HlavníArchiv ročníkůaktuální informace

Archiv ročníků - aktuální informace - 2003

Česká republika

29. Červen 2005
Hlášená onemocnění zhoubnými novotvary prsu u žen. Incidence a mortalita. Trend vývo-je nově hlášených onemocnění. Porovnání hlášených onemocnění podle věkových skupin. Podíl jednotlivých klinických stádií.
29. Červen 2005
Počet případů ukončené pracovní neschopnosti v letech 2000 - 2001 a délka trvání pracovní neschopnosti ve dnech. Počet UPPN podle nejčastějších onemocnění.
29. Červen 2005
Hodnocení subjektivně vnímaného zdravotního stavu respondenta. Druhy závislosti sub-jektivního vnímání zdraví. Závislost subjektivního vnímání zdraví na věku.
29. Červen 2005
Počet hospitalizovaných v psychiatrických lůžkových zařízeních na poruchy vyvolané alkoholem a ostatními psychoaktivními látkami. Časová řada od roku 1975 do roku 2001. Počet propuštěných a zemřelých podle věku, pohlaví a délky pobytu.
29. Červen 2005
Přístrojové vybavení zdravotnických zařízení v letech 1991 až 2001 podle druhů, podle resortů a podle jejich stáří.
29. Červen 2005
Údaje o hospitalizaci v léčebnách dlouhodobě nemocných, v léčebnách tuberkulózy a re-spiračních nemocí včetně oddělení hrudní chirurgie ve FN Bulovka, v psychiatrických léčebnách včetně Psychiatrického centra a v ostatních léčebných ústavech.
29. Červen 2005
Omezující chronická onemocnění působící na respondenty v závislosti na věku a pohlaví a prevalence jednotlivých chronických onemocnění v posledních 12 měsících.
29. Červen 2005
Sledovaná dočasná neschopnost respondentů v posledních čtrnácti dnech a za jeden rok v období let 1993 - 2002. Ukazatel ročního počtu dní neschopnosti na 1 pacienta.
29. Červen 2005
Síť nemocnic, její struktura a lůžkový fond. Využití lůžkového fondu podle jeho velikosti, podle zřizovatele a podle druhu.
29. Červen 2005
Hospitalizace a počet hospitalizací. Specifická hospitalizovanost, úmrtnost a ošetřovací doba u zlomenin proximálního femuru v nemocnicích ČR v letech 1992 až 2001.
29. Červen 2005
Nejčastější zdravotní potíže u respondentů v posledních 2 týdnech před uskutečněním interview s nimi.
29. Červen 2005
Řazení respondentů podle jejich tzv. emoční pohody do skupin s "emoční poruchou" nebo bez ní a podle závažnosti obtíží vyskytujících se v oblasti jejich poznávacích schopností.
29. Červen 2005
Využití a přístup zdravotnických zařízení k internetu. Komunikace s pacienty, lékárnami, pojišťovnami a s ostatní administrativou a k získávání odborných a jiných informací.
29. Červen 2005
Potraty v České republice podle druhu a způsobu provedení v časové řadě od roku 1975. Druhy potratů v letech 1987 - 2002.
29. Červen 2005
Náklady, výnosy a hospodářský výsledek nemocnic resortu zdravotnictví od 31.12.2000 do 31.12.2002. Vývoj nákladů na sledované nákladové položky. Nákladová rentabilita.
29. Červen 2005
Síť zdravotnických zařízení. Počet zdravotnických zařízení koncem roku 2002 (všechny resorty). Zajištění zdravotnických služeb jednotlivými druhy zařízení.
29. Červen 2005
Nově hlášené případy nemocí z povolání podle regionu vzniku a podle jednotlivých kapitol seznamu nemocí z povolání. Vývoj nemocí z povolání v období let 1985 - 2000. Počet nemocí z povolání podle odvětví ekonomických činností v roce 2002.
29. Červen 2005
Sociální zdraví a sociální podpora podle věku a pohlaví dotazovaných osob. Respondenti podle kvality a intenzity sociálních kontaktů.
29. Červen 2005
Ukazatele dlouhodobé neschopnosti. Jednotlivé dlouhodobé potíže. Rozdíly z hlediska sociodemografických charakteristik.
29. Červen 2005
Počet, zaměstnanci, činnost a tržby lékáren. Počet obyvatel na 1 lékárnu. Tržby lékáren připadající na 1 doklad. Počet, struktura, zaměstnanci, činnost a tržby výdejen. Celková charakteristika činnosti lékárenské péče za rok 2002.
29. Červen 2005
Počet ambulantních ošetření-vyšetření v oboru psychiatrie na 10 000 obyvatel. Struktura počtu prvních ošetření ve sledovaném roce. Vybrané diagnózy, incedence a prevalence.
29. Červen 2005
Počet léčených diabetiků podle pohlaví a celkový počet diabetiků. Rozdělení podle způ-sobu léčby na 100 000 obyvatel a v procentech. Počet léčených osob s komplikacemi diabetická noha, diabetická nefropatie a diabetická retinopatie.
29. Červen 2005
Vybrané demografické ukazatele v letech 2001 a 2002. Počet obyvatel v krajích v roce 2002. Počet živě narozených a zemřelých na 1 000 obyvatel. Přirozený přírůstek. Kojenecká a novorozenecká úmrtnost.
29. Červen 2005
Pacienti ambulantních pracovišť AT a psychiatrických zařízení podle věku. Živá kartotéka". Pacienti "živé kartotéky" podle psychoaktivní látky a věku na 10 000 obyvatel. Pacienti "živé kartotéky" podle způsobu aplikace a komplikací.
29. Červen 2005
Počet dárců krve. Počet vyřazených dárců krve s podezřením na danou infekci. Spotřeba krevních přípravků na odděleních.
29. Červen 2005
Výdaje domácností respondentů na zdraví v posledních 4 týdnech. Průměrné měsíční platby na zdravotní péči na 1 osobu podle věku respondenta. Názory respondentů na zdravotnictví a na vývoj zdravotnictví od roku 1999. Spokojenost s fungováním zdravotnictví.
29. Červen 2005
Přístrojové vybavení zdravotnických zařízení v ČR v roce 2002. Přístrojové vybavení zdravotnických zařízení v regionech k 31.12.2002.
29. Červen 2005
Léčení diabetici k 31.12.2002. Počet léčených s jednotlivými druhy komplikací diabetu podle území.
29. Červen 2005
Odborné léčebné ústavy v letech 2001 a 2002. Využití lůžkového fondu podle oborů, využití lůžek následné a ošetřovatelské péče. Lůžka v zařízeních ústavní péče v letech 2001 a 2002. Využití lůžek ve dnech a počet hospitalizovaných na 10 000 obyvatel.
29. Červen 2005
Průměrný počet pitev na 1 pracoviště, podíl pitvaných z počtu zemřelých. Počet osob s pozitivním nálezem při toxikologickém vyšetření na pracoviště patologie a soudního lékařství. Toxikologická vyšetření a metody uplatňované na pracovištích patologie.
29. Červen 2005
Počet případů pracovní neschopnosti podle kapitol MKN-10 a délky trvání pracovní neschopnosti. Počet případů v letech 2000 - 2002 a počet případů podle délky neschopnosti v letech 1990 - 2002. Počet případů a prostonaných dní podle měsíce ukončení neschop-nosti a podle délky jejího trvání.
29. Červen 2005

Děti hospitalizované a zemřelé v nemocnicích podle kapitol MKN-10. Hospitalizovanost v letech 1999-2001. Děti hospitalizované podle věku, podle kraje hospitalizace, hospitalizované a operované na vybraných odděleních. Hospitalizace na 15 nejčastějších onemocnění.

29. Červen 2005
Děti hospitalizované s poraněním, otravami a některými jinými následky, děti hospitali-zované podle kraje hospitalizace a podle vnějších příčin v letech 1999 - 2001. Skupiny diagnóz v kapitolách XIX a XX (MKN-10) a kódy diagnóz.
29. Červen 2005
Výsledky zjišťování kvality života a jednotlivých položek podle věku a pohlaví. Třídění respondentů podle odpovědí na jednotlivé otázky šetření.
29. Červen 2005

Maximální hodnoty dispenzarizovaných pacientů v ČR a krajích. Zjištěné vady a onemoc-nění na 1 000 dětí (0-14 let) a 1 000 dorostu (15-19 let).

29. Červen 2005
Vývoj využívání antikoncepce na 1 000 žen fertilního věku v letech 1975 - 2002. Činnost ženských oddělení nemocnic, porodnická činnost, gynekologická činnost.
29. Červen 2005
Počet ambulantních ošetření-vyšetření v oboru radioterapie, klinická onkologie. Počet nově přijatých nemocných celkem a na 100 000 obyvatel. Počet přijatých nemocných s nenádorovým onemocněním k léčení a počet nově přijatých na 100 000 obyvatel.
29. Červen 2005
Zdrojem dat je Česká správa sociálního zabezpečení. Průměrné trvání jednoho případu pracovní neschopnosti. Průměrné trvání 1 případu pracovní neschopnosti podle sídla zaměstnavatele. Počet ukončených případů. Průměrné trvání 1 případu neschopnosti podle skupin diagnóz, kapitol MKN-10 a hlavních tříd klasifikace zaměstnání.
29. Červen 2005
Zdrojem dat je výkaz ČSÚ. Od roku 2001 publikovány údaje za pololetí a kumulované roční údaje. Porovnání pracovní neschopnosti v letech 2000 - 2002. Základní ukazatele pro nemoc a pro pracovní a ostatní úrazy podle institucionálních sektorů a podle odvětvové klasifikace ekonomických činností.
29. Červen 2005
Roční výkaz o činnosti chirurgických zdravotnických zařízení, struktura a počet chirur-gických úkonů a úrazů, lékaři a SZP v chirurgických oborech, první ošetření úrazů, první ošetření úrazů dětí, monotrauma, alkohol a drogy, chirurgické úkony vztažené k počtu obyvatel.
29. Červen 2005
Vývoj průměrné mzdy zaměstnanců ve zdravotnictví, proporce mezi průměrnými mzdami zaměstnanců, průměrné tarifní mzdy zaměstnanců ve zdravotnictví podle zřizovatele, srov-nání průměrné mzdy, průměrná mzda zaměstnanců podle zákona č. 143/1992 Sb.
29. Červen 2005
Vývoj průměrné měsíční mzdy zaměstnanců ve zdravotnictví, proporce mezi průměrnými mzdami, tempo růstu. Průměrná mzda podle zákona č. 143/1992 Sb. a zákona č. 1/1992 Sb. Průměrné mzdy lékařů a SZP. Mzdy zaměstnanců v lázeňských organizacích.
29. Červen 2005
Struktura celkových výdajů na zdravotnictví podle druhu výdaje. Vývoj výdajů na zdra-votnictví. Podíl jednotlivých zdrojů na financování zdravotnictví. Meziroční srovnání výdajů na HDP. Výdaje na zdravotnictví na 1 obyvatele.
29. Červen 2005
Podíll osob u lékaře v posledních 4 týdnech podle věku a pohlaví. Ukazatele ambulantní péče. Počet ambulantních vyšetření na 100 osob za 4 týdny.
29. Červen 2005
Věkové složení pacientů substituční léčby v ČR. Pacienti podle zařízení poskytujících léčbu, podle místa bydliště v červnu 2003. Výsledky vyšetření HIV, HVB a HCV, pacienti podle diagnóz, důvody ukončení léčby od května 2000 do června 2003.
29. Červen 2005
Vývoj vybraných přenosných nemocí 1999 - 2002. Vybrané přenosné nemoci v letech 2001 a 2002. Vybrané přenosné nemoci a zemřelí 2002. Děti do 14 let zemřelé na přenosné nemoci. Vývoj přenosných nemocí 1995 - 2002. Struktura hlášených přenosných nemocí.
29. Červen 2005
Údaje o činnosti domácí zdravotní péče. Počty pracovišť a zdravotnických pracovníků zajišťujících tuto péči. Počty poskytnutých ošetření, počty výkonů, počty pacientů využí-vajících tuto službu.
29. Červen 2005
Vícedenní a jednodenní hospitalizace, definice. Hospitalizovaní v posledních 12 měsících podle věku a pohlaví. Vyhodnocení výsledku dotazu na vícedenní a jednodenní hospitalizaci.
29. Červen 2005
Užívání lékařem předepsaných léků. Užívání nepředepsaných léků. Užívání předepsaných a nepředepsaných léků v posledních 2 týdnech. Užívání nepředepsaných léků proti jednotlivým potížím.
29. Červen 2005
Praktičtí lékaři pro dospělé, pro děti a dorost, gynekologové, zubní lékaři. Věkové složení lékařů primární péče. Primární péče za všechny resorty, počet pacientů registrovaných na jednoho lékaře. Praktičtí lékaři v celkové ambulantní péči v letech 1990 až 2002.
29. Červen 2005
Předběžná data hlášených nových onemocnění v roce 2001. Zemřelé (diagnóza C50). Nově hlášená onemocnění podle krajů. Hlášená onemocnění podle věkových skupin. Incidence a úmrtnost na 100 000 žen. Nová onemocnění na 100 000 žen podle krajů.
29. Červen 2005

Osoby dispenzarizované pro netuberkulózní onemocnění dýchacího ústrojí 2002. Počet ošetření-vyšetření na odděleních v krajích, struktura činnosti a zaměstnanci oddělení, osoby se zvýšeným rizikem onemocnění tuberkulózou nebo plicní rakovinou.

29. Červen 2005
Data o ambulantní činnosti v oboru podle výkazu A (MZ) 1-01. Pracovníci a počet zpravo-dajských jednotek, počet lékařských úvazků. Dispenzarizovaní podle diagnóz. Přepočet na 10 000 obyvatel. Počet přístrojů pro gastroenterologii.
29. Červen 2005
Činnost a počet hemodialyzačních středisek. Léčení hemodialýzou v akutním programu, léčení peritoneální dialýzou v chronickém programu. Počet provedených dialyzačních vý-konů. Počet dialyzačních lůžek celkem. Počet výkonů na jedno lůžko a na 10 000 obyvatel. Počet hemodialyzačních přístrojů celkem a na 100 000 obyvatel.
29. Červen 2005
Pracovníci a počet zpravodajských jednotek, počet lékařských úvazků na 1 pracoviště. Lékaři a SZP. Smluvní pracovníci. Vady a poruchy včetně poruch řeči provázejících onemoc-nění, počet konzultací a léčených pacientů na 1 000 obyvatel, na 1 logopeda a počet pacien-tů celkem. Počet vstupních vyšetření a pacientů s ukončenou léčbou.
29. Červen 2005
Očkování proti chřipce a podíl očkovaných v posledních dvanácti měsících. Měření tlaku krve a cholesterolu. Využívání preventivní zdravotní péče. Počet žen, u nichž bylo provedeno mamografické vyšetření a cervikální výtěr v posledních 12 měsících.
29. Červen 2005
Lůžkový fond nemocnic v 1. pololetí 2003. Využití lůžkového fondu podle velikosti lůžkového fondu, zřizovatele a druhu péče. Lékaři v lůžkových částech nemocnic a lůžka v nemocnicích na 10 000 obyvatel. Využití lůžek ve dnech maximální kapacity. Průměrná ošetřovací doba.
29. Červen 2005
Definice pojmu "1 případ hospitalizace". Hospitalizovanost. Průměrná ošetřovací doba. Počet ošetřovacích dní. Hospitalizovanost podle bydliště. Nejčastější důvody hospitalizace. Diagnózy hospitalizovaných pacientů.
29. Červen 2005
Úprava v členění nemocnic podle zřizovatelů. Zrušení kategorie okresních nemocnic, převod do krajských. Zřizovatelem je krajský úřad. Náklady, výnosy, hospodářský výsledek. Struktura nákladů. Nákladová rentabilita. Pohledávky a závazky z obchodního styku. Nesplacený bankovní úvěr a leasing.
29. Červen 2005
Data o ambulantní činnosti ve stomatologii podle výkazu A (MZ) 1-01. Počet lékařů, střed-ních zdravotnických pracovníků včetně smluvních pracovníků, lékaři na 10 000 obyvatel, pacienti na jednoho lékaře. Počty ambulantních ošetření, preventivních prohlídek a léčených pacientů, Regionální porovnání. Počet ošetření na 1 lékařský úvazek za rok celkem. Počet přístrojů (dentálních rentgenů, diagnostických a terapeutických laserů).
29. Červen 2005
Čerpání zdravotní péče cizinci včetně využívání zdravotní péče v lázních. Výjimkami jsou začleněná zařízení nemocnic a zdravotní péče v ambulantních zařízeních. Nezahrnuti cizinci s péčí hrazenou ze zákonného zdravotního pojištění v ČR. Oblast nejvyššího čerpání zdra-votní péče. Věkové skupiny, země původu. Nejvyšší náklady. Neuhrazené náklady.
29. Červen 2005
Struktura sítě bez výraznějších změn. Nárůst privátních samostatných ordinací. Reforma veřejné správy. Kompetence krajů. Státní a nestátní sektor, péče poskytovaná státem. Krajské a místní správy. Poměr lékařů/obyvatel v ambulantní a v lůžkové péči. Ostatní druhy péče, pracoviště, obory, zřizovatelé a pracovníci. Rozbor situace.
29. Červen 2005
Sledování výskytu tuberkulózy v ČR v publikaci o epidemiologii TBC, průběhu a výsled-cích léčby vydávané od roku 1959. Informační systém bacilární TBC v SZÚ. Registr tuberkulózy. Porovnání získaných údajů, správou pověřen ÚZIS ČR. Sběr dat provádí hygie-nická služba. Historicky nejnižší výskyt onemocnění za celé sledované období. Onemocnění dýchacího ústrojí, jiná TBC onemocnění.
29. Červen 2005
Výroční zpráva ICBDMS za rok 2002. Sledování změn v prevalenci vrozených vad. Příprava Atlasu vrozených vad ve světě. Vrozené vady u dvojčat, prevence, teratogení ná-sledky, kódování a klasifikace jednotlivých vrozených vad, další otázky. Hodnocení publikací.
29. Červen 2005
Zpracování Registru lékařů a farmaceutů podle hlavního oboru činnosti a podle oborů činnosti k 31.12.2002. Lékaři, stomatologové, farmaceuti.
29. Červen 2005
Zpracování Registru lékařů a farmaceutů dvojím způsobem. Lékaři podle sídla zařízení, podle oborů činnosti, podle oborů činnosti a pohlaví.
29. Červen 2005
Recenze knihy Health at a Glance: OECD indicators 2003. Vydalo OECD v roce 2003.
29. Červen 2005
Data o ambulantní činnosti oboru podle výkazu A (MZ) 1-01. Počty lékařů a SZP včetně smluvních pracovníků. Sledované a léčené nemoci, ošetřovaní a dispenzarizovaní pacienti podle diagnóz. Přístrojové vybavení pracovišť.
29. Červen 2005
Údaje o studujících a absolventech magisterského studia lékařských fakult včetně cizinců v letech 2000 - 2002 zpracovává ÚZIS ČR. Zdrojem jsou výkazy MŠMT V 11 - 01 a V 12 - 01 o vysoké škole k 31.10.2002 a o absolventech vysokých škol za rok 2002.
29. Červen 2005
Údaje o středních odborných zdravotnických školách z výkazu MŠMT V 7 - 01 a o vyšších odborných zdravotnických školách z výkazu V 10 - 01 přebírá a zpracovává ÚZIS ČR. Školy připravují absolventy pro výkon odborných činností a poskytují vyšší odborné vzdělání. Studující, nově přijatí, absolventi uvedených druhů škol.
29. Červen 2005
Přepočtený celkový počet osob, které pracovaly koncem roku ve zdravotnictví. Evidenční počet v resortu zdravotnictví a v zdravotnických zařízeních ostatních resortů (obrany, vnitra, spravedlnosti a dopravy). Podíl žen na celkovém počtu pracovníků ve zdravotnictví. Smluvní pracovníci v evidenčním a v přepočteném počtu. Roční nárůst.
29. Červen 2005
Populační šetření Světové zdravotnické organizace. Údaje o zdraví a zdravotnictví, dopl-nění národních zdravotnických informačních systémů a databáze informací pro rozhodování. Podklady pro rozvoj zdravotnictví a zlepšování zdraví obyvatel. Millenium Development Goals členských států OSN v Rozvojovém programu OSN.
29. Červen 2005
Dlouhodobé sledování úrazovosti. Úrazy jako nepředvídané události, které náhle zhorší zdravotní stav. Značné ovlivnění věkem. Věkové kategorie. Pětileté věkové skupiny. Úrazo-vost podle počtu hospitalizovaných, úmrtí na úrazy podle hlavních příčin.
29. Červen 2005
Úrazy sledované na základě statistických výkazů chirurgických ambulancí. Výkazy chirur-gických oborů, ambulancí a lůžkových oddělení zpracovává ÚZIS ČR v Národním zdravot-nickém informačním systému. Úrazy podle výkazů o hospitalizaci. Úrazy podle statistiky zemřelých. Dopravní nehody. Pracovní úrazy. Sportovní úrazy a úrazy ve volném čase.
29. Červen 2005
Od roku 1998 jsou zahrnuty mimoresortní údaje. Průměrná ošetřovací doba. Celkový počet hospitalizací. Propuštění a zemřelí podle diagnóz, délky pobytu a pohlaví. Nejčastější diagnózy. Hospitalizované děti.
29. Červen 2005
Úspěšnost provedení rozhovorů. Struktura výběrového souboru podle výsledného kontaktu. Základní charakteristika respondentů. Soubor WHS a populace ČR podle pohlaví a věku. Struktura výběrového souboru podle věku a pohlaví, podle oblasti, podle velikostí obce.
29. Červen 2005
Základní údaje o domácnostech respondentů. Zdravotní pojištění. Osoby v domácnostech podle druhu pojištění a příslušnosti k zdravotní pojišťovně. Pracovníci ve zdravotnictví v domácnostech respondentů podle profese. Dlouhohodobá péče o člena domácnosti.
29. Červen 2005
Počet hlášených onemocnění pohlavními nemocemi (1995 - 2002). Hlášená onemocnění pohlavními nemocemi v roce 2002 v krajích podle bydliště. Hlášená onemocnění pohlavními nemocemi u cizinců v letech 1995 - 2002. Hlášená onemocnění cizinců pohlavními nemo-cemi podle země původu v roce 2002. Počet hlášených případů syfilis a gonokokové infekce.
29. Červen 2005
Pracovníci v nemocnicích resortu zdravotnictví odměňováni podle zákona č. 143/1992 Sb. (tj. nemocnice řízené MZ a nemocnice řízené územními orgány). Průměrné mzdy. Podíl tarifní k průměrné mzdě. Mzdy v nemocnicích resortu a v nemocnicích podle zřizovatelů.
29. Červen 2005
Hospitalizace v letech 1995 - 2002 podle pohlaví. Hospitalizovaní trvale bydlící v ČR. Hospitalizovaní v léčebnách pro dlouhodobě nemocné, léčebnách tuberkulózy a respiračních nemocí, v psychiatrických léčebnách a v ostatních odborných léčebných ústavech. Hospitali-zovanost a průměrná ošetřovací doba.