Rychlé informaceAktuální informace2014

Mzdy a platy ve zdravotnictví v roce 2013

Autor: 
Číslo:
 15/14
Region:
 Česká republika
Rok:
 2014
 (0.56 MB)
Souhrn:

Průměrný měsíční plat zaměstnanců ve zdravotnictví celkem v ČR odměňovaných podle platných předpisů o platu, (zřizovatel Ministerstvo zdravotnictví, kraj, obec a město, ostatní centrální orgány) v roce 2013 činil 30 174 Kč, u lékařů a zubních lékařů 60 635 Kč, u všeobecných sester a porodních asistentek 28 706 Kč. Proti roku 2012 poklesl celkový průměrný plat o 0,8 %. Průměrná měsíční mzda zaměstnanců odměňovaných podle platných předpisů o mzdě (v privátních organizacích a ve všech lázeňských organizacích bez ohledu na zřizovatele) dosáhla ve zdravotnictví celkem v ČR výše 25 314 Kč, u lékařů a zubních lékařů 54 863 Kč, u všeobecných sester a porodních asistentek 23 647 Kč. Proti roku 2012 poklesla průměrná měsíční mzda o 0,5 %.

Zdrojem dat pro tuto aktuální informaci je výkaz E (MZ) 2-01 Roční výkaz o zaměstnancích a o složkách platu ve zdravotnických organizacích a výkaz E (MZ) 3-01 Roční výkaz o zaměstnancích a o složkách mezd ve zdravotnických organizacích.

V této Aktuální informaci jsou uvedeny průměrné měsíční platy (včetně jednotlivých složek platu) a průměrné měsíční mzdy za zaměstnance u jednoho zaměstnavatele, kteří pracující ve zdravotnických zařízeních. Nesledují se příjmy zaměstnanců za dohody o provedení práce, příjmy z dohod o pracovní činnosti apod.

Zaměstnanci ve zdravotnictví v České republice jsou odměňováni:

  • podle platných předpisů o platu - zaměstnanci příspěvkových organizací a organizačních složek státu - zřizovatel Ministerstvo zdravotnictví, kraj, obec a město, ostatní centrální orgány (rezort obrany).
  • podle platných předpisů o mzdě - zaměstnanci ve zdravotnických zařízeních v podnikatelské sféře - zřizovatel fyzická osoba, církev, jiná právnická osoba. Ve zdravotnických zařízeních, jejichž zřizovatelem je jiná právnická osoba, jsou zahrnuté i obchodní společnosti se 100 % podílem veřejného (krajského nebo obecního) majetku. Dále tímto způsobem jsou odměňováni zaměstnanci lázeňských organizací bez ohledu na zřizovatele.

Podnikatelé (osoby samostatně výdělečné činné a podnikatelé - zaměstnavatelé) nepo­bírají mzdu, ale podnikatelskou odměnu, takže nejsou zahrnuti do mzdového výkaznictví. Tato skutečnost se pak nepřímo odráží v celkové úrovni mezd v zařízeních odměňo­vaných podle platných předpisů o mzdě a komplikuje porovnání s údaji o úrovni platů v národním hospodářství ČR.

Celková výše průměrného měsíčního platu a celkové průměrné mzdy byla ovlivněna skladbou zdravotnických zařízení a strukturou kategorií zaměstnanců včetně jejich odborností a specializací.

Podle platných předpisů o platu v roce 2013 bylo odměňováno celkem 92 611 zaměstnanců (průměrný přepočtený evidenční počet), což představovalo 37 % všech pracovníků ve zdravotnictví. Průměrný měsíční plat se proti roku 2012 snížil o 229 Kč, tj. o 0,8 % na 30 174 Kč.

Do dat za zdravotnická zařízení, jejichž zaměstnanci jsou odměňováni podle platných předpisů o platu nejsou započítáni zaměstnanci krajských hygienických stanic a Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Zaměstnanci těchto organizací jsou odměňováni jako zaměstnanci státní správy. Zařazením těchto organizací do zpracování by došlo ke zkreslení průměrného měsíčního platu ve zdravotnictví.

Od roku 2012 je možné v souladu se Zákoníkem práce odměňovat zaměstnance buď podle platových tarifů, nebo nově smluvním platem. Z celkového počtu zaměstnanců bylo v roce 2013 odměňováno celkem 1,09 % zaměstnanců smluvním platem. Proti roku 2012 se počet takto odměňovaných zaměstnanců v roce 2013 zvýšil o 0,34 %, tj. ze 700,48 na 1009,96 osob (průměrný přepočtený evidenční počet zaměstnanců).

Průměrný plat zaměstnanců uvedený v tabulce je celkový průměrný plat vypočtený z platů zaměstnanců, kteří jsou odměňováni podle platových tarifů a z platů zaměstnanců, kteří jsou odměňováni smluvním platem.

Průměrný měsíční plat ve zdravotnictví byl vyšší o 5 046 Kč ve srovnání s průměrnou měsíční mzdou v národním hospodářství v České republice (25 128 Kč).

Vývoj průměrného měsíčního platu ve zdravotnictví celkem v ČR

(odměňování podle platných předpisů o platu)

Rok

Průměrný měsíční
plat

Meziroční přírůstek

%

2010

27 733

 

 

2011

29 188

1 455

5,2

2012

30 403

1 215

4,2

2013

30 174

-229

-0,8

Celkový průměrný měsíční plat lékařů a zubních lékařů v roce 2013 činil 60 635 Kč. Proti roku 2012 se snížil o 0,7 %. Průměrný plat lékařů a zubních lékařů odměňovaných podle platových tarifů v roce 2013 činil 58 837 Kč, z toho tarifní plat 30 031 Kč. V roce 2012 bylo odměněno smluvním platem celkem 4,75 % lékařů a zubních lékařů ze všech lékařů a zubních lékařů odměňovaných podle platných předpisů o platu, v roce 2013 se jejich počet zvýšil na 6,92 %. Průměrný měsíční smluvní plat činil 84 829 Kč.

Z celkového počtu 11 635 lékařů a zubních lékařů (průměrný přepočtený evidenční počet) odměňovaných podle platných předpisů o platu podle platových tarifů bylo 56,0 % zařazeno ve 14. platové třídě s průměrným měsíčním platem 68 542 Kč a tarifním platem 33 838 Kč. Ve 13. platové třídě s průměrným měsíčním platem 52 128 Kč a platovým tarifem 28 358 Kč bylo zařazeno 12,4 % lékařů a zubních lékařů a 26,6 % ve 12. platové třídě s průměrným měsíčním platem 39 451 Kč a platovým tarifem 22 663 Kč.

Celkový průměrný plat všeobecných sester a porodních asistentek se v roce 2013 proti roku 2012 snížil o 1,5 %. Průměrný plat všeobecných sester a porodních asistentek odměňovaných podle platových tarifů v roce 2013 činil 28 707 Kč, z toho tarifní plat 18 178 Kč. Převážná část všeobecných sester a porodních asistentek je zařazena v 9. až 11. platové třídě. Téměř 56 % všeobecných sester a porodních asistentek je zařazeno v 10. platové třídě s průměrným tarifním platem 17 507 Kč, a jejich průměrný měsíční plat představuje částku 26 873 Kč. V 11. platové třídě je zařazeno přes 32 % všeobecných sester a porodních asistentek s průměrným měsíčním platem 32 071 Kč a platovým tarifem 19 592 Kč. Necelých 8 % všeobecných sester a porodních asistentek bylo zařazeno v 9. platové třídě, u kterých průměrný měsíční plat činil 22 644 Kč, platový tarif 15 689 Kč.

Podrobný přehled o výši celkového průměrného měsíčního platu u jednotlivých kategorií zaměstnanců v roce 2013 a porovnání s rokem 2012 přináší následující tabulka. Stejně jako v předcházející tabulce je i v této tabulce uvedený celkový průměrný plat zaměstnanců vypočtený z platů zaměstnanců, kteří jsou odměňováni podle platových tarifů, a z platů zaměstnanců, kteří jsou odměňováni smluvním platem.

Průměrný měsíční plat zaměstnanců ve zdravotnictví celkem v ČR - členění podle kategorií

(odměňování podle platných předpisů o platu)

Kategorie zaměstnanců

Průměrný měsíční plat

Meziroční přírůstek

2012

2013

%

 Lékaři a zubní lékaři

61 078

60 635

-443

-0,7

 Farmaceuti

43 213

42 271

-942

-2,2

 Všeobecné sestry a porodní asistentky

29 150

28 706

-444

-1,5

 Ostatní zdravotničtí pracovníci nelékaři
 s odbornou způsobilostí (ostatní ZPBD)

28 878

28 825

-53

-0,2

 Zdravotničtí pracovníci nelékaři s odbornou
 a specializovanou způsobilostí (ZPSZ)

29 016

28 831

-185

-0,6

 Zdravotničtí pracovníci nelékaři pod odborným
 dohledem nebo přímým vedením (ZPOD)

19 510

19 281

-229

-1,2

 Jiní odborní pracovníci (JOP) a dentisté

26 366

26 175

-191

-0,7

 Pedagogičtí pracovníci

29 128

26 459

-2 669

-9,2

 Technicko-hospodářští pracovníci

28 092

28 187

95

0,3

 Dělníci a provozní pracovníci

15 694

15 577

-117

-0,7

 Celkem

30 403

30 174

-229

-0,8

Celkově v roce 2013 poklesly platy ve zdravotnických zařízeních s odměňováním podle platných předpisů o platu o 0,8 %, tj. o  229 Kč. Platy lékařů a zubních lékařů poklesly o 0,7 %, tj. o 443 Kč. U všeobecných sester a porodních asistentek došlo k poklesu platu o 1,5 %, tj. o 444 Kč. Nejvíce poklesl plat pedagogickým pracovníkům - o 2 669 Kč, tj. o 9,2 %.

Celkový průměrný měsíční plat lékařů a zubních lékařů je přibližně dvakrát vyšší ve srovnání s celkovým průměrným platem všeobecných sester a porodních asistentek i s celkovým průměrným platem zaměstnanců ve zdravotnictví celkem. Celkový průměrný plat lékařů a zubních lékařů představoval 2,4 násobek průměrné mzdy v národním hospodářství v ČR, celkový plat všeobecných sester a porodních asistentek 1,1 násobek a celkový plat zaměstnanců ve zdravotnictví 1,2 násobek průměrné mzdy v národním hospodářství v ČR.

Podíl tarifního platu na celkovém platu byl v roce 2013 nejnižší u lékařů a zubních lékařů a představoval 51 % průměrného měsíčního platu. U všeobecných sester a porodních asistentek tvořil 63 %, u ostatních zdravotnických pracovníků nelékařů s odbornou způsobilostí (ostatní ZPBD) 61 %. Nejvyšší podíl tarifního platu 68 % měli zdravotničtí pracovníci nelékaři s odbornou a specializovanou způsobilostí (ZPSZ).

Výši složek platu u vybraných kategorií pracovníků ukazuje následující tabulka a graf v Příloze 2.

Struktura průměrného měsíčního platu u odborných pracovníků ve zdravotnictví celkem ČR v roce 2013

(odměňování podle platných předpisů o platu)

Složky platů

Lékaři
a zubní
lékaři

Farmaceuti

Všeobecné sestry
a porodní asistentky

Ostatní zdravotničtí
pracovníci nelékaři
s odbornou způsobi-
lostí
(ostatní
ZPBD)

Zdravotničtí pracovníci nelékaři
s odbornou
a speciali-
zovanou
způsobi-
lostí (ZPSZ)

Zdravotničtí
pracovníci
nelékaři
pod
odborným
dohledem
nebo
přímým
vedením
(ZPOD)

Jiní odborní pracovníci (JOP)
a dentisté

 Platový tarif

30 031

22 433

18 178

17 450

19 382

12 033

16 756

 Osobní příplatek

6 105

7 536

1 588

2 070

2 861

1 043

3 678

 Odměny celkem

5 633

3 676

978

1 243

1 774

466

1 439

 Práce přesčas

5 818

1 836

1 020

1 866

493

979

373

 Pracovní pohotovost

1 490

177

113

168

117

53

129

 Ostatní

9 759

6 201

6 829

6 029

4 018

4 707

3 737

 Plat celkem

58 837

41 859

28 707

28 825

28 645

19 281

26 112

Tabulka s podrobnou strukturou průměrného měsíčního platu na zaměstnance podle všech sledovaných složek za vybrané kategorie zaměstnanců k 31. 12. 2013 je uvedena v Příloze 3. Zároveň je uveden průměrný přepočtený evidenční počet zaměstnanců, kteří byli odměňováni podle platných předpisů o platu podle platových tarifů.

Druhým způsobem odměňování ve zdravotnictví je odměňování podle platných předpisů o mzdě. Sleduje se pouze souhrnná mzda, nesledují se jednotlivé složky mezd.

Zaměstnanci ve zdravotnictví, kteří působí v privátních zdravotnických zařízeních, tj. v podnikatelské sféře, jsou odměňováni podle platných předpisů o mzdě. Zjišťování je prováděno za zaměstnance nestátních zdravotnických zařízení ústavní péče podnikatelské sféry, za zaměstnance vybraných druhů zdravotnických zařízení jako jsou ordinace praktického lékaře pro dospělé, ordinace praktického lékaře pro děti a dorost, ordinace lékaře specialisty (včetně gynekologa praktického i odborného), ordinace zubního lékaře (praktického i odborného), za zařízení domácí zdravotní péče, za samostatná zařízení nelékaře rehabilitace, samostatné zubní laboratoře, samostatné odborné laboratoře, lékárny, výdejny zdravotnických prostředků, sdružená ambulantní zařízení a zdravotnická střediska. Dále tímto způsobem jsou odměňováni i zaměstnanci všech lázeňských organizací (státní i nestátní).

Vývoj průměrné měsíční mzdy v jednotlivých letech ukazuje následující tabulka.

Vývoj průměrné měsíční mzdy ve zdravotnictví celkem v ČR

(odměňování podle platných předpisů o mzdě)

Rok

Průměrná měsíční
mzda

Meziroční přírůstek

%

2010

23 660

 

 

2011

24 740

1 080

4,6

2012

25 439

699

2,8

2013

25 314

-125

-0,5

 

Průměrná měsíční mzda u zaměstnanců odměňovaných podle platných předpisů o mzdě dosáhla v roce 2013 výše 25 314 Kč, tedy proti roku 2012 došlo k poklesu o 0,5 %. V porovnání s průměrnou mzdou v České republice (25 128 Kč) měli tito zaměstnanci mzdu o 186 Kč vyšší.

Vzájemné porovnání průměrné měsíční mzdy s průměrným měsíčním platem podle jednotlivých kategorií zaměstnanců v roce 2013 je uvedeno v grafu v Příloze 1.

Průměrná měsíční mzda lékařů a zubních lékařů (zaměstnanců) činila 54 863 Kč, proti roku 2012 poklesla o 2 %, tj. o 1 094 Kč. Průměrná měsíční mzda všeobecných sester a porodních asistentek v roce 2013 vzrostla proti roku 2012 o 0,3 % z 23 567 Kč na 23 647 Kč.

Srovnání průměrné měsíční mzdy s odměňováním podle platných předpisů o mzdě (v privátní sféře a v lázeňských organizacích) za roky 2012 a 2013 podle jednotlivých kategorií zaměstnanců ukazuje následující tabulka.

Průměrná měsíční mzda zaměstnanců ve zdravotnictví celkem v ČR

(odměňování podle platných předpisů o mzdě)

Kategorie zaměstnanců

Průměrná měsíční mzda

Meziroční přírůstek

2012

2013

%

 Lékaři a zubní lékaři

55 957

54 863

-1 094

-2,0

 Farmaceuti

37 655

38 672

1 017

2,7

 Všeobecné sestry a porodní asistentky

23 567

23 647

80

0,3

 Ostatní zdravotničtí pracovníci nelékaři
 s odbornou způsobilostí (ostatní ZPBD)

24 258

23 816

-442

-1,8

 Zdravotničtí pracovníci nelékaři s odbornou
 a specializovanou způsobilostí (ZPSZ)

22 841

23 816

975

4,3

 Zdravotničtí pracovníci nelékaři pod odborným
 dohledem nebo přímým vedením (ZPOD)

15 122

15 117

-5

0,0

 Jiní odborní pracovníci (JOP) a dentisté

26 009

25 677

-332

-1,3

 Pedagogičtí pracovníci

17 207

15 514

-1 693

-9,8

 Technicko-hospodářští pracovníci

29 686

28 070

-1 616

-5,4

 Dělníci a provozní pracovníci

13 987

13 890

-97

-0,7

 Celkem

25 439

25 314

-125

-0,5

Průměrná měsíční mzda v lázeňských zařízeních (státních i nestátních) v roce 2013 dosáhla u lékařů a zubních lékařů výše 51 184 Kč a u všeobecných sester a porodních asistentek 20 183 Kč.

 Příloha 1

Srovnání průměrného měsíčního platu a průměrné měsíční mzdy ve zdravotnictví cel

Srovnání průměrného měsíčního platu ve zdravotnictví celkem v ČR (odměňování pod

Srovnání průměrné měsíční mzdy ve zdravotnictví celkem v ČR (odměňování podle pl

Příloha 2

Struktura průměrného měsíčního platu u odborných pracovníků ve zdravotnictví cel

Srovnání průměrného měsíčního platu a průměrné měsíční mzdy ve zdravotnictví cel


Příloha 3

Podrobná struktura průměrného měsíčního platu u odborných pracovníků ve zdravotnictví celkem ČR v roce 2013

(odměňování podle platných předpisů o platu)

Kategorie zaměstnanců

Lékaři
a zubní
lékaři

Farmaceuti

Všeobecné
sestry
a porodní
asistentky

Ostatní
ZPBD

ZPSZ

ZPOD

JOP
a dentisté

Plat celkem

58 837

41 859

28 707

28 825

28 645

19 281

26 112

v tom

tarifní plat

30 031

22 433

18 178

17 450

19 382

12 033

16 756

příplatek za vedení

969

952

231

222

338

11

211

příplatek za práci ve ztíženém prostředí

102

116

57

144

55

41

109

zvláštní příplatky

591

138

704

634

185

773

201

plat za práci přesčas vč. příplatku

5 818

1 836

1 020

1 866

493

979

373

odměna za pracovní pohotovost

1 490

177

113

168

117

53

129

příplatky za práci v SO + NE

1 160

322

1 178

766

108

859

76

příplatek za práci ve svátek

549

136

511

356

33

378

30

příplatek za noční práci

905

135

1 005

624

21

591

35

příplatek za rozdělenou směnu

-

-

-

-

-

-

-

plat při výkonu jiné práce a práce v cizině

-

-

-

19

-

-

-

doplatek do výše minimálního nebo zaruč. platu

-

-

-

-

-

-

-

náhrady platu

5 482

4 403

3 142

3 264

3 279

2 053

3 075

osobní příplatek

6 105

7 536

1 588

2 070

2 861

1 043

3 678

odměny

5 633

3 676

978

1 243

1 774

466

1 439

Průměrný přepočtený evidenční počet zaměstnanců

11 635

515

33 442

8 259

3 343

14 875

821

 

Informace prezentované v jiných formátech

Na tomto webu jsou elektronické dokumenty dostupné v jiné než textové či hypertextové podobě. Odkazy vedoucí na tyto dokumenty jsou v textu vyznačeny příslušnou ikonou upozorňující na jiný obsah cílového odkazu. Dokumenty se vyskytují v těchto formátech:

Stáhnout Adobe Reader

K prohlížení elektronických dokumentů ve formátu PDF je nutné mít nainstalovaný ve vlastním počítači prohlížeč Adobe Reader, verze 8.0 a vyšší. Při používání starších prohlížečů nezaručujeme plnou funkčnost elektronických dokumentů. Nainstalujte si proto, prosím, potřebný prohlížeč. Novější verze si můžete stáhnout na této internetové adrese. Při prohlížení elektronických dokumentů Vám doporučujeme si vybraný soubor na svůj disk nejdříve stáhnout a potom teprve prohlížet. Pouze tituly o velikosti do 0.5 MB jsou vhodné k prohlédnutí přímo na našich stránkách. Z tohoto důvodů je u všech zveřejněných elektronických dokumentů uvedena jejich velikost v MB.

K zobrazení dokumentů s koncovkami DOC, XLS, PPT potřebujete mít nainstalovaný produkt Microsoft Office. Pokud jej však nevlastníte, stáhněte si k těmto produktům řady Office volně dostupné prohlížeče.

Stáhnout program na dekomprimaci ZIP

Některé dokumenty mohou být z důvodu velikosti komprimovány ve formátu ZIP. Na internetu je velké množství programů, které dokážou tento formát dekomprimovat.

Dokumenty ve formátu RTF

RTF dokáže zobrazit a editovat většina běžně používaných textových editorů.