Hlavní

Informace k Programu statistického zjišťování – nelůžkové zařízení (konkretizace), 2018

Konkrétní informace k výkazům pro poskytovatele zdravotních služeb – nelůžkové zařízení

Poskytovatelé zdravotních služeb – nelůžková zařízení jsou povinni předložit do 31. 5. 2018 tyto výkazy (http://www.uzis.cz/vykazy/vykazy-rok-2017):

A (MZ) 1-01 Roční výkaz o činnosti poskytovatele ZS / příslušný typ výkazu dle odbornosti

  • Výkazy řady A (MZ) 1-01 slouží k získání informací o poskytovatelích zdravotních služeb a o činnosti jednotlivých oborů. Výkazy vyplňuje jako zpravodajská jednotka (ZJ) každá ambulantní ordinace, včetně ambulantních částí nemocnic. Obsah výkazů A (MZ) 1-01 je konzultován s vedením příslušných odborných společností. Vyplňování se týká všech poskytovatelů zdravotních služeb bez ohledu na jejich zřizovatele. V elektronické šabloně výkazu se vyplňují žlutě a červeně podbarvené kolonky, ke kterým je vždy uvedena „informace k poli“. Šedě podbarvené kolonky se nevyplňují.
  • Obsah výkazu A (MZ) 1-01 je oproti roku 2016 beze změn.

E (MZ) 1-01 Informativní údaje o poskytovateli zdravotních služeb

  • Ve výkazu se sledují data o využívání informačních a komunikačních technologií, uzavřené smlouvy poskytovatelů zdravotních služeb s jednotlivými pojišťovnami, změny údajů o poskytovateli zdravotních služeb a evidence dobrovolníků u poskytovatele zdravotních služeb. V elektronické šabloně výkazu se vyplňují žlutě a červeně podbarvené kolonky, ke kterým je vždy uvedena „informace k poli“. Šedě podbarvené kolonky se nevyplňují.
  • Obsah výkazu E (MZ) 1-01 je oproti roku 2016 beze změn, výkaz je pouze doplněn o přílohu přenesenou z původního výkazu T (MZ) 1-01.

E (MZ) 4-01 Roční výkaz o zaměstnavatelích, evidenčním počtu zaměstnanců, smluvních pracovnících a odměňování

  • Výkaz sleduje počet zaměstnavatelů a počet zaměstnanců (evidenční počet a mimo-evidenční počet) ve fyzických osobách a v přepočteném počtu k 31. 12., průměrný přepočtený evidenční počet zaměstnanců celkem, z toho ženy, prostředky na mzdy celkem a z toho prostředky na mzdy pro ženy, prostředky na odměny z DPP a DPČ celkem, počet odpracovaných hodin, průměrný roční přepočtený počet pracovníků celkem (včetně smluvních) v rozdělení podle kategorií pracovníků a oddělení/pracoviště. V elektronické verzi se vyplňují žlutě a červeně podbarvené kolonky, ke kterým je vždy uvedena „informace k poli“. Náplně jednotlivých polí výkazu vycházejí z konkrétních zákonů ve znění pozdějších předpisů:

– zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování;
– zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce;
– zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti
   k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta;
– zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání
   a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů
   (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních).

  • Pracovníci se vykazují zásadně podle vykonávané činnosti, nikoliv podle dosaženého vzdělání. Zařazování pracovníků do jednotlivých kategorií se provádí podle hlediska převážně vykonávané činnosti za předpokladu plnění kvalifikačních požadavků. Pracovníci jsou vykazováni v jednotlivých kategoriích zdravotnických pracovníků, pokud mají stanovenou převážně přímou preventivní, léčebnou, diagnostickou a ošetřovatelskou činnost včetně jejího řízení. Pokud však mají stanovenou pouze nebo převážně řídící činnost organizační jednotky nebo organizace, pak jsou vykazováni jako „THP“. Z toho například vyplývá, že např. ředitel zdravotnického zařízení - vzděláním lékař, kterému je zřizovatelem stanoven plat za řízení organizace, nikoliv za jinou, například léčebně preventivní péči, je zařazen do THP. Pokud má ředitel ve zdravotnickém zařízení další pracovní poměr na výkon léčebně preventivní péče, pak v řádku lékař bude uveden pouze ve výši rozsahu tohoto dalšího pracovního poměru.
  • Výkaz je doplněn přílohou sledující průměrné roční přepočtené počty pracovníků celkem (včetně smluvních) dle oborů. Jedná se tedy o vyplnění řádků, kde se uvádí týdenní provozní doba v hodinách a průměrné roční přepočtené počty pracovníků ve standardních kategoriích pracovníků (lékaři a nelékaři).
  • Rozsah dat ve výkazu E (MZ) 4-01 je oproti roku 2016 beze změn, pouze byly doplněny vybrané kategorie zdravotnických pracovníků v souvislosti se změnou zákona č. 96/2004 Sb. z roku 2017

E (MZ) 5-01 Roční výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb – nelůžkové zařízení

  • Tento výkaz byl na základě rozhodnutí vedení MZ ČR pro rok 2017 zrušen. V souladu s tímto rozhodnutím inicioval ÚZIS ČR projekt zaměřený na „meziresortní sdílení dat“, který umožní získávat tyto potřebné informace z již existujících zdrojů kontrolovaných zejména Ministerstvem financí ČR a Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR.

Další výkazy

  • L (MZ) 2-01 - Roční výkaz o činnosti poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče (s přílohou, vyplňují pouze lázeňské organizace.