Rychlé informaceAktuální informace2014

Lázeňská léčebně rehabilitační péče v roce 2013

Autor: 
Číslo:
 04/14
Region:
 Česká republika
Rok:
 2014
 (0.48 MB)
Souhrn:

Tato Aktuální informace přináší vybrané údaje o lázeňské léčebně rehabilitační péči v ČR za rok 2013. Lázeňskou léčbu podstoupilo 367 371 dospělých pacientů, 1 351 pacientů v dorostovém věku a 8 830 dětských pacientů. Z celkového počtu pacientů si plně hradilo lázeňskou léčbu 139 605 občanů ČR a 165 228 cizinců.

Podkladem pro tuto Aktuální informaci o lázeňské péči je statistický výkaz L (MZ) 2-01, Roční výkaz o činnosti poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče. V rámci tohoto výkazu se nezjišťují ekonomické ukazatele. Výkazy vyplnilo 80 z 86 poskytovatelů lázeňské léčebně rehabilitační péče (dále jen lázeňská péče) a veškeré uváděné údaje se týkají odevzdaných výkazů.

V roce 2013 bylo do lázeňských léčeben přijato celkem 377 552 pacientů (v rámci veřejného zdravotního pojištění i samoplátci dohromady) a 4 040 členů doprovodu pacientů, jejichž pobyt byl hrazen zdravotními pojišťovnami. Dospělým pacientům, kterých bylo 367 371, bylo poskytnuto celkem 4 076 317 ošetřovacích dnů. V lázních se léčilo též 1 351 pacientů v dorostovém věku, kteří zde strávili 36 442 ošetřovacích dnů. Do lázní bylo dále přijato celkem 8 830 dětí, kterým bylo poskytnuto 218 115 ošetřovacích dnů. Z hlediska způsobu financování lázeňské péče bylo za rok 2013 léčeno celkem 59 590 pacientů v rámci komplexní lázeňské péče (KLP) s úhradou z veřejného zdravotního pojištění, z toho 51 183 dospělých osob. V rámci příspěvkové lázeňské péče (PLP), kde zdravotní pojišťovny hradí vyšetření a léčení, zatímco stravování, ubytování a jízdné do lázní platí pacient, bylo ošetřováno celkem 12 734 osob, z toho 12 633 dospělých. Za loňský rok bylo dále v lázních ošetřováno 139 605 pacientů z tuzemska mimo veřejné zdravotní pojištění a 165 228 cizinců, kteří si tuto péči rovněž plně hradili sami.

Celkový počet lázeňských pacientů se v roce 2013 oproti roku 2012 zvýšil o 5 %. Počet pacientů veřejného zdravotního pojištění celkem se snížil o 24,1 %, ve fyzických osobách činil pokles 22 948 pacientů. Počet platících klientů lázní z tuzemska se ve stejném období zvýšil o 31,2 % a počet klientů ze zahraničí o 4,2 %. V pětiletém porovnání podíl pacientů v rámci veřejného zdravotního pojištění na celkovém počtu pacientů v lázních v roce 2009 činil 32,6 % a v roce 2013 to bylo 19,2 %. Podíl tuzemských platících pacientů z 29,4 % v roce 2009 vzrostl na 37,0 % v roce 2013. Podíl pacientů ze zahraničí se zvýšil z 38,0 % v roce 2009 na 43,9 % zahraničních klientů v roce 2013.

Pacienti v lázních ČR v roce 2013 čerpali celkem 4 574 440 ošetřovacích dnů, z toho tvořily pobyty plně a částečně hrazené zdravotním pojištěním (celkem KLP + PLP) podíl 34,3 % a pobyty plně hrazené pacienty z tuzemska i ciziny podíl 65,7 %. U pobytů hrazených z veřejného zdravotního pojištění vyjádřeno v počtu ošetřovacích dnů došlo v roce 2013 k propadu o 35,9 % oproti 2012, což lze jednoznačně spojit s účinnosti Vyhlášky č. 267/2012 Sb. o stanovení Indikačního seznamu pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost. Pro srovnání: v roce 2009 tvořil podíl ošetřovacích dnů čerpaných pacienty k tíži zdravotních pojišťoven 55,3 % a podíl tuzemců samoplátců a cizinců samoplátců činil 44,7 %. Celkový počet ošetřovacích dnů poskytnutých pacientům v lázních v roce 2009 činil 5 675 311, tj. o 24,1 % více než v roce 2013. V lázních se v roce 2009 léčilo 378 181 pacientů, tedy počet srovnatelný s rokem 2013 (377 552 osob).

V roce 2013 na jednoho pacienta v rámci zdravotního pojištění KLP připadlo v průměru 22,2 ošetřovacích dnů v lázních. Na pacienta v rámci zdravotního pojištění PLP to bylo v průměru 19,3 ošetřovacích dnů, na tuzemce samoplátce v průměru 6,6 ošetřovacích dnů a platící cizinci strávili v lázních v průměru 12,6 ošetřovacích dnů.

Nejčastěji se vyskytující indikací v lázních ČR u dospělých byly v roce 2013 nemoci pohybového ústrojí (210 062 pacientů, tj. 57,2 % celkového počtu dospělých pacientů). Následují nemoci oběhového ústrojí (45 336 pacientů, tj. 12,3 %) a nemoci trávicího ústrojí, což bylo 31 000 pacientů, tj. 8,4 %. U dorostu byly nejčastějšími indikačními skupinami nemoci nervové (383 případů, tj. 28,3 %), nemoci pohybového ústrojí (303 případů, tj. 22,4 %) a nemoci z poruch výměny látkové a žláz s vnitřní sekrecí (284 případů, tj. 21,0 %). Dětští pacienti se v lázních nejčastěji léčili na nemoci dýchacího ústrojí (3 759 případů, tj. 42,6 %), nemoci nervové (2 073 případů, tj. 23,5 %) a nemoci z poruch výměny látkové a žláz s vnitřní sekrecí a obezitu (1 114 případů, tj. 12,6 %). Podle dat o dospělých pacientech v rámci veřejného zdravotního pojištění byly nejčastější diagnózou stavy po ortopedických operacích s použitím kloubní náhrady (9 726 případů -15,2 % dospělých pacientů v rámci veřejného zdravotního pojištění), kořenové syndromy (7 084 případů - 11,1 %) a Colitis ulcerosa a Crohnova choroba (6 344 případů - 9,9 %).

1. Struktura pacientů v lázeňských léčebnách podle způsobu úhrady (počty osob)2. Ošetřovací dny v lázeňských léčebnách

3. Vývoj počtu pacientů podle způsobu úhrady (2009 = 1004. Vývoj počtu ošetřovacích dnů lázeňské péče

Tabulka 1. Počet přijatých pacientů celkem v lázních v roce 2013

Kategorie osob

Pacienti celkem + doprovod hrazený ZPoj

Počet pacientů
index
2012 = 100

Počet pacientů
index
2009 = 100

celkem

v tom

pacienti

doprovod
hrazený ZPoj

dospělí

367 570

367 371

199

105,0

100,0

dorost

1 470

1 351

119

83,1

57,0

děti

12 552

8 830

3 722

95,9

105,8

celkem

381 592

377 552

4 040

104,7

99,8

ZPoj = zdravotní pojišťovny

Zdroj dat: ÚZIS ČR

Tabulka 2. Počty dospělých pacientů v lázních v letech 2009–2013

Kategorie

2009

2010

2011

2012

2013

Index
2013/2009

 na náklady zdravotního pojištění

 

 

 

 

 

 

  z toho:

KLP

98 113

97 032

88 035

71 406

51 183

52,2

 

PLP

15 040

14 989

16 968

14 734

12 633

84,0

 plně na vlastní náklady:

 

 

 

 

 

 

 

tuzemci

111 089

114 788

111 035

106 075

139 270

125,4

 

cizinci

143 221

138 136

132 391

157 493

164 285

114,7

 celkem dospělí

367 463

364 945

348 429

349 708

367 371

100,0

KLP - komplexní lázeňská péče (plně hrazená zdrav. pojišťovnami)

PLP - příspěvková lázeňská péče (částečně hrazená zdrav. pojišťovnami)

Zdroj dat: ÚZIS ČR

Tabulka 3. Počty pacientů v dorostovém věku v lázních v letech 2009–2013

Kategorie

2009

2010

2011

2012

2013

Index
2013/2009

 na náklady zdravotního pojištění

 

 

 

 

 

 

  z toho:

 KLP

1 985

2 092

1 723

1 444

1 254

63,2

 

 PLP

12

11

15

2

3

25,0

 plně na vlastní náklady:

 

 

 

 

 

 

 

 tuzemci

6

4

7

2

16

266,7

 

 cizinci

367

197

221

177

78

21,3

 celkem dorost

2 370

2 304

1 966

1 625

1 351

57,0

KLP - komplexní lázeňská péče (plně hrazená zdrav. pojišťovnami)

PLP - příspěvková lázeňská péče (částečně hrazená zdrav. pojišťovnami)

Zdroj dat: ÚZIS ČR

Tabulka 4. Počty dětských pacientů v lázních v letech 2009–2013

Kategorie

2009

2010

2011

2012

2013

Index
2013/2009

 na náklady zdravotního pojištění

 

 

 

 

 

 

  z toho:

 KLP

7 927

7 898

8 565

7 574

7 153

90,2

 

 PLP

59

77

101

112

98

166,1

 plně na vlastní náklady:

 

 

 

 

 

 

 

 tuzemci

28

165

99

304

319

1 139,3

 

 cizinci

334

477

1 018

1 214

1 260

377,2

 celkem dorost

8 348

8 617

9 783

9 204

8 830

105,8

KLP - komplexní lázeňská péče (plně hrazená zdrav. pojišťovnami)

PLP - příspěvková lázeňská péče (částečně hrazená zdrav. pojišťovnami)

Zdroj dat: ÚZIS ČR

Tabulka 5. Počty pacientů léčených na vlastní náklady v lázních 2009–2013

Kategorie

2009

2010

2011

2012

2013

Index
2013/2009

 dospělí + dorost + děti:

 

 

 

 

 

 

 tuzemci

111 123

114 957

111 141

106 381

139 605

125,6

 cizinci

143 922

138 810

133 630

158 884

165 623

115,1

 celkem

255 045

253 767

244 771

265 265

305 228

119,7

Zdroj dat: ÚZIS ČR

Tabulka 6. Počty ošetřovacích dnů podle způsobu úhrady v lázních 2009–2013

Kategorie

2009

2010

2011

2012

2013

Index
2013/2009

 zdravotní pojištění
 KLP celkem

2 816 164

2 810 646

2 606 050

2 129 701

1 321 977

46,9

 zdravotní pojištění
 PLP celkem

320 776

323 213

362 995

317 689

246 222

76,8

 tuzemci na vlastní
 náklady celkem

698 773

710 235

690 528

641 219

919 820

131,6

 cizinci na vlastní
 náklady celkem

1 839 598

1 808 910

1 774 810

1 890 766

2 086 421

113,4

 celkem ošetřovacích dnů

5 675 311

5 653 004

5 434 383

4 979 375

4 574 440

80,6

KLP - komplexní lázeňská péče (plně hrazená zdrav. pojišťovnami)

PLP - příspěvková lázeňská péče (částečně hrazená zdrav. pojišťovnami)

Zdroj dat pro grafy a tabulky: ÚZIS ČR z výkazu L (MZ) 2-01

Informace prezentované v jiných formátech

Na tomto webu jsou elektronické dokumenty dostupné v jiné než textové či hypertextové podobě. Odkazy vedoucí na tyto dokumenty jsou v textu vyznačeny příslušnou ikonou upozorňující na jiný obsah cílového odkazu. Dokumenty se vyskytují v těchto formátech:

Stáhnout Adobe Reader

K prohlížení elektronických dokumentů ve formátu PDF je nutné mít nainstalovaný ve vlastním počítači prohlížeč Adobe Reader, verze 8.0 a vyšší. Při používání starších prohlížečů nezaručujeme plnou funkčnost elektronických dokumentů. Nainstalujte si proto, prosím, potřebný prohlížeč. Novější verze si můžete stáhnout na této internetové adrese. Při prohlížení elektronických dokumentů Vám doporučujeme si vybraný soubor na svůj disk nejdříve stáhnout a potom teprve prohlížet. Pouze tituly o velikosti do 0.5 MB jsou vhodné k prohlédnutí přímo na našich stránkách. Z tohoto důvodů je u všech zveřejněných elektronických dokumentů uvedena jejich velikost v MB.

K zobrazení dokumentů s koncovkami DOC, XLS, PPT potřebujete mít nainstalovaný produkt Microsoft Office. Pokud jej však nevlastníte, stáhněte si k těmto produktům řady Office volně dostupné prohlížeče.

Stáhnout program na dekomprimaci ZIP

Některé dokumenty mohou být z důvodu velikosti komprimovány ve formátu ZIP. Na internetu je velké množství programů, které dokážou tento formát dekomprimovat.

Dokumenty ve formátu RTF

RTF dokáže zobrazit a editovat většina běžně používaných textových editorů.