HlavníArchiv ročníkůaktuální informace

Archiv ročníků - aktuální informace - 2002

Česká republika

29. Červen 2005
Finanční bilance zdravotních pojišťoven: výnosy zdravotních pojišťoven, struktura tržeb z pojistného na základě předpisu, příjmy zdravotních pojišťoven, náklady zdravotních pojišťoven na zdravotní péči.
29. Červen 2005
Podstata a možnosti využití metodologie Burden of Disease. Základní souhrnné ukazatele zdraví podle Burden of Disease - roky ztraceného zdraví, zdravá délka života.
29. Červen 2005
Struktura kvality života podle pohlaví (v %). Průměrné skóre kvality života podle pohlaví, podle chronické nemocnosti a podle emoční pohody. Index kvality života podle sociodemografických charakteristik.
29. Červen 2005
Průměrná doba (v minutách) strávená v jednom dni určitým typem aktivity podle pohlaví. Průměrné týdenní METminuty fyzické aktivity podle vybraných sociodemografických charakteristik. Složení respondentů podle typu fyzické aktivity a věku a podle vzdělání.
29. Červen 2005
Prevalence chronických a jednotlivých chronických onemocnění. Průměrný počet chronických onemocnění. Jednotlivá chronická onemocnění.
29. Červen 2005
Užívání lékařem předepsaných léků podle věkovch skupin a pohlaví. Užívání předepsaných léků kvůli jednotlivých zdravotním obtížím. Užívání lékařem nepředepsaných léků podle věkových skupin a pohlaví. Užívání nepředepsaných léků kvůli jednotlivým zdravotním obtížím.
29. Červen 2005
Vztah mezi preferencí atributu vstřícnosti a vybranými ukazateli - procento osob podle nejvíce a nejméně důležitého atributu vstřícnosti zdravotnického systému. Vztah mezi zkušeností s poskytovateli zdravotní péče a vybranými ukazateli - procento osob podle vlastní zkušenosti s poskytovateli zdravotní péče v ambulantních a lůžkových zařízeních vzhledem k jednotlivým atributům vstřícnosti.
29. Červen 2005
Lůžková péče - vícedenní a jednodenní hospitalizace. Roční prevalence a průměrná ošetřovací doba hospitalizace. Ambulantní péče. Počet ambulantních vyšetření. Podíly respondentů u ambulantních lékařů (AL) podle pohlaví. Podíly respondentů u AL během posledních 4 týdnů podle věku. Průměrný počet návstěv u AL za poslední 4 týdny. Podíl respondentů, kteří naposledy navštívili AL před více jak rokem nebo vůbec ne.
29. Červen 2005
Spotřeba jednotlivých druhů alkoholu. Spotřeba 100 % alkoholu podle pohlaví. Průměrná roční spotřeba 100 % alkoholu u mužů a žen starších 15 let podle vzdělání. Nadměrný konzum během poslední 14 týdnů. Distribuce průměrné denní spotřeby 100 % alkoholu na osobu starších 15 let podle pohlaví. Spotřeba alkoholu v různých situacích během posledních 7 dnů.
29. Červen 2005
Vývoj hospitalizace podle pohlaví (1994-2000). Hospitalizovaní a zemřelí v odborných léčebných ústavech. Příčiny hospitalizace v léčebnách pro dlouhodobě nemocné (LDN), v léčebnách tuberkulózy a respiračních nemocí (TRN), v psychiatrických léčebnách (PL) a v ostatních odborných léčebných ústavech (OLÚ). Vývoj hospitalizovanosti a průměrné ošetřovací doby v LDN, TRN, PL, OLÚ (1994-2000).
29. Červen 2005
Nemocnice v rezortu zdravotnictví. Lůžkový fond nemocnic. Využití lůžkového fondu nemocnic podle velikosti lůžkového fondu, podle zřizovatele, podle druhu poskytované péče. Lůžkový fond nemocnic a jeho využití - lékaři, střední zdravotničtí pracovníci, lůžka a hospitalizovaní na 10 000 obyvatel, využití lůžek ve dnech, průměrná ošetřovací doba.
29. Červen 2005
Nemocnice v ostatních rezortech - doprava, obrana, spravedlnost. Lůžkový fond nemocnic (ostatní rezorty). Síť nemocnic k 31.12.2001 (všechny rezorty).
29. Červen 2005
Vývoj potratů podle druhu a způsobu provedení (1970-2001). Vývoj potratů v ČR (1987-2001). Struktura potratů podle druhu v ČR.
29. Červen 2005
Rezorty celkem - léčebny pro dlouhodobě nemocné (LDN), léčebny TBC a respiračních nemocí (TRN), psychiatrické léčebny (PL), rehabilitační ústavy (RÚ), ostatní odborné léčebné ústavy (OOLÚ), dětské ozdravovny (DO), hospice, další lůžková zařízení. Lůžková zařízení v ČR. Počet lůžek v zařízeních ústavní péče v letech 1990-2001. Odborné léčebné ústavy podle oborů, využití lůžek, počet lůžek na 10 000 obyvatel.
29. Červen 2005
Vývoj hospitalizace na zlomeniny proximálního femuru v nemocnicích v ČR (1986-2000). Počet hospitalizací a počet zemřelých a specifická hospitalizovanost na zlomeniny proximálního femuru (1986-2000). Vývoj hospitalizovanosti, úmrtnosti a průměrné ošetřovací doby na zlomeniny proximálního femuru (1986-2000).
29. Červen 2005
Vývoj decentralizace sítě zdravotnických zařízení (1990-2001). Zajištění zdravotnických služeb v ČR (ambulantní péče, lůžková péče). Síť zdravotnických zařízení - rezort zdravotnictví k 31.12.2001. Síť lůžkových zdravotnických zařízení k 31.12.2001. Ambulantní péče k 31.12.2001. Léčebně preventivní péče - lékaři celkem, lékaři v ambulantní péči, lékaři v lůžkových částech nemocnic, lůžka v nemocnicích.
29. Červen 2005
Vybrané demografické ukazatele v letech 2000 a 2001. Počet obyvatel v krajích. Vývoj základních demografických ukazatelů (1920-2001). Vývoj úmrtnosti dětí ve věku do 1 roku (1960-2001).
29. Červen 2005
Přístrojové vybavení zdravotnických zařízení (ZZ) v ČR k 31.12. Přístrojové vybavení ZZ v regionech k 31.12., počet obyvatel na 1 přístroj.
29. Červen 2005
Náklady, výnosy a hospodářský výsledek, porovnání 2000 a 2001. Nákladová rentabilita.
29. Červen 2005
Hospitalizace na infarkt myokardu v nemocnicích v ČR (1986-2000). Hospitalizace na infarkt myokardu podle jednotlivých diagnóz v nemocnicích ČR (1994-2000). Počet hospitalizací a specifická hospitalizovanost, počet zemřelých a specifická úmrtnost na infarkt myokardu (1986-2000). Hospitalizovaní absolutně, na 100 000 obyvatel (1986-2000). Vývoj hospitalizovanosti, úmrtnosti a průměrné ošetřovací doby (1986-2000). Specifická hospitalizovanost v roce 2000.
29. Červen 2005
Léčení diabetici podle pohlaví, druhu léčby a území (absolutně a na 100 000 obyvatel). Počet léčených s komplikací v diabetu a v členění podle jednotlivých typů diabetu podle území. Vývoj osob léčených ke konci období (1975-2001). Počet léčených diabetiků na 100 000 obyvatel. Léčení diabetici podle druhu léčby a území (struktura léčby v %).
29. Červen 2005
Hospitalizace na cévní nemoci mozku v nemocnicích v ČR (1986-2000). Hospitalizace na cévní nemoci mozku podle jednotlivých diagnóz v nemocnicích ČR (1986-2000). Počet hospitalizací a specifická hospitalizovanost, počet zemřelých a specifická úmrtnost na cévní nemoci mozku (1986-2000). Hospitalizovaní absolutně, na 100 000 obyvatel (1986-2000). Vývoj hospitalizovanosti, úmrtnosti a průměrné ošetřovací doby (1986-2000). Specifická hospitalizovanost v roce 2000.
29. Červen 2005
Nově hlášené nemoci z povolání podle krajů vzniku (2000, 2001). Počet hlášených nemocí z povolání podle jednotlivých kapitol seznamu nemocí z povolání (porovnání 1999, 2000, 2001). Vývoj hlášených nemocí z povolání (1985-2001). Hlášené nemoci z povolání podle odvětví ekonomických činností.
29. Červen 2005
Struktura nákladů, závazky a pohledávky, nesplacený bankovní úvěr a leasing.
29. Červen 2005
Úrazy z hlediska pracovní neschopnosti. Úrazy sledované na základě statistických výkazů chirurgických ambulancí. Úrazy z hlediska statistických výkazů o hospitalizaci. Úrazy z hlediska statistiky zemřelých. Úrazy dětí a starších lidí (seniorů). Dopravní nehody. Pracovní úrazy. Úrazy cizinců. Napadení. Úrazy ve volném čase podle HIS (Health Interview System).
29. Červen 2005
Vývoj průměrné měsíční mzdy ve zdravotnictví (1983-2001). Zaměstnanci - vývoj průměrné měsíční mzdy (19988-2001), proporce mezi průměrnými mzdami (1995-2001), podíl průměrné tarifní mzdy z půrměrné měsíční mzdy (1995-2001), skladba celkové průměrné mzdy (1995-2001). Vývoj průměrné měsíční mzdy v soukromých a církevních zdravotnických zařízeních (1995-2001). Průměrná měsíční mzda zaměstnanců zdravotnických organizací - zaměstnanci celkem, lékaři, střední zdravotničtí pracovníci.
29. Červen 2005
Pracovníci v rezortu zdravotnictví a v ostatních rezortech. Odborní zdravotničtí pracovníci v rezortu zdravotnictví. Pracovníci podle druhů zařízení v rezortu zdravotnictví. Pracovníci podle zřizovatelů a podle kategorií v rezortu zdravotnictví.
29. Červen 2005
Struktura nemocnic z hlediska velikosti. Počet lůžek na 1 lékaře a na 1 SZP, jejich využití a průměrná ošetřovací doba. Náklady, výnosy, hospodářský výsledek a nákladová rentabilita. Náklady nemocnic na 1 hospitalizaci v roce 2001. Výnosy, tržby od zdravotních pojišťoven na 1 lůžko v roce 2001. Pohledávky, závazky, nesplacený úvěr a leasing.
29. Červen 2005
Porovnání počtu případů pracovní neschopnosti (PN) na 100 000 pojištěnců rok 2001 a 2000. Vývoj počtu ukončených případů PN na 100 000 pojištěnců (1970-2001). Vývoj průměrného trvání 1 případu PN ve dnech (1970-2001). Struktura počtu ukončených případů PN podle skupin diagnóz a podle hlavních tříd klasifikace zaměstnání.
29. Červen 2005
Vývoj pracovní neschopnosti (PN) pro nemoc a úraz (199-2001). PN podle institucionálních sektorů - počet případů PN na 100 pojištěnců, průměrné trvání 1 případu PN ve dnech, průměrné procento PN. PN podle odvětvové klasifikace ekonomických činností (OKEČ). Vývoj základních ukazatelů PN (1970-2001) - pro nemoc, pro pracovní úrazy, pro ostatní úrazy.
29. Červen 2005
Zdravotní a zdravotnická situace v ČR. Základní přehled, země a lidé v ní, zdravotní stav, životní styl, životní prostředí a zdraví, systém zdravotní péče. Vydáno WHO.
29. Červen 2005
Vývoj hlášených onemocnění na vybrané diagnózy zhoubných novotvarů (ZN) - muži, ženy (1970-2000). Vývoj incidence a mortality ZN, vývoj kolorektálního ZN a vývoj hlášených onemocnění a mortality na vybrané ZN (1970-2000). Struktura hlášených onemocnění ZN a Ca in situ v roce 2000 bez dg. Jiný ZN kůže. Struktura zemřelých na onemocnění ZN v roce 2000 bez dg. Jiný ZN kůže.
29. Červen 2005
Činnost oboru gynekologie - úvazky, počet ošetření-vyšetření, registrované pacientky. Ambulantní péče v oboru gynekologickém. Počet žen užívajících antikoncepci k 31.12.2001. Vývoj počtu gynekologických ošetření-vyšetření na 1 000 žen (1975-2001). Vývoj využívání antikoncepce na 1 000 žen fertilního věku (1975-2001).
29. Červen 2005
Vývoj vybraných přenosných nemocí 1997-2001). Vybrané přenosné nemoci v letech 1999 a 2000. Vybrané přenosné nemoci a zemřelí. Děti do 14 let zemřelé na přenosné nemoci. Vývoj přenosných nemocí (1992-2001) na 100 000 obyvatel. Struktura hlášených přenosných nemocí.
29. Červen 2005
Praktičtí lékaři (PL) pro dospělé, PL pro děti a dorost, PL gynekologové, PL zubní lékaři. Lékaři a jejich věkové složení. Počet ošetření na 1 lékaře a den, počet ošetření na 1 registrovaného pacienta, počet registrovaných pacientů na 1 lékaře.
29. Červen 2005
Vývoj počtu živě narozených dětí s vrozenou vadou (VV) zjištěnou do 1 roku (1980-2001) - absolutně, na 10 000 živě narozených. Vybrané VV u živě narozených dětí do 1 roku. Vývoj (1988-2001) a struktura skupin VV u živě narozených dětí. Průměrný počet živě narozených s VV na 10 000 živě narozených za období 1997-2001.
29. Červen 2005
Pacienti živé a klidové kartotéky. Počet prvních ošetření ve sledovaném roce - vybrané diagnózy. Počet ambulantních ošetření-vyšetření v oboru psychiatrie na 10 000 obyvatel. Struktura počtu prvních ošetření ve sledovaném roce - vybrané diagnózy. Věkové složení evidovaných alkoholiků a toxikomanů.
29. Červen 2005

Osoby dispenzarizované pro netuberkulózní onemocnění dýchacího ústrojí. Počet ošetření (vyšetření) v oboru TBC a respiračních nemocí. Osoby se zvýšeným rizikem onemocnění tuberkulózou.

29. Červen 2005
Skladba celkových výdajů na zdravotnictví (v mil. Kč). Vývoj výdajů na zdravotnictví (1998-2001). Meziroční srovnání podílu výdajů na HDP (v %) a srovnání výdajů na zdravotnictví na 1 obyvatele (1998-2001). Podíly výdajů na zdravotnictví dle zdroje financování (v %). Náklady zdravotních pojišťoven na zdravotní péči.
29. Červen 2005

Maximální hodnoty dispenzarizovaných pacientů v ČR a krajích. Zjištěná onemocnění a vady na 1 000 dětí (0-14 let) a 1 000 dorostu (15-19 let). Vývoj zjištěných onemocnění a vady na 1 000 dětí a na 1 000 dorostu (1980-2001). Kojené a nekojené děti. Vývoj počtu alergických dětí a dorostu (1995-2001).

29. Červen 2005
Zařízení nově zahajující činnost, ukončující činnost, měnící druh zařízení a měnící zřizovatele. Lůžkový fond nemocnic a jeho využití - podle velikosti lůžkového fondu, podle zřizovatele, podle druhu poskytované péče. Lékaři, SZP, lůžka a hositalizovaní na 10 000 obyvatel. Využití lůžek ve dnech podle krajů. Průměrná ošetřovací doba podle krajů. Síť nemocnic.
29. Červen 2005
Kojenecké ústavy a dětské domovy - počet přijatých a propuštěných dětí. Struktura počtu přijatých a propuštěných dětí z kojeneckých ústavů a dětských domovů.
29. Červen 2005
Vývoj počtu hlášených onemocnění pohlavními nemocemi (1994-2001). Hlášená onemocnění pohlavními nemocemi podle věkových skupin a podle krajů. Počet zjištěných případů HIV pozitivních a AIDS. Vývoj hlášených onemocnění pohlavními nemocemi u cizinců (1994-2001). Hlášená onemocnění pohlavními nemocemi u cizinců podle země původu. Vývoj počtu hlášených případů syfilis a případů gonokokové infekce (1990-2001). Syfilis a gonokoková infekce - podíl počtu případů v krajích.
29. Červen 2005
Vývoj průměrné měsíční mzdy v nemocnicích a ve zdravotnictví. Vývoj průměrné měsíční a průměrné tarifní měsíční mzdy zaměstnanců nemocnic. Podíl tarifní mzdy v průměrné mzdě. Skladba průměrné mzdy v nemocnicích. Průměrné mzdy v nemocnicích členěných podle zřizovatelů. Průměrné mzdy vybraných kategorií pracovníků nemocnic členěných podle zřizovatelů.
29. Červen 2005
Epidemiologická situace TBC. Struktura hlášené TBC podle diagnóz. Vývoj počtu hlášených onemocnění TBC na 100 000 obyvatel (1960-2001). Vývoj incidence TBC podle krajů (1998-2001). Struktura TBC podle věku. Počet hlášených onemocnění TBC na 100 000 obyvatel.
29. Červen 2005
Obsah dotazníku, časový průběh šetření, výběrový soubor, práce tazatelů, neuskutečněné rozhovory.
29. Červen 2005
Pohlaví a věk, rodinný stav, velikost domácnosti, národnost, vzdělání, ekonomická aktivita, současné zaměstnání, velikostní skupina obce.
29. Červen 2005
Průměrný index tělesné hmotnosti podle věku. Vývoj průměrného indexu tělesné hmotnosti (1993-2002).
29. Červen 2005
Sebevraždy podle věku, vzdělání, rodinného stavu a postavení v zaměstnání. Způsob provedení a motiv sebevraždy. Časové a geografické rozložení sebevražd. Rozložení sebevražd podle věku. Sebevraždy na 100 000 obyvatel podle věku a pohlaví. Struktura sebevražd podle motivu.
29. Červen 2005
Hospitalizovaní v ČR podle příčin hospitalizace. Vztah mezi krajem hospitalizace a bydlištěm pacienta. Vývoj hospitalizovanosti a průměrné ošetřovací doby (1994-2001). Počet hospitalizovaných na 1 000 obyvatel. Struktura hospitalizovaných podle kapitol MKN?10 (muži, ženy).
29. Červen 2005
Náklady, výnosy a hospodářský výsledek. Nákladová rentabilita. Vývoj nákladů. Vývoj hospodářského výsledku nemocnic rezortu zdravotnictví. Podíl jednotlivých položek nákladů na celkových nákladech nemocnic rezortu zdravotnictví k 30.6.2001.
29. Červen 2005
Studenti a absolventi SZŠ a VOZŠ. Studim na zdravotnických školách - denní studium. Zdravotnické školy podle druhu a oboru studia. Vývoj počtu studujících a absolventů na SZŠ a VOZŠ. Struktura studujících na SZŠ a VOZŠ podle oboru studia.
29. Červen 2005
Studující (k 31.10.2001) a absolventi (za rok 2001) lékařských fakult, zdravotně-sociálních fakult a farmaceutických fakult. Studující podle oboru a typu studia. Vývoj počtu nově přijatých a absolventů lékařských fakult - magisterský studijní program (1990-2001). Vývoj počtu studujících na lékařských fakultách - magisterský studijní program (1990-2001).
29. Červen 2005
Respondenti podle upřednostňovaných stravovacích zásad. Průměrný počet dodržovaných stravovacích zásad. Složení respondentů podle dietního indexu a vzdělání. Složení respondentů podle dietního indexu (1993-2002).
29. Červen 2005
Respondenti podle věku, pohlaví a typu kuřáctví. Průměrná doba kouření. Složení respondentů podle typu kouření a vzdělání. Složení respondentů podle typu kuřáctví (1993-2002).
29. Červen 2005
Pohledávky a závazky z obchodního styku. Nesplacený bankovní úvěr a leasing. Vývoj pohledávek a závazků z obchodního styku nemocnic (2001-2002).
29. Červen 2005
Vývoj počtu propuštěných a zemřelých z psychiatrických lůžkových zařízení podle vybraných skupin diagnóz (1995-2001). Počet propuštěných a zemřelých z psychiatrických lůžkových zařízení podle skupin psychiatrických diagnóz, délky pobytu a pohlaví. Vývoj počtu propuštěných a zemřelých v psychiatrických lůžkových zařízeních v přepočtu na 100 000 obyvatel na poruchy vyvolané alkoholem a ostatními psychoaktivními látkami. Struktura hospitalizovaných na psychiatrických odděleních nemocnic a v psychiatrických léčebnách podle skupin psychiatrických diagnóz.
29. Červen 2005
Struktura respondentů podle konzumace alkoholu. Spotřeba jednotlivých druhů alkoholu. Průměrná týdenní spotřeba alkoholu (muži, ženy).
29. Červen 2005
Procento respondentů, kteří někdy v životě zkusili drogu. Respondenti podle toho, kdy užili drogu. Struktura užívaných drog.
29. Červen 2005
Sledování fyzické aktivity respondentů. Fyzická aktivita ve volném čase a podle věku a pohlaví.
29. Červen 2005
Členění podle hlavního oboru a podle oborů činnosti. Počty lékařů, stomatologů a farmaceutů podle různých kritérií (např. počtu, pohlaví, věku, specializace, atestací apod.).
29. Červen 2005
Členění podle hlavního oboru a podle oborů činnosti. Počet lékařů podle krajů, lékaři podle oborů činnosti a pohlaví, struktura lékařů podle zřizovatele, struktura lékařů podle kraje (sídla zařízení).
29. Červen 2005
Definice domácí zdravotní péče, údaje o její činnosti. Počty pracovišť a zdravotnických pracovníků zajišťujících tuto péči. Počty poskytnutých ošetření, počty výkonů, počty pacientů využívajících tuto službu. Způsob indikování domácí zdravotní péče.
29. Červen 2005
Úrazy jsou traumatické příhody s více nebo méně rozsáhlými zdravotními, ekonomickými a sociálními následky. Zdroje dat úrazů z hlediska: pracovní neschopnosti, sledované na základě statistických výkazů chirurgických ambulancí; statistických výkazů o hospitalizaci; statistiky zemřelých. Úrazy dětí, úrazy seniorů, dopravní nehody, pracovní úrazy.
29. Červen 2005
Aktuální informace poskytuje přehled o celkové výši veřejných výdajů na zdravotnictví vynaložených v roce 2001. Výdaje jsou členěny do tabulek za jednotlivé rezorty (zdravotnictví, ostatní rezorty, okresní úřady, všeob. pokladní správa). Dále výdaje ostatních veřejných rozpočtů a výdaje veřejných rozpočtů celkem.