Hlavní

Screening rizika předčasného porodu zavedením programu QUIPP

Screening rizika předčasného porodu zavedením programu QUIPP

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008166

Anotace projektu:

Předmětem předloženého projektu je v českém zdravotním systému připravit, otestovat a posoudit zavedení screeningového programu QUIPP do praxe. Jedná se o pilotní ověření podložené metody užívané ve Velké Británii. Hlavními výstupy projektu bude příprava metodického a technického zázemí pro zavedení programu na národní úrovni, otestování programu QUIPP v praxi a vyhodnocení jeho efektivity v českém zdravotním systému, které MZ ČR napomůže přijetí následných kroků, včetně legislativních.

Realizace projektu:  od 1. 4. 2018 do 31. 3. 2022

Předpokládaný rozpočet: 27 010 045,44 Kč 

Webnkc.uzis.cz

Cíl projektu:

Globálním cílem projektu je otestovat možnosti zavedení screeningu předčasného porodu prostřednictvím programu QUIPP a navrhnout způsob, jak tento program v ČR implementovat do stávajícího systému zdravotní péče.

Dílčí cíle:

  • Analyzovat český zdravotní systém a připravit podrobný plán postupu ověření britského postupu v podmínkách českého zdravotnictví.
  • Na vzorku cca 1500 těhotných žen v průběhu 7.–42. měsíce realizace projektu ověřit praktické nastavení a logistiku navrženého programu pro screening předčasného porodu
  • Vyhodnotit realizovatelnost a efektivitu navrženého postupu zavedení programu QUIPP pro screening předčasného porodu ve vztahu k přínosům u cílové populace a navrhnout plán jeho zavedení do praxe.

Klíčové aktivity:

KA1: ORGANIZACE A METODIKA

V rámci aktivity dojde k podrobné analýze komponent britského programu QUIPP, který integruje informace o porodnické anamnéze, kvantitativním fetálním fibronektinu (qfFN) a délce děložního hrdla pro předpověď rizika předčasného porodu u asymptomatických vysoce rizikových žen. Dojde k sestavení detailního plánu realizace pilotního projektu v ČR, přípravě informovaných souhlasů, metodických materiálů projektu včetně jejich odsouhlasení etickou komisí dotčených zdravotnických zařízení.

KA2: PILOTNÍ SCREENING

Tato aktivita na vzorku 1500 těhotných žen ověří a vyhodnotí možnost zavedení programu QUIPP v plném rozsahu, tj. od výběru žen k pozvání, přes vlastní výzvu k vyšetření, až po nastavení sběru data a jejich analýzu. 

KA3: VYHODNOCENÍ A METODICKÁ DOPORUČENÍ

Cílem této aktivity je vyhodnotit nasbíraná strukturovaná data, navrhnout případné metodické korekce screeningového programu (tedy korekce metodiky připravené v rámci klíčové aktivity KA1), vypracovat konečné metodické závěry a připravit revizi doporučených postupů pro program screeningu hrozícího předčasného porodu na národní úrovni.

KA4: SEBE-EVALUACE PROJEKTU

Nezávislým týmem posoudit užité procesy a vzniklé výstupy projektu. Realizace procesní a dopadové evaluace, kterou vykoná specializovaná firma. Cílem je kontrola, zda byly správně nastaveny a dodrženy všechny postupy pro realizaci pilotu v klinických centrech, jestli byly správně interpretovány výsledky pilotu, zda jsou vyvozené závěry pro Národní koordinační radu relevantní a hodnověrné.

Výstupy projektu:

V rámci projektu bude podpořeno 1500 žen, kterým hrozí riziko předčasného porodu

Dále v rámci projektu vzniknou následující metodické výstupy:

  • Metodika ověření programu QUIPP v podmínkách českého zdravotnictví.  
  • Metodika sběru dat
  • Analytická a metodická zpráva z vyhodnocených dat
  • Návrh doporučeného diagnostického a klinického postupu pro program screeningu hrozícího předčasného porodu
  • Metodika a plán realizace programu screeningu hrozícího předčasného porodu pro realizaci na národní úrovni
  • Evaluační zpráva