Hlavní

Kategorizace zdravotnické techniky a zdravotnických prostředků

Kategorizace zdravotnické techniky

Náhled: Kategorizace zdravotnické techniky

Projekt Kategorizace zdravotnické techniky (dále jen KZT) byl historicky řešen v letech 2014-2016 v rámci grantového projektu „Kategorizace a ocenění zdravotnické techniky a zdravotnických prostředků“. Přestože v mezinárodním a právním vymezení spadá zdravotnická technika do širší skupiny zdravotnických prostředků (medical devices), jedná se o oblast určenou specifickými charakteristikami (jednorázová investice, opakované použití). Ostatní zdravotnické prostředky jsou řešeny jednak v rámci Pracovní skupiny pro kategorizaci a úhradovou regulaci zdravotnických prostředků (http://www.mzcr.cz/dokumenty/pracovni-skupina-pro-kategorizaci-a-uhradovou-regulaci-zdravotnickych-prostredku_6336_2491_3.html), jednak v rámci Kategorizace zdravotnického materiálu (http://www.uzis.cz/katalog/klasifikace/kategorizace-zdravotnicke-technik...).

V roce 2017 proběhla recenze původního návrhu KZT ze strany zástupců relevantních odborných společností České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP).

Dne 31. května 2018 byla Sdělením 105/2018 Sb. Českého statistického úřadu (https://www.czso.cz/csu/czso/kategorizace-zdravotnicke-techniky-kzt) Kategorizace zdravotnické techniky vyhlášena o oficiálním klasifikačním systémem pro statistické sběry dat v ČR.

Harmonogram aktualizace KZT – verze pro rok 2020

 1. Získávání podnětů k úpravě obsahu kategorizačního stromu
  1. ledna – 30. června 2019
  Připomínky ke struktuře a obsahu KZT mohou být zasílány na adresu kzt@uzis.cz. V textu připomínky uveďte identifikaci instituce, za kterou návrh podáváte a pokud je to relevantní, pak kódovou identifikaci položek nebo větve KZT.
 2. Primární analýza, identifikace připomínek, výběr kritických oprav
  1. června – 15. července 2019
 3. Vypořádání obdržených připomínek, příprava aktualizované verze KZT pro rok 2020
  15. července – 30. září 2019
 4. Schválení a publikace aktualizované verze KZT pro rok 2020
  do 31. října 2019

Poznámka:
V mimořádném případě, např. za předpokladu odsouhlasení nové položky ZT pracovní skupinou k Seznamu výkonů a zařazení této položky do příslušného registračního listu zdravotního výkonu, bude tato ze strany ÚZIS ČR ověřena. Pokud nebude možné konkrétní ZT uvedenou v registračním listu zdravotního výkonu zařadit do existujících technických skupin KZT, bude KZT rozšířena o novou skupinu, odpovídající charakteru příslušné ZT.

Aktuální podoba KZT

Předchozí verze KZT

Připomínky a náměty k publikované verzi KZT

Veškeré připomínky a náměty zasílejte, prosím, na kontaktní e-mail: kzp@uzis.cz.

Přednášky věnované Kategorizaci zdravotnické techniky

KlasifiKon 2018, Ing. Martin Mayer, Ph.D. MHA: Kategorizace zdravotnické techniky
http://www.uzis.cz/system/files/u44/2018-11-06-Klasifikon-17_Mayer.pdf

KlasifiKon 2017, prof. Ing. Peter Kneppo, DrSc., FBMI: Klasifikace zdravotnické techniky – problémy a přístupy
http://www.uzis.cz/akce/Klasifikon_2017/peter-kneppo-klasifikacezdravotnicke-techniky-problemy-pristupy

Odkazy:

Vedle Kategorizace zdravotnické techniky je řešen i projekt Kategorizace zdravotnických materiálů (ZUM). Více informací o tomto projektu nalezenete na adrese:http://www.uzis.cz/katalog/klasifikace/kategorizace-zdravotnickych-prostredku-zdravotnickych-materialu

Kategorizace zdravotnických prostředků – zdravotnických materiálů

Náhled: Kategorizace zdravotnických prostředků – zdravotnických materiálů

Kategorizaci zdravotnických prostředků na poukaz řeší Pracovní skupina ministerstva zdravotnictví.

Kategorizace ostatních zdravotnických prostředků je postupně řešena s experty odborných lékařských společností. Práce navazuje na Projekt „Kategorizace a ocenění zdravotnické techniky a zdravotnických prostředků“ řešený v letech 2014 až 2016.

Od roku 2020 zahajujeme pravidelný aktualizační proces doposud vydaných skupin Kategorizace zdravotnických prostředků – zdravotnických materiálů. Předpokládaný Harmonogram aktualizace Kategorizace ZUM – verze pro rok 2020:
 
Čtvrtletní sběr podnětů k úpravě obsahu kategorizačního stromu
1. ledna – 31. března 2020
Připomínky a náměty zasílejte, prosím, na kontaktní e-mail: kzp@uzis.cz. V textu připomínky uveďte identifikaci instituce, za kterou návrh podáváte.

Čtvrtletní zpracování připomínek v rámci pracovní skupiny, oponentura odbornými společnostmi
1. dubna – 30. června 2020

Schválení a publikace aktualizované verze Kategorizace ZUM pro rok 2021
do 31. července 2020

Připomínky a náměty zasílejte, prosím, na kontaktní e-mail: kzp@uzis.cz.

Související odkazy: