Hlavní

Sekundární prevence osteoporotických zlomenin u osob nad 50 let věku po první prodělané osteoporotické zlomenině

Sekundární prevence osteoporotických zlomenin u osob nad 50 let věku po první prodělané osteoporotické zlomenině 

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008168

Anotace projektu:

Osteoporóza je systémové metabolické onemocnění skeletu charakterizované poruchou mechanické odolnosti kosti a v důsledku toho zvýšeným rizikem zlomenin (80 % zlomenin nad 50 let věku je osteoporotických). Dle dostupných mezinárodních statistik prodělá osteoporotickou zlomeninu v životě 33 % žen a 20 % mužů. Prodělaná osteoporotická zlomenina zvyšuje riziko vzniku další osteoporotické zlomeniny na 2-5 násobek. Přibližně 50 % pacientů se zlomeninou stehenní kosti prodělalo v předchozím období minimálně 1 osteporotickou zlomeninu. Osteoporotické zlomeniny, zejména zlomeniny obratlových těl a proximálního konce stehenní kosti vedou k invaliditě, závislosti postižených osob na pomoci druhých a k předčasnému úmrtí (19 % osob umírá v 1. roce po prodělání této zlomeniny). 
Předmětem předkládaného projektu je pilotní projekt sekundární prevence osteoporotických zlomenin. Cílem projektu je snížení počtu následných osteoporotických zlomenin po první prodělané osteoporotické zlomenině a s nimi svázaných dalších zdravotních komplikací. Pilotní projekt ověří fungování koordinovaného vyhledávání pacientů s osteoporózou po prodělané zlomenině s následným diferenciálně–diagnostickým vyšetřením na osteologickém pracovišti a případnou léčbou osteoporózy a intervencí k prevenci pádů. Projekt povede ke změně stávající organizace péče o pacienty s osteoporózou, ke zvýšení efektivity jejich vyhledávání a tím k poklesu počtu následných osteoporotických zlomenin po první prodělané zlomenině.

Realizace projektu:  od 1. 5. 2018 do 31. 7. 2021

Předpokládaný rozpočet: 32 900 867,33 Kč

WebNSC.uzis.cz

Cíle projektu:

Hlavním cílem je metodicky připravit, realizovat a vyhodnotit pilotní projekt, který ověří vhodnost celoplošného zavedení včasného záchytu sekundárních osteoporotických zlomenin tak, aby byl zajištěn maximální pozitivní dopad na zdraví obyvatel a vysoká nákladová efektivita dané intervence. Cíl přispěje k naplňování priorit Akčního plánu č. 7: Rozvoj programů zdravotního screeningu v ČR.

Dílčí cíle projektu jsou:

 • Vytvořit metodické materiály pro realizaci pilotního testování screeningového programu sekundární prevence osteoporotických zlomenin.
 • Realizovat pilotní projekt a ověřit nastavení logistiky a účinnosti programu sekundární prevence osteoporotických zlomenin dle vytvořených postupů a metodik na vzorku cca 4000 osob se zlomeninou v průběhu dvou let. 
 • Vyhodnotit realizovatelnost a efektivitu navrženého postupu projektu centralizované sekundární prevence osteoporotických zlomenin ve vztahu k přínosům u cílové populace.
 • Sestavit plán realizace programu sekundární prevence osteoporotických zlomenin v rizikové populaci v ČR a tento předložit k posouzení Národní Radě pro implementaci a řízení programů časného záchytu onemocnění.
   

Klíčové aktivity:

KA1: ORGANIZACE A METODIKA

Cílem této aktivity je metodicko-technická příprava pilotního ověření programu sekundární prevence osteoporotických zlomenin v rizikové populaci. Aktivita zahrnuje upřesnění rizikové skupiny osob, sestavení detailního plánu realizace pilotního testu screeningového programu, nasmlouvání 15-30 zdravotnických zařízení, ve kterých bude pilot probíhat, a zaškolení odborného personálu, a tvorbu informačních materiálů pro definovanou cílovou skupinu osob.

KA2: PILOTNÍ PROJEKT

Cílem této aktivity je v praxi si na pilotním projektu detailně ověřit možnost fungování a organizace programu sekundární prevence osteoporotických zlomenin. Pilotním projektem se rozumí metodicky standardně dokumentované ověření postupů v záchytu osob se zvýšeným rizikem osteoporotických zlomenin, ověření účinnosti diagnostických a léčebných intervencí a příprava metodického závěrečného dokumentu, na jehož základě bude možné posoudit realizovatelnost a nákladovou efektivitu případného screeningu v podmínkách českého zdravotnictví a české populace.
Vlastní pilot bude založen na tzv. systému FLS (Fracture Liaison Services), tj. koordinované vyhledávání osteoporotických zlomenin s následným diferenciálně-diagnostickým vyšetřením na osteologickém pracovišti a případnou léčbou. Pilotní projekt bude probíhat v 15-30 osteologických pracovištích s vazbou na poskytovatele chirurgické/traumatologické akutní lůžkové péče, kde se budou léčit pacienti s frakturou. Do pilotu bude zapojeno cca 4000 osob. 

KA3: VYHODNOCENÍ A METODICKÁ DOPORUČENÍ

Cílem této aktivity je podrobně vyhodnotit data získaná v pilotním projektu a na jejich základě navrhnout postupy a doporučení pro implementaci celonárodního screeningového programu časného záchytu osteoporotických zlomenin v rizikové populaci, a předložit tento návrh k posouzení Národní radě pro implementaci a řízení programů časného záchytu onemocnění.

KA4: SEBE-EVALUACE PROJEKTU

Cílem této aktivity je nezávislým týmem posoudit užité procesy a vzniklé výstupy projektu. Tohoto cíle bude dosaženo realizací procesní a dopadové evaluace.

Výstupy projektu:

V rámci projektu bude u 3600 osob provedeno osteologické vyšetření.

Dále v rámci projektu vzniknou následující metodické výstupy:

 • Metodika ověření screeningového programu časného záchytu následných osteoporotických zlomenin v podmínkách českého zdravotnictví. Metodika bude obsahovat popis osob pro oslovení k účasti v projektu, informované souhlasy a podrobný plán realizace pilotního projektu
 • Metodika sběru dat, včetně standardizovaného záznamu vyšetření a záznam klienta programu časného záchytu následných osteoporotických zlomenin ("case-report form", respektující zásady standardizované zdravotnické dokumentace), a standardizovaného systému pro elektronické zadávání dat
 • Analytická a metodická zpráva z vyhodnocených dat pilotního projektu, včetně on-line zveřejněných publikací, včetně analýzy nákladové efektivnosti včetně rozboru dopadu do úhrad při extrapolaci na celou cílovou populaci a včetně komplexního vyhodnocení získaných dat dle metodiky hodnocení zdravotnických technologií ("HTA report")
 • Doporučený diagnostický a klinický postup programu záchytu časného záchytu následných osteoporotických zlomenin
 • Metodika a plán realizace programu časného záchytu osteoporotických zlomenin
 • Komplexní evaluační zpráva