemoci močového

 počet pacientů

916

944

943

640

351

38,3

 

ústrojí

 počet ošetř. dnů

20 347

19 234

17 430

14 327

7 003

34,4

IX.

Duševní poruchy

 počet pacientů

1 995

2 113

2 110

1 719

1 416

71,0

 

 

 počet ošetř. dnů

52 613

55 942

56 012

45 277

28 911

55,0

X.

Nemoci kožní

 počet pacientů

1 248

1 277

1 228

1 018

653

52,3

 

 

 počet ošetř. dnů

37 642

37 958

36 187

29 880

13 954

37,1

XI.

Nemoci

 počet pacientů

2 006

1 796

1 450

1 175

578

28,8

 

gynekologické

 počet ošetř. dnů

55 226

49 435

39 273

31 954

12 328

22,3

 Celkem

 počet pacientů

113 153 

112 021 

105 003 

86 140 

63 816 

56,4

 

 

 počet ošetř. dnů

2 803 715 

2 796 328 

2 623 338 

2 163 841 

1 339 675 

47,8

Lázeňská péče pro dorost - přijatí pacienti na náklad zdravotního pojištění podle indikačních skupin v letech 2009–2013 (KLP+PLP)

Indikační skupiny

2009

2010

2011

2012

2013

Index
2013/2009
v %

XXI.

Nemoci onkologické

 počet pacientů

10

8

4

30

8

80,0

 

 

 počet ošetř. dnů

390

311

160

1 223

224

57,4

XXII.

Nemoci oběhového

 počet pacientů

32

34

19

16

28

87,5

 

ústrojí

 počet ošetř. dnů

997

1 184

593

499

812

81,4

XXIII.

Nemoci trávicího ústrojí

 počet pacientů

34

51

46

67

20

58,8

 

 

 počet ošetř. dnů

1 007

1 427

1 228

923

555

55,1

XXIV.

Nemoci z poruch

 počet pacientů

346

394

393

291

278

80,3

 

výměny látkové a žláz
s vnitřní sekrecí,obezita

 počet ošetř. dnů

11 398

13 501

13 047

9 674

7 625

66,9

 

 

 

 

 

 

 

 

XXV.

Nemoci

 počet pacientů

204

250

153

110

120

58,8

 

dýchacího ústrojí

 počet ošetř. dnů

6 185

8 840

4 967

3 438

3 256

52,6

XXVI.

Nemoci nervové

 počet pacientů

513

484

410

337

356

69,4

 

 

 počet ošetř. dnů

19 474

18 008

15 099

12 557

10 357

53,2

XXVII.

Nemoci pohybového

 počet pacientů

450

465

434

325

276

61,3

 

ústrojí

 počet ošetř. dnů

16 194

16 695

15 711

11 578

7 834

48,4

XXVIII.

Nemoci ledvin

 počet pacientů

21

35

6

25

0

x

 

a cest močových

 počet ošetř. dnů

767

1 348

186

786

0

x

XXIX.

Duševní poruchy

 počet pacientů

12

6

6

2

5

41,7

 

 

 počet ošetř. dnů

357

185

180

46

108

30,3

XXX.

Nemoci kožní

 počet pacientů

28

42

20

24

13

46,4

 

 

 počet ošetř. dnů

1 011

1 570

659

771

341

33,7

XXXI.

Nemoci

 počet pacientů

347

334

247

219

153

44,1

 

gynekologické

 počet ošetř. dnů

10 062

10 249

7 687

6 684

4 043

40,2

 Celkem

 počet pacientů

1 997

2 103

1 738

1 446 

1 257 

62,9

 

 

 počet ošetř. dnů

67 842

73 318

59 517

48 179 

35 155 

51,8

Lázeňská péče pro děti - přijatí pacienti na náklad zdravotního pojištění podle indikačních skupin v letech 2009–2013 (KLP+PLP)

Indikační skupiny

2009

2010

2011

2012

2013

Index
2013/2009
v %

XXI.

Nemoci onkologické

 počet pacientů

12

16

11

11

16

133,3

 

 

 počet ošetř. dnů

480

622

432

386

456

95,0

XXII.

Nemoci oběhového

 počet pacientů

77

80

72

63

97

126,0

 

ústrojí

 počet ošetř. dnů

2 250

2 598

1 410

1 996

1 924

85,5

XXIII.

Nemoci trávicího

 počet pacientů

129

108

112

104

96

74,4

 

ústrojí

 počet ošetř. dnů

3 514

3 027

3 193

2 917

2 645

75,3

XXIV.

Nemoci z poruch

 počet pacientů

1 217

1 143

1 206

889

731

60,1

 

výměny látkové a žláz
s vnitřní sekrecí, obezita

 počet ošetř. dnů

40 466

38 401

40 193

29 200

19 987

49,4

 

 

 

 

 

 

 

 

XXV.

Nemoci

 počet pacientů

3 689

3 730

4 226

3 809

3 377

91,5

 

dýchacího ústrojí

 počet ošetř. dnů

119 532

118 948

133 657

107 759

86 679

72,5

XXVI.

Nemoci nervové

 počet pacientů

1 429

1 376

1 492

1 422

1 617

113,2

 

 

 počet ošetř. dnů

49 945

49 283

55 179

48 672

45 089

90,3

XXVII.

Nemoci pohybového

 počet pacientů

512

497

535

461

428

83,6

 

ústrojí

 počet ošetř. dnů

18 631

18 085

19 245

15 883

12 021

64,5

XXVIII.

Nemoci ledvin a cest

 počet pacientů

120

103

102

88

62

51,7

 

močových

 počet ošetř. dnů

4 640

3 710

3 437

3 171

1 803

38,9

XXIX.

Duševní poruchy

 počet pacientů

-

-

-

-

2

x

 

 

 počet ošetř. dnů

-

-

-

-

58

x

XXX.

Nemoci kožní

 počet pacientů

277

336

370

327

466

168,2

 

 

 počet ošetř. dnů

9 505

11 050

12 138

9 536

12 909

135,8

XXXI.

Nemoci

 počet pacientů

524

586

540

512

359

68,5

 

gynekologické

 počet ošetř. dnů

16 420

18 489

17 306

15 850

9 798

59,7

 Celkem

 

 počet pacientů

7 986

7 975

8 666

7 686

7 251

90,8

 

 

 počet ošetř. dnů

265 383

264 213

286 190

235 370

193 369

72,9

Lázeňská péče pro dospělé - přijatí tuzemští pacienti samoplátci podle indikačních skupin v letech 2009–2013

Indikační skupiny

2009

2010

2011

2012

2013

Index
2013/2009
v %

I.

Nemoci onkologické

 počet pacientů

49

97

70

52

105

214,3

 

 

 počet ošetř. dnů

705

1 380

751

558

1 106

156,9

II.

Nemoci oběhového

 počet pacientů

14 000

13 123

12 537

12 787

27 680

197,7

 

ústrojí

 počet ošetř. dnů

94 942

68 232

76 314

67 867

165 479

174,3

III.

Nemoci trávicího

 počet pacientů

1 870

829

749

1 032

833

44,5

 

ústrojí

 počet ošetř. dnů

22 499

5 504

5 959

8 418

6 007

26,7

IV.

Nemoci z poruch výměny

 počet pacientů

448

252

306

306

135

30,1

 

látkové a žláz s vnitřní sekrecí

 počet ošetř. dnů

6 110

3 725

4 631

3 883

1 293

21,2

 

 

 

 

 

 

 

 

V.

Nemoci

 počet pacientů

20 590

20 329

18 702

12 523

17 875

86,8

 

dýchacího ústrojí

 počet ošetř. dnů

97 437

104 853

98 421

63 210

116 608

119,7

VI.

Nemoci nervové

 počet pacientů

5 373

4 623

5 162

6 102

2 542

47,3

 

 

 počet ošetř. dnů

26 796

22 240

27 526

44 984

27 374

102,2

VII.

Nemoci pohybového

 počet pacientů

67 998

75 279

73 434

73 210

87 519

128,7

 

ústrojí

 počet ošetř. dnů

440 751

498 650

474 980

446 718

583 645

132,4

VIII.

Nemoci močového

 počet pacientů

631

143

42

23

487

77,2

 

ústrojí

 počet ošetř. dnů

6 397

1 954

478

273

1 897

29,7

IX.

Duševní poruchy

 počet pacientů

-

-

-

-

-

-

 

 

 počet ošetř. dnů

-

-

-

-

-

-

X.

Nemoci kožní

 počet pacientů

1

-

-

1

8

800,0

 

 

 počet ošetř. dnů

28

-

-

16

98

350,0

XI.

Nemoci

 počet pacientů

129

113

33

39

2 086

1 617,1

 

gynekologické

 počet ošetř. dnů

2 684

2 170

487

636

12 468

464,5

 Celkem

 počet pacientů

111 089

114 788

111 035

106 075

139 270

125,4

 

 

 počet ošetř. dnů

698 349

708 708

689 547

636 563

915 975

131,2

Lázeňská péče pro dospělé - přijatí zahraniční pacienti podle indikačních skupin v letech 2009–2013

Indikační skupiny

2009

2010

2011

2012

2012

Index
2013/2009
v %

I.

Nemoci onkologické

 počet pacientů

646

292

825

539

646

100,0

 

 

 počet ošetř. dnů

24 127

3 664

11 032

7 145

8 306

34,4

II.

Nemoci oběhového

 počet pacientů

8 230

6 893

7 201

6 569

10 334

125,6

 

ústrojí

 počet ošetř. dnů

136 491

81 774

96 807

82 797

124 933

91,5

III.

Nemoci trávicího

 počet pacientů

31 150

20 203

21 975

31 300

29 225

93,8

 

ústrojí

 počet ošetř. dnů

422 550

268 746

295 619

303 211

410 008

97,0

IV.

Nemoci z poruch

 počet pacientů

7 755

16 828

15 639

21 199

17 500

225,7

 

výměny látkové a
žláz s vnitřní sekrecí

 počet ošetř. dnů

113 953

239 275

234 348

258 619

242 510

212,8

 

 

 

 

 

 

 

 

V.

Nemoci dýchacího

 počet pacientů

1 905

2 099

960

1 458

632

33,2

 

ústrojí

 počet ošetř. dnů

20 607

19 353

7 727

15 465

5 827

28,3

VI.

Nemoci nervové

 počet pacientů

1 636

707

527

855

519

31,7

 

 

 počet ošetř. dnů

25 087

9 017

4 785

6 909

13 765

54,9

VII.

Nemoci pohybového

 počet pacientů

86 941

86 945

80 195

90 960

89 429

102,9

 

ústrojí

 počet ošetř. dnů

1 036 687

1 137 850

1 043 404

1 154 238

1 177 884

113,6

VIII.

Nemoci močového

 počet pacientů

4 777

4 006

4 368

4 434

15 338

321,1

 

ústrojí

 počet ošetř. dnů

48 810

36 997

51 396

39 911

71 820

147,1

IX.

Duševní poruchy

 počet pacientů

19

28

113

18

5

26,3

 

 

 počet ošetř. dnů

202

389

1 417

253

77

38,1

X.

Nemoci kožní

 počet pacientů

8

6

121

29

14

175,0

 

 

 počet ošetř. dnů

131

68

3 181

603

197

150,4

XI.

Nemoci

 počet pacientů

154

129

467

132

643

417,5

 

gynekologické

 počet ošetř. dnů

2 767

1 492

7 370

2 201

8 906

321,9

 Celkem

 počet pacientů

143 221

138 136

132 391

157 493

164 285

114,7

 

 

 počet ošetř. dnů

1 831 412

1 798 905

1 757 086

1 871 352

2 064 233

112,7

Informace prezentované v jiných formátech

Na tomto webu jsou elektronické dokumenty dostupné v jiné než textové či hypertextové podobě. Odkazy vedoucí na tyto dokumenty jsou v textu vyznačeny příslušnou ikonou upozorňující na jiný obsah cílového odkazu. Dokumenty se vyskytují v těchto formátech:

Stáhnout Adobe Reader

K prohlížení elektronických dokumentů ve formátu PDF je nutné mít nainstalovaný ve vlastním počítači prohlížeč Adobe Reader, verze 8.0 a vyšší. Při používání starších prohlížečů nezaručujeme plnou funkčnost elektronických dokumentů. Nainstalujte si proto, prosím, potřebný prohlížeč. Novější verze si můžete stáhnout na této internetové adrese. Při prohlížení elektronických dokumentů Vám doporučujeme si vybraný soubor na svůj disk nejdříve stáhnout a potom teprve prohlížet. Pouze tituly o velikosti do 0.5 MB jsou vhodné k prohlédnutí přímo na našich stránkách. Z tohoto důvodů je u všech zveřejněných elektronických dokumentů uvedena jejich velikost v MB.

K zobrazení dokumentů s koncovkami DOC, XLS, PPT potřebujete mít nainstalovaný produkt Microsoft Office. Pokud jej však nevlastníte, stáhněte si k těmto produktům řady Office volně dostupné prohlížeče.

Stáhnout program na dekomprimaci ZIP

Některé dokumenty mohou být z důvodu velikosti komprimovány ve formátu ZIP. Na internetu je velké množství programů, které dokážou tento formát dekomprimovat.

Dokumenty ve formátu RTF

RTF dokáže zobrazit a editovat většina běžně používaných textových editorů.