Rychlé informaceAktuální informace2014

Údaje o detoxifikačních jednotkách a pacientech podstupujících detoxifikaci od návykových látek v roce 2013

Autor: 
Číslo:
 18/14
Region:
 Česká republika
Rok:
 2014
 (0.7 MB)
Souhrn:

V roce 2013 provozovalo oddělení pro detoxifikaci od návykových látek (detoxifikační jednotky) 16 lůžko­vých zařízení, která měla vyčleněno 153 lůžek pro detoxifikaci. Dalších 17 zařízení lůžka pro detoxifikaci nevyčleňovala z celkového lůžkového fondu oddělení. Detoxifikaci od návykových látek podstoupilo celkem 9 361 pacientů s průměrnou délkou léčby 12,9 dnů.

Úvod

Jedním ze základních znaků závislosti je přítomnost odvykacího stavu při vysazení návykové látky. Proces zvládání tohoto stavu se nazývá detoxifikace (Kalina et al. 2003).

Detoxifikace je léčebná metoda, jejímž smyslem je zastavit užívání drogy u závislé osoby a minimalizovat symptomy odvykacího syndromu a riziko poškození. Vhodné zařízení, ve kterém se tato procedura provádí, je obvykle nazýváno detoxifikačním centrem či jednotkou. Tradiční detoxifikace se provádí v psychiatrických léčebnách nebo na psychiatrických a dalších odděleních nemocnic. Klient je přijat ještě intoxikovaný nebo již s odvykacími příznaky. Pokud se používá medikace, předepisuje se obvykle látka, jež má zkříženou toleranci a zkříženou závislost k látce, kterou užívá pacient (např. metadon nebo buprenorfin u závislosti na heroinu). Dávkování počítá s ulehčením odvykacích příznaků bez způsobení intoxikace a postupně se snižuje. Pobyt na detoxifikační jednotce se ukončí až několik dní poté, co odvykací příznaky bezpečně odezní a léky jsou vysazeny, jinak je vysoké riziko relapsu a pokud si propuštěný klient vezme dávku drogy, na niž byl předtím nastavený, může dojít k vážným až smrtelným komplikacím z předávkování. Důležitým doprovodem detoxifikace je psychoterapie, zejména individuální, zaměřená na podporu a motivaci k další péči. V současnosti narůstá trend uskutečňovat detoxifikaci v neformálním prostředí, včetně klientova vlastního domova. Detoxifikace uskutečňovaná v domácí péči zahrnuje návštěvy lékařského personálu a rodině nebo přátelům je poskytována neformální podpora (Kalina et al. 2001).

Detoxifikace v lůžkových zdravotnických zařízeních trvá zpravidla od několika dní do cca 14 dnů. Délka je závislá na typu užívané látky, zdravotním stavu klienta a dalších faktorech.

První ucelené informace o detoxifikačních jednotkách byly získány na přelomu srpna a září 2010 během průzkumu pro potřeby Národního monitorovacího střediska pro drogy a drogové závislosti. Bylo zjištěno, že se tyto jednotky nacházejí většinou v psychiatric­kých léčebnách (PL) a ve velkých krajských či fakultních nemocnicích. V dalších lůžkových zařízeních, kde nemají vyčleněnu detoxifikační jednotku, provádějí detoxifikaci na standardních odděleních psychiatrie nebo AT[1] odděleních a lůžka pro detoxifikaci nevyčleňují z celkového lůžkového fondu oddělení. Při tomto průzkumu byly detoxifikační jednotky zjištěny ve 14 zdravotnických zařízeních, která měla vyčleněno 116 lůžek speciálně pro detoxifikaci AT pacientů (Mravčík et al. 2010).

Na základě výsledků tohoto průzkumu byla k ročnímu sběru údajů o lůžkovém fondu zdravotnického zařízení k 31. 12. 2010 přidána doplňková tabulka „Detoxifikace od psychoaktivních látek na odděleních nemocnic a v psychiatrických léčebnách“. Tuto tabulku dostaly k vyplnění všechny nemocnice akutní péče (vč. fakultních) a psychiatrické léčebny. Byl sledován pouze počet pacientů a počet ošetřovacích dnů podle jednotlivých návykových látek uvedených v MKN-10 a počet vyčleněných lůžek k detoxifikaci.

V roce 2011 byla tato tabulka rozšířena a pacienti byli sledováni také podle pohlaví a věkových skupin 0–19 let a 20 let a více. Od tohoto roku je tak získáván stav vyčleněných lůžek na detoxifikačních jednotkách k 31. 12. daného roku, počet pacientů, kteří podstoupili detoxifikaci během roku, a to jak na těchto jednotkách, tak i na dalších odděleních lůžkových zařízení, která neměla vyčleněna lůžka speciálně pro detoxifikaci AT pacientů. Dále pak počet dnů, které tito pacienti strávili v lůžkových zařízeních pro detoxifikaci od návykových látek.

Síť detoxifikačních jednotek a lůžkových zařízení poskytujících péči pacientům podstupujícím detoxifikaci od návykových látek

Celkem byla detoxifikace v roce 2013 prováděna ve 33 lůžkových zařízeních (tj. o 2 zařízení více než v roce 2012). Jediným krajem, kde neposkytovali detoxifikaci AT pacientům, byl Karlovarský kraj (tabulka 1).

Vyčleněná lůžka k detoxifikaci od návykových látek byla v roce 2013 vykázána v 16 lůžkových zařízeních, a to ve 3 fakultních nemocnicích, ve 4 nemocnicích akutní péče a v 9 psychiatrických léčebnách. Nejvíce detoxifikačních jednotek bylo v Praze (3), po 2 jednotkách měl Kraj Vysočina a Jihomoravský kraj. Detoxifikační jednotku s vyčleněnými lůžky neměli v Karlovarském a Pardubickém kraji.

V dalších 17 lůžkových zařízeních hospitalizovali pacienty podstupující detoxifikaci, i když neměli vyčleněná lůžka speciálně pro tento typ léčby. Jednalo se převážně o nemocnice akutní péče (10 zařízení), dále o fakultní nemocnice v Ostravě a Olomouci, Psychiatrické léčebny Petrohrad, Lnáře, Bílá voda, Šternberk a Dětskou psychiatrickou léčebnu v Opařanech. Detoxifikace v těchto zařízeních probíhala na standardních lůžkách různých oddělení těchto lůžkových zařízení. Většinou se jednalo o oddělení psychiatrie, dětské psychiatrie nebo oddělení pro léčbu AT pacientů.

Tabulka 1: Síť lůžkových zařízení poskytujících detoxifikaci AT pacientů a počet vyčleněných lůžek na detoxifikačních jednotkách v roce 2013

Kraj

Počet zařízení s vyčleněnými lůžky

Počet zařízení s nevyčleněnými lůžky

Počet
zařízení
celkem

fakultní
nemocnice

nemocnice
(akutní péče)

psychiatrické
léčebny

celkem

fakultní
nemocnice

nemocnice
(akutní
 péče)

psychiatrické
léčebny

celkem

počet
zařízení

počet
lůžek

počet
zařízení

počet
lůžek

počet
zařízení

počet
lůžek

počet
zařízení

počet
lůžek

 Hl. m. Praha

1

9

1

14

1

19

3

42

-

1

-

1

4

 Středočeský

-

-

-

-

1

9

1

9

-

-

-

-

1

 Jihočeský

-

-

-

-

1

13

1

13

-

-

2

2

3

 Plzeňský

1

6

-

-

-

-

1

6

-

1

-

1

2

 Karlovarský

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 Ústecký

-

-

1

5

-

-

1

5

-

1

1

2

3

 Liberecký

-

-

1

5

-

-

1

5

-

-

-

-

1

 Královéhradecký

-

-

-

-

1

6

1

6

-

1

-

1

2

 Pardubický

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

2

2

 Vysočina

-

-

-

-

2

19

2

19

-

-

-

-

2

 Jihomoravský

1

14

-

-

1

10

2

24

-

2

-

2

4

 Olomoucký

-

-

1

15

-

-

1

15

1

-

2

3

4

 Zlínský

-

-

-

-

1

4

1

4

-

-

-

-

1

 Moravskoslezský

-

-

-

-

1

5

1

5

1

2

-

3

4

 Celkem

3

29

4

39

9

85

16

153

2

10

5

17

33

Od roku 2010 se počet zařízení s vyčleněnými lůžky pro detoxifikaci příliš neměnil a pohyboval se mezi 16–17 zařízeními. Celkový počet lůžek v zařízeních, která mají vyčleněna lůžka, se v letech 2011–2013 pohyboval mezi 150 a 155 lůžky.

Počet zařízení, která nemají vyčleněna lůžka pro detoxifikaci AT pacientů, po celé období rostl, a to ze 12 zařízení v letech 2010 a 2011 na 17 zařízení v roce 2013.

Vývoj počtu zařízení a počtu lůžek v letech 2010–2013

Počet vyčleněných lůžek na detoxifikačních jednotkách

V 16 detoxifikačních jednotkách bylo vyčleněno celkem 153 lůžek k detoxifikaci AT pacientů. Nejvíce lůžek bylo na detoxifikačních jednotkách v Praze, a to celkem 42 lůžek, 24 lůžek měla vyčleněna zařízení v Jihomoravském kraji a 19 zařízení v Kraji Vysočina (tabulka 1). Vývoj celkového počtu lůžek určených k detoxifikaci AT pacientů zobrazuje graf 1.

Síť detoxifikačních jednotek a lůžkových zařízení poskytujících detoxifikaci od návykových látek na nevyčleněných lůžkách zobrazuje následující mapa.

Síť detoxifikačních jednotek a lůžkových zařízení poskytujících detoxifikaci

Počet pacientů hospitalizovaných na detoxifikačních jednotkách a průměrná ošetřovací doba

Pro detoxifikaci od návykových látek bylo v roce 2013 hospitalizováno celkem 9 361 pacientů. Více než 70 % těchto pacientů bylo vykázáno na detoxifikačních jednotkách s vyčleněnými lůžky, zbytek byl hospitalizován v zařízeních s nevyčleněnými lůžky. Více než čtvrtina (27 %) pacientů byla detoxifikována v zařízeních na území Prahy, více než desetina v Jihočeském, Jihomoravském, Olomouckém a Moravskoslezském kraji (tabulka 2). Průměrná ošetřovací doba všech detoxifikovaných pacientů byla 12,9 dne, v zařízeních s vyčleněnými lůžky byla ošetřovací doba o 2 dny kratší než v zařízeních bez těchto lůžek (tabulka 6).

Více než polovina (53 %) pacientů, a to 4 927 pacientů, byla hospitalizována kvůli detoxifikaci od alkoholu, více než 65 % z nich na detoxifikačních jednotkách. Průměrná ošetřovací doba u pacientů detoxifikovaných od alkoholu byla 16,8 dne; na detoxifikačních jednotkách byla 15,7 dne, v zařízeních s nevyčleněnými lůžky byla ošetřovací doba v průměru o 1,3 dne kratší.

V roce 2013 bylo hospitalizováno 4 434 pacientů detoxifikovaných od nealkoholových drog s vyšším podílem hospitalizovaných na detoxifikačních jednotkách (76 %). Celkem 2 008 pacientů (45 %) bylo hospitalizováno z důvodu detoxifikace od kombinace dvou a více látek, téměř třetina (1 349 pacientů) od jiných stimulancií[2] a více než 8 % (367 pacientů) od opiátů/opioidů (tabulka 2). Z těchto tří nejčetnějších skupin látek měla nejdelší průměrnou délku hospitalizace pro detoxifikaci od kombinace dvou a více látek, a to téměř 11 dnů, u jiných stimulancií to bylo 8 dnů a u opiátů/opioidů 7 dnů. Hospitalizace pro detoxifikaci od ostatních nealkoholových drog[3] tvořily 16 % (710 pacientů) s průměrnou ošetřovací dobou 11,3 dne (tabulka 6).

Více než dvě třetiny (66 %) z celkového počtu detoxifikovaných pacientů představovali muži, u alkoholu byl jejich podíl nepatrně vyšší (68 %) než u nealkoholových drog (64 %). Muži měli o 0,5 dne delší průměrnou ošetřovací dobu než ženy (tabulka 3 a 7).

Detoxifikaci od návykových látek v roce 2013 prodělalo 566 dětí a mladistvých ve věku
0–19 let, tj. více než 6 % z celkového počtu detoxifikovaných pacientů, podíl chlapců a dívek byl téměř stejný. Téměř pětina (94 dětí a mladistvých) prodělala detoxifikaci od alkoholu, 40 % (227) od jiných stimulancií, 19 % (109) od kombinace více látek a 18 % (100) od kanabinoidů. Téměř polovina těchto pacientů byla hospitalizována v zařízeních na území Prahy, což je dáno existencí jediného detoxifikačního zařízení určeného výhradně dětem a mladistvým, a to Dětského a dorostového detoxifikačního centra v Nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze (tabulka 4).

Vývoj počtu pacientů detoxifikovaných od návykových látek podle jednotlivých látek v letech 2010–2013 prezentuje graf 2. Nárůst počtu pacientů lze z větší části vysvětlit růstem počtu zařízení, která poskytující detoxifikaci AT pacientům.

Vývoj počtu pacientů detoxifikovaných
od návykových látek v letech 2010–2013

V letech 2010–2013 se téměř neměnil podíl pacientů detoxifikovaných od alkoholu (cca 53 % z celkového počtu pacientů). Poměrně významně se snížil počet pacientů detoxifikovaných od opiátů/opioidů, a to z téměř 10 % v roce 2010 na 4 % v roce 2013, naopak rostl podíl pacientů detoxifikovaných od kombinace více látek[4] (z 18 % v roce 2010 na téměř 22 % v roce 2013). Podíl pacientů detoxifikovaných od stimulancií zůstává od roku 2011 stejný (14 %). Měnící se strukturu detoxifikovaných pacientů v letech 2010–2013 ukazuje graf 3.

Struktura detoxifikovaných pacientů podle jednotlivých návykových látek v letech

Počet pacientů hospitalizovaných na jednotlivých detoxifikačních jednotkách podle návykových látek zobrazuje následující mapa.

Počet pacientů hospitalizovaných na jednotlivých detoxifikačních jednotkách

Závěr

Celkem byla detoxifikace v roce 2013 poskytována ve 33 lůžkových zařízeních, z toho v 5 fakultních nemocnicích, 14 nemocnicích akutní péče a 14 psychiatrických léčebnách. Jediným krajem, kde neposkytovali detoxifikaci AT pacientům, byl, stejně jako v minulém roce, Karlovarský kraj.

Vyčleněná lůžka k detoxifikaci od návykových látek byla vykázána v 16 lůžkových zařízeních, a to v celkovém počtu 153 lůžek. Nejvíce detoxifikačních jednotek bylo v Praze, Kraji Vysočina a Jihomoravském kraji. Detoxifikační jednotku s vyčleněnými lůžky neměli v Karlovarském a Pardubickém kraji.

V dalších 17 lůžkových zařízeních hospitalizovali pacienty podstupující detoxifikaci, i když neměli vyčleněná lůžka speciálně pro tento typ léčby.

Největší podíl, ať už na vyčleněných či nevyčleněných detoxifikačních lůžkách, měli pacienti hospitalizovaní pro detoxifikaci od alkoholu (53 %), kombinaci více látek (22 %), jiných stimulancií (14 %) a opiátů/opioidů (4 %). Více než dvě třetiny z celkového počtu detoxifikovaných pacientů představovali muži, více než 6 % děti a mladiství ve věku 0–19 let.

ODKAZY

Kalina, K. et al. (2001) Mezioborový glosář pojmů z oblasti drog a drogových závislostí. Praha: Úřad vlády České republiky.

Kalina, K. et al. (2003) Drogy a drogové závislosti. Mezioborový přístup. Praha: Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky.

Mravčík, V., Pešek, R., Horáková, M., Nečas, V., Škařupová, K., Šťastná, L., Škrdlantová, E., Kiššová, L., Běláčková, V., Fidesová, H., Nechanská, B., Vopravil, J., Kalina, K., Gabrhelík, R., Zábranský, T. (2010) Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2009. Praha: Úřad vlády České republiky.

Tabulka 2: Počet detoxifikovaných pacientů podle návykových látek v roce 2013

Kraj sídla
zařízení

Počet
ZZ

Počet pacientů detoxifikovaných od

Cel-
kem

 alkoholu

 opiátů/opioidů

 kanabinoidů

 sedativ nebo
 hypnotik

 kokainu

 jiných stimulancií

 halucinogenů

 tabáku

 prchavých
 rozpustidel

 jiných
 psychoakt. látek

 kombinace dvou
 a více látek

 nealkoholových
 drog celkem

 

vyčleněná lůžka

 Hl. m. Praha

3

1 091

48

81

67

-

367

1

2

2

-

793

1 361

2 452

 Středočeský

1

37

10

-

5

-

22

-

-

-

-

67

104

141

 Jihočeský

1

307

144

16

25

-

241

-

-

3

-

166

595

902

 Plzeňský

1

67

4

2

9

1

23

-

-

-

1

52

92

159

 Karlovarský

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 Ústecký

1

101

40

8

4

-

116

1

-

2

-

52

223

324

 Liberecký

1

31

3

-

-

1

-

-

-

-

8

7

19

50

 Královéhradecký

1

103

4

4

3

-

30

-

-

-

-

50

91

194

 Pardubický

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 Vysočina

2

224

17

17

12

3

20

-

-

-

-

101

170

394

 Jihomoravský

2

720

27

33

57

2

139

1

8

-

38

104

409

1 129

 Olomoucký

1

169

2

8

8

-

37

-

-

2

-

14

71

240

 Zlínský

1

75

3

1

3

-

13

-

-

-

-

44

64

139

 Moravskoslezský

1

282

16

65

15

-

64

-

-

-

-

18

178

460

 ČR celkem

16

3 207

318

235

208

7

1 072

3

10

9

47

1 468

3 377

6 584

 

nevyčleněná lůžka

 Hl. m. Praha

1  

50

2

3

9

-

2

-

-

-

-

9

25

75

 Středočeský

-  

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 Jihočeský

2  

122

4

3

8

-

9

-

-

1

-

52

77

199

 Plzeňský

1  

118

-

2

3

-

16

-

-

-

-

8

29

147

 Karlovarský

-  

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 Ústecký

2  

132

-

6

2

-

32

-

-

-

-

54

94

226

 Liberecký

-  

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 Královéhradecký

1  

59

2

2

2

-

-

-

-

-

1

7

14

73

 Pardubický

2  

278

2

1

11

-

16

1

-

-

5

22

58

336

 Vysočina

-  

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 Jihomoravský

2  

118

1

-

15

-

3

-

-

-

3

16

38

156

 Olomoucký

3  

536

14

19

21

-

144

-

-

3

-

305

506

1 042

 Zlínský

-  

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 Moravskoslezský

3  

307

24

6

51

-

55

-

-

4

9

67

216

523

 ČR celkem

17  

1 720

49

42

122

-

277

1

-

8

18

540

1 057

2 777

 

celkem

 Hl. m. Praha

4  

1 141

50

84

76

-

369

1

2

2

-

802

1 386

2 527

 Středočeský

1  

37

10

-

5

-

22

-

-

-

-

67

104

141

 Jihočeský

3  

429

148

19

33

-

250

-

-

4

-

218

672

1 101

 Plzeňský

2  

185

4

4

12

1

39

-

-

-

1

60

121

306

 Karlovarský

-  

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 Ústecký

3  

233

40

14

6

-

148

1

-

2

-

106

317

550

 Liberecký

1  

31

3

-

-

1

-

-

-

-

8

7

19

50

 Královéhradecký

2  

162

6

6

5

-

30

-

-

-

1

57

105

267

 Pardubický

2  

278

2

1

11

-

16

1

-

-

5

22

58

336

 Vysočina

2  

224

17

17

12

3

20

-

-

-

-

101

170

394

 Jihomoravský

4  

838

28

33

72

2

142

1

8

-

41

120

447

1 285

 Olomoucký

4  

705

16

27

29

-

181

-

-

5

-

319

577

1 282

 Zlínský

1  

75

3

1

3

-

13

-

-

-

-

44

64

139

 Moravskoslezský

4  

589

40

71

66

-

119

-

-

4

9

85

394

983

 ČR celkem

33  

4 927

367

277

330

7

1 349

4

10

17

65

2 008

4 434

9 361

Tabulka 3: Počet detoxifikovaných pacientů podle pohlaví a návykových látek v roce 2013

Kraj sídla
zařízení

Počet pacientů detoxifikovaných od

Cel-
kem

 alkoholu

 opiátů/opioidů

 kanabinoidů

 sedativ nebo
 hypnotik

 kokainu

 jiných stimulancií

 halucinogenů

 tabáku

 prchavých
 rozpustidel

 jiných
 psychoakt. látek

 kombinace dvou
 a více látek

 nealkoholových
 drog celkem

 

muži

 Hl. m. Praha

648

27

68

23

-

161

1

-

2

-

531

813

1 461

 Středočeský

30

5

-

1

-

12

-

-

-

-

47

65

95

 Jihočeský

321

113

15

14

-

191

-

-

3

-

123

459

780

 Plzeňský

112

4

4

3

-

26

-

-

-

-

38

75

187

 Karlovarský

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 Ústecký

176

28

12

4

-

103

-

-

2

-

80

229

405

 Liberecký

15

3

-

-

1

-

-

-

-

5

6

15

30

 Královéhradecký

100

6

6

1

-

19

-

-

-

-

36

68

168

 Pardubický

198

2

1

6

-

8

1

-

-

5

16

39

237

 Vysočina

157

12

14

4

1

12

-

-

-

-

76

119

276

 Jihomoravský

602

15

29

17

1

98

1

5

-

20

71

257

859

 Olomoucký

495

14

20

14

-

127

-

-

4

-

228

407

902

 Zlínský

54

3

1

-

-

11

-

-

-

-

36

51

105

 Moravskoslezský

441

32

58

36

-

72

-

-

3

4

42

247

688

 ČR celkem

3 349

264

228

123

3

840

3

5

14

34

1 330

2 844

6 193

 

ženy

 Hl. m. Praha

493

23

16

53

-

208

-

2

-

-

271

573

1 066

 Středočeský

7

5

-

4

-

10

-

-

-

-

20

39

46

 Jihočeský

108

35

4

19

-

59

-

-

1

-

95

213

321

 Plzeňský

73

-

-

9

1

13

-

-

-

1

22

46

119

 Karlovarský

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 Ústecký

57

12

2

2

-

45

1

-

-

-

26

88

145

 Liberecký

16

-

-

-

-

-

-

-

-

3

1

4

20

 Královéhradecký

62

-

-

4

-

11

-

-

-

1

21

37

99

 Pardubický

80

-

-

5

-

8

-

-

-

-

6

19

99

 Vysočina

67

5

3

8

2

8

-

-

-

-

25

51

118

 Jihomoravský

236

13

4

55

1

44

-

3

-

21

49

190

426

 Olomoucký

210

2

7

15

-

54

-

-

1

-

91

170

380

 Zlínský

21

-

-

3

-

2

-

-

-

-

8

13

34

 Moravskoslezský

148

8

13

30

-

47

-

-

1

5

43

147

295

 ČR celkem

1 578

103

49

207

4

509

1

5

3

31

678

1 590

3 168

Tabulka 4: Počet detoxifikovaných pacientů ve věku 0–19 let podle pohlaví a návykových látek v roce 2013

Kraj sídla
zařízení

Počet pacientů detoxifikovaných od

Cel-
kem

 alkoholu

 opiátů/opioidů

 kanabinoidů

 sedativ nebo
 hypnotik

 kokainu

 jiných stimulancií

 halucinogenů

 tabáku

 prchavých
 rozpustidel

 jiných
 psychoakt. látek

 kombinace dvou
 a více látek

 nealkoholových
 drog celkem

 

chlapci

 Hl. m. Praha

17

-

44

-

-

37

-

-

2

-

20

103

120

 Středočeský

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

1

2

2

 Jihočeský

-

-

2

-

-

3

-

-

-

-

3

8

8

 Plzeňský

2

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

1

3

 Karlovarský

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 Ústecký

2

-

-

-

-

3

-

-

-

-

6

9

11

 Liberecký

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

2

 Královéhradecký

-

-

1

-

-

1

-

-

-

-

4

6

6

 Pardubický

3

-

-

-

-

1

-

-

-

-

1

2

5

 Vysočina

2

2

4

-

-

3

-

-

-

-

4

13

15

 Jihomoravský

1

-

13

-

-

7

-

-

-

2

3

25

26

 Olomoucký

2

-

3

-

-

6

-

-

-

-

14

23

25

 Zlínský

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 Moravskoslezský

30

5

10

8

-

18

-

-

1

-

1

43

73

 ČR celkem

60

7

77

8

-

81

-

-

3

2

58

236

296

 

dívky

 Hl. m. Praha

9

-

14

-

-

110

-

2

-

-

29

155

164

 Středočeský

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

1

2

2

 Jihočeský

-

-

-

-

-

2

-

-

-

-

1

3

3

 Plzeňský

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

1

2

2

 Karlovarský

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 Ústecký

-

-

1

-

-

7

-

-

-

-

1

9

9

 Liberecký

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

 Královéhradecký

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

3

4

 Pardubický

3

-

-

-

-

2

-

-

-

-

-

2

5

 Vysočina

1

1

2

-

-

5

-

-

-

-

-

8

9

 Jihomoravský

4

2

2

-

-

7

-

-

-

7

4

22

26

 Olomoucký

-

-

1

-

-

3

-

-

-

-

5

9

9

 Zlínský

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 Moravskoslezský

15

-

3

3

-

8

-

-

-

1

6

21

36

 ČR celkem

34

3

23

3

-

146

-

2

-

8

51

236

270

 

celkem

 Hl. m. Praha

26

-

58

-

-

147

-

2

2

-

49

258

284

 Středočeský

-

-

-

-

-

2

-

-

-

-

2

4

4

 Jihočeský

-

-

2

-

-

5

-

-

-

-

4

11

11

 Plzeňský

2

-

-

-

-

2

-

-

-

-

1

3

5

 Karlovarský

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 Ústecký

2

-

1

-

-

10

-

-

-

-

7

18

20

 Liberecký

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

3

 Královéhradecký

1

-

1

-

-

1

-

-

-

-

7

9

10

 Pardubický

6

-

-

-

-

3

-

-

-

-

1

4

10

 Vysočina

3

3

6

-

-

8

-

-

-

-

4

21

24

 Jihomoravský

5

2

15

-

-

14

-

-

-

9

7

47

52

 Olomoucký

2

-

4

-

-

9

-

-

-

-

19

32

34

 Zlínský

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 Moravskoslezský

45

5

13

11

-

26

-

-

1

1

7

64

109

 ČR celkem

94

10

100

11

-

227

-

2

3

10

109

472

566

Tabulka 5: Průměrná ošetřovací doba podle návykových látek v roce 2013

Kraj sídla
zařízení

Počet
ZZ

Průměrná ošetřovací doba pacientů detoxifikovaných od

Cel-
kem

 alkoholu

 opiátů/opioidů

 kanabinoidů

 sedativ nebo
 hypnotik

 kokainu

 jiných stimulancií

 halucinogenů

 tabáku

 prchavých
 rozpustidel

 jiných
 psychoakt. látek

 kombinace dvou
 a více látek

 nealkoholových
 drog celkem

 

vyčleněná lůžka

 Hl. m. Praha

3

7,5

6,8

8,6

9,0

-

6,6

4,0

5,0

11,0

-

6,5

6,8

7,1

 Středočeský

1

13,5

15,0

-

14,4

-

11,9

-

-

-

-

15,5

14,6

14,3

 Jihočeský

1

5,6

5,6

7,6

6,9

-

6,0

-

-

7,0

-

5,7

5,9

5,8

 Plzeňský

1

9,9

14,3

10,5

11,3

8,0

11,6

-

-

-

9,0

11,8

11,7

10,9

 Karlovarský

-

-

-

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

-

-

-

 Ústecký

1

3,8

3,0

2,3

3,0

-

2,9

3,0

-

6,5

-

3,8

3,2

3,4

 Liberecký

1

7,2

7,3

-

-

23,0

-

-

-

-

8,3

12,3

10,4

8,4

 Královéhradecký

1

6,9

6,0

7,3

2,7

-

6,1

-

-

-

-

7,8

7,0

6,9

 Pardubický

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 Vysočina

2

9,4

6,9

5,3

13,8

5,7

4,7

-

-

-

-

14,0

11,2

10,2

 Jihomoravský

2

45,0

7,0

13,7

26,9

2,5

12,6

6,0

17,3

-

7,7

26,3

17,4

35,0

 Olomoucký

1

21,7

-

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

22,9

18,7

20,8

 Zlínský

1

5,6

11,0

8,0

14,0

-

8,1

-

-

-

-

11,1

10,5

7,9

 Moravskoslezský

1

2,6

10,0

7,1

10,7

-

7,9

-

-

-

-

7,0

7,9

4,7

 ČR celkem

16

16,1

6,4

8,7

14,7

7,6

7,4

4,3

14,8

12,0

7,8

9,2

8,7

12,3

 

nevyčleněná lůžka

 Hl. m. Praha

1

12,4

23,5

14,0

12,0

-

7,0

-

-

-

-

11,0

12,4

12,4

 Středočeský

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 Jihočeský

2

49,7

21,0

44,7

32,0

-

32,1

-

-

1,0

-

50,1

43,8

47,4

 Plzeňský

1

5,1

-

5,5

10,0

-

7,9

-

-

-

-

11,4

8,9

5,9

 Karlovarský

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 Ústecký

2

11,7

-

14,2

10,5

-

8,5

-

-

-

-

9,0

9,2

10,7

 Liberecký

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 Královéhradecký

1

11,5

8,5

21,5

14,0

-

-

-

-

-

25,0

17,9

17,0

12,6

 Pardubický

2

10,1

12,0

1,0

13,8

-

9,3

1,0

-

-

9,8

8,6

9,7

10,1

 Vysočina

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 Jihomoravský

2

17,1

6,0

-

24,9

-

4,3

-

-

-

3,0

17,6

18,0

17,3

 Olomoucký

3

16,8

15,9

10,6

21,5

-

12,4

-

-

6,3

-

13,4

13,4

15,1

 Zlínský

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 Moravskoslezský

3

7,1

5,5

2,3

3,2

-

7,5

-

-

3,5

1,0

6,7

5,5

6,5

 ČR celkem

17

14,8

10,9

12,7

13,0

-

11,1

1,0

-

4,3

5,1

15,6

13,5

14,3

 

celkem

 Hl. m. Praha

4

7,8

7,5

8,8

9,3

-

6,6

4,0

5,0

11,0

-

6,5

6,9

7,3

 Středočeský

1

13,5

15,0

-

14,4

-

11,9

-

-

-

-

15,5

14,6

14,3

 Jihočeský

3

18,2

6,0

13,4

13,0

-

6,9

-

-

5,5

-

16,3

10,2

13,3

 Plzeňský

2

6,9

14,3

8,0

11,0

8,0

10,1

-

-

-

9,0

11,7

11,0

8,5

 Karlovarský

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 Ústecký

3

8,3

3,0

7,4

5,5

-

4,1

3,0

-

6,5

-

6,5

4,9

6,4

 Liberecký

1

7,2

7,3

-

-

23,0

-

-

-

-

8,3

12,3

10,4

8,4

 Královéhradecký

2

8,6

6,8

12,0

7,2

-

6,1

-

-

-

25,0

9,0

8,3

8,5

 Pardubický

2

10,1

12,0

1,0

13,8

-

9,3

1,0

-

-

9,8

8,6

9,7

10,1

 Vysočina

2

9,4

6,9

5,3

13,8

5,7

4,7

-

-

-

-

14,0

11,2

10,2

 Jihomoravský

4

41,1

6,9

13,7

26,5

2,5

12,4

6,0

17,3

-

7,3

25,1

17,4

32,9

 Olomoucký

4

18,0

16,6

13,1

22,4

-

13,0

-

-

14,2

-

13,8

14,0

16,2

 Zlínský

1

5,6

11,0

8,0

14,0

-

8,1

-

-

-

-

11,1

10,5

7,9

 Moravskoslezský

4

4,9

7,3

6,7

4,9

-

7,7

-

-

3,5

1,0

6,8

6,6

5,6

 ČR celkem

33

15,7

7,0

9,3

14,1

7,6

8,2

3,5

14,8

8,4

7,1

10,9

9,8

12,9

Tabulka 6: Průměrná ošetřovací doba podle pohlaví a návykových látek v roce 2013

Kraj sídla
zařízení

Průměrná ošetřovací doba pacientů detoxifikovaných od

Cel-
kem

 alkoholu

 opiátů/opioidů

 kanabinoidů

 sedativ nebo
 hypnotik

 kokainu

 jiných stimulancií

 halucinogenů

 tabáku

 prchavých
 rozpustidel

 jiných
 psychoakt. látek

 kombinace dvou
 a více látek

 nealkoholových
 drog celkem

 

muži

 Hl. m. Praha

7,7

7,9

9,0

9,0

-

6,2

4,0

-

11,0

-

6,4

6,7

7,1

 Středočeský

14,0

13,6

-

20,0

-

12,5

-

-

-

-

15,1

14,6

14,4

 Jihočeský

18,2

5,1

13,7

10,9

-

6,0

-

-

5,0

-

19,8

9,9

13,3

 Plzeňský

7,6

14,3

8,0

7,0

-

9,5

-

-

-

-

12,1

10,9

8,9

 Karlovarský

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 Ústecký

8,9

3,3

8,3

6,3

-

4,4

-

-

6,5

-

6,1

5,1

6,8

 Liberecký

7,9

7,3

-

-

23,0

-

-

-

-

9,2

13,0

11,3

9,6

 Královéhradecký

7,9

6,8

12,0

5,0

-

5,0

-

-

-

-

8,6

7,7

7,8

 Pardubický

9,8

12,0

1,0

11,8

-

11,9

1,0

-

-

9,8

8,4

9,6

9,7

 Vysočina

9,1

6,9

4,9

17,0

6,0

4,3

-

-

-

-

14,0

11,3

10,0

 Jihomoravský

41,5

8,3

14,2

25,0

4,0

14,4

6,0

16,6

-

8,0

22,5

16,4

34,0

 Olomoucký

17,4

17,1

13,6

22,1

-

12,7

-

-

13,5

-

12,8

13,3

15,5

 Zlínský

5,1

11,0

8,0

-

-

7,0

-

-

-

-

8,9

8,6

6,8

 Moravskoslezský

4,6

7,4

6,8

5,8

-

8,3

-

-

4,0

1,0

7,0

7,1

5,5

 ČR celkem

16,1

6,9

9,5

12,3

11,0

8,3

3,7

16,6

8,3

7,6

10,7

9,5

13,1

 

ženy

 Hl. m. Praha

7,8

7,0

7,9

9,5

-

6,9

-

5,0

-

-

6,9

7,2

7,5

 Středočeský

11,3

16,4

-

13,0

-

11,1

-

-

-

-

16,4

14,7

14,2

 Jihočeský

17,9

8,8

12,3

14,5

-

9,8

-

-

7,0

-

11,8

11,0

13,3

 Plzeňský

5,8

-

-

12,3

8,0

11,2

-

-

-

9,0

11,1

11,3

7,9

 Karlovarský

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 Ústecký

6,3

2,4

1,5

4,0

-

3,5

3,0

-

-

-

7,5

4,5

5,2

 Liberecký

6,5

-

-

-

-

-

-

-

-

6,7

8,0

7,0

6,6

 Královéhradecký

9,6

-

-

7,8

-

7,9

-

-

-

25,0

9,8

9,4

9,5

 Pardubický

11,0

-

-

16,2

-

6,8

-

-

-

-

9,2

10,0

10,8

 Vysočina

10,1

7,0

7,0

12,3

5,5

5,1

-

-

-

-

14,0

10,9

10,5

 Jihomoravský

40,1

5,4

10,0

26,9

1,0

7,8

-

18,3

-

6,8

29,0

18,7

30,6

 Olomoucký

19,4

12,5

11,7

22,7

-

13,9

-

-

17,0

-

16,3

15,8

17,8

 Zlínský

7,0

-

-

14,0

-

14,0

-

-

-

-

21,0

18,3

11,3

 Moravskoslezský

6,0

6,9

6,6

3,8

-

6,8

-

-

2,0

1,0

6,7

5,9

6,0

 ČR celkem

14,9

7,4

8,3

15,2

5,0

8,0

3,0

13,0

8,7

6,5

11,4

10,3

12,6

 

[1] Alkoholismus a toxikomanie

[2] Bez kokainu

[3] Bez opiátů/opioidů, ostatních stimulancií a kombinace látek

[4] Jedná se o dg. F19 - kombinace drog. V ČR je častá přítomnost opiátů nebo metamfetaminu v kombinaci drog.

Informace prezentované v jiných formátech

Na tomto webu jsou elektronické dokumenty dostupné v jiné než textové či hypertextové podobě. Odkazy vedoucí na tyto dokumenty jsou v textu vyznačeny příslušnou ikonou upozorňující na jiný obsah cílového odkazu. Dokumenty se vyskytují v těchto formátech:

Stáhnout Adobe Reader

K prohlížení elektronických dokumentů ve formátu PDF je nutné mít nainstalovaný ve vlastním počítači prohlížeč Adobe Reader, verze 8.0 a vyšší. Při používání starších prohlížečů nezaručujeme plnou funkčnost elektronických dokumentů. Nainstalujte si proto, prosím, potřebný prohlížeč. Novější verze si můžete stáhnout na této internetové adrese. Při prohlížení elektronických dokumentů Vám doporučujeme si vybraný soubor na svůj disk nejdříve stáhnout a potom teprve prohlížet. Pouze tituly o velikosti do 0.5 MB jsou vhodné k prohlédnutí přímo na našich stránkách. Z tohoto důvodů je u všech zveřejněných elektronických dokumentů uvedena jejich velikost v MB.

K zobrazení dokumentů s koncovkami DOC, XLS, PPT potřebujete mít nainstalovaný produkt Microsoft Office. Pokud jej však nevlastníte, stáhněte si k těmto produktům řady Office volně dostupné prohlížeče.

Stáhnout program na dekomprimaci ZIP

Některé dokumenty mohou být z důvodu velikosti komprimovány ve formátu ZIP. Na internetu je velké množství programů, které dokážou tento formát dekomprimovat.

Dokumenty ve formátu RTF

RTF dokáže zobrazit a editovat většina běžně používaných textových editorů.