Rychlé informaceAktuální informace2014

Výskyt tuberkulózy v České republice v roce 2013

Autor: 
Číslo:
 30/14
Region:
 Česká republika
Rok:
 2014
 (0.5 MB)
Souhrn:

Podle dat z Registru TBC se v roce 2013 vyskytlo v ČR 502 případů onemocnění tuberkulózou (tj. 4,8 případu na 100 tisíc obyvatel), 338 u mužů a 164 u žen. U cizinců v ČR bylo hlášeno 79 onemocnění. Nejčastější formou onemocnění byla TBC dýchacího ústrojí, resp. TBC plic. Nejvíce onemocnění TBC (absolutně i relativně) bylo v nejvyšší věkové kategorii 75+. Nahlášeno bylo 44 úmrtí na tuberkulózu. V mezinárodním srovnání patříme k zemím s nízkým výskytem této nemoci, a to ve všech krajích ČR.

Prezentované údaje ohledně výskytu onemocnění TBC vycházejí z Registru tuberkulózy (RTBC). V České republice (ČR) jsou všechny případy onemocnění tuberkulózou (TBC) a jinou mykobakteriózou povinně hlášeny do Registru TBC, který je součástí Informačního systému orgánů ochrany veřejného zdraví a je provozován jako webová aplikace s centrální databází. Správcem RTBC je Ministerstvo zdravotnictví (odbor strategie a řízení ochrany a podpory veřejného zdraví), zpracovatelem na celostátní úrovni je Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy (KSRZIS). Nedílnou součástí Registru je databáze Informačního systému bacilární tuberkulózy (ISBT), kam jsou hlášeny pozitivní výsledky mykobakteriologických vyšetření. Provázanost RTBC a ISBT přispívá ke kontrole úplnosti a validity dat o TBC.

Výskyt TBC onemocnění

Česká republika se řadí k zemím s nízkým výskytem TBC. Příznivý vývoj ve výskytu této infekční nemoci u nás potvrzují i data za rok 2013. Počet hlášených onemocnění TBC meziročně výrazně poklesl, a to o 109 případů. Na základě zpracovaných údajů z Registru tuberkulózy bylo v loňském roce hlášeno celkem 502 případů tuberkulózy, tj. 4,8 případu na 100 tis. obyvatel. Zahrnuta jsou onemocnění bakteriologicky ověřená i neověřená a TBC všech forem a lokalizací.

Jako nově zjištěné onemocnění bylo v roce 2013 registrováno 490 případů TBC -u mužů 328 případů a 162 u žen. Recidiv TBC bylo oznámeno 12, a to 10 u mužů a 2 případy u žen. Z uvedených čísel vyplývá, že celkově se tuberkulóza vyskytuje častěji u mužů než u žen - vyjádřeno poměrem 2,1:1. U obou pohlaví byla převažující diagnózou tuberkulóza dýchacího ústrojí. Bakteriologicky ověřeno bylo celkem 348 případů (69 %).

TBC dýchacího ústrojí

Ze všech hlášených případů tuberkulózy v roce 2013 se 91 % týkalo dýchacího ústrojí, z toho v 95 % byly zasaženy plíce. Konkrétně tuberkulózou dýchacího ústrojí (DÚ) onemocnělo ve sledovaném roce 317 mužů a 138 žen, z toho tuberkulózou plic 300 mužů a 134 žen. Bakteriologicky ověřeno bylo 326 případů TBC dýchacího ústrojí, tj. 72 %. Z celkového počtu onemocnění tuberkulózou DÚ bylo jako nově zjištěné zaznamenáno 97 % případů. Nejčastěji bylo nové onemocnění TBC dýchacího ústrojí zjištěno vyšetřením pro obtíže (75 %), následují další způsoby záchytu: vyšetření při kontaktu s TBC (8 %), kontrola osob rizikových skupin a pitva (shodně 6 %), náhodně (5 %).

Onemocnění jinou TBC (než TBC dýchacího ústrojí)

Ve sledovaném období bylo hlášeno 47 onemocnění jinou TBC, tj. 0,4 případu na 100 tis. obyvatel. Toto onemocnění se vyskytovalo u 21 mužů a u 26 žen. Bakteriologicky ověřeno bylo 22 případů, tj. 47 %. Všechna onemocnění jinou TBC se řadila do kategorie nově zjištěných, ve sledovaném roce se nevyskytla žádná recidiva. Nejčastější diagnózou u jiné TBC byla tuberkulózní periferní lymfadenopatie (24 onemocnění), dále následovaly tuberkulóza kostí a kloubů (10 hlášení), tuberkulóza močové a pohlavní soustavy (6 případů) a TBC jiných orgánů (7 případů).

Onemocnění mykobakteriózou (jinou než TBC)[1]

Kromě onemocnění tuberkulózou jsou do Registru TBC hlášeny i případy ostatní mykobakteriózy. Toto onemocnění se ve sledovaném roce vyskytlo u 113 případů, což představovalo 1,1 onemocnění na 100 tis. obyvatel. Z celkového počtu hlášených mykobakterióz bylo 107 nově zjištěných a 6 recidiv. U 102 případů se jednalo o mykobakteriózy dýchacího ústrojí a 11 mykobakterióz bylo mimoplicních.

Výskyt TBC onemocnění z hlediska věku, území, místa narození

Z hlediska věkové struktury se nejvíce nemocných (absolutně i relativně) nacházelo v kategorii osob nad 75 let (85 případů = 12,0 nemocných na 100 tis. osob dané věkové skupiny), což je typické pro země s nízkým výskytem TBC. Zatímco u žen onemocnění TBC postihuje především nejvyšší věkovou kategorii 75+, u mužů můžeme sledovat vyšší výskyt onemocnění také již ve střední věkové kategorii, zhruba od 45 let. Ve věkové kategorii 0–14 let bylo hlášeno 5 případů TBC (3 chlapci a 2 dívky).

Z hlediska regionů (tj. podle kraje bydliště) byl nejvyšší výskyt TBC hlášen v kraji Hl. m. Praha (8,1 případu/100 tis. obyvatel). Nad republikovým průměrem (4,8 případu/100 tis. obyvatel) se ještě pohybovaly kraje Ústecký (7,7 případu na 100 tis. obyvatel) a Jihomoravský (5,0). Nejméně nemocných TBC za sledovaný rok vykazuje Liberecký kraj (2,7). Světová zdravotnická organizace a EU považují za kritérium nízké prevalence 20 onemocnění na 100 tis. obyvatel, této hranice dlouhodobě nedosahuje žádný kraj v ČR.

V roce 2013 bylo hlášeno 79 cizinců s TBC onemocněním, což představuje 15,7 % z celkového počtu hlášených onemocnění. Za cizince je v tomto případě považována osoba narozená mimo území ČR. Nejvíce nemocných pocházelo v roce 2013 z Ukrajiny (16), Vietnamu a Slovenska (shodně 13 osob).

Podle dostupných údajů bylo mezi bezdomovci zjištěno 46 případů tuberkulózy, ve všech případech se jednalo o TBC dýchacího ústrojí.

Léčba TBC onemocnění

Podle výsledků kontrolních hlášení zaslaných do Registru tuberkulózy trvala léčba nemocných antituberkulotiky nejčastěji 27–39 týdnů (201 případů) a do 26 týdnů (168 případů). Hospitalizace nemocných probíhala v nejvíce případech (144) po dobu 61–90 dnů. Nejběžněji podávanými antituberkulotiky byly Isoniazid a Rifampicin. Uvedené údaje se týkají hlášených onemocnění v roce 2012.

Do Registru TBC bylo v roce 2013 nahlášeno 44 úmrtí na tuberkulózu, zdrojem dat pro uvedené počty zemřelých je Registr TBC. V 40 případech byla příčinou úmrtí TBC plic. Z nahlášených úmrtí nebylo 42 osob dříve léčeno pro TBC.

Vývoj počtu hlášených onemocnění TBC v letech 2000–2013

Rok

Hlášená onemocnění TBC

dýchacího
ústrojí

jiná

celkem

celkem na
100 000 obyv.

2000

1 244

198

1 442

14,0

2001

1 185

165

1 350

13,1

2002

1 037

163

1 200

11,8

2003

1 011

151

1 162

11,4

2004

909

148

1 057

10,4

2005

896

111

1 007

9,9

2006

856

117

973

9,4

2007

790

81

871

8,4

2008

793

86

879

8,4

2009

632

78

710

6,8

2010

621

59

680

6,5

2011

557

52

609

5,8

2012

552

59

611

5,8

2013

455

47

502

4,8

Hlášená onemocnění tuberkulózou v roce 2013 podle věku

Věková
skupina

Tuberkulóza dýchacího ústrojí

Tuberkulóza jiná

celkem
absolutně

na 100 000
obyvatel

celkem
absolutně

na 100 000
obyvatel

0–4

3

0,5

-

-

5–9

1

0,2

1

0,2

10–14

-

-

-

-

15–19

7

1,4

1

0,2

20–24

20

3,1

2

0,3

25–29

22

3,1

5

0,7

30–34

26

3,3

5

0,6

35–39

30

3,2

1

0,1

40–44

39

5,1

1

0,1

45–49

42

6,0

3

0,4

50–54

35

5,5

2

0,3

55–59

54

7,5

2

0,3

60–64

42

5,7

3

0,4

65–69

35

5,4

6

0,9

70–74

26

5,9

3

0,7

75+

73

10,3

12

1,7

Celkem

455

4,3

47

0,4

Hlášená onemocnění tuberkulózou v roce 2013 podle kraje bydliště

Území, kraj

Tuberkulóza dýchacího ústrojí

Tuberkulóza jiná

celkem
absolutně

na 100 000
obyvatel

celkem
absolutně

na 100 000
obyvatel

 Hl. město Praha

96

7,7

5

0,4

 Středočeský

54

4,2

4

0,3

 Jihočeský

19

3,0

3

0,5

 Plzeňský

22

3,8

2

0,3

 Karlovarský

12

4,0

1

0,3

 Ústecký

57

6,9

7

0,8

 Liberecký

10

2,3

2

0,5

 Královéhradecký

20

3,6

3

0,5

 Pardubický

18

3,5

3

0,6

 Vysočina

15

2,9

1

0,2

 Jihomoravský

56

4,8

3

0,3

 Olomoucký

22

3,5

3

0,5

 Zlínský

19

3,2

2

0,3

 Moravskoslezský

35

2,9

8

0,7

 ČR

455

4,3

47

0,4

Vývoj počtu hlášených onemocnění TBC na 100 000 obyvatel

Porovnání hlášených onemocnění TBC na 100 tis. obyvatel v krajích v letech 2008-

Struktura hlášené TBC podle klasifikační diagnózy, rok 2013

Struktura TBC podle věku a pohlaví, rok 2013

 

[1] tj. diagnóza A31

Informace prezentované v jiných formátech

Na tomto webu jsou elektronické dokumenty dostupné v jiné než textové či hypertextové podobě. Odkazy vedoucí na tyto dokumenty jsou v textu vyznačeny příslušnou ikonou upozorňující na jiný obsah cílového odkazu. Dokumenty se vyskytují v těchto formátech:

Stáhnout Adobe Reader

K prohlížení elektronických dokumentů ve formátu PDF je nutné mít nainstalovaný ve vlastním počítači prohlížeč Adobe Reader, verze 8.0 a vyšší. Při používání starších prohlížečů nezaručujeme plnou funkčnost elektronických dokumentů. Nainstalujte si proto, prosím, potřebný prohlížeč. Novější verze si můžete stáhnout na této internetové adrese. Při prohlížení elektronických dokumentů Vám doporučujeme si vybraný soubor na svůj disk nejdříve stáhnout a potom teprve prohlížet. Pouze tituly o velikosti do 0.5 MB jsou vhodné k prohlédnutí přímo na našich stránkách. Z tohoto důvodů je u všech zveřejněných elektronických dokumentů uvedena jejich velikost v MB.

K zobrazení dokumentů s koncovkami DOC, XLS, PPT potřebujete mít nainstalovaný produkt Microsoft Office. Pokud jej však nevlastníte, stáhněte si k těmto produktům řady Office volně dostupné prohlížeče.

Stáhnout program na dekomprimaci ZIP

Některé dokumenty mohou být z důvodu velikosti komprimovány ve formátu ZIP. Na internetu je velké množství programů, které dokážou tento formát dekomprimovat.

Dokumenty ve formátu RTF

RTF dokáže zobrazit a editovat většina běžně používaných textových editorů.