Rychlé informaceAktuální informace2014

Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v České republice v roce 2013

Autor: 
Číslo:
 20/14
Region:
 Česká republika
Rok:
 2014
 (0.47 MB)
Souhrn:

Tato aktuální informace podává přehled o ukončených případech pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v roce 2013 z hlediska příčin pracovní neschopnosti (diagnóz MKN-10), pohlaví a věku. Absolutní počet ukončených případů pracovní neschopnosti vzrostl na 1,33 milionu případů. Počet případů na 100 tisíc pojištěnců mírně vzrostl na hodnotu 30 tisíc. Průměrná doba trvání 1 případu pracovní neschopnosti oproti loňskému roku klesla, a to o 2,1 dne na 43,0 dnů. Data jsou převzata z České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ).

Zdrojem dat pro Informační systém Pracovní neschopnost vedený ÚZIS ČR jsou údaje o pracovní neschopnosti poskytované Českou správou sociálního zabezpečení (ČSSZ). Tato data jsou získávána na základě tiskopisu „Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti“ vypisovaného lékařem. Statistika pracovní neschopnosti (PN) zachycuje veškerá onemocnění a úrazy, které zapříčinily alespoň jednodenní pracovní neschopnost u nemocensky pojištěných osob ukončenou v daném roce. Nezahrnuje tedy onemocnění a úrazy, u nichž pracovní neschopnost přesahovala do dalšího roku, ani ty případy, kdy nebylo vystaveno Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti.

V roce 2013 platila následující právní úprava ve stanovování výše dávek nemocenského, ve které došlo oproti roku 2012 ke zkrácení doby poskytování náhrady mzdy zaměstnavatelem:

  • Po dobu prvních 14 kalendářních dnů PN (21 dnů v roce 2012) zaměstnavatel poskytuje zaměstnanci náhradu mzdy nebo platu podle zákoníku práce, a to za pracovní dny od 4. pracovního dne (při karanténě od 1. dne) PN.
  • Od 15. kalendářního dne (v roce 2012 od 22. dne) do konce trvání PN je vypláceno nemocenské (dávka nemocenského pojištění). Výše nemocenského za kalendářní den činí 60 % denního vyměřovacího základu.

Poprvé od roku 2007 došlo k nárůstu absolutního počtu ukončených případů pracovní neschopnosti z 1 222 tis. na 1 331 tis. případů v roce 2013. Počet případů PN na 100 tisíc pojištěnců meziročně vzrostl z 27 330 na 29 981, a to nejen kvůli zvýšení počtu případů PN, ale i díky poklesu počtu pojištěnců o 0,7 %. Zároveň v roce 2013 došlo ke zkrácení průměrné délky trvání jednoho případu pracovní neschopnosti ze 45,1 dne na 43,0 dnů.

Nejčastější příčinou pracovní neschopnosti dlouhodobě zůstávají nemoci dýchací soustavy, jejichž podíl na všech příčinách PN činil téměř 40 %. Průměrné trvání pracovní neschopnosti zapříčiněné nemocemi dýchací soustavy bylo 16 dní, což je nejkratší doba ze všech skupin onemocnění. V celkovém počtu prostonaných dnů v pracovní neschopnosti činil jejich podíl 14,6 %. Ze skupiny nemocí dýchací soustavy zapříčiňují pracovní neschopnost nejčastěji záněty horních a dolních cest dýchacích, chřipka a akutní zánět mandlí.

Necelých 18 % případů PN bylo způsobeno nemocemi svalové a kosterní soustavy. Tyto nemoci se vyznačují relativně dlouhou průměrnou dobou trvání jednoho případu, která v roce 2013 činila 69,6 dnů. V celkovém počtu prostonaných dnů v pracovní neschopnosti dosahují nemoci svalové a kosterní soustavy dlouhodobě prvenství a v roce 2013 jejich podíl na počtu prostonaných dnů činil 28,5 %. Z této skupiny onemocnění se na četnosti pracovní neschopnosti nejvíce podílely dorzalgie - bolesti zad.

Třetí nejčastější skupinou příčin PN (12,1 % z celkového počtu případů v roce 2013) byly poranění, otravy a jiné následky vnějších příčin. Pracovní neschopnost způsobená těmito okolnostmi trvala průměrně 53,3 dne. Podíl dnů prostonaných v pracovní neschopnosti pro poranění a otravy činil 15,0 % všech prostonaných dní, čímž se potvrdil trend nastolený roku 2009, kdy poprvé předčil počet dní prostonaných pro nemoci dýchací soustavy.

Nejdelší průměrnou délku trvání jednoho případu PN měli v roce 2013 se 120 dny pojištěnci s novotvary. Na druhém místě jsou se 106 dny případy PN pro těhotenství, porod a šestinedělí a dále pak 94 dnů trvala průměrně pracovní neschopnost pro poruchy duševní a poruchy chování.

Převaha žen nad muži v nemocnosti (v počtech případů PN na 100 000 pojištěnců) se projevila především v těchto kapitolách MKN-10: faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami, nemoci močové a pohlavní soustavy a nemoci krve a krvetvorných orgánů, novotvary a poruchy duševní a poruchy chování. Ve všech těchto kapitolách tvořily ženy více než 60 % případů pracovní neschopnosti. Mezi příčiny, pro které byli v PN výrazně častěji muži než ženy, jsou poranění, otravy a jiné následky vnějších příčin (přibližně 67 % případů PN připadalo na muže), nemoci oběhové soustavy a nemoci kůže a podkožního vaziva (v obou případech téměř 60 %). Výše uvedené rozložení mimo jiné souvisí se strukturou zaměstnanosti dle pohlaví, zejména se to týká poranění a následků vnějších příčin.

Z pohledu věkové struktury práce neschopných je v nejmladší věkové skupině do 19 let na tisíc pojištěnců přes 43 práce neschopných osob na den. S narůstajícím věkem se počet práce neschopných postupně snižuje až do věku 35–39 let (28 osob v PN na tisíc pojištěnců a den) a u vyšších věkových skupin opět narůstá až do maxima ve věku 55–59 let (56 osob v PN na tisíc pojištěnců a den). V nejmladší věkové skupině do 19 let je nejkratší průměrné trvání jednoho případu PN (18,2 dne), zatímco nejdelší je ve věkové skupině 60–64 let, a to 70,9 dne.

V roce 2013 došlo k výraznému nárůstu počtu případů PN na 100 tis. pojištěných pro nemoci dýchací soustavy, a to na 11 820 z 9 026 v roce 2012. V loňském roce tak byly nemoci dýchací soustavy nejčastější příčinou PN ve všech věkových skupinách. S rostoucím věkem roste podíl PN pro nemoci svalové a kosterní soustavy a pro nemoci oběhové soustavy, naopak PN pro poranění a otravy je častěji zastoupena v nejnižších věkových skupinách. Ve věku od 25 do 34 let jsou u žen poměrně častým důvodem PN těhotenství, porod a šestinedělí a faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zejména dohled nad vysoce rizikovým těhotenstvím). S rostoucím věkem také stoupá podíl PN.

Z hlediska územního členění dle sídla zaměstnavatele je nejvíce případů PN na 100 tisíc pojištěnců v Libereckém kraji (více než 42 tisíc), následovaném krajem Karlovarským (přes 41 tisíc) a Plzeňským (více než 40 tisíc). Nejdelší průměrná doba trvání jednoho případu PN ve dnech byla ve Zlínském (52,9), Moravskoslezském (50,8) a Olomouckém (48,8) kraji. Nejméně případů PN na 100 tisíc pojištěnců a nejkratší průměrné trvání jednoho případu PN bylo v roce 2013 zaznamenáno v Hl. městě Praze.

Tab. 1: Základní ukazatele PN podle kapitol MKN-10 v roce 2013

Kapitola MKN-10

Počet ukončených případů PN

Počet prostonaných dnů

muži

ženy

celkem

muži

ženy

celkem

 Některé infekční a parazitární nemoci

19 620

17 515

37 135

371 222

351 471

722 693

 Novotvary

8 284

14 987

23 271

1 165 678

1 637 077

2 802 755

 Nemoci krve, krvetvorných orgánů

476

884

1 360

45 564

73 142

118 706

    a někt. poruchy mechanismu imunity

 

 

 

 

 

 

 Nemoci endokrinní, výživy

2 713

3 925

6 638

219 419

271 801

491 220

    a přeměny látek

 

 

 

 

 

 

 Poruchy duševní a poruchy chování

12 083

21 778

33 861

1 053 904

2 116 083

3 169 987

 Nemoci nervové soustavy

7 955

10 823

18 778

685 519

890 892

1 576 411

 Nemoci oka a očních adnex

4 271

3 951

8 222

155 251

133 059

288 310

 Nem. ucha a bradavkového výběžku

3 410

3 485

6 895

96 663

98 400

195 063

 Nemoci oběhové soustavy

23 512

16 868

40 380

2 248 673

1 145 834

3 394 507

 Nemoci dýchací soustavy

244 206

280 631

524 837

3 797 659

4 543 331

8 340 990

 Nemoci trávicí soustavy

46 316

39 302

85 618

1 474 930

1 202 002

2 676 932

 Nemoci kůže a podkožního vaziva

11 406

8 607

20 013

391 266

296 233

687 499

 Nemoci svalové a kosterní soustavy

123 524

110 661

234 185

8 106 472

8 203 956

16 310 428

   a pojivové tkáně

 

 

 

 

 

 

 Nemoci močové a pohlavní soustavy

11 497

44 227

55 724

435 121

1 468 099

1 903 220

 Těhotenství, porod a šestinedělí

x

34 405

34 405

x

3 632 968

3 632 968

 Vrozené vady, deformace

188

217

405

12 162

13 668

25 830

   a chromozomální abnormality

 

 

 

 

 

 

 Příznaky, znaky a abnormální klinické

8 221

9 323

17 544

313 836

357 861

671 697

   a laboratorní nálezy nezařazené jinde

 

 

 

 

 

 

 Poranění, otravy a jiné následky
   vnějších příčin

107 921

53 315

161 236

5 618 810

2 970 525

8 589 335

 Faktory ovlivňující zdravotní stav

2 580

18 185

20 765

120 784

1 500 571

1 621 355

   a kontakt se zdravotnickými službami

 

 

 

 

 

 

 Celkem

638 183

693 089

1 331 272

26 312 933

30 906 973

57 219 906

Tab. 2: Základní ukazatele PN podle kapitol MKN-10 v roce 2013

Kapitola MKN-10

Počet případů PN
na 100 000 pojištěnců

Průměrné trvání
1 případu PN ve dnech

Průměrný denní stav
práce neschopných
na 100 000 pojištěnců

muži

ženy

celkem

muži

ženy

celkem

muži

ženy

celkem

 Některé infekční a parazitární nemoci

868

804

836

19

20

20

45

44

45

 Novotvary

366

688

524

141

109

120

141

206

173

 Nemoci krve, krvetvorných orgánů

21

41

31

96

83

87

6

9

7

    a někt. poruchy mechanismu imunity

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nemoci endokrinní, výživy

120

180

149

81

69

74

27

34

30

   a přeměny látek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Poruchy duševní a poruchy chování

534

999

763

87

97

94

128

266

196

 Nemoci nervové soustavy

352

497

423

86

82

84

83

112

97

 Nemoci oka a očních adnex

189

181

185

36

34

35

19

17

18

 Nem. ucha a bradavkového výběžku

151

160

155

28

28

28

12

12

12

 Nemoci oběhové soustavy

1 040

774

909

96

68

84

273

144

209

 Nemoci dýchací soustavy

10 802

12 875

11 820

16

16

16

460

571

515

 Nemoci trávicí soustavy

2 049

1 803

1 928

32

31

31

179

151

165

 Nemoci kůže a podkožního vaziva

505

395

451

34

34

34

47

37

42

 Nemoci svalové a kosterní soustavy

5 464

5 077

5 274

66

74

70

982

1 031

1 006

   a pojivové tkáně

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nemoci močové a pohlavní soustavy

509

2 029

1 255

38

33

34

53

185

117

 Těhotenství, porod a šestinedělí

x

1 578

775

x

106

106

x

457

224

 Vrozené vady, deformace

8

10

9

65

63

64

1

2

2

   a chromozomální abnormality

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Příznaky, znaky a abnormální klinické

364

428

395

38

38

38

38

45

41

   a laboratorní nálezy nezařazené jinde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Poranění, otravy a jiné následky
   vnějších příčin

4 774

2 446

3 631

52

56

53

681

373

530

 Faktory ovlivňující zdravotní stav

114

834

468

47

83

78

15

189

100

   a kontakt se zdravotnickými službami

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Celkem

28 230

31 798

29 981

41

45

43

3 189

3 885

3 531

Vývoj průměrné délky a počtu ukončených případů  PN na 100 pojištěnců v letech 2

Struktura počtu ukončených případů PN v roce 2013 podle kapitol MKN-10

Tab. 3: Základní ukazatele pracovní neschopnosti v krajích ČR v roce 2013

Kraj sídla
zaměstnavatele

Počet ukončených
případů PN

Počet
prostonaných
dnů

Počet případů PN
na 100 000
pojištěnců

Průměrné trvání
1 případu PN
ve dnech

Průměrný denní
stav práce
neschopných
na 100 000 poj.

 Hl. město Praha

164 653

5 433 334

14 463

33,0

1 308

 Středočeský

156 818

6 026 870

37 754

38,4

3 975

 Jihočeský

88 564

4 010 447

39 610

45,3

4 914

 Plzeňský

86 402

3 512 613

40 213

40,7

4 479

 Karlovarský

36 423

1 499 677

41 318

41,2

4 661

 Ústecký

95 097

4 259 647

33 833

44,8

4 152

 Liberecký

62 176

2 610 002

42 346

42,0

4 870

 Královéhradecký

72 375

3 006 487

38 170

41,5

4 344

 Pardubický

67 144

2 786 455

35 403

41,5

4 025

 Vysočina

65 926

2 892 365

37 678

43,9

4 529

 Jihomoravský

143 321

6 336 157

29 669

44,2

3 594

 Olomoucký

74 247

3 622 143

33 636

48,8

4 496

 Zlínský

69 416

3 671 072

32 415

52,9

4 697

 Moravskoslezský

148 710

7 552 637

32 343

50,8

4 500

 ČR

1 331 272

57 219 906

29 981

43,0

3 531

Ukazatele pracovní neschopnosti dle věku v roce 2013

Struktura  případů PN podle věku a příčin v roce 2013

Průměrný denní stav práce neschopných na 100 000 pojištěnců dle příčin MKN-10 v

Informace prezentované v jiných formátech

Na tomto webu jsou elektronické dokumenty dostupné v jiné než textové či hypertextové podobě. Odkazy vedoucí na tyto dokumenty jsou v textu vyznačeny příslušnou ikonou upozorňující na jiný obsah cílového odkazu. Dokumenty se vyskytují v těchto formátech:

Stáhnout Adobe Reader

K prohlížení elektronických dokumentů ve formátu PDF je nutné mít nainstalovaný ve vlastním počítači prohlížeč Adobe Reader, verze 8.0 a vyšší. Při používání starších prohlížečů nezaručujeme plnou funkčnost elektronických dokumentů. Nainstalujte si proto, prosím, potřebný prohlížeč. Novější verze si můžete stáhnout na této internetové adrese. Při prohlížení elektronických dokumentů Vám doporučujeme si vybraný soubor na svůj disk nejdříve stáhnout a potom teprve prohlížet. Pouze tituly o velikosti do 0.5 MB jsou vhodné k prohlédnutí přímo na našich stránkách. Z tohoto důvodů je u všech zveřejněných elektronických dokumentů uvedena jejich velikost v MB.

K zobrazení dokumentů s koncovkami DOC, XLS, PPT potřebujete mít nainstalovaný produkt Microsoft Office. Pokud jej však nevlastníte, stáhněte si k těmto produktům řady Office volně dostupné prohlížeče.

Stáhnout program na dekomprimaci ZIP

Některé dokumenty mohou být z důvodu velikosti komprimovány ve formátu ZIP. Na internetu je velké množství programů, které dokážou tento formát dekomprimovat.

Dokumenty ve formátu RTF

RTF dokáže zobrazit a editovat většina běžně používaných textových editorů.