Rychlé informaceAktuální informace2014

Pracovníci ve zdravotnictví k 31. 12. 2013

Autor: 
Číslo:
 23/14
Region:
 Česká republika
Rok:
 2014
 (0.38 MB)
Souhrn:

Ve zdravotnictví ČR pracovalo koncem roku 2013 celkem 250 233 pracovníků (přepočtený počet), z nich necelé ¾ v nestátních zdravotnických zařízeních. V lůžkových zařízeních působilo 59 % všech pracovníků ve zdravotnictví, v samostatných zařízeních ambulantní péče 28 %. Dále je uveden přehled pracovníků v rozdělení podle kategorií, podle druhů zařízení, zřizovatelů.

Zdrojem dat pro tuto aktuální informaci je výkaz E (MZ) 4-01 Roční výkaz o zaměstnavatelích, evidenčním počtu zaměstnanců a smluvních pracovnících. Z důvodu vyšší a přesnější vypovídací schopnosti jsou počty pracovníků vyjádřeny přepočtem na úvazky k 31. 12. a ne ve fyzických osobách.

V České republice pracovalo ve zdravotnictví koncem roku 2013 celkem 250 233 pracovníků (přepočtený počet) - tj. evidenční počet zaměstnanců, počet zaměstnavatelů a smluvních pracovníků. Podíl smluvních pracovníků se na celkovém počtu pracovníků ve zdravotnictví zvýšil z 2,8 % v roce 2012 na 3,2 % v roce 2013. Ženy dlouhodobě představují 4/5 všech osob pracujících ve zdravotnictví.

Pracovníci ve zdravotnických zařízeních ostatních centrálních orgánů (pracovníci rezortu obrany, vnitra a spravedlnosti) se stejně jako v roce 2012 podíleli na celkovém počtu pracovníků ve zdravotnictví 1,9 %, tj. 4 652 pracovníky (přepočtený počet).

Pracovníci nelékařských zdravotnických povolání jsou podle zákona č. 96/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, rozděleni na zdravotnické pracovníky způsobilé k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu po získání odborné způsobilosti (ZPBD), zdravotnické pracovníky způsobilé k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu po získání odborné a specializované způsobilosti (ZPSZ), zdravotnické pracovníky způsobilé k výkonu zdravotnického povolání pod odborným dohledem nebo přímým vedením (ZPOD) a jiné odborné pracovníky (JOP). Z celkového počtu 113 329 fyzických osob ZPBD muselo pracovat pod odborným dohledem nebo přímým vedením 4,8 % osob. Z 12 176 fyzických osob kategorie ZPSZ pracovalo pod odborným dohledem nebo přímým vedením 7,7 %. Tito pracovníci musí až do splnění všech podmínek uvedených v citovaném zákoně pracovat po stanovenou dobu pod odborným dohledem nebo přímým vedením.

K 31. 12. 2013 působilo ve zdravotnictví ČR celkem 8 037 smluvních pracovníků (přepočtený počet). Ve srovnání s rokem 2013 se počet smluvních pracovníků zvýšil o 13,5 %. Smluvní pracovníci pracují v daném zdravotnickém zařízení a nepatří do evidenčního počtu zaměstnanců a počtu zaměstnavatelů. Jsou to pracovníci, kteří pracují na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, pracovníci dočasně přidělení k výkonu práce do jiné organizace - stáže, pracovníci pracující na smlouvy dle občanského nebo obchodního zákoníku a jako spolupracující rodinní příslušníci.

Následující tabulka poskytuje přehled o počtu pracovníků ve zdravotnictví (zaměstnanců, zaměstnavatelů a smluvních pracovníků), jejich struktuře podle jednotlivých kategorií v roce 2013 a zároveň srovnání s rokem 2012.

Pracovníci ve zdravotnictví v ČR (přepočtený počet) podle kategorií

Kategorie

Rok 2012

Rok 2013

Index
2013/2012

přepočtený
počet
k 31. 12.

struktura
v %

přepočtený
počet
k 31. 12.

struktura
v %

  Pracovníci ve zdravotnictví celkem

249 658

100,00

250 233

100,00

100,23

  Odborní pracovníci ve zdravotnictví celkem

206 068

82,54

207 404

82,88

100,65

 v tom

lékaři

39 719

15,91

40 045

16,00

100,82

zubní lékaři

7 247

2,90

7 413

2,96

102,29

farmaceuti

6 265

2,51

6 478

2,59

103,40

 zdravotničtí pracovníci nelékaři
 s odbornou způsobilostí - ZPBD

107 476

43,05

107 246

42,86

99,79

 zdravotničtí pracovníci nelékaři
 s odbornou a specializovanou
 způsobilostí - ZPSZ

10 543

4,22

10 841

4,33

102,83

 zdravotničtí pracovníci nelékaři
 pod odborným dohledem nebo
 přímým vedením - ZPOD

31 444

12,59

31 956

12,77

101,63

 jiní odborní pracovníci nelékaři -
 JOP a dentisté

3 374

1,35

3 425

1,37

101,51

  Pedagogičtí pracovníci

305

0,12

283

0,11

92,79

  Technicko-hospodářští pracovníci

18 858

7,55

18 706

7,48

99,19

  Dělníci a provozní pracovníci

24 427

9,78

23 840

9,53

97,60

Ve zdravotnictví během posledních let nedochází v počtu pracovníků k výraznějším změnám. V roce 2013 se počet pracovníků nepatrně zvýšil o 0,2 %. Při srovnání počtu pracovníků podle zřizovatelů nejvyšší přírůstek vykázala zdravotnická zařízení, jejichž zřizovatelem je jiná právnická osoba (necelých 5 %). Naopak ke snížení počtu pracovníků došlo ve zdravotnických zařízeních, kde zřizovatelem je církev (o 9 %). Mezi zdravotnická zařízení, kde zřizovatelem je jiná právnická osoba, jsou zahrnuté i obchodní společnosti se 100 % podílem veřejného (krajského nebo obecního) majetku. U struktury pracovníků podle jednotlivých zřizovatelů nedochází v posledních letech k výrazným změnám.

Pracovníci ve zdravotnictví v ČR (přepočtený počet) podle zřizovatelů

Zřizovatel

Přepočtený počet
pracovníků k 31. 12.

Struktura v %

Index v %
2013/2012

2012

2013

2012

2013

Ministerstvo zdravotnictví

60 410

59 784

24,20

23,89

98,96

Kraj

25 633

25 772

10,27

10,30

100,54

Obec, město

10 140

9 935

4,06

3,97

97,98

Fyzická osoba

42 490

39 126

17,02

15,64

92,08

Církev

1 920

1 742

0,77

0,70

90,73

Jiná právnická osoba

104 305

109 222

41,78

43,65

104,71

Ostatní centrální orgány

4 760

4 652

1,91

1,86

97,73

Celkem

249 658

250 233

100,00

100,00

100,23

 

Koncem roku 2013 pracovalo ve státních zdravotnických zařízeních, jejichž zřizovatelem je Ministerstvo zdravotnictví a ostatní centrální orgány, přes 1/4 všech pracovníků ve zdravotnictví, v nestátních zdravotnických zařízeních - zřizovatel kraj, obec a město, fyzická osoba, církev, jiná právnická osoba necelé 3/4 všech pracovníků ve zdravotnictví. V rámci nestátních zdravotnických zařízení představovali pracovníci privátních zařízení 4/5 (zřizovatel fyzická osoba, církev, jiná právnická osoba).

V lůžkových zdravotnických zařízeních včetně lázní v roce 2013 pracovalo 59 % z celkového počtu pracovníků ve zdravotnictví, tj. 148 471 pracovníků (přepočtený počet), v samostatných zařízeních ambulantní péče 28 %, tj. 69 335 pracovníků (přepočtený počet). Z celkového počtu pracovníků v lůžkových zařízeních pracovalo 83 % v nemocnicích a 6 % v lázeňských zařízeních.

Z celkového počtu 47 459 lékařů a zubních lékařů působilo 52 % v samostatných ambu­lantních zařízeních a 45 % v lůžkových zdravotnických zařízeních včetně lázní. Relace počtu všeobecných sester a porodních asistentek na 1 lékaře (vč. zubního lékaře) v roce 2013 činila 1,75. Na 10 000 obyvatel České republiky připadlo 38,1 lékařů, 7,0 zubních lékařů a 79,1 všeobecných sester a porodních asistentek.

Odborní zaměstnanci krajských hygienických stanic a Státního ústavu pro kontrolu léčiv jsou vykazováni jako úředníci státní správy [1]. Jejich celkový počet v roce 2013 činil 1 987,98 pracovníků (přepočtený počet).

 Příloha č. 1

Pracovníci ve zdravotnictví v ČR k 31. 12. 2013 (přepočtený počet)

Kategorie pracovníků ve zdravotnictví

Pracovníci
ve zdravotnictví
(přepočtený
počet)

z toho

v nemoc-
nicích

v
samostatných ambulantních zařízeních

v lázních

 Lékaři

40 045,47

19 502,64

17 595,58

277,23

 Zubní lékaři

7 413,18

253,11

7 152,24

2,75

 Farmaceuti

6 478,22

98,80

8,45

-

Zdravotničtí pracovníci nelékaři s odbornou způsobilostí - ZPBD

 všeobecná sestra § 5

79 148,08

45 998,39

23 968,35

821,56

 z ř. 14 dětská sestra

6 666,12

3 935,23

1 888,32

56,97

 porodní asistentka § 6

3 981,28

2 823,46

1 154,82

-

 celkem všeobecné sestry
 a porod. asist. (§ 5 a § 6)

83 129,36

48 821,85

25 123,17

821,56

 ergoterapeut § 7

391,58

186,22

66,19

26,50

 radiologický asistent § 8

3 133,66

2 382,07

719,84

2,00

 zdravotní laborant § 9

6 712,26

4 595,57

1 651,49

5,20

 zdravotně sociální pracovník § 10

410,14

197,80

33,94

1,00

 optometrista § 11

466,66

1,90

64,74

-

 ortoptista § 12

45,46

2,09

30,97

-

 asistent ochrany veř. zdraví § 13

98,47

33,18

25,78

0,60

 ortotik-protetik § 14

155,07

0,10

137,79

-

 nutriční terapeut § 15

676,94

507,52

28,95

56,59

 zubní technik § 16

3 665,78

70,45

3 592,00

-

 dentální hygienistka § 17

552,02

6,55

545,47

-

 zdravotnický záchranář § 18

2 630,73

401,61

15,00

-

 farmaceutický asistent § 19

5 063,67

86,01

6,00

-

 biomedicínský technik § 20

74,95

69,52

5,43

-

 biotechnický asistent § 20a

1,20

-

1,20

-

 radiologický technik § 21

21,76

12,19

7,57

-

 adiktolog § 21a

16,08

3,58

6,50

-

 celkem (§ 7 až § 21a)

24 116,43

8 556,36

6 938,86

91,89

 úhrnem (§ 5 až § 21a)

107 245,79

57 378,21

32 062,03

913,45

Zdravotničtí pracovníci nelékaři
s odbornou a specializovanou
způsobilostí - ZPSZ

 psycholog a klinický psycholog § 22

908,21

204,17

500,79

-

 klinický logoped § 23

408,84

62,60

322,78

3,00

 zrakový terapeut § 23a

5,80

-

5,80

-

 fyzioterapeut § 24

7 457,84

2 655,52

3 554,54

543,02

 radiologický fyzik § 25

133,00

98,30

30,44

3,00

 odb. prac. v laborat.metodách a
 v přípravě léčivých přípravků § 26

1 541,37

778,93

502,13

-

 biomedicínský inženýr § 27

279,13

252,45

24,06

-

 odbor. prac. v ochr. veř. zdraví § 28

106,36

27,27

4,89

-

 celkem (§ 22 až § 28)

10 840,55

4 079,24

4 945,43

549,02

Kategorie pracovníků ve zdravotnictví

Pracovníci

ve zdravotnictví

(přepočtený

počet)

z toho

v nemoc-
nicích

v samostatných ambulantních zařízeních

v lázních

Zdravotničtí pracovníci nelékaři pod odborným
dohledem nebo přímým vedením - ZPOD

 zdravotnický asistent § 29

2 912,29

1 959,87

261,75

66,38

 laboratorní asistent § 30

119,22

37,63

31,10

1,00

 ortoticko-protetický technik § 31

97,08

-

96,08

-

 nutriční asistent § 32

34,30

12,00

1,00

5,00

 asistent zubního technika § 33

46,35

-

46,35

-

 dezinfektor § 34

6,80

5,00

1,00

-

 řidič vozidla zdrav.záchr.služby § 35

2 265,26

17,02

26,00

-

 ošetřovatel § 36

3 598,39

2 295,24

129,14

21,84

 masér, nevidomý a slabozraký
 masér § 37

1 229,86

90,39

364,93

702,09

 laboratorní pracovník § 38

208,76

38,50

134,08

-

 zubní instrumentářka § 39

1 351,16

21,05

1 329,21

-

 řidič dopravy nemoc. a raněných § 40

2 597,09

783,63

187,20

-

 autoptický laborant § 41

30,50

22,50

3,00

1,00

 sanitář § 42

17 458,62

12 346,83

349,16

460,40

 celkem (§ 29 až § 42)

31 955,68

17 629,66

2 960,00

1 257,71

Jiní odborní prac.nelékaři
s odbornou způsobilostí §43
a dentisté

 psycholog

185,60

95,16

27,49

-

 logoped

72,38

13,40

44,85

3,00

 oftalmoped

-

-

-

-

 abs.stud.oboru mat-fyz.zaměření

68,68

57,65

5,67

-

 abs.stud.oboru přírod. zaměření

709,19

437,00

143,53

-

 abs.stud.oboru elektro zaměření

73,00

49,20

3,20

0,50

 sociální pracovník

289,05

53,06

48,82

2,00

 úředníci státní správy

1 987,98

-

-

-

 abs.stud.oboru
 pedagogického
 zaměření

 arteterapeut

11,51

4,65

1,95

1,00

 pracovní terapeut

26,28

2,74

3,85

-

 dentista

1,75

-

1,75

-

 celkem  (JOP a dentisté)

3 425,42

712,86

281,11

6,50

 Odborní pracovníci ve zdravotnictví celkem

207 404,31

99 654,52

65 004,84

3 006,66

 Učitelé

189,40

4,44

3,65

-

 Vychovatelé

93,28

2,21

5,50

5,00

 Technicko-hospodářští pracovníci

18 706,28

10 584,23

2 731,08

1 154,77

 Dělníci a provozní pracovníci

23 839,56

12 506,54

1 589,69

4 873,68

 Ú H R N

250 232,83

122 751,94

69 334,76

9 040,11

Příloha č. 2

Pracovníci ve zdravotnictví v ČR podle druhů zařízení k 31. 12. 2013
(přepočtený počet)

 

Druh zařízení

Pracovníci
celkem

z toho

lékaři a zubní lékaři

všeobecné sestry
a porodní asistentky

 Nemocnice

122 751,94

19 755,75

48 821,85

 LDN

4 676,57

368,28

1 858,84

 Léčebny TRN

493,94

36,81

165,74

 Psychiatrické léčebny

7 374,86

586,47

2 776,81

 Rehabilitační ústavy

1 028,42

57,78

267,30

 Ozdravovny

62,81

1,61

21,00

 Lázně

9 040,11

279,98

821,56

 Ostatní lůžková zařízení

3 042,80

231,79

921,24

 Celkem lůžková zařízení

148 471,45

21 318,47

55 654,34

 Samostatná ambulantní zařízení

69 334,76

24 747,82

25 123,17

 Kojenecké ústavy, dětské domovy

1 359,76

28,93

728,14

 Jesle

260,58

0,19

125,63

 Ostatní dětská zařízení

544,51

15,70

177,57

 Zdravotnická dopravní služba

1 971,89

1,40

48,78

 Záchranná služba

7 335,81

1 120,35

1 006,88

 Ostatní zvláštní zdravotnická zařízení

471,40

81,40

142,14

 Celkem zvláštní zdravotnická zařízení

11 943,95

1 247,97

2 229,14

 Lékárny

14 026,78

0,40

5,00

 Výdejny

503,29

0,02

39,69

 Ostatní

1 306,50

4,28

4,20

 Celkem zařízení lékárenské služby

15 836,57

4,70

48,89

 Zařízení hygienické služby

3 629,86

127,71

44,20

 Zařízení dalšího vzdělávání

399,45

-

-

 Ostatní zdravotnická zařízení

616,79

11,98

29,62

 Ú H R N

250 232,83

47 458,65

83 129,36

Příloha č. 3

 

[1] Krajské hygienické stanice a Státní ústav pro kontrolu léčiv jsou od 1. 1. 2003 správními úřady podle zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Informace prezentované v jiných formátech

Na tomto webu jsou elektronické dokumenty dostupné v jiné než textové či hypertextové podobě. Odkazy vedoucí na tyto dokumenty jsou v textu vyznačeny příslušnou ikonou upozorňující na jiný obsah cílového odkazu. Dokumenty se vyskytují v těchto formátech:

Stáhnout Adobe Reader

K prohlížení elektronických dokumentů ve formátu PDF je nutné mít nainstalovaný ve vlastním počítači prohlížeč Adobe Reader, verze 8.0 a vyšší. Při používání starších prohlížečů nezaručujeme plnou funkčnost elektronických dokumentů. Nainstalujte si proto, prosím, potřebný prohlížeč. Novější verze si můžete stáhnout na této internetové adrese. Při prohlížení elektronických dokumentů Vám doporučujeme si vybraný soubor na svůj disk nejdříve stáhnout a potom teprve prohlížet. Pouze tituly o velikosti do 0.5 MB jsou vhodné k prohlédnutí přímo na našich stránkách. Z tohoto důvodů je u všech zveřejněných elektronických dokumentů uvedena jejich velikost v MB.

K zobrazení dokumentů s koncovkami DOC, XLS, PPT potřebujete mít nainstalovaný produkt Microsoft Office. Pokud jej však nevlastníte, stáhněte si k těmto produktům řady Office volně dostupné prohlížeče.

Stáhnout program na dekomprimaci ZIP

Některé dokumenty mohou být z důvodu velikosti komprimovány ve formátu ZIP. Na internetu je velké množství programů, které dokážou tento formát dekomprimovat.

Dokumenty ve formátu RTF

RTF dokáže zobrazit a editovat většina běžně používaných textových editorů.