Rychlé informaceAktuální informace2014

Činnost oboru alergologie a klinické imunologie v roce 2013

Autor: 
Číslo:
 21/14
Region:
 Česká republika
Rok:
 2014
 (0.48 MB)
Souhrn:

Tato aktuální informace uvádí počet ordinací a jejich personální zabezpečení, dále počty ošetření (vyšetření) a počty léčených pacientů. Dává přehled o počtu léčených pacientů na vybrané diagnózy v České republice v roce 2013.

Údaje v této aktuální informaci vycházejí ze sběru dat, který prostřednictvím výkazu o činnosti poskytovatele zdravotních služeb pro obor alergologie a klinické imunologie každoročně probíhá v rámci Programu statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví. Zpravodajskou jednotkou je v této oblasti každá ordinace, včetně ambulantních částí nemocnic, bez ohledu na jejich zřizovatele.

Za rok 2013 odevzdalo výkaz celkem 427 pracovišť. Počet zahrnutých jednotek se sice meziročně zvýšil o 16, ale zároveň vzrostl i celkový počet subjektů, které měly výkaz vyplnit. Návratnost výkazu 95 % se tak zhruba pohybovala na úrovni předchozího roku 2012, kdy odevzdanost činila 94 %. K 31. 12. 2013 poskytovalo zdravotní péči ve sledovaném oboru 637 lékařů a 702 zdravotnických pracovníků nelékařů s odbornou způsobilostí (ZPBD), oba údaje se týkají počtu fyzických osob. V přepočtu na úvazky (průměrné roční přepočtené počty včetně smluvních pracovníků) se jednalo o 455,07 lékařů a 571,39 ZPBD. Průměrně na 1 pracoviště připadalo 1,07 úvazku lékaře.

Během sledovaného roku 2013 bylo v ordinacích provedeno 2 245 561 ošetření-vyšetření (2 271 tisíc v roce 2012), což v přepočtu na jeden úvazek lékaře představuje průměrně 4 935 ošetření (5 181 v roce 2012). Tento ukazatel úzce souvisí s personálním zajištěním dané lokality. Z pohledu jednotlivých krajů bylo nejvíce ošetření vzhledem k úvazku lékaře vykázáno, stejně jako v předchozích letech, v kraji Jihočeském (6 997). Naopak nejmenší počet výkonů na 1 úvazek byl zaznamenán v Hl. m. Praze (4 162).

Na alergologických pracovištích se v roce 2013 léčilo celkem 890 915 pacientů (889 tisíc v roce 2012), z tohoto počtu 38 % tvořily děti a mladiství do 19 let. Každý pacient je zde započten pouze jednou za sledovaný rok. Jednomu léčenému pacientovi bylo poskytnuto průměrně 2,5 ošetření. V přepočtu na 1 000 obyvatel činil počet léčených pacientů 84,8 (v předchozím roce 84,6). Na 1 úvazek lékaře připadalo za sledovaný rok 1 958 léčených pacientů (2 028 v roce 2012). Nejvíce léčených pacientů na průměrný roční úvazek lékaře vykazoval kraj Moravskoslezský (2 857), naopak v Praze dosahuje tento poměr dlouhodobě nejnižší hodnoty (1 484).

Specifickou hyposenzibilizací bylo v roce 2013 léčeno celkem 77 604 pacientů (v předchozím roce 82 tisíc) a u 22 029 pacientů byla zahájena specifická imunoterapie alergenem (21 tisíc v roce 2012). Počet provedených kožních testů se meziročně příliš nezměnil, v roce 2013 jich bylo uskutečněno 2 699 tisíc (2 628 tisíc v roce 2012).

Kromě již uvedených údajů jsou na příslušném statistickém výkaze sledováni také dispenzarizovaní pacienti pro vybranou diagnózu alergických onemocnění. Ve sledovaném roce bylo na odděleních alergologie léčeno pro určitou diagnózu celkově 936 906 pacientů, z toho 48 % osob bylo ve věku do 19 let.

Z dispenzarizovaných osob pro vybranou diagnózu trpělo nejvíce pacientů pollinosou: ve věkové skupině 0 až 19 let to bylo 75 nemocných na tisíc dětí a dorostu, ve skupině 20letých a starších 21 pacientů na 1 000 osob ve věku 20+. Druhým nejčastějším onemocněním bylo astma. Pacientů do 19 let se s touto nemocí potýkalo 69 z tisíce dětí a dorostu, u osob starších 20ti let se astma vyskytovalo u 19 z 1 000 obyvatel ve věku 20+. Třetí nejvýznamnější diagnózou léčenou v alergologických ordinacích byla stálá alergická rýma. Nemocné do 19 let postihovala v 38 případech z 1 tisíce dětí a dorostu, osoby starší 20ti let pak v 11 případech z tisíce osob příslušné věkové kategorie. Z dalších sledovaných diagnóz byl pak zaznamenán častější výskyt atopické dermatitidy ve věkové kategorii 0–19 let, a to v počtu 27 onemocnění na 1 000 osob této věkové kategorie. Toto onemocnění se u dospělých (20+) v takové míře nevyskytuje (3,5/1 000 obyvatel dané věkové skupiny).

Vedle výše zmíněných onemocnění se na výkaze pro obor alergologie a klinické imunologie sledují další diagnózy, které svým výskytem nejsou tak významné. Jedná se o imunodeficienci s převahou poruch protilátek (Dg. D80), běžnou variabilní imunodeficienci (Dg. D83), Wegenerovu granulomatózu a jiné nekrotizující vaskulopatie (Dg. M31), systémový lupus erytematosus (Dg. M32), dermatomyositis (Dg. M33), Sjögrenův syndrom a jiné systémové postižení pojivové tkáně (Dg. M35) a anafylaxi (Dg. T78.2). Souhrnně byla uvedená onemocnění zjištěna u 4,7 pacientů/1 000 obyvatel.

Ve věkové skupině do 19ti let se 220 dětí a dorostu z 1 000 léčí s některým ze sledovaných alergických onemocnění. Z tisíce osob starších 20ti let se některá ze sledovaných alergických diagnóz vyskytuje u 57 pacientů.

Činnost pracovišť alergologie a klinické imunologie, rok 2013

Pracovníci a počty pracovišť

Počet samostatných pracovišť

427

lékaři

 fyzické osoby

637

 průměrný roční přepočtený počet (úvazek) pracovníků celkem
 (včetně smluvních)

455,07

ZPBD 1)

 fyzické osoby

702

 průměrný roční přepočtený počet (úvazek) pracovníků celkem
 (včetně smluvních)

571,39

Průměrný počet lékařských úvazků na 1 pracoviště

1,07

     

Počty konzultací a počty  léčených pacientů

Počet
vyšetření

 celkem

2 245 561

 na 1 000 obyvatel

213,6

 na 1 průměrný roční úvazek lékaře

4 935

 na 1 léčeného pacienta

2,5

Počet kožních testů

2 699 151

Počet léčených pacientů celkem

890 915

z toho

 počet pacientů léčených specifickou hyposenzibilizací

77 604

 počet pacientů, u kterých byla zahájena individuální injekční
 nebo perorální specifická imunoterapie alergenem

22 029

Průměrný počet léčených pacientů na 1 000 obyvatel

84,8

Průměrný počet léčených pacientů na 1 úvazek lékaře

1 958

1) Zdravotničtí pracovníci nelékaři s odbornou způsobilostí bez odborného dohledu - § 5 až § 21a zákona č. 96/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Činnost pracovišť alergologie a klinické imunologie, rok 2013

Území, kraj

Počet ZZ

Lékaři
(průměrný
roční
přepočtený
počet)

Počet ošetření

Počet léčených osob
ve sledovaném roce

celkem

na
1 lékaře

celkem

na
1 lékaře

na 1 000
obyvatel

 Hl. m. Praha

78

112,84

469 683

4 162

167 486

1 484

134,55

 Středočeský

42

34,73

187 496

5 399

76 924

2 215

59,30

 Jihočeský

21

15,43

107 964

6 997

33 497

2 171

52,63

 Plzeňský

22

19,93

97 441

4 889

43 660

2 191

76,21

 Karlovarský

10

5,77

30 898

5 355

13 202

2 288

43,86

 Ústecký

35

29,95

159 527

5 326

65 568

2 189

79,40

 Liberecký

20

16,68

84 948

5 093

37 301

2 236

85,07

 Královéhradecký

26

27,34

135 520

4 957

53 753

1 966

97,37

 Pardubický

20

13,75

58 027

4 220

25 790

1 876

50,00

 Vysočina

19

17,30

104 422

6 036

43 100

2 491

84,42

 Jihomoravský

43

63,26

308 603

4 878

98 600

1 559

84,38

 Olomoucký

18

34,40

147 555

4 289

52 963

1 540

83,19

 Zlínský

21

17,10

103 741

6 067

45 981

2 689

78,39

 Moravskoslezský

52

46,59

249 736

5 360

133 090

2 857

108,74

 ČR

427

455,07

2 245 561

4 935

890 915

1 958

84,76

Dispenzarizovaní pacienti pro vybranou diagnózu nebo pacienti s vybraným chronickým onemocněním, rok 2013

 Onemocnění - vybrané diagnózy

Kód
MKN-10

Celkem

věková skupina

0–5 let

6–14 let

15–19 let

20 let
a více

 atopická dermatitis

 

 L 20.-

85 331

20 848

21 209

13 873

29 401

 pollinosa

 

 J 30.1

328 469

17 854

67 204

69 305

174 106

 stálá alergická rýma

 

 J 30.3

173 784

9 610

33 515

35 338

95 321

 astma

 

 J 45

299 762

24 208

61 436

55 396

158 722

 ostatní 1)

 

 D 80.-, D 83.-,
 M 31. až M33.,
 M35.-, T 78.2

49 560

8 567

8 489

5 777

26 727

 

 

 

na 1000 obyvatel

 atopická dermatitis

 

 L 20.-

8,1

30,2

23,9

28,9

3,5

 pollinosa

 

 J 30.1

31,2

25,9

75,7

144,4

20,6

 stálá alergická rýma

 

 J 30.3

16,5

13,9

37,7

73,6

11,3

 astma

 

 J 45

28,5

35,1

69,2

115,4

18,8

 ostatní 1)

 

 D 80.-, D 83.-,
 M 31. až M33.,
 M35.-, T 78.2

4,7

12,4

9,6

12,0

3,2

1) Zahrnuta onemocnění: imunodeficience s převahou poruch protilátek, běžná variabilní imunodeficience (CVID), Wegenerova granulomatóza a jiné nekrotizující vaskulopatie, systémový lupus erytematosus, dermatomyositis, Sjögrenův syndrom a jiné systémové postižení pojivové tkáně, anafylaxe

Informace prezentované v jiných formátech

Na tomto webu jsou elektronické dokumenty dostupné v jiné než textové či hypertextové podobě. Odkazy vedoucí na tyto dokumenty jsou v textu vyznačeny příslušnou ikonou upozorňující na jiný obsah cílového odkazu. Dokumenty se vyskytují v těchto formátech:

Stáhnout Adobe Reader

K prohlížení elektronických dokumentů ve formátu PDF je nutné mít nainstalovaný ve vlastním počítači prohlížeč Adobe Reader, verze 8.0 a vyšší. Při používání starších prohlížečů nezaručujeme plnou funkčnost elektronických dokumentů. Nainstalujte si proto, prosím, potřebný prohlížeč. Novější verze si můžete stáhnout na této internetové adrese. Při prohlížení elektronických dokumentů Vám doporučujeme si vybraný soubor na svůj disk nejdříve stáhnout a potom teprve prohlížet. Pouze tituly o velikosti do 0.5 MB jsou vhodné k prohlédnutí přímo na našich stránkách. Z tohoto důvodů je u všech zveřejněných elektronických dokumentů uvedena jejich velikost v MB.

K zobrazení dokumentů s koncovkami DOC, XLS, PPT potřebujete mít nainstalovaný produkt Microsoft Office. Pokud jej však nevlastníte, stáhněte si k těmto produktům řady Office volně dostupné prohlížeče.

Stáhnout program na dekomprimaci ZIP

Některé dokumenty mohou být z důvodu velikosti komprimovány ve formátu ZIP. Na internetu je velké množství programů, které dokážou tento formát dekomprimovat.

Dokumenty ve formátu RTF

RTF dokáže zobrazit a editovat většina běžně používaných textových editorů.