Rychlé informaceAktuální informace2014

Nemocnice v České republice v roce 2013

Autor: 
Číslo:
 05/14
Region:
 Česká republika
Rok:
 2014
 (0.76 MB)
Souhrn:

K 31. 12. 2013 bylo v České republice evidováno 188 nemocnic s celkovým počtem 56 807 lůžek (v tom 47 033 lůžek bylo vyčleněno pro akutní péči, 7 652 lůžek pro následnou péči a 2 122 lůžek pro novorozence). Dlouhodobý trend ve snižování počtu lůžek pokračoval i v roce 2013. Oproti roku 2012 došlo u nemocnic k poklesu o 2 025 lůžek, tj. o 3,6 %. Průměrná ošetřovací doba na jednoho pacienta činila 6,8 dne, oproti roku 2012 tak došlo ke snížení o 0,1 dne.

K 31. 12. 2013 bylo v České republice evidováno 188 nemocnic s celkovým počtem 56 807 lůžek, v tom 82,8 % připadalo na lůžka akutní péče, 13,5 % na lůžka následné péče a 3,7 % na lůžka novorozenecká.

Tabulka 1: Počet zařízení a počet lůžek v nemocnicích ČR, 2012 a 2013

 

 Druh nemocnice

Počet zařízení

Počet lůžek

k 31.12.
2012

k 31.12.
2013

k 31.12.2012

k 31.12.2013

celkem

v %

celkem

v %

 Nemocnice akutní péče

156

156

56 262

95,6

54 223

95,5

z toho:

fakultní nemocnice

10

10

13 258

22,5

13 177

23,2

 Nemocnice následné péče

32

32

2 570

4,4

2 584

4,5

 Celkem

188

188

58 832

100,0

56 807

100,0

               

 

V členění podle druhu zařízení dominovaly s počty lůžek nemocnice akutní péče[1], jejichž lůžkový fond představoval 95,5 % z celkového lůžkového fondu nemocnic.

Oproti roku 2012 klesl celkový lůžkový fond nemocnic o 2 025 lůžek (z 58 832 lůžek v roce 2012 na 56 807 lůžek v roce 2013), tj. o 3,6 %. Snížení počtu lůžek bylo zaznamenáno u nemocnic akutní péče, kde došlo k poklesu o 2 039 lůžek, tj. o 3,8 % (z 56 262 lůžek v roce 2012 na 54 223 lůžek v roce 2013). K mírnému nárůstu počtu lůžek došlo u nemocnic následné péče. V roce 2012 zde bylo evidováno 2 570 lůžek, v roce 2013 se tento počet zvýšil na 2 584 lůžek tj. o 0,5 % (o 14 lůžek).

Tabulka 2: Počet lůžek v nemocnicích ČR dle poskytované zdravotní péče, 2012 a 2013

 

Lůžka

k 31.12.2012

k 31.12.2013

Rozdíl (+ / -)

Rozdíl v %

 

Nemocnice akutní péče

Lůžka akutní péče (bez lůžek novoroz.)

49 181

47 033

-2 148

-4,6

Lůžka novorozenecká

2 191

2 122

-69

-3,3

Lůžka následné péče

4 890

5 068

+178

+3,5

Celkem

56 262

54 223

-2 039

-3,8

 

z toho: fakultní nemocnice

Lůžka akutní péče (bez lůžek novoroz.)

12 359

12 284

-75

-0,6

Lůžka novorozenecká

568

562

-6

-1,1

Lůžka následné péče

331

331

+0

+0,0

Celkem

13 258

13 177

-81

-0,6

 

 

   

 

 

Nemocnice následné péče

Lůžka následné péče

2 570

2 584

14

0,5

Celkem

2 570

2 584

14

0,5

 

Nemocnice celkem

Lůžka akutní péče (bez lůžek novoroz.)

49 181

47 033

-2 148

-4,6

Lůžka novorozenecká

2 191

2 122

-69

-3,3

Lůžka následné péče

7 460

7 652

192

+2,5

Celkem

58 832

56 807

-2 025

-3,6

 

Dle regionálního členění byl evidován pokles počtu lůžek ve všech krajích ČR. Vysoký pokles celkového počtu lůžek byl zaznamenán ve Zlínském kraji (téměř 10 %) a Karlovarském kraji (přes 8 %). Z hlediska poskytované péče došlo ve všech krajích ke snížení počtu lůžek akutní péče. U následné péče došlo k výraznému poklesu ve Zlínském kraji (více než 12 %), naopak k výraznějšímu nárůstu v Karlovarském kraji (téměř 23 %) a v Hl. m. Praze (přes 8 %).

 

Lůžka v nemocnicích na 10 000 obyvatel, kraje ČR

Změny v průběhu roku 2013:

V průběhu roku 2013 došlo k vzniku následujících nemocnic:

 • Nemocnice akutní péče ORTO - REHA, s.r.o.[2] (Hl. m. Praha).

V průběhu roku 2013 došlo k zániku následujících nemocnic:

 • Nemocnice akutní péče CLINICUM a.s.[3] (Hl. m. Praha).

Ke změně právního subjektu došlo u jedné nemocnice:

 • Léčebné a rehabilitační středisko Chvaly - z původní církevní organizace se stala o.p.s. se zřizovatelem jiná právnická osoba.

V roce 2013 proběhla fúze u následujícího zařízení:

 • Od 1. 7. 2013 došlo k fúzi nemocnic Oblastní nemocnice Náchod a.s. a Oblastní nemocnice Rychnov nad Kněžnou a.s.

Rozdělení nemocnic dle zřizovatele:

 • 19 nemocnic bylo přímo řízeno Ministerstvem zdravotnictví (lůžkový fond činil 27,7 % z celkového počtu lůžek);
 • 23 nemocnic bylo zřizováno krajem (lůžkový fond činil 13,6 % z celkového počtu lůžek);
 • 17 nemocnic bylo zřizováno městem a obcí (lůžkový fond činil 6,4 % z celkového počtu lůžek);
 • 2 nemocnice byly zřizovány církví (lůžkový fond činil 0,5 % z celkového počtu lůžek);
 • 122 nemocnic bylo zřizováno jinou právnickou osobou (lůžkový fond činil 49,5 % z celkového počtu lůžek)[4];
 • 5 nemocnic bylo zřizováno ostatními centrálními orgány (lůžkový fond činil 2,3 % z celkového počtu lůžek).

Tabulka 3: Využití lůžkového fondu nemocnic ČR v roce 2013 podle zřizovatele

 

 Zřizovatel

Počet zařízení

Ošetřovací dny

Hospitali-
zovaní

Využití
lůžek
ve dnech

Využití
lůžek
v %

Průměrná ošetřovací doba

Prostoj
lůžka
schopného
provozu

Lůžka celkem

z toho
lůžka
následné
péče

% lůžek ošetř. násl. péče

 MZ

19

4 037 594

602 501

256,2

75,6

6,7

2,2

15 749

307

1,9

 Kraj

23

2 075 686

305 372

268,2

75,0

6,8

2,3

7 734

1 238

16,0

 Město,
 obec

17

979 600

141 050

267,0

76,4

6,9

2,1

3 664

628

17,1

 Jiná práv.
 osoba

122

7 244 298

1 063 713

256,7

73,7

6,8

2,4

28 110

5 270

18,7

 Církev

2

63 176

5 554

249,2

74,3

11,4

3,9

257

111

43,2

 Ostatní
 centrální
 orgány

5

340 874

38 334

262,8

74,1

8,9

3,1

1 293

98

7,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Celkem

188

14 741 228

2 156 524

258,9

74,6

6,8

2,3

56 807

7 652

13,5

 

Rozdělení lůžkového fondu nemocnic podle zřizovatele

Velikostní rozdělení nemocnic:

 • do skupiny nemocnic s nejnižším počtem lůžek, tzn. s méně než 100 lůžky, patřilo celkem 46 zařízení s celkovým počtem 2 359 lůžek, což představovalo 4,2 % celkového lůžkového fondu nemocnic,
 • nejvíce nemocnic (115 zařízení) se dlouhodobě vyskytuje ve střední velikostní kategorii se 100–499 lůžky (jejich lůžkový fond představoval 50,2 %),
 • nemocnice s více než 1 000 lůžky (11 zařízení) disponovaly s 14 953 lůžky tj. s 26,3 % lůžkového fondu všech nemocnic.

Velikostní kategorie nemocnic

Využití lůžek v roce 2013

V průběhu roku 2013 počet nemocničních lůžek klesl o 2 025 lůžek (3,6 %). Z hlediska druhu poskytované péče došlo k nárůstu pouze u lůžek následné péče (o 192 lůžek). Na nemocničních odděleních akutní péče došlo k opětovnému poklesu, a to o 2 148 lůžek, tj. o 4,6 %. Stejně tomu bylo i u novorozeneckých lůžek, kde ubylo 69 lůžek (3,3 %).

Využití lůžek ve dnech maximální kapacity[5] v roce 2013 vzrostlo oproti roku 2012 o 3,3 dne, tj. na 258,9 dne. V členění podle druhu poskytované péče došlo k nárůstu pouze u akutní péče, a to o 4,2 dne. Snížení využití lůžek zaznamenala následná péče (o 5,4 dne) a novorozenecká péče (1,2 dne).

Ve sledovaném roce 2013 došlo také ke zvýšení využití lůžek v procentech skutečné lůžkové kapacity[6]. V roce 2012 byla lůžka v nemocnicích celkem využívána ze 73,8 %, v roce 2013 o 0,8 procentního bodu více, tj. 74,6 %. Využití lůžek na odděleních následné péče kleslo o 1,2 procentního bodu, tj. na 87,0 % a na odděleních akutní a novorozenecké péče mírně vzrostlo na 72,5 %, resp. na 75,3 %.

Průměrná ošetřovací doba[7] v roce 2013 klesla oproti roku 2012 o 0,1 dne, tj. na 6,8 dne.

Tabulka 4: Využití lůžkového fondu nemocnic ČR v roce 2013 podle druhu poskytované péče

 

 Druh péče

Ošetřovací
dny

Hospitali-
zovaní

Využití
lůžek
ve dnech

Využití
lůžek
 v %

Průměrná
ošetřovací
doba

Prostoj
lůžka
schopného
provozu

Lůžka
celkem

Podíl v % na
celkovém
počtu lůžek

 Akutní péče
 (bez lůžek
 novoroz.)

11 781 110

1 999 720

249,8

72,5

5,9

2,2

47 033

82,8

 Lůžka
 novorozenecká

571 573

117 692

269,0

75,3

4,9

1,6

2 122

3,7

 Následná
 péče

2 392 065

54 295

312,5

87,0

44,1

6,6

7 652

13,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Celkem

14 744 748

2 156 522

258,9

74,6

6,8

2,3

56 807

100,0

 

Z hlediska sledování počtu lůžek podle oborů došlo zcela k vymizení oddělení pracovního lékařství[8]. Největší pokles počtu lůžek a ošetřovacích dnů byl zaznamenán na očním oddělení. Výraznější pokles byl evidován na oddělení intenzivní péče (lůžka i ošetřovací dny), dále pak na oddělení stomatologie, nefrologie a na oddělení kožním a protetickém (u těchto oddělení především pokles počtu ošetřovacích dnů). Vysoký nárůst počtu lůžek a ošetřovacích dnů byl zaznamenán u oborů klinická hematologie a paliativní péče.

 

Tabulka 5: Lůžkový fond nemocnic ČR v roce 2013 – zdravotnictví celkem

 

Obor

Počet
oddělení

Lékaři

ZPBD

Lůžka

Hospitali-
zovaní

Využití lůžek
ve dnech

Ošetřovací doba

 Interní 1)

148

1 759,6

5 113,1

9 540

405 087

274,0

6,9

 Kardiologický

20

298,8

915,2

1 095

72 151

267,4

4,1

 Revmatologie

3

18,7

31,0

89

1 874

254,7

12,1

 Diabetologický

2

21,5

28,0

57

1 848

266,6

8,2

 Gastroenterologický

5

39,8

66,8

154

7 234

289,1

6,3

 Klinické farmakologie

1

7,0

13,8

27

1 147

269,3

6,3

 Geriatrický

11

47,9

144,0

391

8 364

298,1

13,9

 Infekční

30

168,7

568,7

1 203

38 254

211,1

6,7

 Pneumologie, ftizeologie

40

237,5

554,9

1 218

43 066

254,6

7,3

 Nervový

79

598,1

1 538,1

2 944

118 671

249,4

6,6

 Psychiatrický

30

192,4

547,3

1 275

18 887

280,9

19,7

 Nemoci z povolání

1

2,2

3,0

9

223

188,2

7,6

 Dětský vč. novorozeneckých

95

816,5

2 963,6

4 174

269 479

239,5

3,7

 Ženský vč. novorozeneckých

110

901,2

3 022,3

4 795

292 229

217,7

3,6

 Samostatné novorozenecké úseky

17

169,2

867,7

945

44 669

297,7

6,3

 Chirurgický 2)

144

1 550,3

4 928,0

7 747

377 004

243,8

5,6

 Neurochirurgický

19

177,3

648,9

686

28 060

275,9

6,8

 Plastické chirurgie

9

44,0

124,7

239

10 469

173,9

4,0

 Kardiochirurgický

13

223,8

935,1

585

15 595

241,5

9,1

 Traumatologický

13

151,0

395,7

610

33 931

277,0

5,1

 ARO

102

784,1

3 143,2

904

35 870

271,0

6,8

 Ortopedický

75

620,3

1 498,2

2 924

140 659

252,1

5,3

 Urologický

55

307,6

700,2

1 424

84 877

252,1

4,3

 Ušní, nosní, krční

55

316,4

618,2

1 165

74 843

229,3

3,7

 Foniatrický

1

1,6

6,5

20

777

193,9

5,0

 Oční

41

208,7

379,7

498

24 468

165,0

3,4

 Stomatologický

9

40,5

94,8

157

7 656

200,3

4,5

 Kožní

30

118,1

236,8

616

16 394

237,9

9,0

 Klinické onkologie

13

88,6

253,4

411

18 823

227,6

5,1

 Radiační onkologie

21

125,9

349,5

858

25 644

237,5

7,9

 Nefrologický

3

23,7

53,8

86

3 660

239,0

5,6

 Klinické hematologie

8

79,6

260,0

271

7 892

281,4

9,7

 Protetický

1

1,5

8,0

30

389

119,3

9,2

 Rehabilitační

66

203,3

630,3

1 994

35 239

266,6

14,9

 Nukleární medicíny

6

8,5

44,8

95

2 510

205,4

7,8

 Léčba popálenin

3

32,0

135,9

137

2 851

227,0

10,9

 Intenzivní péče

26

92,0

556,8

271

21 914

274,8

3,4

 NIP 3)

14

40,9

225,8

192

816

355,8

81,5

 Paliativní péče

1

1,8

7,3

19

121

164,9

25,9

 DIOP 4)

15

19,1

118,5

153

540

342,6

95,8

 Pracovní lékařství

-

0,0

0,0

-

-

0,0

0,0

 Ošetřovatelská péče

113

300,1

1 924,7

6 799

47 859

313,7

44,7

 Celkem

1 148

10 839,4

34 656,1

56 807

2 156 522

258,9

6,8

 

1) Interna: včetně sdružených interních oborů

2) Chirurgie: včetně hrudní chirurgie, cévní chirurgie, dětské chirurgie, sdružených chirurgických oborů

3) NIP = následná intenzivní péče

Tabulka 6: Meziroční změny počtu lůžek a objemu poskytované péče v nemocnicích ČR - zdravotnictví celkem

 

Obor

Lůžka

Ošetřovací dny

2012

2013

 index
změny

2012

2013

 index
změny

 Interní 1)

9 860

9 540

96,8

2 688 092

2 618 295

97,4

 Kardiologický

1 087

1 095

100,7

293 262

293 859

100,2

 Revmatologie

89

89

100,0

21 530

22 665

105,3

 Diabetologický

57

57

100,0

15 325

15 196

99,2

 Gastroenterologický

159

154

96,9

47 819

45 733

95,6

 Klinické farmakologie

27

27

100,0

7 229

7 270

100,6

 Geriatrický

391

391

100,0

123 146

116 563

94,7

 Infekční

1 304

1 203

92,3

259 323

254 523

98,1

 Pneumologie, ftizeologie

1 329

1 218

91,6

326 325

315 607

96,7

 Nervový

3 019

2 944

97,5

770 301

734 082

95,3

 Psychiatrický

1 268

1 275

100,6

349 028

355 645

101,9

 Nemoci z povolání

9

9

100,0

1 664

1 694

101,8

 Dětský vč. novorozeneckých

4 544

4 174

91,9

1 017 165

1 003 941

98,7

 Ženský vč. novorozeneckých

5 188

4 795

92,4

1 106 672

1 048 477

94,7

 Samostatné novorozenecké úseky

949

945

99,6

286 405

281 187

98,2

 Chirurgický 2)

8 267

7 747

93,7

2 015 463

1 893 930

94,0

 Neurochirurgický

683

686

100,4

189 575

189 543

100,0

 Plastické chirurgie

250

239

95,6

46 177

41 841

90,6

 Kardiochirurgický

612

585

95,6

154 128

141 292

91,7

 Traumatologický

641

610

95,2

180 103

173 070

96,1

 ARO

877

904

103,1

245 018

245 373

100,1

 Ortopedický

2 898

2 924

100,9

735 904

738 723

100,4

 Urologický

1 560

1 424

91,3

382 646

361 762

94,5

 Ušní, nosní, krční

1 274

1 165

91,4

283 773

267 633

94,3

 Foniatrický

20

20

100,0

4 294

3 877

90,3

 Oční

657

498

75,8

97 236

83 392

85,8

 Stomatologický

164

157

95,7

36 022

31 448

87,3

 Kožní

663

616

92,9

165 374

146 945

88,9

 Klinické onkologie

415

411

99,0

93 658

93 555

99,9

 Radiační onkologie

896

858

95,8

210 769

203 815

96,7

 Nefrologický

86

86

100,0

23 365

20 557

88,0

 Klinické hematologie

188

271

144,1

52 991

76 291

144,0

 Protetický

30

30

100,0

4 018

3 578

89,0

 Rehabilitační

1 819

1 994

109,6

486 518

525 976

108,1

 Nukleární medicíny

95

95

100,0

21 114

19 515

92,4

 Léčba popálenin

137

137

100,0

34 193

31 095

90,9

 Intenzivní péče

303

271

89,4

81 441

74 610

91,6

 NIP 3)

184

192

104,3

64 114

66 426

103,6

 Paliativní péče

13

19

146,2

2 882

3 134

108,7

 DIOP 4)

149

153

102,7

48 523

51 734

106,6

 Pracovní lékařství

10

0

0,0

3 056

0

0,0

 Ošetřovatelská péče

6 661

6 799

102,1

2 117 626

2 137 376

100,9

 Celkem

58 832

56 807

96,6

15 093 267

14 741 228

97,7

 

1) Interna: včetně sdružených interních oborů

2) Chirurgie: včetně hrudní chirurgie, cévní chirurgie, dětské chirurgie, sdružených chirurgických oborů

3) DIP = dlouhodobá intenzivní péče,   4) DIOP = dlouhodobá intenzivní ošetřovatelská péče

V členění dle velikosti lůžkového fondu byla nejvíce využívána lůžka v nejmenších nemocnicích, tzn. v nemocnicích s méně než 100 lůžky (285,4 dne). Do tohoto počtu je zahrnuto celkem 20 nemocnic následné péče, tedy více než polovina všech nemocnic následné péče. Naopak nejnižší využití lůžek měly nemocnice s více než 1 000 lůžky (252,3 dne), kde je mezi 11 zařízeními zastoupeno 8 fakultních nemocnic. V případě využití lůžek v procentech skutečné lůžkové kapacity, jsou shodně nejvíce využívány nemocnice s méně než 100 lůžky (79,1 %). Nejnižší využití pak můžeme pozorovat v nemocnicích s 300–499 lůžky (72,8 %).

Tabulka 7: Využití lůžkového fondu nemocnic ČR v roce 2013 podle velikosti lůžkového fondu

 

 Zařízení
 s počtem
 lůžek

Počet zařízení

Ošetřovací dny

Hospitali-
zovaní

Využití
lůžek
ve dnech

Využití
lůžek
v %

Průměrná ošetřovací doba

Prostoj
lůžka
schopného
provozu

Lůžka celkem

z toho
lůžka
následné
péče

% lůžek ošetř. násl. péče

 do 99

46

687 495

51 857

285,4

79,1

13,3

3,5

2 359

1 365

57,9

 100–199

53

2 080 143

214 207

268,2

75,8

9,7

3,1

7 740

3 357

43,4

 200–299

22

1 442 595

227 121

267,5

75,6

6,4

2,0

5 345

530

9,9

 300–499

40

3 917 670

663 500

253,6

72,8

5,9

2,2

15 433

1 169

7,6

 500–699

11

1 697 044

257 318

258,4

74,3

6,6

2,3

6 574

668

10,2

 700–999

5

1 140 426

166 262

258,9

75,4

6,9

2,2

4 403

341

7,7

 1 000+

11

3 775 855

576 259

252,3

74,6

6,6

2,2

14 953

222

1,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Celkem

188

14 741 228

2 156 524

258,9

74,6

6,8

2,3

56 807

7 652

13,5

 

Nejvyšší využití nemocničních lůžek v krajích bylo v roce 2013 zaznamenáno ve Zlínském kraji (271,8 dne), kde bylo shodně i nejvyšší využití v procentech skutečné lůžkové kapacity (76,8). Naopak nejnižší využití lůžek bylo v Ústeckém kraji (242,0 dne), nízké využití bylo dále zaznamenáno v Kraji Vysočina (249,4 dne). V Kraji Vysočina byla rovněž zaznamenána nejnižší hodnota využití v procentech, a to 69,6 %. V případě Středočeského kraje musí být zohledněna spádovost Hl. m. Prahy, kam často pacienti dojíždí za zdravotnickými službami.

 

Využití nemocničních lůžek ve dnech, kraje ČR

V případě ukazatele průměrná ošetřovací doba, byla nejvyšší hodnota zaznamenána v Královehradeckém kraji (7,7 dne). Naopak nejnižší hodnota byla evidována v Olomouckém kraji. V průměru dosahoval tento ukazatel u akutní péče hodnotu 5,9 dne, v případě následné péče 44,1 dne.

Průměrná ošetřovací doba na nemocničních lůžkách,

Rozdělíme-li počet hospitalizovaných a počet ošetřovacích dnů dle druhu poskytované péče, pak v akutní péči vč. novorozenecké došlo oproti roku 2012 k poklesu u obou ukazatelů (o 1,3 %, resp. o 3,1 %). Naopak u následné péče byl zaznamenán nárůst, v počtu hospitalizovaných o 5,0 % a v počtu ošetřovacích dnů o 1,3 %. V této souvislosti můžeme potvrdit zvyšující se zájem pacientů o služby související s poskytováním následné péče.

Vývoj počtu hospitalizovaných a objemu poskytované nemocniční péče v letech 1999

Ošetřovací dny v nemocnicích na 10 000 obyvatel, kraje ČR

Hospitalizovaní na nemocničních lůžkách na 10 000 obyvatel, kraje ČR rok 2013

 

 

Od roku 2007 ÚZIS ČR sleduje údaje o sociálních pobytových službách (na základě zákona č. 108/2006 Sb.). V roce 2013 přibylo v České republice dalších 17 zařízení poskytující sociální pobytové služby ústavní péče. Počet lůžek se tak oproti roku 2012 zvýšil o 255 lůžek, tj. o 12,4 %. Nárůst byl rovněž zaznamenán v počtu klientů (o 22,8 %) a počtu ošetřovacích dnů (o 8,3 %).

Tabulka 8: Sociální pobytové služby v ČR v roce 2012 a 2013

 

 Kraj

Počet
zařízení

Počet
lůžek

Počet
klientů

Počet
ošetřovacích dnů

 

2012

 Hlavní město Praha

13

121

236

36 961

 Středočeský

14

234

381

41 311

 Jihočeský

8

114

308

27 109

 Plzeňský

12

356

1 121

134 382

 Karlovarský

4

94

115

19 672

 Ústecký

7

154

231

45 778

 Liberecký

4

7

46

3 797

 Královehradecký

3

35

104

9 292

 Pardubický

6

92

148

20 880

 Vysočina

8

102

307

27 265

 Jihomoravský

4

8

61

7 469

 Olomoucký

5

150

404

31 052

 Zlínský

2

67

136

22 125

 Moravskoslezský

12

261

987

85 028

 Česká republika

102

1 795

4 585

512 121

 

2013

 Hlavní město Praha

14

179

363

47 885

 Středočeský

15

247

478

46 811

 Jihočeský

8

120

340

34 835

 Plzeňský

12

437

968

145 715

 Karlovarský

7

121

125

22 220

 Ústecký

9

110

121

50 247

 Liberecký

4

7

53

3 302

 Královehradecký

3

168

1 507

10 576

 Pardubický

6

62

132

17 504

 Vysočina

8

82

277

20 811

 Jihomoravský

8

59

159

20 615

 Olomoucký

5

100

348

30 196

 Zlínský

7

79

149

24 631

 Moravskoslezský

13

279

920

83 014

 Česká republika

119

2 050

5 940

558 362

 

Závěr

V roce 2013 došlo stejně jako v roce 2012 k redukci celkového lůžkového fondu nemocnic. Nárůst počtu lůžek byl evidován pouze na odděleních následné péče. Po dlouhodobém poklesu využití nemocničních lůžek došlo již druhým rokem k jeho opětovnému nárůstu. Rovněž ukazatel využití lůžek v procentech skutečné lůžkové kapacity zaznamenal nárůst. K celkovému poklesu došlo u počtu hospitalizovaných a počtu ošetřovacích dnů. Ukazatel průměrná ošetřovací doba již dlouhodobě klesá od roku 2001.

 

[1] Včetně fakultních nemocnic

[2] Zařízení vzniklo v areálu Nemocnice Na Bulovce v budově ortopedické kliniky.

[3] K 1. 1. 2013 nově evidováno jako sdružené ambulantní zařízení velké Clinicum a.s.

[4] Do tohoto počtu je zahrnuto 50 nemocnic - obchodních společností s většinovým podílem veřejného, krajského či obecního majetku (kraj 42 zařízení a obec/město 8 zařízení).

[5] Využití lůžek ve dnech maximální lůžkové kapacity - údaj je uváděn ve dnech, jedná se o podíl počtu ošetřovacích dnů a průměrného počtu stanovených lůžek.

[6] Využití lůžek v % skutečné lůžkové kapacity (ve skutečné lůžkové kapacitě jsou zahrnuta i lůžka, která byla vyřazena z nějakého důvodu z provozu).

[7] Průměrná ošetřovací doba = podíl počtu ošetřovacích dnů a počtu hospitalizovaných.

[8] Obor pracovní lékařství se v nemocnicích i nadále vyskytuje, avšak jen jako ambulantní oddělení bez vyčleněných lůžek.

Informace prezentované v jiných formátech

Na tomto webu jsou elektronické dokumenty dostupné v jiné než textové či hypertextové podobě. Odkazy vedoucí na tyto dokumenty jsou v textu vyznačeny příslušnou ikonou upozorňující na jiný obsah cílového odkazu. Dokumenty se vyskytují v těchto formátech:

Stáhnout Adobe Reader

K prohlížení elektronických dokumentů ve formátu PDF je nutné mít nainstalovaný ve vlastním počítači prohlížeč Adobe Reader, verze 8.0 a vyšší. Při používání starších prohlížečů nezaručujeme plnou funkčnost elektronických dokumentů. Nainstalujte si proto, prosím, potřebný prohlížeč. Novější verze si můžete stáhnout na této internetové adrese. Při prohlížení elektronických dokumentů Vám doporučujeme si vybraný soubor na svůj disk nejdříve stáhnout a potom teprve prohlížet. Pouze tituly o velikosti do 0.5 MB jsou vhodné k prohlédnutí přímo na našich stránkách. Z tohoto důvodů je u všech zveřejněných elektronických dokumentů uvedena jejich velikost v MB.

K zobrazení dokumentů s koncovkami DOC, XLS, PPT potřebujete mít nainstalovaný produkt Microsoft Office. Pokud jej však nevlastníte, stáhněte si k těmto produktům řady Office volně dostupné prohlížeče.

Stáhnout program na dekomprimaci ZIP

Některé dokumenty mohou být z důvodu velikosti komprimovány ve formátu ZIP. Na internetu je velké množství programů, které dokážou tento formát dekomprimovat.

Dokumenty ve formátu RTF

RTF dokáže zobrazit a editovat většina běžně používaných textových editorů.