Rychlé informaceAktuální informace2015

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2013

Autor: 
Číslo:
 01/15
Region:
 Česká republika
Rok:
 2015
 (0.49 MB)
Souhrn:

V České republice bylo k 31. 12. 2013 evidováno v Registru lékařů, zubních lékařů a farmaceutů celkem 38 776 aktivních lékařů, 7 426 aktivních zubních lékařů a 6 383 aktivních farmaceutů. Z těchto souhrnných údajů představovaly ženy‑lékařky 21 133, zubní lékařky 4 851 a farmaceutky 5 308.

Tato aktuální informace čerpá data z Registru lékařů, zubních lékařů a farmaceutů (dále Registr) k 31. 12. 2013. Údaje se týkají evidenčního počtu zaměstnanců (lékařů, zubních lékařů, farmaceutů) a počtu zaměstnavatelů (lékařů, zubních lékařů, farmaceutů) v úhrnu za zdravotnictví celkem. Zahrnuje tedy všechna zdravotnická zařízení včetně těch, která jsou spravována ostatními centrálními orgány (rezortem obrany, vnitra, spravedlnosti, práce a sociálních věcí) a kde tito pracovníci pracují při poskytování zdravotní péče. Aktuální informace nezahrnuje pracovníky přechodně neaktivní (např. ženy na mateřské dovolené, osoby na rodičovské dovolené apod.), kteří se v Registru také sledují.

Od roku 2004 platí zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů. Údaje o specializované způsobilosti se zpracovávají na základě výše uvedeného zákona. Obory specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů jsou od roku 2011 upraveny Vyhláškou č. 361/2010 Sb.

Řada lékařů, zubních lékařů a farmaceutů současně pracuje ve více oborech. Pro získání údaje o celkovém počtu lékařů - fyzických osob je nutné přidělit každému lékaři hlavní obor činnosti. Ostatní obory, ve kterých lékař pracuje, jsou vedeny jako další. To samé platí pro zubní lékaře i farmaceuty. Pro prezentaci údajů o počtu fyzických osob, se provádí zpracování Registru lékařů, zubních lékařů a farmaceutů dvojím způsobem:

Podle hlavního oboru činnosti. V tomto zpracování je každý pracovník zařazen vždy pouze jednou, a to podle přiděleného hlavního oboru činnosti, tj. oboru, kde měl daný pracovník nejvyšší úvazek a v případě stejných úvazků obor s vyšší kvalifikací (specializovanou způsobilostí), v ostatních případech obor, který byl uveden jako první.

Podle oborů činnosti. V tomto zpracování je každý pracovník započten tolikrát, do kolika různých oborů v rámci daného třídění určité tabulky patří (každý obor je reprezentován vždy jedním políčkem tabulky; např. lékař je zde započten tolikrát, v kolika různých oborech pracuje, nejde tedy o čisté počty fyzických osob). Pokud má lékař více pracovních úvazků v rámci jednoho oboru, počítá se v rámci tohoto oboru jako jedna fyzická osoba.

Příklad: V roce 2013 zajišťovalo obor vnitřní lékařství 3 999 lékařů, z toho 3 568 lékařů mělo tento obor jako hlavní obor činnosti. Podobně v oboru všeobecné praktické lékařství pracovalo 5 446 lékařů, ale hlavní obor činnosti všeobecné praktické lékařství mělo pouze 5 329 lékařů.

Celkový přehled o počtu lékařů, kteří zajišťují daný obor (z toho v hlavním oboru činnosti) podává tabulka č. 1.1 v příloze této aktuální informace. Totéž platí i pro zubní lékaře (tabulka č. 1.2) a farmaceuty (tabulka č. 1.3).

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti podle hlavního oboru činnosti

Lékaři

Koncem roku 2013 pracovalo v České republice celkem 38 776 lékařů. Ženy‑lékařky se na tomto počtu podílely 54,5 % a jejich počet dosáhl 21 133 osob. V porovnání s rokem 2012 se počet lékařů zvýšil o 0,4 %, tj. nárůst celkem o 152 osob (počet lékařů‑mužů se zvýšil o 25 osob, počet lékařek o 127). Z celkového počtu lékařů pracujících ve zdravotnictví celkem působilo ve zdravotnických zařízeních ostatních centrálních orgánů 3,1  % lékařů. Tento podíl se během posledních let nemění. V roce 2013 v ČR připadalo 36,9 lékařů na 10 000 obyvatel a naopak v přepočtu na 1 lékaře 271 obyvatel.

V pořadí nejpočetněji zastoupených hlavních oborů činnosti nedochází dlouhodobě k výrazným změnám. V oboru všeobecné praktické lékařství (dříve praktické lékařství pro dospělé) pracovalo 5 329 lékařů, v oboru vnitřní lékařství (dříve interní lékařství) 3 568 lékařů, v oboru chirurgie 2 552 lékařů, v oboru gynekologie a porodnictví 2 512 lékařů a v oboru praktické lékařství pro děti a dorost 2 042 lékařů. Celkem v těchto vyjmenovaných oborech pracovalo v roce 2013 celkem 41 % všech aktivních lékařů. Lékaři‑muži si výraznou převahu zachovávají v chirurgických oborech a urologii, naopak ženy‑lékařky výrazně převažují v oborech praktické lékařství pro děti a dorost a v dermatovenerologii.

Průměrný věk „aktivních“ lékařů v roce 2013 činil u mužů 49,3 let, u žen 47,8 let a v úhrnu za muže a ženy 48,4 let. V posledních letech se průměrný věk lékařů každoročně zvyšuje. Například u lékařů s hlavním oborem činnosti všeobecné praktické lékařství činil u mužů 55,4 let, u žen 53,6 let a za obě pohlaví celkem 54,3 let. Stejně u lékařů s hlavním oborem činnosti praktické lékařství pro děti a dorost činil průměrný věk u mužů 55,8, u žen se zvýšil na 56,4 a celkem za obě pohlaví na 56,3 let. Na celkovém počtu lékařů se lékaři starší 50 let podíleli téměř 48 %. Konkrétně lékaři ve věku 50 až 59 let 25,3 %, lékaři ve věku 60 let a více 22,7 %.

Průměrný věk lékařů (za vybrané nejčetnější hlavní obory činnosti) je uveden v příloze v tabulce č. 4.

Celkový počet dosažených specializovaných způsobilostí lékařů ke konci roku 2013 činil 38 499. Specializaci v příslušném hlavním oboru činnosti mělo celkem 24 482 lékařů, tj. 63 % lékařů, specializaci v jiném oboru 6 150 lékařů (16 %). V roce 2013 mělo vydaný specializační index 4 863 lékařů a 3 281 lékařů bylo bez specializace.

Zubní lékaři

V České republice koncem roku 2013 pracovalo 7 426 zubních lékařů. Počet zubních lékařů se snížil proti roku 2012 o 35 osob, tj. 0,5 %. Z celkového počtu zubních lékařů bylo 2 575 mužů a 4 851 žen. Zubní lékařky tak tvořily v roce 2013 přibližně 2/3 všech zubních lékařů. Z celkového počtu zubních lékařů mělo hlavní obor činnosti zubní lékařství 95 % „aktivních“ zubních lékařů. Na 10 000 obyvatel připadalo 7,1 zubních lékařů a naopak na 1 zubního lékaře 1 416 obyvatel. Průměrný věk zubních lékařů se v roce 2013 mírně zvýšil proti roku 2012. U mužů na 49,9 let, (49,5 v roce 2012) u žen na 50,6 let (50,3 let), v úhrnu pak na 50,3 let (50,0 let). Celkový podíl za věkové skupiny 50–54 a 55–59 let koncem roku 2013 představoval 27 %. Podíl zubních lékařů ve věku 60 a více let se zvýšil z 26 % v roce 2012 na 31 % v roce 2013. Věková pyramida je u zubních lékařů nejnepříznivější - viz graf.

Ke konci sledovaného roku činil celkový počet dosažených odborných a specializovaných způsobilostí zubních lékařů 7 930. Specializaci v příslušném hlavním oboru činnosti mělo 7 300 zubních lékařů, tj. 98,3 %, specializaci v jiném oboru 126 zubních lékařů.

Farmaceuti

Počet farmaceutů v evidenčním počtu koncem roku 2013 dosáhl 6 383 osob. Mužů bylo 1 075 a žen 5 308, tj. ženy představovaly 83 %. Průměrný věk farmaceutů v roce 2013 se nepatrně zvýšil a dosáhl v úhrnu 43,1 let - u mužů 44,2 let a u žen 42,8 let. V oboru veřejné lékárenství (dříve lékárenství) pracovalo 95 % farmaceutů.

Celkový počet dosažených specializovaných způsobilostí farmaceutů ke konci roku 2013 činil 4 760. Specializaci v příslušném hlavním oboru činnosti mělo celkem 4 093 farmaceutů, tj. 64 %, specializaci v jiném oboru 378 farmaceutů. Specializační index byl v roce 2013 vydán 608 farmaceutům, bez specializace působilo 1 304 farmaceutů.

Příloha

1.1 Lékaři podle oborů činnosti a pohlaví k 31. 12. 2013

Obor činnosti

Počet lékařů
pracujících
v oboru celkem

z toho
počet lékařů s hlavním oborem činnosti

muži

ženy

celkem

 vnitřní lékařství

3 999

1 623

1 945

3 568

 kardiologie

984

595

291

886

 revmatologie

198

57

114

171

 diabetologie a endokrinologie

556

131

332

463

 gastroenterologie

458

226

183

409

 klinická farmakologie

26

14

11

25

 geriatrie

508

162

280

442

 infekční lékařství

251

86

151

237

 alergologie a klinická imunologie

471

117

312

429

 pneumologie a ftizeologie

664

246

394

640

 neurologie

1 612

582

986

1 568

 psychiatrie

1 524

520

965

1 485

 sexuologie

26

13

9

22

 pracovní lékařství

137

38

87

125

 dětské lékařství

1 217

290

795

1 085

 gynekologie a porodnictví

2 569

1 364

1 148

2 512

 neonatologie

218

63

144

207

 chirurgie

2 703

2 102

450

2 552

 neurochirurgie

206

177

25

202

 plastická chirurgie

191

116

55

171

 kardiochirurgie

178

153

20

173

 traumatologie

204

183

10

193

 anesteziologie a intenzívní
 medicína

2 036

992

948

1 940

 ortopedie

1 209

1 069

89

1 158

 urologie

698

562

124

686

 otorinolaryngologie

1 005

452

538

990

 foniatrie

50

14

29

43

 oftalmologie

1 304

329

968

1 297

 dermatovenerologie

859

131

714

845

 klinická onkologie

328

133

171

304

 radiační onkologie

305

118

175

293

 dorostové lékařství

7

-

4

4

 tělovýchovné lékařství

65

23

13

36

 lékařská genetika

128

30

80

110

 klinická osteologie

15

4

5

9

 posudkové lékařství

537

138

298

436

 všeobecné praktické lékařství

5 446

2 005

3 324

5 329

Obor činnosti

Počet lékařů
pracujících
v oboru celkem

z toho
počet lékařů s hlavním oborem činnosti

muži

ženy

celkem

 praktické lékařství pro děti a dorost

2 100

276

1 766

2 042

 perinatologie

3

2

-

2

 nefrologie

223

85

108

193

 klinická biochemie

278

90

137

227

 hematologie a transfúzní lékařství

570

175

351

526

 radiologie a zobrazovací metody

1 489

624

839

1 463

 ortopedická protetika

19

13

-

13

 cévní chirurgie

75

57

8

65

 rehabilitační a fyzikální medicína

1 107

376

650

1 026

 nukleární medicína

148

71

73

144

 patologie

440

212

214

426

 soudní lékařství

85

56

29

85

 hygiena a epidemiologie

50

11

33

44

 hygiena obecná a komunální

26

8

14

22

 hygiena výživy a předmětů
 běžného užívání

6

2

2

4

 hygiena dětí a dorostu

1

-

1

1

 epidemiologie

34

17

13

30

 lékařská mikrobiologie

281

68

202

270

 popáleninová medicína

49

19

22

41

 urgentní medicína

886

432

232

664

 ostatní

599

191

252

443

 celkem

x

17 643

21 133

38 776

1.2. Zubní lékaři podle oborů činnosti a pohlaví k 31. 12. 2013

Obor činnosti

Počet zubních
lékařů
pracujících
v oboru celkem

z toho
počet zubních lékařů s hlavním oborem činnosti

muži

ženy

celkem

zubní lékařství

7 101

2 428

4 628

7 056

ortodoncie

271

71

183

254

orální a maxilofaciální chirurgie

120

72

29

101

ostatní

17

4

11

15

celkem

x

2 575

4 851

7 426

1.3. Farmaceuti podle oborů činnosti a pohlaví k 31. 12. 2013

Celkem

Počet
farmaceutů
pracujících
v oboru celkem

z toho
počet farmaceutů s hlavním oborem činnosti

muži

ženy

celkem

farmaceutická technologie

19

3

16

19

klinická farmacie

34

7

24

31

laboratorní a vyšetřovací metody
ve zdravotnictví

32

7

24

31

nemocniční lékárenství

278

51

216

267

radiofarmaka

14

8

6

14

veřejné lékárenství

6 026

995

5 014

6 009

ostatní

15

4

8

12

celkem

x

1 075

5 308

6 383

Ležatý křížek (x) - značí, že zápis není možný z logických důvodů

2. Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti k 31. 12. 2012 a 2013

(hlavní obor činnosti)

Ukazatel

Muži

Ženy

Celkem

k 31. 12.

2012

2013

2012

2013

2012

2013

lékaři

17 618

17 643

21 006

21 133

38 624

38 776

zubní lékaři

2 588

2 575

4 873

4 851

7 461

7 426

farmaceuti

1 077

1 075

5 250

5 308

6 327

6 383

3. Průměrný věk lékařů, zubních lékařů a farmaceutů v roce 2013

(hlavní obor činnosti)

Ukazatel

Muži

Ženy

Celkem

lékaři

49,3

47,8

48,4

zubní lékaři

49,9

50,6

50,3

lékaři + zubní lékaři

49,3

48,3

48,7

farmaceuti

44,2

42,8

43,1

4. Počet lékařů a průměrný věk lékařů podle nejčetnějších hlavních oborů činnosti
v roce 2013

Hlavní obor činnosti

Muži

Ženy

Celkem

absolutně

prům. věk

absolutně

prům. věk

absolutně

prům. věk

všeobecné praktické lékařství

2 005

55,4

3 324

53,6

5 329

54,3

vnitřní lékařství

1 623

47,3

1 945

42,0

3 568

44,4

chirurgie

2 102

48,7

450

42,1

2 552

47,6

gynekologie a porodnictví

1 364

51,7

1 148

45,0

2 512

48,7

praktické lékařství pro děti
a dorost

276

55,8

1 766

56,4

2 042

56,3

anesteziologie a intenzívní
medicína

992

43,0

948

41,3

1 940

42,2

neurologie

582

46,8

986

45,2

1 568

45,8

psychiatrie

520

48,6

965

46,4

1 485

47,2

radiologie a zobrazovací metody

624

47,6

839

45,7

1 463

46,5

oftalmologie

329

47,3

968

47,9

1 297

47,8

dětské lékařství

290

47,5

795

40,5

1 085

42,4

Struktura lékařů podle hlavního oboru činnosti - muži

Struktura lékařů podle hlavního oboru činnosti - ženy

Věková struktura lékařů, zubních lékařů a farmaceutů k 31. 12. 2013

Věková struktura lékařů, zubních lékařů a farmaceutů k 31. 12. 2013

Pozn.: Evidenční počet lékařů (zubních lékařů, farmaceutů) a lékaři (zubní lékaři, farmaceuti) zaměstnavatelé;  % vyjadřuje podíl daného pohlaví v dané věkové skupině na celkovém počtu lékařů (zubních lékařů, farmaceutů)

 

Informace prezentované v jiných formátech

Na tomto webu jsou elektronické dokumenty dostupné v jiné než textové či hypertextové podobě. Odkazy vedoucí na tyto dokumenty jsou v textu vyznačeny příslušnou ikonou upozorňující na jiný obsah cílového odkazu. Dokumenty se vyskytují v těchto formátech:

Stáhnout Adobe Reader

K prohlížení elektronických dokumentů ve formátu PDF je nutné mít nainstalovaný ve vlastním počítači prohlížeč Adobe Reader, verze 8.0 a vyšší. Při používání starších prohlížečů nezaručujeme plnou funkčnost elektronických dokumentů. Nainstalujte si proto, prosím, potřebný prohlížeč. Novější verze si můžete stáhnout na této internetové adrese. Při prohlížení elektronických dokumentů Vám doporučujeme si vybraný soubor na svůj disk nejdříve stáhnout a potom teprve prohlížet. Pouze tituly o velikosti do 0.5 MB jsou vhodné k prohlédnutí přímo na našich stránkách. Z tohoto důvodů je u všech zveřejněných elektronických dokumentů uvedena jejich velikost v MB.

K zobrazení dokumentů s koncovkami DOC, XLS, PPT potřebujete mít nainstalovaný produkt Microsoft Office. Pokud jej však nevlastníte, stáhněte si k těmto produktům řady Office volně dostupné prohlížeče.

Stáhnout program na dekomprimaci ZIP

Některé dokumenty mohou být z důvodu velikosti komprimovány ve formátu ZIP. Na internetu je velké množství programů, které dokážou tento formát dekomprimovat.

Dokumenty ve formátu RTF

RTF dokáže zobrazit a editovat většina běžně používaných textových editorů.