Hlavní

Aktualizace MKN-10 s platností od 1. ledna 2013

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (zkráceně také Mezinárodní klasifikace nemocí, MKN), která byla v ČR zavedena ve své 10. revizi v roce 1994, byla v průběhu posledních několika let průběžně aktualizována. V souvislosti se zavedením 10. revize bylo totiž ze strany WHO doporučeno provádět v období mezi decenálními revizemi průběžné aktualizace klasifikace.

Aktualizační proces

WHO své aktualizace uveřejňuje pravidelně jednou ročně, vždy po jejich projednání a schválení na výročním zasedání. Tyto změny se člení na „velké (major)“ a „malé (minor)“. Malé změny jsou schvalovány s platností jednou ročně (vždy k 1.1. dalšího roku), velké změny jsou schvalovány s platností každé 3 roky (2010, 2013). Podrobný přehled všech změn je k dispozici na stránkách aktualizací MKN (http://www.who.int/classifications/icd/updates/en/index.html). V roce 2004 vydala WHO druhé, aktualizované vydání MKN-10 se zapracováním všech změn, které vešly v platnost k 1.1.2003, na jehož základě a se zohledněním následných revizí bylo v ČR uveřejněno druhé české aktualizované vydání MKN-10 (1. díl - Tabelární část) s platností od 1. ledna 2009. Platnost tohoto vydání byla ošetřena Sdělením ČSÚ (částka 139/2008 Sb.), o aktualizaci Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů, ze dne 3. 12. 2008. Aktualizace 3. dílu, tedy Abecedního seznamu proběhla v roce 2009 a v dubnu 2010 vyšla aktualizovaná verze se změnami platnými do roku 2009 včetně.

Vzhledem k tomu, že rok 2010 byl rokem, kdy dle ustanovení WHO vešla v platnost řada změn označených jako „major“, z nichž značná část nebyla v českém vydání tabelární části z roku 2009 ani v Abecedním seznamu z roku 2010 zahrnuta, bylo nutné navázat další aktualizací Tabelární části a Abecedního seznamu. Ta proběhla v průběhu roku 2010 a 2011 a další, aktualizovaná verze českého vydání byla zavedena Sdělením ČSÚ o aktualizaci Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů ze dne 13. 11. 2011 (částka 119/2011 Sb.) s platností od 1.1.2012. Tato aktualizace byla distribuována pouze prostřednictvím internetových stránek, na webu ÚZIS byly vystaveny všechny 3 aktualizované díly MKN-10 (v pdf verzi a pro Tabelární část také v on-line aplikaci). Zároveň byly změny promítnuty do číselníku MKN-10 a vystaveny v Datovém standardu mezi číselníky ÚZIS na stránkách MZČR, dále byly změny zapracovány do verze grouperu DRG pro rok 2012.

Nejnovější aktualizace pro rok 2013

K 1.1.2013 je zpracována další aktualizace všech 3 dílů, kdy byly do předchozí verze zapracovány změny, které vešly v platnost v letech 2011 a 2012 a dále změny pro rok 2013. Přehled nejvýznamnějších změn v Tabelární části je uveden zde (seznam nových, zrušených a pozměněných kódů, včetně převodu zrušených kódů na platné). Z přehledu je zřejmé, že zásadní změna se týkala především dg. I48 (Fibrilace a flutter síní), která byla dále rozčleněna na 4 místné podpoložky. Překlasifikována s ohledem na stupeň postižení byla dg. Hemeroidy a byla přeřazena ze skupiny nemocí oběhové soustavy (I84) do skupiny nemocí trávicí soustavy (K64). Četné úpravy se týkaly zejména kódů kapitoly XXII., které se v praxi užívají jen výjimečně. Ze změn Instrukční příručky se nejvýznamnější týkají zrušení některých pravidel pro kódování základní příčiny smrti a upřesnění některých možných souvislostí a vazeb diagnóz, které se projeví ve statistice příčin smrti založené na výběru základní příčiny smrti. Změny Abecedního seznamu pouze odrážejí aktualizace provedené v Tabelární části.

Pro rok 2013 je MKN-10 zavedena formou Sdělení ČSÚ 426/2012 Sb., o aktualizaci Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10) a s platností k 1.1.2013. Způsob distribuce je shodný jako v roce předchozím, všechny 3 díly jsou ke stažení v tiskovém formátu PDF (Tabelární seznam také ve formátu HTML), zároveň proběhla aktualizace on-line aplikace (Tabelární část) a dále aktualizace souvisejícího číselníku MKN-10, který je součástí datového standardu na rok 2013 na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR (http://ciselniky.dasta.mzcr.cz/).

K 1.4. 2013 byl číselník diagnoz upraven a doplněn zejména o členění dg. J96 a I70 na pátém místě. Tyto úpravy jsou v souladu s platnou Tabelární částí MKN-10.

Oproti aktuálně platné Tabelární části MKN-10 číselník neobsahuje nově zavedenou dg. Z99.4 - Závislost na umělém srdci, naopak obsahuje zrušenou dg. L41.2. Úprava těchto položek bude realizována změnou číselníku k 1.1.2014.

Budoucnost Mezinárodní klasifikace nemocí

WHO deklarovalo úmysl zavedení nové, nyní 11. revize k roku 2015. V současné době je tato revize rozpracována v beta verzi dostupné na webových stránkách WHO (www.who.int/classifications/icd11/).

I. díl - Tabelární část

II. díl - Instrukční příručka

 

III. díl - Abecední seznam