Rychlé informaceAktuální informace2014

Potraty v roce 2013

Autor: 
Číslo:
 09/14
Region:
 Česká republika
Rok:
 2014
 (0.66 MB)
Souhrn:

Stejně jako v předchozím roce, i v roce 2013 došlo k nepatrnému snížení absolutního počtu potratů, z 37 734 v roce 2012 na 37 687 v roce 2013. Počet samovolných potratů se zvýšil o 192 případů na 13 708 potratů. Uměle bylo v roce 2013 přerušeno 22 714 těhotenství, z toho 4 350 ze zdravotních důvodů. Miniinterrupce představovaly 72,4 % všech uměle ukončených těhotenství. V roce 2013 je podstupovaly zejména ženy svobodné, ženy se středoškolským vzděláním a ženy se dvěma dětmi. Cizinky se na celkovém počtu potratů podílely 5,8 %, celkem bylo evidováno 2 171 potratů cizinek.

Data pro tuto aktuální informaci byla čerpána z Národního registru reprodukčního zdraví - potraty vedeného v ÚZIS ČR. V dubnu 2012 došlo vstupem zákona č. 372/2011 Sb. v účinnost ke změně sledování potratů. Vlivem této změny jsou od 1. dubna roku 2012 narození bez známek života s porodní hmotností mezi 500 g a 1 000 g, případně délky těhotenství od 22 týdnů do 28 týdnů, považováni za mrtvě narozené. Data uvedená v této aktuální informaci jsou definitivními údaji za rok 2013.

Počet potratů v České republice trvale klesá od roku 2008. Mezi lety 2012 a 2013 došlo celkově ke snížení o 47 na 37 687 potratů. Zatímco počet umělých přerušení těhotenství (UPT) se o 318 případů snížil (22 714 v roce 2013 oproti 23 032 UPT v roce 2012), počet samovolných potratů a počet mimoděložních těhotenství se zvýšil. Samovolné potraty představovaly 36,4 % všech potratů (celkem 13 708 případů), mimoděložní těhotenství se na celkovém počtu potratů podílela 3,4 %. Skupinu „ostatních“ potratů tvoří nejčastěji potraty nelegální. V roce 2013 nebyl zaznamenán žádný takový případ.

Zastoupení samovolných potratů na celkovém počtu potratů trvale stoupá, podíl 36,4 % v roce 2013 je nejvyšší od roku 1990. Tento trend souvisí s rostoucím počtem chtěných a plánovaných těhotenství, ale také s odkladem rodičovství do vyššího věku. Odborníci se shodují, že s rostoucím věkem ženy stoupá také riziko samovolného potratu. Téměř třetina všech samovolných potratů byla evidována u žen starších 35 let (31,5 %). Nejvyšší zastoupení žen starších 35 let bylo mezi UTP ze zdravotních důvodů (56,8 %).

V roce 2013 bylo evidováno 22 714 umělých přerušení těhotenství. Miniinterrupce, které se provádějí do 7. týdne těhotenství u prvorodiček a do 8. týdne u ostatních rodiček, tvořily 72,4 % všech umělých přerušení těhotenství. Zastoupení miniinterrupcí na celkovém počtu UPT se dlouhodobě snižuje, v roce 1990 tvořily 80,4 % všech UPT. Zastoupení UPT ze zdravotních důvodů naopak stoupá. V roce 1990 představovaly tyto potraty 8,7 % všech UPT, v roce 2013 již 19,2 %.

Do 8. týdne těhotenství proběhlo 71,9 % všech potratů. Takto vysoký podíl souvisí právě s možností podstoupit miniinterrupci výhradně do osmého týdne těhotenství. Do osmého týdne bylo provedeno 59,7 % UPT ze zdravotních důvodů a ukončeno 91,4 % mimoděložních těhotenství. Mezi 9–16 týdnem těhotenství proběhlo 25,9 % potratů a 2,2 % potratů pak ještě od 17. do 28. týdne těhotenství. Rozložení potratovosti podle týdne těhotenství do značné míry odpovídá termínům prenatální diagnostiky, které probíhá v prvním trimestru pomocí ultrazvuku a následně pak v 16. týdnu screening plodové vody.

Potraty dle druhu a stáří plodu v týdnech, rok 2013

Stáří
plodu
v týdnech

Samovolné
potraty

Umělá přerušení těhotenství

Mimoděložní
těhotenství

Ostatní

Celkem

miniinterrupce

jiná
legální

celkem

z toho
ze zdrav.
důvodů

    do 8

8 712

16 439

798

17 237

2 596

1 156

-

27 105

   9–16

4 657

-

4 998

4 998

1 275

106

-

9 761

 17–28

339

-

479

479

479

3

-

821

 celkem

13 708

16 439

6 275

22 714

4 350

1 265

0

37 687

 

podíl v %

    do 8

63,55

100,00

12,72

75,89

59,68

91,38

-

71,92

   9–16

33,97

-

79,65

22,00

29,31

8,38

-

25,90

 17–28

2,47

-

7,63

2,11

11,01

0,24

-

2,18

 celkem

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

-

100,00

Nejvíce potratů bylo evidováno u žen se středoškolským vzděláním (22 036, tzn. 58,5 % ze všech potratů). Dlouhodobě se snižuje počet potratů žen se základním vzděláním a roste podíl potratů vysokoškolaček. Tento trend je zcela závislý na měnící se vzdělanostní struktuře, kdy narůstá počet žen s vyšším vzděláním na úkor žen s žádným či základním vzděláním. Ženy se základním a středním vzděláním nejčastěji podstupovaly UPT. Umělé přerušení ze zdravotních důvodů představovalo 8,8 % potratů u žen se základním vzděláním a 12,3 % potratů žen středoškolaček. U žen vysokoškolaček se nejčastěji jednalo o samovolné potraty (50,8 % potratů vysokoškolaček), což do značné míry souvisí s vyšším věkem těchto žen. Struktura potratů středoškolaček se dlouhodobě nejvíce shoduje s republikovým průměrem.

Struktura potratů podle druhu a nejvyššího dokončeného vzdělání ženy v roce 2013

U žen bezdětných a žen s jedním dítětem se podíl umělých přerušení a podíl samovolných potratů téměř rovnal (44,1 % samovolných potratů a 51,6 % UPT u žen bezdětných, 42,7 % samovolných potratů a 53,3 % UPT u žen s jedním dítětem). Výrazná převaha umělých přerušení těhotenství oproti počtu samovolných potratů je pak patrná u žen se dvěma dětmi a u žen se třemi a více dětmi (24,0 % samovolných potratů a 73,9 % UPT u žen se dvěma dětmi, 24,8 % samovolných potratů a 73,9 % UPT u žen se třemi a více dětmi).

Struktura potratů podle druhu a počtu živě narozených dětí před potratem v roce

Stejně jako vzdělanostní struktura žen, které prodělaly potrat, tak i složení podle rodinného stavu je silně závislé na struktuře celkové populace žen v plodném věku. V souvislosti s nárůstem počtu nesezdaných soužití a podílu dětí narozených mimo manželství, také podíl svobodných žen, u nichž byl evidován potrat, stoupá. Naposledy v roce 2010 bylo evidováno nejvíce potratů u vdaných žen (44,0 %), od roku 2011 největší podíl představují ženy svobodné (47,9 % v roce 2013, oproti ženám vdaným 39,0 %). Zastoupení žen rozvedených, ovdovělých, žen žijících s partnerem a žen, jejichž rodinný stav nebyl zjištěn, se dlouhodobě pohybuje okolo 13 procent.

Struktura potratů podle druhu a rodinného stavu ženy

Cizinky s trvalým či dlouhodobým pobytem v roce 2013 prodělaly 2 171 potratů, což činí 5,8 % ze všech potratů v ČR. Zastoupení cizinek na celkovém počtu potratů klesá od roku 2008, kdy dosahovalo 7,8 %. Největší část potratů cizinek tvořila umělá přerušení těhotenství (68,8 %), poté samovolné potraty (28,0 %) a ukončení mimoděložních těhotenství (3,2 %). Přestože podíl UPT je stále výrazně vyšší než u českých občanek, struktura potratů cizinek podle druhu potratu se stále více přibližuje struktuře potratů českých žen. Nejvyšší podíl cizinek na celkovém počtu potratů byl jako již tradičně v Hlavním městě Praze (20,8 %), dále pak v Karlovarském kraji (9,7 %), nejmenší naopak v Moravskoslezském kraji (1,5 %) a následně v Olomouckém kraji (2,1 %). Tato struktura je významně ovlivněna zastoupením cizinců v jednotlivých krajích.

Vývoj struktury potratů cizinek podle druhu v ČR v letech 2000-2013

Informace prezentované v jiných formátech

Na tomto webu jsou elektronické dokumenty dostupné v jiné než textové či hypertextové podobě. Odkazy vedoucí na tyto dokumenty jsou v textu vyznačeny příslušnou ikonou upozorňující na jiný obsah cílového odkazu. Dokumenty se vyskytují v těchto formátech:

Stáhnout Adobe Reader

K prohlížení elektronických dokumentů ve formátu PDF je nutné mít nainstalovaný ve vlastním počítači prohlížeč Adobe Reader, verze 8.0 a vyšší. Při používání starších prohlížečů nezaručujeme plnou funkčnost elektronických dokumentů. Nainstalujte si proto, prosím, potřebný prohlížeč. Novější verze si můžete stáhnout na této internetové adrese. Při prohlížení elektronických dokumentů Vám doporučujeme si vybraný soubor na svůj disk nejdříve stáhnout a potom teprve prohlížet. Pouze tituly o velikosti do 0.5 MB jsou vhodné k prohlédnutí přímo na našich stránkách. Z tohoto důvodů je u všech zveřejněných elektronických dokumentů uvedena jejich velikost v MB.

K zobrazení dokumentů s koncovkami DOC, XLS, PPT potřebujete mít nainstalovaný produkt Microsoft Office. Pokud jej však nevlastníte, stáhněte si k těmto produktům řady Office volně dostupné prohlížeče.

Stáhnout program na dekomprimaci ZIP

Některé dokumenty mohou být z důvodu velikosti komprimovány ve formátu ZIP. Na internetu je velké množství programů, které dokážou tento formát dekomprimovat.

Dokumenty ve formátu RTF

RTF dokáže zobrazit a editovat většina běžně používaných textových editorů.