Rychlé informaceAktuální informace2014

Spotřeba zdravotnických služeb v letech 2007–2013

Autor: 
Číslo:
 26/14
Region:
 Česká republika
Rok:
 2014
 (0.32 MB)
Souhrn:

Tato Aktuální informace prezentuje vývoj spotřeby zdravotnických služeb v ČR za období 2007–2013 a pokus o stručné podchycení dopadu regulačních poplatků ve zdravotnictví po roce 2008.

Spotřeba zdravotnických služeb

Na základě údajů z pravidelných statistických šetření ve zdravotnictví shrnuje ÚZIS ČR vývoj spotřeby zdravotnických služeb, zejména s ohledem na dopad regulačních poplatků zavedených s účinností od roku 2008. ÚZIS ČR se v této Aktuální informaci zabývá pouze indikátory zdravotnické statistiky podle odevzdaných výkazů statistického zjišťování rezortu MZ ČR, není oprávněn a nemá prostředky a pravomoci k hodnocení případných sociálních dopadů regulačních poplatků ve zdravotnictví. ÚZIS ČR nehodnotí ani inkaso regulačních poplatků, což mají ve své agendě zdravotní pojišťovny.

Ošetřovací dny v lůžkových zdravotnických zařízeních

Celkový počet ošetřovacích dnů v nemocnicích se v roce 2013 oproti roku 2012 snížil o 2,3 % na 14 741 228 dnů. V předchozích letech hodnoceného období od roku 2007 se počty ošetřovacích dnů v nemocnicích dlouhodobě rovněž snižovaly, s výjimkou nepatrného nárůstu 0,1 % v roce 2009, a celkový pokles počtu ošetřovacích dnů v nemocnicích oproti roku 2007 činil 12,4 %. V roce 2008, kdy byly zavedeny regulační poplatky ve zdravotnictví, se počet ošetřovacích dnů v nemocnicích snížil o 4,4 % oproti roku 2007.

V roce 2007 působilo v ČR 192 nemocnic se 63 662 lůžky a v roce 2013 celkem 188 nemocnic s 56 807 lůžky, tzn. snížení počtu lůžek o 10,8 %. Vliv dopadu regulačních poplatků za hospitalizaci v nemocnicích je tedy možno považovat spíše za mírný a působící současně se snahou o postupné snižování lůžkového fondu nemocnic a zkracování ošetřovací doby. V relaci počtu ošetřovacích dnů k počtu obyvatel se tento ukazatel snížil z 1,63 ošetřovacích dnů v nemocnicích na 1 obyvatele v roce 2007 na 1,40 ošetřovacích dnů na 1 obyvatele v roce 2013. Zavedení regulačních poplatků v lůžkové péči od roku 2008 bylo zřejmě pouze jedním z mimořádných faktorů, který působil v dlouhodobém procesu snižování počtu lůžek a následně ošetřovacích dnů v nemocnicích.

Počty ošetřovacích dnů ve specializovaných ústavech (LDN, léčebny TBC, psychiatrické léčebny, rehabilitační ústavy, ostatní odborné léčebny, ozdravovny) rovněž dlouhodobě průběžně klesaly i před zavedením regulačních poplatků ve zdravotnictví. V období 2007–2013 se celkový počet ošetřovacích dnů ve specializovaných ústavech snížil na 94,5 % úrovně roku 2007. I zde je nutno tyto údaje vidět v kontextu změn ve struktuře a počtu ústavů. V roce 2007 fungovalo celkem 130 specializovaných ústavů se 21 639 lůžky, zatímco v roce 2013 celkem 135 ústavů se 20 660 lůžky.

V lázeňských léčebnách jsou od roku 2008 zpoplatněny regulačním poplatkem pobyty hrazené veřejným zdravotním pojištěním v rámci komplexní lázeňské péče (KLP). Po zavedení regulačních poplatků došlo mezi léty 2007/2008 u KLP k poklesu počtu ošetřovacích dnů o 5,1 %. V roce 2012 se však dostavil pokles u ošetřovacích dnů v souvislosti s úspornými opatřeními systému veřejného zdravotního pojištění na 81,7 % úrovně roku 2007. Další výrazný pokles na 46,9 % roku 2007 nastal v roce 2013 s účinností vyhlášky č. 267/2012 Sb. Počty lázeňských léčeben a počty lázeňských lůžek (v roce 2013 24 840 lůžek) jsou dlouhodobě relativně stabilní.

Počty ošetřovacích dnů celkem za segment zdravotnických služeb u poskytovatelů lůžkové péče celkem včetně lázní (KLP) se v roce 2013 oproti roku 2012 snížil celkově o 5,3 %, za období od roku 2007 to bylo snížení celkově o 14,9 %. Poměr počtu ošetřovacích dnů na 1 obyvatele, který byl u poskytovatelů zdravotnických služeb uplatňujících regulační poplatky za lůžkovou péči 2,58 v roce 2007, se snížil na 2,15 ošetřovacích dnů na 1 obyvatele v roce 2013. Podobně jako u výše uvedeného závěru u nemocnic je možno předpokládat, že dopad regulačních poplatků v roce 2008 u spotřeby zdravotnických služeb u poskytovatelů lůžkové péče vyjádřené počtem ošetřovacích dnů pouze mírně zrychlil trend minulých let a souvisí i s dalšími úspornými opatřeními ve zdravotnictví.

Počty ošetření na lékařské službě první pomoci (LSPP)

Se zavedením regulačního poplatku 90 Kč v roce 2008 poklesly počty ošetření na lékařské službě první pomoci (LSPP) pro dospělé o 41,1 % oproti roku 2007. Počty ošetření na LSPP pro děti a dorost poklesly ve stejném období o 25,0 %, počty ošetření na LSPP stomatologické o 36,7 %. Tento pokles byl bezesporu z velké části způsobem zavedením systému regulačních poplatků. Za celé posuzované období 2007 až 2013 zůstává toto podstatné snížení počtu ošetření v rámci LSPP zachováno. Počty ošetření na LSPP pro dospělé v roce 2013 byly o 43,4 % nižší než v roce 2007 a počty ošetření na LSPP pro děti a dorost o 23,1 % nižší. Výjimkou je LSPP stomatologická s nárůstem za celé období do roku 2013 na 108,4 % počtu roku 2007. Toto srovnávání se týká pouze celkových počtů ošetření na LSPP podle odevzdaných statistických výkazů a nezabývá se místní a časovou dostupností LSPP.

Bez dalšího komentáře dodáváme, že počet pacientů řešených zdravotnickou záchrannou službou na základě tísňové výzvy naopak vzrostl v období 2007 až 2013 ze 686 tisíc případů na 951 tisíc případů.

Počty ambulantních ošetření

Celkové počty ambulantních ošetření/vyšetření (bez stomatologie, bez LSPP) v roce 2008 poklesly o 17,0 % oproti roku 2007, zatímco v předešlých letech se tyto počty snižovaly pouze o 2 až 3 % ročně. Do roku 2013 došlo opět k růstu počtu ambulantních ošetření/vyšetření na celkový počet 116 596 tis., tj. 90,5 % roku 2007. Počty stomato-logických ambulantních ošetření bez LSPP se v období 2007–2013 pohybovaly v úrovni nad 19 miliónů ošetření ročně a snížily se celkově o 3,9 % oproti roku 2007. Počty návštěv ve stomatologických ambulancích se zavedením regulačních poplatků od roku 2008 nezaznamenaly výrazný pokles srovnatelný s poklesem návštěv u jiných ambulantních oborů. Důvodem může být i určitá již zažitá akceptace nutné spoluúčasti při návštěvě zubní ordinace, resp. dosažení určité stabilní hladiny potřeby stomatologické péče.

V tabulkové části jsou celkové počty ambulantních ošetření předkládány s určitým zjednodušením včetně preventivních vyšetření a včetně případných výkonů mimo zdravotní pojištění.

Recepty v zařízeních lékárenské péče

Počet receptů přijatých v zařízeních lékárenské péče v roce 2007 dosáhl cca 90 mil. kusů. V roce 2008 došlo ke snížení na necelých 69 mil. ks, což je cca 76,5 % roku 2007. V dalším roce následoval mírný růst až na 73,9 mil. ks, načež následoval pokles na 69 668 tis. ks receptů (2012) a 68 947 tis. ks (2013), což je srovnatelný počet s rokem 2008.

Z celkového počtu receptů za rok 2007 bylo k plné nebo částečné úhradě veřejným zdravotním pojištěním cca 81,1 mil. ks. Po poklesu těchto receptů na cca 59,4 mil. ks v roce 2008 došlo opět k mírnému vzestupu na 64,9 mil. ks v roce 2011. V letech 2012 a 2013 se dostavil pokles na 60,1 mil. resp. 59,1 mil. ks receptů s plnou nebo částečnou úhradou z veřejného zdravotního pojištění, což je zhruba o čtvrtinu nižší počet než v roce 2007.

Počet receptů celkem i počet receptů k tíži veřejného zdravotního pojištění v roce 2013 je téměř srovnatelný s počty v roce 2008 po zavedení regulačních poplatků. Jelikož celková spotřeba léků ve finančním vyjádření se mezi roky 2007 a 2013 zvýšila o 10,2 % a spotřeba léků vyjádřená definovanými denními dávkami (DDD/1000 obyvatel/den) o 12,3 % při současném snížení počtu balení léků o 22 % (vše dle SÚKL), dochází tedy k předepisování větších balení na recepty.

Regulační poplatky a ekonomika

Podle „Souhrnného hodnocení vývoje hospodaření veřejného zdravotního pojištění“, (MZ ČR a MF ČR) docházelo v období 2007–2013 k nárůstům celkové sumy úhrad veřejného zdravotního pojištění. Celkové náklady zdravotních pojišťoven na zdravotní péči se do roku 2013 zvýšily o 22,3 % a dosáhly 221 803 mil. Kč (předběžný údaj).

Podle zjištění ČSÚ přesáhlo v období 2008–2012 inkaso regulačních poplatků ve zdravotnictví každoročně 5 mld. Kč, konkrétně se částky pohybovaly v rozmezí od 5 254 mil. Kč do 5 780 mil. Kč. Výši inkasa regulačních poplatků za rok 2013 lze předpo-kládat zřejmě srovnatelnou s předcházejícími roky.

Je pravděpodobné, že v případě nezavedení regulačních poplatků by si udržení systému financování zdravotnictví vyžadovalo jiné dodatečné zdroje. Jako regulační zafungovaly poplatky jednoznačně u návštěv na pohotovosti a u počtu receptů na léčivé přípravky, u léků však bez dopadu na celkovou spotřebu léků. U ambulantních zdravotnických služeb a zdravotnických služeb u poskytovatelů lůžkové péče zřejmě jen zdůraznily trend postupného snižování z minulých let vyplývající i z jiných úsporných opatření. Kromě toho u poskytovatelů lůžkové péče nejde ani tak o regulační poplatek, ale spíše o příspěvek na pobyt.

Podstatný a prakticky vše říkající je níže uvedený graf. Po zavedení regulačních poplatků nastal jednorázový pokles, následující rok nárůst a v dalších letech stagnace nebo pokračující dlouhodobý mírný pokles.

Působí zde řada různých faktorů zdravotnických i finančních, ale je zřejmé, že vliv regulačních poplatků není již regulační, ale převážně působí jako doplňkový zdroj financí.

 Využití zdravotnických služeb 2007-2013 (zdroj ÚZIS ČR, 2007=100)

Počty ošetřovacích dnů
a ošetření (v tisících)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

abs.

abs.

2007=100

abs.

2008=100

abs.

2009=100

abs.

2010=100

abs.

2011=100

abs.

2012=100

2007=100

počet ošetř. dnů v nemocnicích

16 822

16 079

95,6

16 097

100,1

15 792

98,1

15 281

96,8

15 093

98,8

14 741

97,7

87,6

počet ošetř. dnů
ve spec. ústavech

6 969

6 747

96,8

6 648

98,5

6 760

101,7

6 801

100,6

6 695

98,4

6 584

98,3

94,5

počet ošetř. dnů v lázeňských
léčebnách (KLP)

2 819

2 675

94,9

2 816

105,3

2 811

99,8

2 606

92,7

2 130

81,7

1 322

62,1

46,9

celkem ošetř. dnů
u poskytovatelů lůžkových služeb

26 610

25 501

95,8

25 561

100,2

25 363

99,2

24 688

97,3

23 918

96,9

22 647

94,7

85,1

počet ošetření na LSPP
- dospělí

786

463

58,9

510

110,1

440

86,2

427

97,1

432

101,3

445

102,9

56,6

počet ošetření na LSPP
- děti, dorost

389

292

75,0

322

110,2

295

91,8

313

105,9

309

99,0

299

96,8

76,9

počet ošetření na LSPP
- stomatologie

188

119

63,3

146

123,1

163

111,5

190

116,6

201

106,0

203

101,1

108,4

počet ošetření na LSPP
celkem

1 363

874

64,1

978

111,9

898

91,8

929

103,5

943

101,5

948

100,5

69,5

počet ambulantních ošetření
(bez LSPP, bez stomatologie)

128 833

106 968

83,0

116 773

109,2

115 130

98,6

116 056

100,8

115 455

99,5

116 596

101,0

90,5

počet ambulantních ošetření
stomatologie (bez LSPP)

20 356

19 596

96,3

19 157

97,8

19 320

100,9

19 390

100,4

19 389

100,0

19 559

100,9

96,1

abs. - absolutní hodnota

LSPP - lékařská služba první pomoci

Zdroj: ÚZIS ČR

Počty receptů, náklady
na léčiva, úhrady léčiv

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

abs.

abs.

2007=100

abs.

2008=100

abs.

2009=100

abs.

2010=100

abs.

2011=100

abs.

2012=100

2007=100

počet receptů u poskytovatelů
lékárenské péče v tis. ks

90 002

68 841

76,5

72 946

106,0

73 464

100,7

73 896

100,6

69 668

94,3

68 947

99,0

76,6

z toho recepty k plné nebo
částečné úhradě zdrav.
pojištěním v tis. ks

81 105

59 423

73,3

63 060

106,1

64 173

101,8

64 907

101,1

60 079

92,6

59 134

98,4

72,9

úhrady zdrav. pojišťoven za
léčiva na recept v mil. Kč

33 568

32 748

97,6

36 666

112,0

34 251

93,4

34 134

99,7

36 017

105,5

34 633

96,2

103,2

průměrná úhrada zdrav.
pojišťoven na recept v Kč 1)

414

551

133,2

558

101,3

534

95,7

526

98,5

599

113,9

586

97,8

141,6

doplatky pacientů k receptům
celkem v mil. Kč

7 835

8 382

107,0

8 435

100,6

8 981

106,5

9 122

101,6

9 479

103,9

8 719

92,0

111,3

průměrný doplatek pacienta
na 1 recept v Kč 1)

87

122

140,1

116

95,1

122

105,2

123

100,8

136

110,6

126

92,6

144,7

volný prodej léčiv u poskyto-
vatelů lékárenské péče
celkem v mil. Kč

6 067

6 781

111,8

6 946

102,4

6 928

99,7

7 092

102,4

7 283

102,7

7 624

104,7

125,7

náklady na distribuovaná
léčiva celkem v mil. Kč

50 113

52 798

105,4

58 307

110,4

59 037

101,3

58 738

99,5

58 721

100,0

55 213

94,0

110,2

abs. - absolutní hodnota

1) Úhrady zdravotních pojišťoven jsou v přepočtu k receptům plně nebo částečně hrazeným zdravotním pojištěním, doplatky pacientů jsou ve vztahu k celkovému počtu receptů, tedy včetně receptů plně hrazených pacientem, roky 2008 až 2013 včetně regulačních poplatků k receptům.

Zdroj: MZ ČR (úhrady zdrav. pojišťoven), SÚKL (náklady na distribuovaná léčiva v cenách výrobce), ostatní + výpočty ÚZIS ČR.

 

Informace prezentované v jiných formátech

Na tomto webu jsou elektronické dokumenty dostupné v jiné než textové či hypertextové podobě. Odkazy vedoucí na tyto dokumenty jsou v textu vyznačeny příslušnou ikonou upozorňující na jiný obsah cílového odkazu. Dokumenty se vyskytují v těchto formátech:

Stáhnout Adobe Reader

K prohlížení elektronických dokumentů ve formátu PDF je nutné mít nainstalovaný ve vlastním počítači prohlížeč Adobe Reader, verze 8.0 a vyšší. Při používání starších prohlížečů nezaručujeme plnou funkčnost elektronických dokumentů. Nainstalujte si proto, prosím, potřebný prohlížeč. Novější verze si můžete stáhnout na této internetové adrese. Při prohlížení elektronických dokumentů Vám doporučujeme si vybraný soubor na svůj disk nejdříve stáhnout a potom teprve prohlížet. Pouze tituly o velikosti do 0.5 MB jsou vhodné k prohlédnutí přímo na našich stránkách. Z tohoto důvodů je u všech zveřejněných elektronických dokumentů uvedena jejich velikost v MB.

K zobrazení dokumentů s koncovkami DOC, XLS, PPT potřebujete mít nainstalovaný produkt Microsoft Office. Pokud jej však nevlastníte, stáhněte si k těmto produktům řady Office volně dostupné prohlížeče.

Stáhnout program na dekomprimaci ZIP

Některé dokumenty mohou být z důvodu velikosti komprimovány ve formátu ZIP. Na internetu je velké množství programů, které dokážou tento formát dekomprimovat.

Dokumenty ve formátu RTF

RTF dokáže zobrazit a editovat většina běžně používaných textových editorů.