Hlavní

Informace ke sběru výkazů za rok 2015

Resortní statistické zjišťování za rok 2015 bude v roce 2016 probíhat dle platné legislativy, zejména v souladu s vyhláškou 239/2014 Sb. o Programu statistických zjišťování na rok 2015. Snahou ÚZIS ČR nicméně je postupně tuto administrativní zátěž redukovat. Tzv. klinické výkazy byly ze strany ÚZIS ČR výrazně redukovány a v platnosti zůstávají pouze ty, které adresně garantuje příslušná odborná společnost. ÚZIS ČR rovněž nebude provádět kvótní sběry k detailnímu ekonomickému průzkumu poskytovatelů zdravotních služeb (dřívější výkaz E5-01). 

Veškeré informace k sběru výkazů za rok 2015 jsou uvedeny na adrese www.uzis.cz .

  • Sběr výkazů za rok 2015 bude zahájen 1. dubna 2016 a poběží do 31. května 2016.
  • Poskytovatelům nelůžkové péče bude nabídnut zjednodušený sběr dat, který umožní odevzdat předepsané výkazy bez nutnosti jakékoli registrace a přihlášování. V tomto režimu budou výkazy rozeslány přímo E-mailem i s návodem k vyplnění a takto je bude možné také přímo E-mailem vrátit. Zjednodušený popis tohoto systému je uveden v příloze zde .
  • Před zahájením sběru obdrží všichni poskytovatelé podrobné informace elektronickou poštou (prostřednictvím hromadně zaslaného E-mailu). Proto pokud došlo ke změně Vaší e-mailové adresy, prosíme o zaslání nového aktivního e-mailového kontaktu na adresu uzis@uzis.cz .
  • ​Výkazy může za poskytovatele též odeslat třetí strana (IT správce, subdodavatel, ….).
  • Výkazy bude možné odevzdat pouze v elektronické podobě do 31. 5. 2016. Výkazy zaslané v listinné podobě nebudou akceptovány a budou považovány za neodevzdané.

 

  • Pro registrované poskytovatele nadále zůstává v platnosti možnost odeslat výkazy přímo do Centrálního úložiště výkazů. Poskytovatel zdravotních služeb přihlášený do registrů resortu zdravotnictví (po přihlášení na adrese: https://ereg.ksrzis.cz) nalezne své předepsané výkazy v aplikaci Centrální úložiště výkazů (CÚV). V případě potíží s přihlášením kontaktujte technickou podporu Helpdesk KSRZIS: helpdesk.registry@ksrzis.cz , +420 261 092 462.

 

S pozdravem

Doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.
ředitel ÚZIS ČR