HlavníArchiv ročníkůaktuální informace

Archiv ročníků - aktuální informace - 2005

Česká republika

20. Červenec 2006
V aktuální informaci jsou prezentovány údaje o hospitalizovaných ve zdravotnických zařízeních mimo nemocnice (tj. v léčebnách pro dlouhodobě nemocné, v léčebnách tuberkulózy a respiračních nemocí, v psychiatrických léčebnách a v ostatních odborných léčebných ústavech. Data jsou tříděna podle kapitol MKN-10 a pohlaví pacienta.
29. Červen 2005
Euro TB zveřejnilo výsledky šetření o tuberkulózním onemocnění v Evropě v roce 2002 a také tabulky vývoje tohoto onemocnění v letech 1995 - 2002. V 52 zemích WHO Evropského regionu bylo hlášeno 404 628 TBC případů v roce 2002 a tvořily 9,9 % všech případů hlášených do WHO. Roční zpráva věnuje pozornost také monitoringu TBC onemocnění ve věznicích a mezi HIV pozitivními. Snaží se podchytit výsledky antituberkulotické léčby a stav rezistentnosti vůči antituberkulotikům. Celou zprávu Surveillance of Tuberculosis in Europe - EuroTB je možné najít v originálu na adrese www.eurotb.org.
29. Červen 2005
Tato Aktuální informace uvádí pro orientaci počet cizinců v ČR podle Ředitelství cizinecké policie a počet návštěvníků přijíždějících do ČR podle ČSÚ. Dále se text zaměřuje na počet cizinců ošetřených v českých zdravotnických zařízeních v roce 2004 celkem a podle zemí s největším počtem ošetřených cizinců. Jsou zde uvedeny náklady na zdravotní péči o cizince, pohledávky za neuhrazenou zdravotní péči o cizince po lhůtě splatnosti a průměrné náklady na ošetření 1 cizince v ČR v roce 2004.
29. Červen 2005
Úvodní informace o Celopopulační studii o zdravotním stavu a životním stylu obyvatel v České republice, zaměřené na problematiku užívání drog, obsahuje údaje o přípravě šetření, tedy úpravě dotazníku a výběru respondentů; vlastním sběru dat, tj. práci tazatelské sítě a míře respondence studie.
29. Červen 2005
Tato aktuální informace podává přehled o základních ekonomických údajích nemocnic za rok 2004 v členění podle zřizovatelů. V úvodu je obsažena charakteristika souboru zpravodajských jednotek. Pro zhodnocení situace byly použity údaje o nákladech, výnosech, pohledávkách a závazcích sledovaných zařízení, které byly porovnány s údaji za předchozí období.
29. Červen 2005
Informace o zveřejnění "rychlé informace" o demografické situaci v České republice v roce 2004 (pod názvem Mimo manželství se rodí již více než 30 % dětí) Českým statistickým úřadem na jeho internetových stránkách (www.czso.cz). Přiložena tabulka "Pohyb obyvatelstva v České republice v roce 2003 a 2004", obsahující základní demografické ukazatele v uvedených letech.
29. Červen 2005
Aktuální informace o Celopopulační studii se zabývá podrobnou charakteristikou výběrového souboru respondentů a ověřením jeho reprezentativnosti z hlediska jednotlivých sledovaných charakteristik, tedy: věku, pohlaví, rodinného stavu, vzdělání, ekonomické aktivity a geografického rozložení.
29. Červen 2005
ÚZIS ČR provádí z podnětu Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva práce a sociálních věcí šetření o hodinách práce přesčas a pracovní pohotovosti lékařů se zaměřením na dodržování zákonem stanovených limitů těchto hodin nad rámec stanovené pracovní doby. Sledováni jsou lékaři v různých typech zdravotnických zařízení: např. nemocnice, odborné léčebné ústavy (OLÚ), zařízení ambulantní péče, záchranná služba a ostatní. Nejvíce hodin nad rámec sjednané pracovní doby vykazují lékaři v nemocnicích, OLÚ a záchranné službě, kde dochází také k překračování stanovených limitů. V roce 2004 toto překračování limitů nebylo nijak velké ani rozsáhlé.
29. Červen 2005
Tato aktuální informace charakterizuje vývoj sítě zdravotnických zařízení v roce 2004, s důrazem na výraznější změny proti předešlému roku. Zajištění léčebně preventivní péče v ČR je hodnoceno odděleně za ambulantní a lůžkovou péči, zohledněny jsou zejména změny ve skupině zdravotnických zařízení spravovaných krajskými úřady.
29. Červen 2005
Aktuální informace o Zhoubném melanomu kůže se zabývá jeho výskytem v ČR, vývojem hlášených nových onemocnění i úmrtnosti, prevalencí. Jsou zde zdůrazněny rizikové faktory vzniku melanomu, jeho prevence i časný záchyt pomocí samovyšetřování.
29. Červen 2005

Tato aktuální informace podává přehled výsledků nejdůležitějších údajů sledovaných na ročním statistickém výkaze ambulantních ordinací praktického lékaře pro děti a dorost i odborných dětských a dorostových ambulancí za rok 2004. Zabývá se počty lékařů, poklesem počtu ošetření a registrovaných pacientů, strukturou dětí podle délky kojení a rostoucím počtem alergiků a dispenzarizovaných onemocnění.

29. Červen 2005
Tato Aktuální informace pojednává o výkonech sítě zařízení lékárenské péče za rok 2004 a dále se zaměřuje na průměrné výkony lékáren (zvláště klasického typu i ústavních), a to na počty přijatých receptů a poukazů a tržby. Kromě údajů za celou republiku jsou uvedeny též průměrné výkony po jednotlivých krajích.
29. Červen 2005
Aktuální informace o Celopopulační studii přináší informace o subjektivně vnímaném zdraví, tedy o tom jak respondenti různého věku a vzdělání, odlišné rodinné situace a ekonomického statutu sami vnímají a hodnotí své zdraví, bez ohledu na jejich reálný zdravotní stav.
29. Červen 2005
V roce 2004 opět poklesl celkový počet potratů na 41 324 a klesl i počet potratů na 1000 žen fertilního věku. Nejvíce klesaly počty interrupcí, zejména miniinterrupcí. Umělá přerušení těhotenství tvořila dvě třetiny všech potratů, samovolné potraty 30 %. Nejvíce samovolných potratů na 1000 žen připadlo ve věkové skupině 25 - 29 let a nejvíce indukovaných potratů ve skupině 30 - 34 let. Mezi ženami žádajícími o interrupci bylo nejvíce žen vdaných, středoškolaček a žen se dvěma dětmi. Nejvíce UPT na 1000 žen fertilního věku bylo v Ústeckém kraji.
29. Červen 2005
Počet ošetření v ambulantních gynekologických ordinacích v roce 2004 mírně rostl, na jednu ženu připadalo průměrně 2,2 ošetření za rok. Zvýšil se také počet nově přijatých těhotných. Polovina žen ve věku 15 až 49 užívá hormonální nebo nitroděložní antikoncepci. Zvyšuje se počet pacientek s nově zjištěným karcinomem. V roce 2004 bylo v ČR evidováno 96 570 porodů.
29. Červen 2005
Tato Aktuální informace uvádí počet diabetologických ordinací a jejich personální zabezpečeni, dále počty ošetření a počty léčených pacientů. Počet léčených diabetiků stále vzrůstá, stejně jako počet diabetických komplikací. Pro diabetes v roce 2004 bylo léčeno 712 tisíc pacientů, z toho 160 tisíc inzulinem.
29. Červen 2005
Aktuální informace o Celopopulační studii se zabývá analýzou názorů a postojů respondentů k užívání nelegálních návykových látek, a tím jaká rizika s sebou přináší chování v uvedených modelových situací. (Údaje z Celopopulační studie obsahují také aktuální informace č. 7, 10 a 16).
29. Červen 2005
Ke konci roku 2004 bylo v ČR 37 kojeneckých ústavů a dětský domovů pro děti do 3 let. Kapacita těchto ústavů byla 2001 míst a bylo v nich umístěno 1570 dětí. V průběhu roku bylo přijato 1871 dětí, nejčastěji ze sociálních důvodů. Propuštěno bylo během roku 1887 dětí, 47 % do vlastní rodiny. Zhruba polovina propuštěných dětí strávila v ústavu více než půl roku. Jsou zde zmíněna také další zdravotnická zařízení pro děti jako dětská centra, stacionáře, jesle.
29. Červen 2005
Tato Aktuální informace prezentuje předběžný odhad celkových výdajů na zdravotnictví v ČR za rok 2004. Výdaje jsou uvedeny v rozdělení na veřejné a soukromé, veřejné dále na výdaje veřejných rozpočtů a výdaje systému veřejného zdravotního pojištění.
29. Červen 2005
V této Aktuální informaci (AI) jsou zpracována data Státního zdravotního ústavu o hlášených přenosných nemocech a data Českého statistického úřadu o zemřelých na přenosné nemoci. Zahrnuje vývoj vybraných přenosných nemocí, onemocnění bakterií Hib u dětí a vývoj počtu hlášených případů a úmrtí na kousnutí psem v letech 2000 - 2004. U vybraných přenosných nemocí je sledován počet zemřelých a smrtnost. Dále AI obsahuje strukturu hlášených přenosných nemocí a počet dětí, zemřelých na přenosné nemoci.
29. Červen 2005
Aktuální informace podává přehled o počtu nově hlášených profesionálních onemocnění na území České republiky, které Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR poskytuje z Národního registru nemocí z povolání Centrum pracovního lékařství Státního zdravotního ústavu v Praze. Počet nově hlášených nemocí z povolání vykazuje za poslední desetiletí klesající trend a v roce 2004 bylo nahlášeno 1 329 nemocí z povolání a 59 ohrožení nemocí z povolání.
29. Červen 2005
ÚZIS ČR sbírá informace o počtu, vlastnictví, stáří a využití 60 druhů zdravotnických prostředků - přístrojů. Patří mezi ně rentgenové přístroje, gama kamery, ultrazvuky, lasery, biochemické analyzátory, ventilátory pro dlouhodobou umělou ventilaci plic apod. Počet přístrojů zahrnutých do šetření každým rokem stoupá. Přetrvává problém, že více než 35 % přístrojů je starších osmi let.
29. Červen 2005
Podle dat z Registru TBC se vyskytlo v roce 2004 v ČR 1 057 případů onemocnění tuberkulózou, 663 u mužů a 394 u žen, představovalo to 10,3 případu na 100 tis. obyvatel. U cizinců v ČR bylo hlášeno 149 onemocnění. Nejčastější formou onemocnění byla TBC dýchacího ústrojí resp. TBC plic. Nejvyšší TBC nemocnost byla v nejvyšších věkových kategoriích. Na tuberkulózu zemřelo 52 lidí. Epidemiologická situace byla nejlepší v celé sledované historii, bylo hlášeno nejméně případů TBC onemocnění. V mezinárodním srovnání patříme k zemím s nízkým výskytem nemoci, a to ve všech krajích ČR.
29. Červen 2005
Počet ambulantních psychiatrických ošetření - vyšetření vzrostl oproti předchozímu roku o 8,1 % (tj. 2 647 852 vyšetření), nárůst byl zaznamenán také u počtu prvních ošetření (o 7,3 %). Celkově bylo v roce 2004 ošetřeno 449 680 pacientů, psychiatrickou péči vyhledávaly častěji ženy. Aktuální informace o činnosti oboru psychiatrie přináší také údaje: o struktuře prvních ošetření v ambulantních psychiatrických zařízeních; mírách incidence a prevalence vybraných skupin psychiatrických diagnóz a jejich regionální diferenciaci a počtech vyšetření na HIV, HAV, HBsAg a HCV provedených na ambulantních odděleních a pracovištích psychiatrie a sexuologie.
29. Červen 2005
Informace o počtech porodů a podílu porodů císařským řezem v českých nemocnicích a o zveřejnění podobných údajů také Národním referenčním centrem zdravotních pojišťoven na www.jaksekdeleci.cz. Zdůvodnění rozdílnosti hodnot oproti datům ÚZIS ČR. Přehledná tabulka s počty porodů a císařských řezů v jednotlivých nemocnicích z více zdrojů.
29. Červen 2005
Tato aktuální informace podává přehled o ukončených případech pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v roce 2004 z hlediska příčin pracovní neschopnosti (diagnóz). Počet případů a kalendářních dnů pracovní neschopnosti proti předchozímu roku poklesl, snížil se i počet případů na 100 000 pojištěnců. Výrazně se však zvýšila doba trvání 1 případu pracovní neschopnosti, a to téměř o 5 dnů na 35,6 dne. Údaje České správy sociálního zabezpečení.
29. Červen 2005
Aktuální informace podává přehled o základních ukazatelích pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz (např. nově hlášené případy pracovní neschopnosti, průměrné procento pracovní neschopnosti v úhrnu i podle institucionálních sektorů) ze státního statistického výkazu Nem Úr 1-02 za rok 2004. Počet nově hlášených případů pracovní neschopnosti se v roce 2004 snížil proti předchozímu roku cca o 25 % na 2 705 662 případů. U průměrného procenta došlo ke snížení hodnoty z 6,814 na 5,857 v roce 2004. Údaje Českého statistického úřadu.
29. Červen 2005
Tato Aktuální informace obsahuje první část informace o nákladech zdravotních pojišťoven v letech 2001 až 2004 podle jednotlivých segmentů zdravotní péče. Zabývá se indexy nákladů podle druhů péče a strukturou pojištěnců.
29. Červen 2005
Tato Aktuální informace navazuje na Aktuální informaci č. 31 a popisuje vývoj absolutního objemu nákladů u jednotlivých segmentů zdravotní péče. Dále uvádí podíly jednotlivých segmentů péče na celkových nákladech na zdravotní péči u zdravotních pojišťoven a rovněž porovnání růstu podílů jednotlivých segmentů zdravotní péče.
29. Červen 2005
Tato Aktuální informace na závěr série statí o zdravotních pojišťovnách (viz Aktuální informace č. 31 a č. 32) podává přehled, jak se na jednotlivých segmentech zdravotní péče podílejí jednotlivé zdravotní pojišťovny. Objem úhrad Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) zvláště vyniká u ústavní péče.
29. Červen 2005
Aktuální informace podává přehled o počtech studujících, nově přijatých (k 31.10.2004) a absolventech (v roce 2004) lékařských, zdravotně sociálních a farmaceutických fakult. V magisterském studiu bylo na lékařských fakultách ve studijním oboru všeobecné lékařství nově přijato 1 017 studujících, v oboru zubní lékařství 143 studujících. V oboru všeobecné lékařství bylo 841 absolventů a v oboru zubní lékařství 119 absolventů. Údaje přebíráme od Ústavu pro informace ve vzdělávání.
29. Červen 2005
Aktuální informace podává přehled o počtech studujících podle ročníků, nově přijatých a absolventech středních odborných zdravotnických škol (k 30.9.2004) a vyšších odborných zdravotnických škol (k 15.10.2004). Na všech zdravotnických školách (středních i vyšších) bylo v úhrnu na denní studium a ostatní formy studia (OFS - dálkové, večerní, externí, kombinované) nově přijato do 1. ročníku 7 688 studujících, celkem bylo na těchto školách 26 953 studujících a v roce 2004 absolvovalo v úhrnu 6 470 studujících. Přibližně 90 % všech studujících tvořily dívky. Údaje přebíráme od Ústavu pro informace ve vzdělávání.
29. Červen 2005
Počet léčených uživatelů návykových látek, kteří jsou v kontaktu s některým léčebným zařízením oproti předchozímu roku poklesl o 5,3 %. Aktuální informace dále přináší údaje o počtech pacientů živé kartotéky a počtu osob zneužívajících legální a nelegální návykové látky v členění podle pohlaví, věku a druhu psychoaktivní látky; mírách prevalence a specifické prevalence.
29. Červen 2005
Tato Aktuální informace prezentuje upřesněný odhad celkových výdajů na zdravotnictví v ČR za rok 2004 na základě podkladů MZ ČR, MF ČR a ČSÚ. Výdaje jsou uvedeny v rozdělení na veřejné a soukromé, veřejné dále na výdaje veřejných rozpočtů a výdaje systému veřejného zdravotního pojištění.
29. Červen 2005
Nejzajímavějšími údaji z této Aktuální informace jsou počty ošetřených úrazů, a to dopravních, pracovních (školních), sportovních a ostatních a počty zlomenin v populaci celkem a zvlášť u dětí. Celková úrazovost i úrazovost dětí měla v roce 2004 rostoucí trend.
29. Červen 2005
Praktičtí lékaři (pro děti, dorost, dospělé, ženy a zubní lékaři) představují 52 % ze všech lékařů ambulantní péče. Zajištění obyvatelstva primární péčí se dlouhodobě nemění. Po zavedení kapitační platby za registrovaného pacienta se návštěvnost pediatrů ustálila na zhruba 7x za rok, u praktického lékaře pro dospělé na 6x za rok. Na 1 pediatra připadá v ČR v průměru méně než 1 000 registrovaných, na 1 lékaře pro dospělé méně než 1 600 registrovaných. Průměrný počet registrovaných žen na 1 gynekologa je nižší než 3 300, ve stomatologické primární péči připadá na 1 zubního lékaře zhruba 1 700 obyvatel. Za posledních 15 let se výrazně zhoršilo věkové složení praktických lékařů.
5. Říjen 2005
Počet hospitalizací se v posledním desetiletí s mírnými výkyvy zvyšuje (od roku 1995 o 9 %), naopak průměrná ošetřovací doba postupně klesá, z 9,5 na 7,5 dne. V roce 2004 vykázaly nemocnice 2 337 716 hospitalizací, přes 29 % pacientů bylo operováno. Nejčastějším důvodem léčby jsou dlouhodobě nemoci oběhové soustavy.
5. Říjen 2005
Tato Aktuální informace uvádí počet ordinací praktických lékařů (PL)a jejich personální zabezpečení, dále počty ošetření a počty léčených pacientů v letech 2000 - 2004. Na 1 PL připadá v průměru 1550 pacientů, kteří navštíví svého lékaře 6krát za rok. Počet dispenzarizovaných pacientů pro sledované nemoci pravidelně vzrůstá.
5. Říjen 2005
Tato Aktuální informace uvádí počet ordinací a jejich personální zabezpečení, dále počty ošetření a počty léčených pacientů. Počet léčených pacientů i ošetření stále vzrůstá. Nejvýraznější nárůst se projevil u diagnózy astma bronchiale, za období 2002 - 2004 činil 27 %.
5. Říjen 2005
Počet ošetření-vyšetření vzrostl oproti předchozímu roku o 9,9 % (tj. 1 458 397 ošetření - vyšetření), nárůst byl zaznamenán také u počtu léčených pacientů s nádorovým a nenádorovým onemocněním (o 5 %). Aktuální informace dále přináší údaje o počtu nově přijatých s nádorovým onemocněním k léčení, o počtu nově přijatých s nenádorovým onemocněním k léčení, o druhu terapie, o počtu přístrojů. Údaje jsou za Českou republiku a za jednotlivé kraje.
5. Říjen 2005
Tato Aktuální informace uvádí počet ordinací a jejich personální zabezpečení, dále počty ošetření a počty léčených pacientů. V roce 2004 pracovalo na 267 pracovištích 268 lékařů (úvazek + smluvní pracovníci), kteří měli v péči téměř 1/2 milionu pacientů.
5. Říjen 2005
Tato Aktuální informace uvádí počet ordinací a jejich personální zabezpečení, dále počty ošetření a počty léčených pacientů. Počet léčených pacientů i ošetření stále vzrůstá. Nejvýraznější nárůst se projevil u diagnózy Ca spinocelulare, za období 2000 - 2004 činil 48 %.
5. Říjen 2005
Aktuální informace o Celopopulační studii se zabývá zkušenostmi respondentů s užíváním nelegálních drog a to v průběhu celého života, v posledním roce a měsíci. Informuje také o zkušenostech s jednotlivými typy drog, frekvencí jejich užívání v posledním měsíci a injekční aplikaci. Během svého života vzalo nelegální drogu 22,3 % respondentů, v posledním roce to bylo 10,4 % a v posledním měsíci 5,3 % z osob, které se aktivně zapojili do šetření.
5. Říjen 2005
Koncem pololetí bylo v České republice evidováno celkem 198 nemocnic s 65 124 lůžky (z toho 2 194 pro novorozence). Lůžkovou péči ale poskytuje jen 196 zařízení, 2 zařízení provoz lůžek přerušila a čekají na rozhodnutí kraje . V 1. pololetí 2005 klesl lůžkový fond nemocnic jen o 0,5 % (v loňském pololetí o 1,2 %), personální zajištění lůžek se dlouhodobě výrazněji nemění. Využití nemocničních lůžek v letošním pololetí zhruba odpovídá stejnému období loňského roku, ošetřovací doba mírně, ale stále klesá.
5. Říjen 2005
Aktuální informace se zabývá ekonomickou situací nemocnic v 1. pololetí 2005. K tomuto účelu byly využity údaje o nákladech, výnosech, pohledávkách a závazcích, které byly porovnány s dosaženými výsledky v předchozích obdobích. Vybrané ukazatele jsou uvedeny souhrnně i podle jednotlivých zřizovatelů.
7. Říjen 2005
Tato Aktuální informace uvádí počet ordinací a jejich personální zabezpečení, dále počty ošetření a počty léčených pacientů. Počet léčených pacientů i ošetření stále vzrůstá. Nejvýraznější nárůst se projevil u diagnózy glaukom, za období 2000 - 2004 činil 37 %.
7. Říjen 2005
Tato Aktuální informace prezentuje odhad souhrnných výdajů na zdravotnictví v ČR za rok 2004. ÚZIS ČR vypracoval tento odhad na základě podkladů Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva financí, dalších vybraných rezortů, ČSÚ a ekonomických výkazů ÚZIS ČR. Výdaje jsou uvedeny v obvyklém rozdělení na veřejné a soukromé, soukromé výdaje jsou oproti obvykle publikované formě rozšířeny o dary zdravotnickým zařízením a o odhad pojistných plnění v rámci soukromého zdravotního pojištění
24. Říjen 2005
V České republice se v roce 2003 narodilo 3 817 dětí s vrozenou vadou, což představuje 407,43 narozených s vrozenou vadou na 10 000 narozených. Vrozené vady se častěji vyskytují u chlapců než u dívek a u dětí matek ve vyšších věkových skupinách. Nejčastějšími vrozenými vadami byly vrozené vady srdeční, u chlapců pak vady pohlavních orgánů. V ÚZIS ČR došlo k některým změnám ve zpracování a hodnocení dlouhodobého trendu je obtížné.
2. Listopad 2005
Tato Aktuální informace uvádí počet pracovišť a jejich personální zabezpečení, dále počty převezených pacientů a počty ujetých kilometrů a sanitních vozidel. V roce 2004 bylo převezeno celkem 4 455 751 raněných, nemocných a rodiček, což činilo 4 365 pacientů na 10 000 obyvatel.
23. Listopad 2005
Tato Aktuální informace upozorňuje na vydání nové publikace OECD Stručný pohled na zdraví: ukazatele OECD - vydání 2005" a přidává stručné shrnutí jejích základních zjištění.
23. Listopad 2005
Tato Aktuální informace je odhadem celkových výdajů na léky v ČR za roky 2002 až 2004. ÚZIS ČR shrnul dostupné zdroje dat Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva financí ČR, Všeobecné zdravotní pojišťovny i vlastního statistického šetření v rámci Národního zdravotnického informačního systému (NZIS).
1. Prosinec 2005
Úhrnná plodnost žen v České republice v posledních letech stoupá, v roce 2004 připadlo na jednu ženu 1,23 dítěte. Těžiště plodnosti se přesouvá do vyšších věkových skupin, nejvyšší specifickou plodnost měly ženy ve věku 25 až 29 let. Nejvíce rodiček mělo středoškolské vzdělání s maturitou a polovina matek byly prvorodičky. Nadále pokračuje nárůst podílu dětí živě narozených mimo manželství (30 %) a nárůst podílu porodů císařským řezem (16,3 %). Většina matek netrpěla v těhotenství závažnějšími komplikacemi.
5. Prosinec 2005
Počet živě narozených dětí v České republice v roce 2004 vzrostl na 97 664, hrubá míra porodnosti byla 9,57. Porodní váha většiny narozených dětí byla mezi 3 a 4 kilogramy. Pokračuje nárůst podílu dětí s porodní hmotností do 2500 gramů. Více než polovina dětí se narodila v 39. nebo 40. týdnu těhotenství. Děti propouštěné domů byly nejčastěji hospitalizovány 4 nebo 5 dnů.
7. Prosinec 2005
V České republice bylo evidováno v Registru lékařů, zubních lékařů a farmaceutů k 31.12.2004 celkem 35 476 aktivních lékařů, 6 843 aktivních zubních lékařů a 5 674 pracujících farmaceutů. Z toho bylo žen - lékařek 18 448, zubních lékařek 4 537 a farmaceutek 4 594.
7. Prosinec 2005

Ambulantní oddělení oboru tuberkulózy a respiračních nemocí sledují osoby se zvýšeným rizikem plicních onemocnění, provádějí tuberkulinové testy a očkování proti TBC, pečují o osoby s plicními chorobami. V roce 2004 objem činnosti oboru vzrostl, zejména proto, že se rozšířil počet dispenzarizovaných osob se zánětlivými onemocněními plic a CHOPN. Epidemiologická situace TBC byla nejlepší ve sledované historii, počet hlášených případů 1 057 (10,3 na 100 tis. obyvatel) byl v roce 2004 nejnižší.

14. Prosinec 2005
Z povinně hlášených pohlavních nemocí se od roku 1994 vyskytuje na území ČR jen syfilis a gonokoková infekce. Od tohoto roku do současnosti se počet onemocnění syfilis téměř zdvojnásobil. Zato onemocnění gonokokovou infekcí ve stejném údobí klesla na jednu třetinu. Počet nově zjištěných případů HIV+ od roku 1994 průběžně stoupá (38 v roce 1994; 75 v roce 2004), nových onemocnění AIDS je každoročně kolem 10.
22. Prosinec 2005
Tato Aktuální informace uvádí do problematiky vykazování zhoubných novotvarů pouze na základě Listu o prohlídce mrtvého (tzv. DCO případy) a analyzuje situaci zastoupení DCO případů v jednotlivých okresech České republiky od roku 1990. Podíl těchto případů na celkovém počtu hlášených nádorových onemocnění je důležitým ukazatelem úplnosti onkologické registrace. Nejvyšší zastoupení DCO případů má Praha a okresy Středočeského a Libereckého kraje, nejnižší okresy Moravskoslezska.
30. Prosinec 2005
Úrazy jsou velkým zdravotním, sociálním a ekonomickým břemenem. Jsou třetí nejčastější příčinou úmrtí v dospělé populaci a v dětském věku nejčastější. Pro prevenci úrazů je důležité shromáždit co nejvíce informací o úrazech včetně statistických. Tato aktuální informace prezentuje především data z chirurgických ambulancí a z Registru hospitalizovaných se zřetelem na nejčastějších příčiny a místa vzniku úrazů.
30. Prosinec 2005
Výskyt úrazů je závislý na mnoha okolnostech, k důležitým faktorům úrazovosti patří i věk lidí. Nejohroženější věkovou skupinou jsou senioři a děti. Tato aktuální informace prezentuje data o úrazech v rozdělení podle základních věkových skupin.
30. Prosinec 2005
Ve zdravotnictví ČR pracovalo koncem roku 2004 celkem 241 983 osob (přepočtený počet), z toho v nestátních zdravotnických zařízeních 3/4 osob. V lůžkových zařízeních působilo 60 % všech pracovníků, v samostatných zařízeních ambulantní péče 26 %. Dále je uveden přehled pracovníků v rozdělení podle kategorií (zákon č. 95/2004 Sb. a č. 96/2004 Sb.), podle druhů zařízení, zřizovatelů a rezortů.
9. Leden 2006
Aktuální informace je věnována vývoji a současnému stavu sítě odborných léčebných ústavů, s výjimkou lázní. Sledován je vývoj lůžkové kapacity podle druhu zařízení a změny ve využití lůžek v posledních 7 letech.Uplynulé období charakterizuje každoročně se snižující lůžková kapacita vyčleněná péči o děti a narůstající potřeba ošetřovatelské péče v souladu se zhoršující se věkovou strukturou obyvatelstva. Dlouhodobým problémem v České republice je nedostatek rehabilitačních lůžek.
9. Leden 2006
Každý čtvrtý úraz ošetřený na chirurgických ambulancích je komplikován zlomeninou. V roce 2004 bylo evidováno 1,8 mil. úrazů a z toho 472 tis. zlomenin.Tato Aktuální informace sleduje vývoj počtu zlomenin v letech 2000 - 2004, jejich hlavní příčiny a následky.