Hlavní

Výběrová šetření o zdraví - HIS (Health Interview Survey)

(HIS - Health Interview Survey – tj. dotazníkové šetření o zdraví)

HIS jsou šetření, která mají několik základních charakteristik :

  • týkají se zdravotního stavu
  • jsou prováděna formou rozhovoru tazatele s respondentem, během kterého je vyplněn připravený dotazník
  • jsou výběrová, tzn. neoslovují celou populaci jako např. sčítání lidu, ale pouze vzorek obyvatel, přičemž na základě výsledků pro tento vzorek lze pomocí statistických metod odvodit pravděpodobné výsledky celé populace

Šetření jsou nedílnou součástí zdravotnické statistiky. Jejich hlavní význam spočívá v tom, že poskytují data, která jsou z jiných zdrojů nedostupná, navíc umožňují provázat několik typů informací navzájem.

Stejně jako v ostatních oblastech i v oblasti zdraví jsou vymezovány určité cíle a posléze je hodnoceno jejich naplňování. Za poslední 2 desetiletí se politika v oblasti zdraví a zdravotní péče formovaná WHO řídila několika strategiemi, jako je např. Koncept Zdraví pro všechny (Health For All), Zdraví 21 či aktuální koncepce  Zdraví 2020.

Spolu s potřebou sledování naplňování těchto strategií roste i potřeba monitorovat klíčové aspekty zdraví a zdravotního stavu, přičemž řadu těchto informací lze získat pouze z výběrových šetření.

Existuje celá řada výběrových šetření na nejrůznější témata, některá z nich se zabývají také zdravotním stavem, většinou však pouze okrajově.

Šetření EHIS 2014 je prováděno Ústavem zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS ČR) a navazuje na předchozí Výběrová šetření o zdravotním stavu obyvatel, která mají v ČR dlouholetou tradici a jsou ÚZIS ČR prováděna již od roku 1993. Doposud bylo realizováno již 5 komplexních šetření o zdravotním stavu. Poslední šetření proběhlo v roce 2008. Výsledky a výstupy z dosud provedených šetření jsou k dispozici zde.