HlavníArchiv ročníkůaktuální informace

Archiv ročníků - aktuální informace - 2006

Česká republika

27. Leden 2006
Průměrná mzda zaměstnanců v rezortu zdravotnictví podle zákona č. 143/1992 Sb., (ve zdravotnických organizacích státních a územních), koncem roku 2004 činila 18 911 Kč, u lékařů a zubních lékařů 37 094 Kč, u všeobecných sester a porodních asistentek 17 926 Kč. Za 1. až 3. čtvrtletí 2005 vzrostla téměř u všech kategorií v průměru o 2,1 %. Průměrná mzda zaměstnanců odměňovaných podle zákona č. 1/1992 Sb., (v privátních organizacích) dosáhla v rezortu zdravotnictví výše 15 922 Kč, u lékařů a zubních lékařů 35 136 Kč, u všeobecných sester a porodních asistentek 15 052 Kč.
27. Leden 2006
Aktuální informace přináší nejnovější data o nově hlášených onkologických onemocněních do Národního onkologického registru (NOR ČR) v roce 2003. Sledován je vývoj incidence v posledním desetiletí u všech diagnóz zhoubných nádorů. Incidence je dále analyzována z hlediska věkové struktury a podle jednotlivých diagnóz. Pro základní orientaci jsou zde uvedeny také trendy úmrtnosti na zhoubné novotvary v České republice. Evidenci zemřelých zajišťuje Český statistický úřad.
21. Únor 2006
Euro TB zveřejnilo výsledky šetření o rozšíření tuberkulózního onemocnění v Evropě v roce 2003 a také tabulky vývoje tohoto onemocnění v letech 1995 - 2003. V 52 zemích WHO Evropského regionu bylo registrováno téměř 416 tis. případů TB v roce 2003 a tvořily 8,7 % všech TB onemocnění hlášených do WHO (9,9 % v roce 2002). Roční zpráva věnuje pozornost také monitoringu TB onemocnění ve věznicích a mezi HIV pozitivními. Snaží se podchytit výsledky antituberkulotické léčby a stav rezistentnosti vůči antituberkulotikům. Celou zprávu Surveillance of Tuberculosis in Europe - EuroTB je možné najít v originálu na adrese www.eurotb.org.
7. Březen 2006
Koncem roku bylo v České republice evidováno celkem 195 nemocnic s 65 022 lůžky (z toho 2 173 pro novorozence, 6 738 lůžek ošetřovatelských). V roce 2005 klesl lůžkový fond nemocnic jen o 0,7 % (v předešlém roce o 1,5 %), personální zajištění lůžek se dlouhodobě výrazněji nemění. Využití nemocničních lůžek je v letošním roce (272,3 dne) mírně pod úrovní loňského roku (273,5), ošetřovací doba stále (i když velmi pozvolna) klesá.
7. Březen 2006
Tato Aktuální informace přináší definitivní odhad souhrnných výdajů na zdravotnictví v ČR za rok 2004 s přihlédnutím ke konsolidaci výdajů veřejných rozpočtů a s úpravou soukromých výdajů domácností na zdraví podle národních účtů ČSÚ.
22. Březen 2006
Tato Aktuální informace přináší vybrané údaje o lázeňské péči v ČR za rok 2005. Lázeňskou léčbu v roce 2005 podstoupilo 299 359 dospělých pacientů, 2 831 pacientů v dorostovém věku a 12 108 dětských pacientů. Z celkového počtu pacientů si plně hradilo lázeňskou léčbu 55 862 občanů ČR a 120 474 cizinců.
29. Březen 2006
Informace o zveřejnění rychlé informace" o demografické situaci v České republice v roce 2005 (pod názvem Počet narozených dětí překročil sto tisíc) a publikace Stav a pohyb obyvatelstva v ČR za rok 2005 Českým statistickým úřadem na jeho internetových stránkách www.czso.cz. Přiložena tabulka Pohyb obyvatelstva v České republice v roce 2004 a 2005, obsahující základní demografické ukazatele v uvedených letech.
29. Březen 2006
Celkový počet potratů v roce 2005 poklesl na 40 023. Snižuje se především počet UPT (26 453), která tvoří dvě třetiny všech potratů. Počet samovolných potratů (12 245) a mimoděložních těhotenství (1 324) zůstává přibližně stabilní. Tři čtvrtiny všech potratů v roce 2005 proběhly do 8. týdne těhotenství. Nejčastějšími žadatelkami o interrupci byly vdané ženy se dvěma dětmi. Struktura potratů podle druhu se liší podle vzdělání žen. Potraty cizinek představují 5,6 % ze všech potratů.
10. Duben 2006
Tato aktuální informace charakterizuje vývoj sítě zdravotnických zařízení v roce 2005, s důrazem na výraznější změny proti předešlému roku, případně proti dlouhodobému trendu. Zajištění léčebně preventivní péče v ČR je hodnoceno odděleně za ambulantní a lůžkovou péči. V současné době je v ČR evidováno celkem 27 488 zdravotnických zařízení, z toho více než 19 500 samostatných ordinací lékařů primární péče a lékařů specialistů. Na 1 lékaře připadá v průměru 250 obyvatel, na 1 ambulantního lékaře 350 obyvatel.
13. Duben 2006
Přístroje s ionizujícím zářením a přístroje s vyšší pořizovací hodnotou jsou předmětem statistického zjišťování. ÚZIS ČR sbírá informace o počtu, vlastnictví, stáří a využití 60 druhů zdravotnických prostředků - přístrojů. Patří mezi ně rentgenové přístroje, gama kamery, ultrazvuky, lasery, biochemické analyzátory, ventilátory pro dlouhodobou umělou ventilaci plic apod. Počet přístrojů zahrnutých do šetření každým rokem stoupá. Přetrvává problém, že více než jedna třetina přístrojů je starších osmi let.
11. Květen 2006
Aktuální informace poskytuje přehled o nákladech, výnosech, hospodářském výsledku, pohledávkách a závazcích z obchodního styku nemocnic v roce 2005. Sledované ukazatele jsou uvedeny jak souhrnně, tak v členění podle jednotlivých zřizovatelů. Za rok 2005 dosáhly celkové náklady nemocnic 89,4 mld. Kč, výše celkových výnosů byla 89,8 mld. Kč. K 31.12.2005 měly nemocnice pohledávky z obchodního styku ve výši 14,3 mld. Kč, z toho 5,8 mld. Kč představovaly pohledávky po lhůtě splatnosti. Objem závazků z obchodního styku činil 15,4 mld. Kč, 7 mld. Kč připadalo na závazky po splatnosti.
12. Květen 2006

Ambulantní oddělení oboru tuberkulózy a respiračních nemocí sledují osoby se zvýšeným rizikem plicních onemocnění, provádějí tuberkulinové testy a očkování proti TBC, pečují o osoby s plicními chorobami. V roce 2005 objem činnosti oboru vzrostl, přestože poklesl počet sledovaných osob s rizikem onemocnění, dispenzarizovaných osob i počet tbk testovaných. Zvýšil se počet ošetření na 1 pacienta. Ze sledovaných onemocnění se zvýšil počet osob s astma bronchiale.

16. Květen 2006

V krajích ČR připadalo v roce 2005 průměrně 9 až 11 dětských a dorostových lékařů na 10 000 obyvatel do 19 let. Zastavil se pokles počtu ošetření a registrovaných pacientů na 1 lékařské místo. Opět se zvýšil podíl dětí kojených 6 měsíců a déle na 38,3 %. Nezměněn zůstal trend rostoucího podílu alergiků v dětské a dorostové populaci (12 %). Zvyšuje se také počet dispenzarizovaných onemocnění, z nichž nejčastější jsou nemoci dýchací a nervové soustavy.

16. Květen 2006
Tato Aktuální informace pojednává o výkonech sítě zařízení lékárenské péče za rok 2005 a dále se zaměřuje na průměrné výkony lékáren (zvlášť klasického typu a ústavních), a to na počty přijatých receptů a poukazů a na tržby. Kromě údajů za celou republiku jsou uvedeny též průměrné výkony po jednotlivých krajích.
16. Květen 2006
Tato Aktuální informace je odhadem celkových výdajů na zdravotnické prostředky v ČR za roky 2002 až 2004. ÚZIS ČR shrnul dostupné zdroje dat Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva financí ČR o zdravotních pojišťovnách i vlastního statistického šetření v rámci Národního zdravotnického informačního systému (NZIS).
18. Květen 2006
ÚZIS ČR provádí z podnětu Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva práce a sociálních věcí šetření o hodinách práce přesčas a pracovní pohotovosti lékařů se zaměřením na dodržování zákonem stanovených limitů těchto hodin nad rámec stanovené pracovní doby. Sledováni jsou lékaři působící v různých typech zdravotnických zařízení: v nemocnicích, odborných léčebných ústavech (OLÚ), zařízeních ambulantní péče, záchranné službě a ostatních zdravotnických zařízeních. Nejvíce hodin nad rámec sjednané pracovní doby vykazují lékaři v nemocnicích, dětských zdravotnických zařízeních a záchranné službě, kde dochází také k překračování stanovených limitů. V roce 2005 toto překračování limitů nebylo nijak velké ani rozsáhlé.
18. Květen 2006
V roce 2005 byla v nemocnicích v ČR poskytnuta zdravotní péče celkem 66 852 cizincům s celkovými náklady na zdravotní péči v hodnotě 366 mil. Kč. Z tohoto počtu 32 242 ošetřených cizinců pocházelo ze zemí Evropské unie. Nejčastěji byli ošetřováni pacienti ze Slovenska, Ukrajiny, Německa a Vietnamu. Nejvíce využívaný způsob úhrady za ošetření cizinců byla platba hotově a využití smluvního zdravotního pojištění. Pohledávky po lhůtě splatnosti za neuhrazenou zdravotní péči o cizince za rok 2005 dosáhly 31,9 mil. Kč.
19. Květen 2006
Průměrný počet lékařů gynekologů na 10 000 žen zůstává v roce 2005 stabilní (2,9), celkové počty ošetření a registrovaných pacientek na 1 lékaře mírně poklesly. Přes polovinu žen ve věku 15 až 49 let užívá hormonální nebo nitroděložní antikoncepci. Zvyšuje se absolutní i relativní počet pacientek s nově zjištěným karcinomem. V roce 2005 bylo v ČR evidováno 101 094 porodů a 187 513 gynekologických operací.
19. Květen 2006
Ke konci roku 2005 bylo v ČR 37 kojeneckých ústavů a dětský domovů pro děti do 3 let. Kapacita těchto ústavů byla 1987 míst a bylo v nich umístěno 1565 dětí. V průběhu roku bylo přijato 1847 dětí, nejčastěji ze sociálních důvodů. Propuštěno bylo během roku 1812 dětí, 48 % do vlastní rodiny. Téměř polovina propuštěných dětí strávila v ústavu více než půl roku. Jsou zde zmíněna také další zdravotnická zařízení pro děti jako dětské stacionáře, jesle a další dětská zařízení.
26. Květen 2006
Tato Aktuální informace přináší stručný přehled výkonů a vydaných pomůcek oboru ortopedická protetika za roky 2003 - 2005 z podkladů statistického zjišťování v rámci Národního zdravotnického informačního systému (NZIS).
26. Květen 2006
Aktuální informace podává přehled o počtu nově hlášených profesionálních onemocnění na území České republiky, které Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR poskytuje z Národního registru nemocí z povolání Centrum pracovního lékařství Státního zdravotního ústavu v Praze. Počet nově hlášených profesionálních onemocnění se v roce 2005 proti předchozímu roku zvýšil o 12 případů, nahlášeno bylo 1 340 nemocí z povolání a 60 ohrožení nemocí z povolání.
30. Květen 2006
Počet ošetření-vyšetření vzrostl oproti předchozímu roku o 6,6 %, počet léčených pacientů s nádorovým a nenádorovým onemocněním se téměř nezměnil (101,2 %). Aktuální informace dále přináší údaje o počtu nově přijatých s nádorovým onemocněním k léčení, o počtu nově přijatých s nenádorovým onemocněním k léčení, o druhu terapie, o počtu přístrojů. Údaje jsou za Českou republiku a za jednotlivé kraje.
26. Červen 2006
Tato aktuální informace podává přehled o ukončených případech pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v roce 2005 z hlediska příčin pracovní neschopnosti (diagnóz). Počet ukončených případů a kalendářních dnů pracovní neschopnosti proti předchozímu roku vzrostl o 20 % u případů a o 10 % u dnů. Zvýšil se také počet případů na 100 000 pojištěnců i přes navýšení počtu pojištěnců o 1,2 %. Snížila se však doba trvání 1 případu pracovní neschopnosti, a to o 3 dny na 32,6 dnů. Údaje České správy sociálního zabezpečení.
26. Červen 2006
Aktuální informace podává přehled o základních ukazatelích pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz (např. nově hlášené případy pracovní neschopnosti, průměrné procento pracovní neschopnosti v úhrnu i podle institucionálních sektorů) ze státního statistického výkazu Nem Úr 1-02 za rok 2005. Počet nově hlášených případů pracovní neschopnosti se v roce 2005 při mírném zvýšení počtu pojištěnců o 1,2 % zvýšil proti předchozímu roku o cca 12 % na 3 029 448 případů. U průměrného procenta došlo ke zvýšení hodnoty z 5,857 na 6,126 v roce 2005. Údaje Českého statistického úřadu.
26. Červen 2006
Tato Aktuální informace uvádí počet diabetologických ordinací a jejich personální zabezpečeni, dále počty ošetření a počty léčených pacientů. Počet léčených diabetiků stále vzrůstá, stejně jako počet diabetických komplikací. S diabetem bylo v roce 2005 léčeno 739 tisíc pacientů, z toho 245 tisíc jen dietou.
26. Červen 2006
Nejzajímavějšími údaji v této Aktuální informaci jsou počty ošetřených úrazů, a to dopravních, pracovních (školních), sportovních a ostatních a počty zlomenin v populaci celkem a zvlášť u dětí. Celková úrazovost i úrazovost dětí měla v roce 2005 rostoucí trend.
27. Červen 2006
Primární péči o dospělou populaci zajišťuje v České republice téměř 5 200 lékařů, kteří svým více než 8 milionům registrovaným pacientům poskytli v uplynulém roce téměř 50 milionů ošetření (vyšetření). Preventivní prohlídky představují 4 až 5 % z celkového počtu vyšetření. Zajištění primární péče o dospělé pacienty je v České republice dlouhodobě stabilní, mezi kraji nejsou výrazné odchylky.
3. Červenec 2006
Stejně jako v předchozích letech, dochází i v tomto roce k postupnému snižování počtu potratů. V roce 2005 bylo v České republice hlášeno 40 023 potratů, to znamená, že na 1000 žen fertilního věku (15 - 49 let) připadlo celkem 15,89 potratů. Z toho bylo 10,5 umělých přerušení těhotenství (UPT) a 4,86 samovolných potratů připadajících na 1000 žen v plodném věku. Zbytek tvořila mimoděložní těhotenství a ostatní potraty.
13. Červenec 2006
V této aktuální informaci je uváděn počet ordinací a jejich personální zabezpečení, dále počty ošetření a počty léčených pacientů. Počet léčených pacientů i ošetření stále vzrůstá. Nejvýraznější nárůst se projevil u diagnózy glaukom, v období 2001 - 2005 činil 32 %.
13. Červenec 2006
V této aktuální informaci je uváděn počet ordinací a jejich personální zabezpečení, dále počty ošetření a počty léčených pacientů. Počet léčených pacientů i ošetření stále narůstá. Oproti předchozímu roku došlo k nejvýraznějšímu nárůstu souhrnně u diagnóz poruchy mluvních funkcí, a to u osob starších 18 let (nárůst o 42 %).
13. Červenec 2006
Tato aktuální informace obsahuje data z výkazů o činnosti zdravotnických zařízení v oboru ušní, nosní, krční a ve foniatrickém oboru. Návratnost výkazů byla 98 % u oboru ORL a 99 % u foniatrického oboru. Celkem bylo zpracováno 576 zdravotnických zařízení ORL a 46 zařízení foniatrie a audiologie. V oboru ORL bylo zaměstnáno 861 lékařů a 962 zdravotnických pracovníků. Provedeno bylo 4 319 977 vyšetření a ošetřeno bylo 1 920 624 různých pacientů. Ve foniatrickém oboru bylo zaměstnáno 63 lékařů a 86 zdravotnických pracovníků. Bylo zde provedeno 182 900 vyšetření a ošetřeno bylo 82 677 pacientů.
2. Srpen 2006
Dne 26. června 2006 představila Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) aktualizovanou databázi zdravotnických ukazatelů OECD Health Data 2006.
2. Srpen 2006
Tato aktuální informace přináší základní údaje za povinně hlášené pohlavní nemoci z Registru pohlavních nemocí v roce 2005. Počet nových případů syfilis se nadále snižoval (523 v roce 2005, 684 v roce 2004). Trend poklesu byl zaznamenán také u výskytu gonokokové infekce (859 v roce 2005, 947 v roce 2004). Incidence je analyzována z hlediska věkové struktury a podle regionálního rozložení.
2. Srpen 2006
V roce 2004 se v České republice narodilo 3 670 dětí s vrozenou vadou, což představuje 376 narozených s vrozenou vadou na 10 000 narozených. Častěji se vrozené vady vyskytují u chlapců než u dívek a u dětí matek ve vyšších věkových skupinách. Nejčastějšími vrozenými vadami byly vrozené vady srdeční, u chlapců pak také vady pohlavních orgánů.
2. Srpen 2006
Koncem roku poskytovalo domácí zdravotní péči v České republice 494 pracovišť, z nich 88 % bylo dostupných 24 hodin denně. Služeb domácí péče využilo v roce 2005 142,5 tisíc klientů, z toho 77 % ve věku 65 let a více. Uskutečněno bylo v průběhu roku více než 6 milionů návštěv klientů, v průměru 43 návštěv na 1 klienta ročně.
5. Srpen 2006
Podle dat z Registru TBC se vyskytlo v roce 2005 v ČR 1 007 případů onemocnění tuberkulózou, 642 u mužů a 365 u žen, představovalo to 9,9 případu na 100 tis. obyvatel. U cizinců v ČR bylo hlášeno 130 onemocnění. Nejčastější formou onemocnění byla TBC dýchacího ústrojí resp. TBC plic. Nejvyšší TBC nemocnost byla v nejvyšších věkových kategoriích. Na tuberkulózu zemřelo 56 lidí. Epidemiologická situace byla nejlepší v celé sledované historii, bylo hlášeno nejméně případů TBC onemocnění. V mezinárodním srovnání patříme k zemím s nízkým výskytem nemoci, a to ve všech krajích ČR.
18. Srpen 2006
Tato Aktuální informace přináší předběžný odhad výdajů na zdravotnictví v roce 2005 z podkladů Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva financí, ČSÚ a ÚZIS ČR. Celkové výdaje oproti předchozímu roku vzrostly o 5,7 % a dosáhly cca 209 mld. Kč.
30. Srpen 2006
Počet hospitalizací se v posledním desetiletí s mírnými výkyvy zvyšuje (od roku 1995 o 14,5 %), naopak průměrná ošetřovací doba postupně klesá, z 9,5 na 7,0 dne. V roce 2005 vykázaly nemocnice 2 457 581 hospitalizací, přes 28 % pacientů bylo operováno. Nejčastějším důvodem hospitalizace jsou dlouhodobě nemoci oběhové soustavy.
30. Srpen 2006
V posledních letech v České republice úhrnná plodnost žen stoupá, v roce 2005 připadlo na jednu ženu 1,3 dítěte. Těžiště plodnosti se přesouvá do vyšších věkových skupin, nejvyšší specifickou plodnost měly ženy ve věku 25 až 29 let. Nejvíce rodiček mělo středoškolské vzdělání s maturitou a polovina matek (52 %) byly prvorodičky. Nadále pokračuje nárůst podílu porodů císařským řezem (17,4 %). Většina matek netrpěla v těhotenství závažnějšími komplikacemi.
30. Srpen 2006
V roce 2005 se v České republice živě narodilo 102 211 dětí, hrubá míra porodnosti byla 9,99. Porodní váha většiny narozených dětí byla mezi 3 a 4 kilogramy. Pokračuje nárůst počtu dětí s porodní hmotností do 2500 gramů. Více než polovina dětí se narodila v 39. nebo 40. týdnu těhotenství. Děti propouštěné domů byly nejčastěji hospitalizovány 4 nebo 5 dnů.
1. Září 2006
Tato Aktuální informace přináší krátký přehled o nákladech veřejného zdravotního pojištění na jednotlivé segmenty zdravotní péče v roce 2005 a stručný popis vývoje nákladů na segmenty péče za roky 2001 - 2005.
15. Září 2006
V 52 zemích Evropského regionu WHO bylo v roce 2004 registrováno 414 tis. případů TB a tvořily 8 % všech TB onemocnění hlášených do WHO. Data ze Surveillance of Tuberculosis in Europe zveřejněná institucí Euro TB popisují velmi rozdílnou epidemiologickou situaci TB ve třech základních skupinách zemí Evropského regionu WHO a zároveň poskytují detailní přehled o rozšíření tuberkulózy v jednotlivých státech. Publikace obsahuje tabulky a grafy vývoje tohoto onemocnění v letech 1997 - 2004. Roční zpráva věnuje pozornost také monitoringu TB onemocnění mezi cizinci, ve věznicích a mezi HIV pozitivními. Snaží se podchytit výsledky léčby a stav rezistentnosti vůči antituberkulotikům.
15. Září 2006
Tato aktuální informace uvádí počet ordinací a jejich personální zabezpečení, dále počty ošetření (vyšetření) a počty léčených pacientů. Dává přehled o počtu léčených pacientů na vybrané diagnózy v ČR a v jednotlivých krajích. Počet pacientů proti předchozímu roku vzrostl o 3 % a počet vyšetření (ošetření) vzrostl o 4,9 %
26. Září 2006
Koncem 1. pololetí 2006 bylo v České republice evidováno celkem 193 nemocnic s 64 445 lůžky (z toho 2 176 pro novorozence, 6 653 lůžek ošetřovatelských). Ve srovnání s koncem roku 2005 klesla lůžková kapacita nemocnic jen o 0,9 %. Personální zajištění lůžek se dlouhodobě výrazněji nemění. Využití nemocničních lůžek je v letošním pololetí nižší o 3 dny, než ve srovnání se stejným obdobím loňského roku (137,8 dní ze 181 dní v 1. pololetí celkem), ošetřovací doba se nezměnila (7,8 dne).
26. Září 2006
Průměrná mzda zaměstnanců ve zdravotnictví podle zákona č. 143/1992 Sb., (zřizovatel Ministerstvo zdravotnictví, kraj, obec a město, ostatní centrální orgány) koncem roku 2005 činila 19 833 Kč, u lékařů a zubních lékařů 38 668 Kč, u všeobecných sester a porodních asistentek 18 787 Kč. Proti roku 2004 vzrostla celková průměrná mzda o 4,6 %. Průměrná měsíční mzda zaměstnanců odměňovaných podle zákona č. 1/1992 Sb., (v privátních organizacích a ve všech lázeňských organizacích bez ohledu na zřizovatele) dosáhla ve zdravotnictví výše 16 786 Kč, u lékařů a zubních lékařů 37 659 Kč, u všeobecných sester a porodních asistentek 15 750 Kč. Proti roku 2004 vzrostla průměrná měsíční mzda o 5,4 %.
26. Září 2006
Ve zdravotnictví ČR pracovalo koncem roku 2005 celkem 242 449 osob (přepočtený počet), z toho v nestátních zdravotnických zařízeních 3/4 osob. V lůžkových zařízeních působilo přes 60 % všech pracovníků ve zdravotnictví, v samostatných zařízeních ambulantní péče téměř 26 %. Dále je uveden přehled pracovníků v rozdělení podle kategorií, podle druhů zařízení, zřizovatelů a rezortů.
29. Září 2006
Tato Aktuální informace je odhadem výdajů na zdravotnické prostředky v ČR za roky 2002 až 2005. ÚZIS ČR shrnul dostupné zdroje dat Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva financí ČR o zdravotních pojišťovnách i vlastního statistického šetření v rámci Národního zdravotnického informačního systému (NZIS).
29. Září 2006
Tato Aktuální informace je odhadem celkových výdajů na léky v ČR za roky 2002 až 2005. ÚZIS ČR shrnul dostupné zdroje dat Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva financí ČR, Všeobecné zdravotní pojišťovny i vlastního statistického šetření v rámci Národního zdravotnického informačního systému (NZIS).
9. Říjen 2006
Tato aktuální informace obsahuje data z výkazů o činnosti zdravotnických zařízení v oboru dermatovenerologie. Návratnost výkazů byla 99 % a celkem byla zpracována data z 618 zdravotnických zařízení. V oboru dermatovenerologie bylo zaměstnáno 847 lékařů a 858 zdravotnických pracovníků. Provedeno bylo 5 129 699 vyšetření a ošetřeno bylo 2 148 181 pacientů. Oproti roku 2004 došlo ke snížení výskytu pacientů s kožním onemocněním o 1,5 ‰ na 210 nemocných osob z tisíce obyvatel. U dispenzarizovaných pacientů vybraných diagnóz byl zaznamenán nárůst prevalence o 29 osob na celkových 1 152 nemocných (v přepočtu na 100 tisíc obyvatel) a incidence činila 185 nových případů připadajících na 100 tisíc obyvatel.
27. Říjen 2006
Aktuální informace poskytuje přehled o nákladech, výnosech, hospodářském výsledku, pohledávkách a závazcích z obchodního styku nemocnic k 30.6.2006. Ekonomické ukazatele jsou uvedeny jak souhrnně, tak jsou členěny podle jednotlivých zřizovatelů, velikosti (počtu lůžek) a podle jednotlivých krajů. K 30.6.2006 činily celkové náklady nemocnic 48 mld. Kč, výše celkových výnosů byla 50 mld. Kč. Pohledávky z obchodního styku skončily ve sledovaném období na hodnotě 13,1 mld. Kč, z toho 3,3 mld. Kč představovaly pohledávky po lhůtě splatnosti. Objem závazků z obchodního styku se rovnal 12,6 mld. Kč, 4,3 mld. Kč připadalo na závazky po splatnosti.
10. Listopad 2006
Úrazy v populaci je možné sledovat a hodnotit z mnoha hledisek. V této Aktuální informaci jsou využity hlavně záznamy z chirurgických ambulancí a z Registru hospitalizovaných. Počet ošetřených úrazů i úrazovost v roce 2005 meziročně vzrostly, ale úrazová úmrtnost se snížila. Hlavní podíl na růstu úrazovosti měly pracovní/školní a sportovní úrazy, naopak počet dopravních a ostatních úrazů se snížil.
20. Listopad 2006
V Národním registru rodiček je v roce 2005 evidováno 100 519 žen, které porodily. V případě 1 917 rodiček se jednalo o vícečetné těhotenství. Celkem se v tomto roce podle údajů z Národního registru novorozenců živě narodilo 102 168 dětí, z toho 3 813 z vícečetných těhotenství.
12. Prosinec 2006
V této Aktuální informaci (AI) jsou zpracována data Státního zdravotního ústavu o hlášených přenosných nemocech a data z Českého statistického úřadu o zemřelých na přenosné nemoci. Zahrnuje přehled přenosných nemocí s nejvyšším výskytem, vývoj onemocnění bakterií Hib u dětí a vývoj počtu hlášených případů a úmrtí na kousnutí psem v letech 2000-2005. Dále AI obsahuje strukturu hlášených přenosných nemocí a počet dětí, zemřelých na přenosné nemoci.
19. Prosinec 2006
Tato Aktuální informace analyzuje údaje týkající se počtu úrazů a úrazovosti v základních věkových kategoriích: děti, produktivní populace a senioři. Je zřejmé, že úrazová incidence je ovlivněna kromě jiných faktorů i věkem člověka. Nejohroženější věkovou skupinou jsou senioři a děti.
19. Prosinec 2006
Aktuální informace o Výběrovém šetření se snaží upozornit na vydání souhrnné publikace obsahující popis průběhu a výsledky dotazníkové studie zaměřené na zneužívání drog. Průzkum prováděl ÚZIS ČR ve spolupráci s INRES - SONES, v. o. s. na celostátním vzorku 3 526 respondentů ve věku od 18 do 64 let. Šetření bylo realizováno na základě Evropského modelového dotazníku EMCDDA a otázky zahrnovaly nejen sociálně patologické jevy, jako je zneužívání nelegálních drog, pití alkoholu a kouření, ale týkaly se i celkového zdravotního stavu
22. Prosinec 2006
Tato Aktuální informace přináší aktualizovaný odhad souhrnných výdajů na zdravotnictví v ČR od roku 2002 s přihlédnutím ke konsolidaci výdajů veřejných rozpočtů a s úpravou soukromých výdajů domácností na zdraví podle národních účtů ČSÚ zveřejněných v říjnu 2006.
22. Prosinec 2006
Zlomeniny kostí jsou vážným následkem úrazů. Každý čtvrtý úraz ošetřený na chirurgických ambulancích je komplikován zlomeninou. V roce 2005 bylo evidováno 1,8 mil. úrazů, z toho 468 tis. zlomenin. Tato Aktuální informace zaznamenává vývoj incidence úrazů komplikovaných zlomeninou v letech 2000 - 2005 a sleduje jejich hlavní příčiny a následky.