HlavníArchiv ročníkůaktuální informace

Archiv ročníků - aktuální informace - 2004

Česká republika

29. Červen 2005
Počet hlášených onemocnění zhoubným novotvarem ledviny mimo pánvičku (dg. C64). Přes poměrně nízký výskyt podle údajů Mezinárodní organizace pro výzkum rakoviny (IARC) je ČR na předním místě v incidenci i v úmrtnosti v registru ZN. Počet nově hlášených onemocnění na dg. C64 jako u většiny ZN závisí na věku. Za sledovaných 8 let se neprojevil výraznější trend. Z krajů mají nejvyšší výskyt kraje Plzeňský a Jihočeský, nejnižší pak kraj Liberecký a Ústecký. Možná souvislost s životním stylem - kouřením a konzumací alkoholu. Ve spotřebě alkoholu patří Česká republika mezi přední státy světa.
29. Červen 2005
Celkové výdaje a jejich složení. Výdaje na zdraví a jejich složení. Výdaje na zdraví a jejich dopad na ekonomickou situaci domácnosti. Skupiny domácností a výdaje na zdraví. Rozdíly v ekonomické situaci domácností nejsou teoreticky příliš veliké a současný zdravotnický systém celkem dobře ochraňuje občany před nepřiměřenými výdaji na zdraví. Do výběru se častěji nedostaly domácnosti s problematickým ekonomickém postavením a výdaji na zdraví. Vždy je nutné přihlédnout i k důsledkům pro ohrožené skupiny bez ohledu na relativní velikost těchto skupin v populaci.
29. Červen 2005
Rizikové faktory zdraví zvyšují pravděpodobnost vzniku onemocnění. Faktory zjišťování základních biometrických veličin, životního stylu a prostředí, ve kterém domácnosti respondentů žijí. vysoký dopad na nemocnost a úmrtnost u nepřenosných onemocnění; nadváha a obezita, kouření, nadměrná spotřeba alkoholu, nevhodná výživa, nedostatečná fyzická aktivita, rizikové faktory životního prostředí (omezený přístup k pitné vodě a základnímu hygienickému vybavení a znečištění vzduchu používáním pevných paliv).
29. Červen 2005
Úraz jako zaviněné výrazné zhoršení zdravotního stavu jedince. Úrazy z hlediska pracovní neschopnosti. Pracovní neschopnost pro poranění a otravy podle klasifikace zaměstnání. Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz podle Českého statistického úřadu. Úrazy sledované podle statistických výkazů chirurgických ambulancí. Úrazy podle statistických výkazů o hospitalizaci. Úrazy podle statistiky zemřelých. Úrazy dětí. Úrazy starších lidí. Dopravní nehody. Pracovní úrazy. Přehled informačních zdrojů o úrazech: Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz, vyd. ÚZIS ČR. Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v ČR, vyd. ČSÚ, Roční výkaz o činnosti zdravotnického zařízení - obor chirurgie (o úrazech s následným ambulantním ošetřením), vyd. NZIS, výstupní data z Registru hospitalizovaných vedeného v ÚZIS, publikace "Zemřelí" (vyd. ÚZIS ČR) na podkladě dat ČSÚ "Přehled nehodovosti v silničním provozu na území ČR", vyd. Ředitelství služby dopravní policie Policejního prezidia ČR.
29. Červen 2005
Kouření a spotřeba alkoholu. Podle statistik ČSÚ připadá na jednoho obyvatele České republiky spotřeba 10 litrů čistého alkoholu ročně. Přepočtením našich výsledků by byla tato hodnota méně než poloviční, ale od výsledků podobných studiích se příliš neliší. Obě hodnoty jsou těžko srovnatelné a rozdíly způsobeny omezenou dobou sledování spotřeby alkoholu v tomto šetření ale určitě i záměrným podhodnocováním spotřeby ze strany respondentů. Při posuzování celkového rizika vyplývajícího z nadměrné spotřeby alkoholu je třeba brát tyto faktory v úvahu.
29. Červen 2005
Přehled základních výsledků výskytu rizikových faktorů zdraví úzce souvisejících s tělesnou hmotností a dalšími rizikovými faktory. Jednalo se o výživu (stravovací návyky) a fyzickou (pohybovou) aktivitu. Veškeré fyzické aktivity byly prováděné v práci, doma, při přesunu z místa na místo i ve volném čase. Aktivity byly rozděleny podle stupně námahy na: velmi namáhavé (zahrnují např. běh nebo výkopové práce), středně namáhavé (zahrnují např. plavání nebo uklízení a chůzi). Každá aktivita musela trvat minimálně 10 min. vcelku. Respondenti odpovídali, kolik času strávili každou ze tří aktivit času průměrně v jednom dni během posledního týdne.
29. Červen 2005
Pokrytí zdravotnickými službami. Určení potřeby zdravotní intervence. Okruh zdravotních intervencí. Vyváženost i preventivní a léčebné péče. Platnost získaných výsledků. Léčba chronických onemocnění. Poskytnutí adekvátní léčby., tj. tzv. pokrytí zdravotnickými službami. Cíl: posoudit, zda jsou lidé s příznaky určité choroby také na ně léčeni.
29. Červen 2005
Data podle statistického výkazu E (MZ) 6-12 pro ekonomiku zdravotnických zařízení. Náklady, výnosy, hospodářský výsledek nemocnic. Pohledávky a závazky z obchodního styku.
29. Červen 2005
Akutní lůžková péče byla až do roku 2003 zajišťována převážně ve státních zařízeních, která soustřeďovala téměř 80 % nemocničních lůžek. Od 1. ledna 2003 byly v souladu se zákonem č. 290/2002 Sb. převedeny okresní nemocnice do kompetence krajů, v ojedinělých případech obcí. Ve státních zařízeních zůstalo jen 30 % veškeré nemocniční lůžkové kapacity.Síť nemocnic, její složení a lůžkový fond nemocnic. Využití lůžkového fondu podle velikosti lůžkového fondu, podle zřizovatele a podle druhu.
29. Červen 2005
Údaje o zdravotní péči cizinců na území České republiky vychází, stejně jako v loňském roce, z výkazu V (MZ) 1-01, který vyplňují všechny nemocnice bez ohledu na zřizovatele. Zahrnuti nejsou cizinci, kteří mají zdravotní péči hrazenou ze zákonného zdravotního pojištění zdravotními pojišťovnami v České republice. Počet ošetřených zahraničních pacientů. Národnostní složení. Náklady na léčbu pacientů.
29. Červen 2005
Metodika šetření. Výsledky šetření za rok 2003. Průměrný počet hodin na jednoho lékaře. MZ ČR spolu s MPSV ČR rozhodlo o sledování a vyhodnocování novelizace zákoníku práce z r.2000 v oblasti nově upravených podmínek a limitů práce přesčas a pracovní pohotovosti lékařů. Záměrem šetření je zjišťovat, jak zaměstnavatel a zaměstnanec - lékař v konkrétním oboru dodržuje limity hodin práce přesčas a pracovní pohotovosti. Sběrem, zpracováním a analýzou dat byl pověřen ÚZIS ČR.
29. Červen 2005
Popis výsledků zjišťování o vybraných zdravotních výkonech. Zdravotní péče o matky. Prevence a léčba u malých dětí. Prevence přenosných onemocnění. Prevence rakoviny děložního hrdla a rakoviny prsu.Péče o zrak a o chrup. Zásahy při dopravních nehodách a ostatních úrazech.
29. Červen 2005
Tato aktuální informace (AI) navazuje na AI 20/2002 a doplňuje ji o další dva zpracované roky. Byly zde užity údaje z Národního registru hospitalizovaných. Uvedená data jsou z nemocnic všech resortů. Nemoci oběhové soustavy jsou, jako příčina hospitalizace, trvale na prvním místě a jejich počet neustále stoupá. Hospitalizovanost. Hospitalizační letalita- historické minimum.
29. Červen 2005

Souhrnná publikace Přehled vybraných kardiochirurgických výkonů v České republice vychází každoročně od roku 1994. Referát vyzdvihuje především: přes mimořádně příznivý trend ve vývoji úmrtnosti po roce 1990 způsobují tyto choroby přes polovinu všech úmrtí. Synergie působení faktorů, spočívající zejména ve změně stravovacích návyků, výrazné změně v kvalitě poskytované zdravotní péče (nové léky, nové léčebné postupy, zvýšení počtu kardiochirurgických výkonů), má tomto pozitivním vývoji rozhodující podíl. Publikace je zpracována z dat pořízených v Národním kardiochirurgickém registru, který je součástí Národního zdravotnického informačního systému a jeho správcem je Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR. Zpracovatelem registru na celostátní úrovni je Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy.

29. Červen 2005
Obdobně jako Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR publikuje "nejčerstvější" údaje formou "Aktuálních informací", zveřejňuje Český statistický úřad nejnovější informace prostřednictvím "Rychlých informací". Pohyb obyvatelstva v České republice v letech 2002 a 2003
29. Červen 2005

Informace o činnosti oboru dětského a dorostového v ambulantní péči podle výkazu A (MZ) 1-01 za rok 2003. Počet ošetření - vyšetření, převážnou část (76,9 %) tvořila ošetření léčebná. Maximální hodnoty dispenzarizovaných pacientů v ČR a krajích. Zjištěná onemocnění a vady na 1 000 dětí (0-14 let) a 1 000 dorostu (15-19 let).

29. Červen 2005
V České republice pracovalo v loňském roce v oboru transfúzní služby celkem 180,56 lékařů a 1 014,90 středních zdravotnických pracovníků (SZP). To znamená, že v přepočtu bylo na jednom pracovišti zaměstnáno 1,8 lékařů a 10 SZP, což je oproti roku 2002 nevýrazné zvýšení. Bezpříspěvkově byla provedena převážná většina odběrů plné krve (98,7 %), a také většina plazmaferéz 81,5 %. Jednotky (T.U.) plné krve, erytrocytů, plazmy (z plné krve i z aferézy), počty. Největší spotřebu krevních přípravků měla oddělení chirurgie, kde bylo spotřebováno 54,6 % plné krve, 45,9 % erytrocytů a 51,8 % plazmy.
29. Červen 2005
Od 1.1.2003 byla v souladu se zákonem č. 290 / 2002 Sb. převedena většina zařízení spravovaných okresními úřady do kompetence krajů, malá část do přímé působnosti Ministerstva zdravotnictví, případně měst a obcí. V důsledku toho ve zdravotnictví výrazně posílil nestátní sektor, v kompetenci státu zůstávají nadále jen zařízení, jejichž zřizovatelem je Ministerstvo zdravotnictví a ostatní centrální orgány. Ambulantní péče. Lůžková péče Zvláštní zdravotnická zařízení. Hygienická služba.
29. Červen 2005
Celkové zdraví. Zdraví ve vybraných oblastech. Vztah mezi ukazateli zdraví. Respondenti nejlépe hodnotili osobní péči a mezilidské vztahy, nejhůře bolest a pohyblivost.
29. Červen 2005
Údaje o činnosti oboru gynekologie v ambulantní péči a ženských oddělení nemocnic jsou čerpány z výkazu A (MZ) 1-01 a L (MZ) 3-01 za rok 2003. Výkaz vyplňuje samostatně každá ambulantní gynekologická ordinace (oddělení, pracoviště) včetně ambulantních částí nemocnic, ve všech zdravotnických zařízeních bez ohledu na jejich zřizovatele. Činnost oboru gynekologie v ambulantní péči. Činnost ženských oddělení nemocnic. Porodnická činnost. Gynekologická činnost.
29. Červen 2005
Tato aktuální informace navazuje na již publikované údaje (AI č. 8), které byly nyní zpřesněny, doplněny a rozšířeny o nemocnice, řízené ostatními centrálními orgány. Poskytnutá data vycházejí z účetnictví zpravodajských jednotek. Náklady, výnosy a hospodářský výsledek nemocnic resortu zdravotnictví v období od 31.12.2000 do 31.12.2002. Vývoj nákladů na sledované nákladové položky. Struktura nákladů. Nákladová rentabilita. Pohledávky a závazky z obchodního styku.
29. Červen 2005
Informace o lékárenské péči vycházejí ze statistických výkazů o činnosti zdravotnických zařízení A (MZ) 1-01. Údaje se týkají lékárenských zařízení resortů zdravotnictví, dopravy, obrany, vnitra a spravedlnosti. Na jednu lékárnu (včetně ústavních) v ČR ke konci roku 2003 vycházejí 5033 obyvatelé. Výrazně meziročně stouply celkové tržby za léčiva a zdravotnické prostředky. Počet registrovaných zařízení lékárenské péče vzrostl o 74 jednotek, tj. o 3,4 %. U výkonů přepočtených jako průměr na jednu provozovnu se projevuje pokles počtu receptů a žádanek od zdravotnických zařízení.
29. Červen 2005
Od r. 2000 je statisticky sledováno 60 druhů přístrojů v 10, při podrobnějším členění v 18 skupinách. V žádné skupině sledovaných přístrojů nedošlo k dramatickému přírůstku nebo poklesu jejich počtu, změny se pohybovaly v jednotkách, u vícečetných skupin v desítkách kusů. Přetrvával trend dalšího vybavování zubních ordinací novými rentgeny. Ve srovnání s předchozím obdobím došlo k nepatrnému zvýšení podílu přístrojů zakoupených formou leasingu.Zastaralé" jsou především přístroje, jejichž funkce postupně přebírají dokonalejší a modernější komplety vyšších kategorií.
29. Červen 2005
Podkladem pro tuto zprávu jsou zpracované údaje z výkazů A (MZ) 1-01 za rok 2003. Kojenecké ústavy a dětské domovy pro děti do tří let. Dětská centra. Dětské stacionáře. Jesle a mikrojesle. Další dětská zařízení.
29. Červen 2005
Za obory patologie a soudní lékařství byla v roce 2003 návratnost výkazů o činnosti, stejně jako v roce předchozím, 100%. Pitvy, počet, průměrný počet na 1 pracoviště patologie a soudního lékařství, podíl pitvaných z počtu zemřelých. Průměrný počet osob s pozitivním nállezem ethanolu při toxikologickém vyšetření na 1 pracoviště patologie a soudního lékařství. Toxikologie.
29. Červen 2005
Výdaje MZ ČR a územních rozpočtů na zdravotnictví v roce 2003. Přímé soukromé platby obyvatelstva v roce 2003. Veřejné zdravotní pojištění v roce 2003. Ekonomika zdravotnictví v roce 2003.
29. Červen 2005
Počet léčených diabetiků podle pohlaví, druhu léčby a území na 100 000 obyvatel a v % z celkového počtu. Počet léčených s komplikacemi: diabetická noha, d. nefropatiea d. retinopatie. Léčení diabetici k 31.12.2002. Počet léčených s komplikací v diabetu podle území a jednotlivých typů diabetu podle území.
29. Červen 2005
Jako od roku 1990 každoročně, i letos můžeme konstatovat, že počet potratů v České republice opět poklesl. Tento dlouhodobý trend je velice kladně hodnocen laiky i odborníky a je téměř výhradně způsoben úbytkem prováděných miniinterrupcí. Stabilní se zdají být počty samovolných potratů a jen velmi mírně klesají počty mimoděložních těhotenství.
29. Červen 2005
Koncem roku existovalo v ČR 169 odborných léčebných ústavů ? léčebny pro dlouhodobě nemocné, léčebny TRN, psychiatrické léčebny, rehabilitační ústavy, ostatní (úzce oborově zaměřené) odborné léčebné ústavy, ozdravovny a hospice. Úhrnný počet 23 352 lůžek v těchto zařízeních byl rozdělen do následujících oborů:
29. Červen 2005
Tato aktuální informace (AI) navazuje na AI 22/2002 a doplňuje ji o další dva zpracované roky. Byly zde užity údaje z Národního registru hospitalizovaných. Uvedená data jsou z nemocnic všech resortů.
29. Červen 2005
Vstřícnost jako mnohorozměrný fenomén. Identifikováno a zjišťováno osm základních složek: důstojné zacházení, důvěrnost osobních údajů, srozumitelná komunikace, zapojení do rozhodování (patřících pod oblast úcty k člověku) a dostupnost zdravotní péče, možnost volby poskytovatele, kvalita prostředí a základního vybavení, kontakt s okolím a udržování zvyků (spadajících do oblasti orientace na klienta). Seznam a popis složek.
29. Červen 2005

Ambulantní pracoviště TRN všech zřizovatelů vč.ambul. odd. TRN nemocnic vyplňují výkaz A (MZ) 1-01 programu statistických zjišťování MZ. Statisticky zpracována činnost oboru co do počtu ošetření, pracujících lékařů a SZP, o ohrožených zvýšeným rizikem dýchacího onemocnění, dispenzarizovaných osob, očkovaných aj. Na základě údajů se vyhodnocuje zdravotní stav obyvatelstva v souvislosti s respiračními onemocněními a odhadují potřeby zajištění zdravotní péče.

29. Červen 2005
Využití a přístup zdravotnických zařízení k internetu. Komunikace s pacienty, lékárnami, pojišťovnami a s ostatní administrativou a k získávání odborných a jiných informací.
29. Červen 2005
Vývoj průměrné mzdy zaměstnanců ve zdravotnictví, proporce mezi průměrnými mzdami zaměstnanců, průměrné tarifní mzdy zaměstnanců ve zdravotnictví podle zřizovatele, srov-nání průměrné mzdy, průměrná mzda zaměstnanců podle zákona č. 143/1992 Sb.
29. Červen 2005
Tato aktuální informace (AI) navazuje na AI č. 24 z roku 2001, AI č. 15 z roku 2002 a AI č. 10 z roku 2003. Jsou v ní doplněna data za další zpracovaný rok - 2002. Hospitalizace a počet hospitalizací. Specifická hospitalizovanost, úmrtnost a ošetřovací doba u zlomenin proximálního femuru v nemocnicích ČR.
29. Červen 2005
Vývoj průměrné měsíční mzdy zaměstnanců ve zdravotnictví, proporce mezi průměrnými mzdami, tempo růstu. Průměrná mzda podle zákona č. 143/1992 Sb. a zákona č. 1/1992 Sb. Průměrné mzdy lékařů a SZP. Mzdy zaměstnanců v lázeňských organizacích.
29. Červen 2005
Počet ambulantních ošetření-vyšetření v oboru psychiatrie na 10 000 obyvatel. Struktura počtu prvních ošetření ve sledovaném roce. Vybrané diagnózy, incedence a prevalence. Data čerpána z ročního výkazu.
29. Červen 2005
Nově hlášené případy nemocí z povolání (nově vzniklá profesionální onemocnění a ohrožení nemocí z povolání) podle regionu vzniku a podle seznamu nemocí z povolání. Sběr provádí Centrum hygieny práce a nemocí z povolání SZÚ, které vede Centrální registr nemocí z povolání. Data dále zpracovává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS ČR). Výskyt nemocí z povolání podle odvětví ekonomických činností v roce 2003.
29. Červen 2005
Návrh vyhlášky MZ ČR o minimální síti zdravotnických zařízení. Státem garantovaná síť poskytovatelů zdravotní péče). Potřeba ošetřovatelských lůžek pro přestárlé, chronicky nemocné a nesoběstačné občany.
29. Červen 2005
Metodika WHO pro hodnocení nemedicínských aspektů léčby nazývaná vstřícnost zdravotnického systému. Popis vstřícnosti zdravotnického systému a dalších aspektů poskytované zdravotní péče v České republice tak, jak je viděli občané-pacienti.
29. Červen 2005
Cíle zdravotnictví a jejich důležitost pro občany. Celospolečenské podmínky k životu spadajících do oblasti sociálního kapitálu. Výdaje na zdraví. Zlepšování zdraví populace. Zlepšování vstřícnosti zdravotnického systému. Spravedlivé finanční zatížení.
29. Červen 2005
Počet ambulantních ošetření-vyšetření v oboru radioterapie, klinická onkologie. Počet nově přijatých nemocných celkem a na 100 000 obyvatel. Počet přijatých nemocných s nenádorovým onemocněním k léčení a počet nově přijatých na 100 000 obyvatel.
29. Červen 2005
Data o ambulantní činnosti v oboru podle výkazu A (MZ) 1-01. Pracovníci a počet zpravo-dajských jednotek, počet lékařských úvazků. Dispenzarizovaní podle diagnóz. Přepočet na 10 000 obyvatel. Počet přístrojů pro gastroenterologii.
29. Červen 2005
Roční výkaz o činnosti chirurgických zdravotnických zařízení, struktura a počet chirur-gických úkonů a úrazů, lékaři a SZP v chirurgických oborech, první ošetření úrazů, první ošetření úrazů dětí, monotrauma, popáleninová chirurgie, alkohol a drogy, chirurgické úkony vztažené k počtu obyvatel.
29. Červen 2005
Data Státního zdravotního ústavu o hlášených přenosných nemocech v České republice a data Českého statistického úřadu o zemřelých. Vybrané přenosné nemoci v letech 2000, 2001, 2002 a 2003. Vybrané přenosné nemoci a zemřelí 2003. Děti do 14 let zemřelé na přenosné nemoci. Struktura hlášených přenosných nemocí.
29. Červen 2005
Předběžná data hlášených nových onemocnění. Zemřelé (diagnóza C50). Nově hlášená onemocnění podle krajů. Hlášená onemocnění podle věkových skupin. Incidence a úmrtnost na 100 000 žen. Nová onemocnění na 100 000 žen podle krajů.
29. Červen 2005
Přepočtený celkový počet osob, které pracovaly koncem roku ve zdravotnictví. Evidenční počet v resortu zdravotnictví a v zdravotnických zařízeních ostatních resortů (obrany, vnitra, spravedlnosti a dopravy). Rozdělení ůpodle zřizovatelů. Podíl žen na počtu pracovníků ve zdravotnictví. Smluvní pracovníci v evidenčním a v přepočteném počtu. Roční nárůst.
29. Červen 2005
Data: výkaz o činnosti zdravotnických zařízení pro obor alergologie a klinické imunologie A (MZ) 1-01 podle Programu stat. zjišť. MZ rok 2003. Návratnost 99,6 %. Vyplňovaly ordinace alergologie a klinické imunologie vč. ambul. částí nemocnic a imunologické laboratoře, bez ohledu na jejich zřizovatele. Personální zabezpečení. Počty ošetření - vyšetření a pacientů. Dispenzarizace. Přístroj. vybavení.
29. Červen 2005
Výkony lékáren (bez nemocničních, s nemocničními) v roce 2003. Počet, zaměstnanci, činnost a tržby lékáren. Počet obyvatel na 1 lékárnu. Tržby lékáren připadající na 1 doklad. Počet, struktura, zaměstnanci, činnost a tržby výdejen. Celková charakteristika činnosti lékárenské péče za rok 2003.
29. Červen 2005
Potraty v České republice podle věku ženy, druhu a způsobu provedení v. Druhy potratů v r. 2003. Snižování počtu potratů na 1000 žen fertilního věku. Pokles umělé potratovosti v 90. letech v ČR z hlediska jednotlivých věkových skupin. Posun ve věku žen při UPT. Maximum miniinterrupcí na tisíc žen příslušného věku.
29. Červen 2005
Zveřejňování revidovaných národních účtů včetně HDP podle metodiky Eurostatu za léta 2000 - 2003 institucí ČSÚ. Přepočítávání časových řad základních národohospodářských ukazatelů, Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR považuje za vhodné komentovat, proč např. došlo ke snížení podílu výdajů na zdravotnictví na HDP při trvajícím růstu výdajů na zdravotnictví; údaj v roce 1999 byl 7,09 %, stejný údaj v r. 2000 však jen 6,60 %. Změny v úpravě metodiky, které vedly k zdánlivému nárůstu HDP v příslušných letech o cca 6 - 8 %, citace ČSÚ.
29. Červen 2005
Lůžkový fond nemocnic v 1. pololetí 2004. Využití lůžkového fondu podle velikosti lůžkového fondu, zřizovatele a druhu péče. Lékaři v lůžkových částech nemocnic a lůžka v nemocnicích na 10 000 obyvatel. Využití lůžek ve dnech maximální kapacity. Průměrná ošetřovací doba.
29. Červen 2005
Zdroj dat: výkaz o činnosti zdravotnických zařízení pro obor oční A (MZ) 1-01 z Programu statistických zjišťování MZ 2003. Oddělení a pracoviště zabezpečující činnost očního oboru. Počty ošetření - vyšetření, pacientů, lékařů a SZP. Dispenzarizovaní pacienti.
29. Červen 2005
Činnost a počet hemodialyzačních středisek. Léčení hemodialýzou v akutním programu, léčení peritoneální dialýzou v chronickém programu. Počet provedených dialyzačních výkonů. Počet dialyzačních lůžek celkem. Počet výkonů na jedno lůžko a na 10 000 obyvatel. Počet hemodialyzačních přístrojů celkem a na 100 000 obyvatel.
29. Červen 2005
Pracovníci a počet zpravodajských jednotek, počet lékařských úvazků na 1 pracoviště. Lékaři a SZP. Smluvní pracovníci. Vady a poruchy včetně poruch řeči provázejících onemocnění, počet konzultací a léčených pacientů na 1 000 obyvatel, na 1 logopeda a počet pacientů celkem. Počet vstupních vyšetření a pacientů s ukončenou léčbou.
29. Červen 2005
Data o ambulantní činnosti oboru podle výkazu A (MZ) 1-01. Počty lékařů a SZP včetně smluvních pracovníků. Sledované a léčené nemoci, ošetřovaní a dispenzarizovaní pacienti podle diagnóz. Přístrojové vybavení pracovišť.
29. Červen 2005
Sledování výskytu tuberkulózy v ČR v publikaci o epidemiologii TBC, průběhu a výsledcích léčby vydávané od roku 1959. Informační systém bacilární TBC v SZÚ. Registr tuberkulózy. Porovnání získaných údajů, správou pověřen ÚZIS ČR. Sběr dat provádí hygienická služba. Historicky nejnižší výskyt onemocnění za celé sledované období. Onemocnění dýchacího ústrojí, jiná TBC onemocnění.
29. Červen 2005
Instituce EuroTB, definice, historie vzniku, funkce a cíl, spolupráce v evropském WHO regionu a s ČR (data za ČR předává ÚZIS ČR ve spolupráci s Národní jednotkou dohledu nad TBC) a její publikace "Surveillance of Tuberculosis". Přehled informací v AI 58/04.
29. Červen 2005
Srovnání zemí podle HDP a podílu výdajů na zdravotnictví na HDP. Podíl veřejných výdajů na celkových výdajích na zdravotnictví. Mezinárodní srovnání výdajů na 1 obyvatele.
29. Červen 2005
Informace sestavena z údajů statistického výkazu E (MZ) 6-04 o ekonomice zdravotnických zařízení. Náklady, výnosy a hospodářský výsledek nemocnic resortu zdravotnictví k 30.6.2004. Vývoj nákladů na sledované nákladové položky. Nákladová rentabilita.
29. Červen 2005
Údaje o středních odborných zdravotnických školách z výkazu MŠMT V 7 - 01 a o vyšších odborných zdravotnických školách z výkazu V 10 - 01 přebírá a zpracovává ÚZIS ČR. Školy připravují absolventy pro výkon odborných činností a poskytují vyšší odborné vzdělání. Studující, nově přijatí, absolventi uvedených druhů škol.
29. Červen 2005
Údaje o studujících a absolventech magisterského studia lékařských fakult včetně cizinců v letech 2000 - 2002 zpracovává ÚZIS ČR. Zdrojem jsou výkazy MŠMT V 11 - 01 a V 12 - 01 o vysoké škole k 31.10.2002 a o absolventech vysokých škol za rok 2003. Lékařské fakulty, zdravotně-sociální fakulty, farmaceutické fakulty - studující, nově přijatí a absolventi.
29. Červen 2005
Agonista schválená k substituční léčbě v České republice. Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR spravuje Národní registr lékařsky indikovaných substitučních látek a eviduje pacienty substit. terapie léčené ve specializovaných z. z. akreditovaných pro substituční léčebné program. Údaje v registru.
29. Červen 2005
Struktura celkových výdajů na zdravotnictví podle druhu výdaje a resortu jej vydávajícího. Vývoj výdajů na zdravotnictví. Podíl jednotlivých zdrojů na financování zdravotnictví. Meziroční srovnání výdajů na HDP. Výdaje na zdravotnictví na 1 obyvatele. Upravený výpočet celkových výdajů na zdravotnictví.
29. Červen 2005
Od roku 1991 je v ÚZIS ČR veden informační systém "Rodička a novorozenec". Je zde sledován zdravotní stav matek během těhotenství a porodu, stav plodu a novorozence a případné komplikace. Vstupním dokladem do systému jsou povinná statistická hlášení "Zpráva o rodičce" a "Zpráva o novorozenci". "Zpráva o rodičce". Vyplňují se za všechny rodičky včetně cizinek s trvalým nebo dlouhodobým pobytem v ČR a statisticky zachycuje období těhotenství, porodu a šestinedělí.
29. Červen 2005
V ÚZIS ČR je od roku 1991 veden informační systém "Rodička a novorozenec". Sleduje se zdravotní stav matek během těhotenství a porodu, stav plodu a novorozence a případné komplikace. Vstupním dokladem do systému jsou povinná statistická hlášení "Zpráva o rodičce" a "Zpráva o novorozenci" která se pořizují za novorozence vč. mrtvě narozených a statisticky zachycuje dobu novorozeneckou, tedy do 28 dnů věku dítěte. O novorozenci nepřetržitě hospitalizovaném od narození se hlášení ukončí až po dovršení 3 měsíců života.
29. Červen 2005
Zdroj dat: Česká správa sociálního zabezpečení. Ve statistice pracovní neschopnosti se zachycují všechna onemocnění a úrazy, které měly za náísledek alespoň jednodenní pracovní neschopnost (tiskopis ČSSZ 89 611 0 "Potvrzení pracovní neschopnosti") u nemo-censky pojištěných osob a která byla ukončena v daném roce podle evidence OSSZ.
29. Červen 2005
Zdroj dat: Český statistický úřad. V aktuální informaci č. 67,je pojednána pracovní neschopnost převážně z hlediska příčin PN (diagnóz) a zdrojem dat je ČSSZ. Rozdílnost některých ukazatelů v těchto dvou aktuálních informacích je dána nestejnými zdroji zpravodajských jednotek a různou metodikou (odlišné základní statistické jednotky).Český statistický úřad (ČSÚ) zpracovává státní statistický výkaz Nem Úr 1-02 o pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz. Některé výsledky zpracování výkazu o pracovní neschop-nosti pro nemoc a úraz za rok 2003.
29. Červen 2005
Úrazy jako příhody, které ve zlomku času v zhorší zdravotní stav jedince. Zdravotní i rsociální a ekonomické důsledky. Celospolečenské mnohamiliónové ztráty. Příčina dočasné nebo trvalé invalidity. Po nemocech oběhové soustavy a zhoubných novotvarech řetí nejčastější příčina úmrtí, v nižších věkových kategoriích (do 44 let) nejčastější. Informace o počtu, druhu a následcích úrazů, zdroje.
29. Červen 2005
Data o ambulantní činnosti ve stomatologii podle výkazu A (MZ) 1-01. Počet lékařů, střed-ních zdravotnických pracovníků včetně smluvních pracovníků, lékaři na 10 000 obyvatel, pacienti na jednoho lékaře. Počty ambulantních ošetření, preventivních prohlídek a léčených pacientů, Regionální porovnání. Počet ošetření na 1 lékařský úvazek za rok celkem. Počet přístrojů (dentálních rentgenů, diagnostických a terapeutických laserů).
29. Červen 2005
Údaje o činnosti domácí zdravotní péče. Počty pracovišť a zdravotnických pracovníků zajišťujících tuto péči. Počty poskytnutých ošetření, počty výkonů, počty pacientů využí-vajících tuto službu.
29. Červen 2005
Definice pojmu "1 případ hospitalizace". Hospitalizovanost. Průměrná ošetřovací doba. Počet ošetřovacích dní. Hospitalizovanost podle bydliště. Nejčastější důvody hospitalizace. Diagnózy hospitalizovaných pacientů.
29. Červen 2005
Systém zdravotního pojištění v roce 2003. Vybrané ukazatele zdravotních pojišťoven za rok 2003 I a II. Průměrné náklady na zdravotní péči na 1 pojištěnce dle věkové struktury.
29. Červen 2005
Data zpracovaná ze statistického výkazu E (MZ) 5?01 pro vybraná zdravotnická zařízení s právní subjektivitou, u nichž je zřizovatelem fyzická osoba, která vedla jednoduché účetnictví. Zařízení (ordinace) při vyplňování přejímají údaje z peněžního deníku.
29. Červen 2005
Od roku 1998 jsou zahrnuty mimoresortní údaje. Průměrná ošetřovací doba. Celkový počet hospitalizací. Propuštění a zemřelí podle diagnóz, délky pobytu a pohlaví. Nejčastější diagnózy. Hospitalizované děti.
29. Červen 2005
Incidence maligního melanomu kůže (dg. C43) a úmrtnost na tuto příčinu v Evropě během posledních padesáti let,změny. Hlavní závěry ze studie o výskytu melanomu podle stadií. Studie "Monitoring stage-specific trends in melanoma incidence across Europe reveals the need for more complete information on diagnostic characteristics". Autoři (Vries, Bray, Eggermont, Coebergh) ji publikovali v časopise European Journal of Cancer Prevention. Projekt proběhl pod záštitou European Network of Cancer Registries (ENCR), jehož členem je i český Národní onkologický registr.
29. Červen 2005
Aktuální informace navazuje na AI č. 73. Průměrné výdaje na zdravotní péči na 1 pojištěnce. průměrné náklady na 1 pojištěnce u VZP a skupiny ZZP celkem za rok 2003 v Kč podle věkových skupin po 5 letech. Rozbor.
29. Červen 2005
Všechny údaje se týkají evidenčního počtu lékařů, zubních lékařů, farmaceutů -zaměstnanců a počtu lékařů, zubních lékařů a farmaceutů - zaměstnavatelů v úhrnu za všechny resorty, kde tito pracují při poskytování zdravotní péče. Nejsou zde zahrnuti pracovníci přechodně neaktivní (např. ženy na mateřské dovolené, osoby na rodičovské dovolené, osoby vykonávající vojenskou činnost, vč.civilní). Výdaje na zdravotnictví v roce 2003 a jejich podíl na HDP po revizi národních účtů ČSÚ dne 3.12.2004. Vzhledem k upřesněnému předběžnému údaji o výši HDP za rok 2003 zveřejněnému Českým statistickým úřadem 3.12.2004 v rámci probíhající revize národních účtů dle metodiky ESA 95, kdy se HDP zvýšil o více než 18 miliard, aktualizuje nyní ÚZIS ČR svůj odhad celkových výdajů na zdravotnictví a jejich podílu na HDP.
29. Červen 2005
Skladba výdajů na zdravotnictví užívaná ÚZIS ČR. Odhad výdajů. Upravený odhad celkových výdajů na zdravotnictví v roce 2003 (v mil. Kč) *) a podíl na HDP po revizi národních účtů ČSÚ ze 3.12.2004.
29. Červen 2005
Data o novotvarech, která jsou sledována v Národním onkologickém registru, hlášená onemocnění zhoubnými novotvary. Druhy, výskyt a četnosti. Počet zemřelých na jednotlivé diagnózy.
29. Červen 2005
Dlouhodobé sledování úrazovosti. Úrazy jako nepředvídané události, které náhle zhorší zdravotní stav. Značné ovlivnění věkem. Věkové kategorie. Věkové skupiny. Úrazovost podle počtu hospitalizovaných, úmrtí na úrazy podle hlavních příčin.
29. Červen 2005
Personální zabezpečení. Počet převezených pacientů. Diferenciace počtu převezených pacientů podle sledovaných hledisek. Počet ujetých kilometrů. Počet vykázaných kilometrů. Sanitní vozidla.
29. Červen 2005
Zlomeniny jako poměrně vážný důsledek úrazu. Dočasné omezení hybnosti, spojení s pracovní neschopností a častý ekonomický dopad na jedince i společnost. Podklady využité jako zdroj informací o zlomeninách.
29. Červen 2005
Druhy pohlavních nemocí podléhající epidemiologickému hlášení. Hlášení se povinně vyplňuje za osoby, u kterých se zjistilo onemocnění některou z uvedených pohlavních nemocí (včetně reinfekcí) a při úmrtí na pohlavní nemoc. Zpravodajská jednotka a její definice.
29. Červen 2005
Počet případů ukončené pracovní neschopnosti 2003 a délka trvání pracovní ne-schopnosti ve dnech. Počet UPPN podle nejčastějších onemocnění. Vymezení statistického sledování onemocnění a úrazů ukončených v daném roce, metodika evidence Okresních správ sociálního zabezpečení.