HlavníArchiv ročníkůaktuální informace

Archiv ročníků - aktuální informace - 2007

Česká republika

17. Leden 2007
Tato aktuální informace upozorňuje na novou publikaci, kterou vydal ÚZIS ČR a která srovnává vývoj zdravotnictví a zdravotního stavu obyvatel České a Slovenské republiky od doby rozdělení tehdejšího Československa. Ve čtyřech kapitolách se porovnává demografický vývoj, vybrané ukazatele zdravotního stavu, síť zdravotnických zařízení a pracovníci ve zdravotnictví. Tam, kde je to možné, dokumentuje u příslušného ukazatele postavení obou zemí v rámci 25ti zemí EU.
5. Únor 2007
V posledních pěti letech pokračoval i nadále trend nárůstu počtu ošetření - vyšetření i počtu ošetřených pacientů. Celkový počet ošetření vzrostl v uvedeném období o 25 % u dospělých pacientů a o 7 % u dětí. Lékaři ošetřili v roce 2005 o 20 % pacientů více než v roce 2001. Aktuální informace o vývoji psychiatrické péče v letech 2001 až 2005 přináší údaje o struktuře prvních ošetření v ambulantních psychiatrických zařízeních, mírách prevalence nejčetnějších skupin psychiatrických diagnóz a jejich regionální diferenciaci a počtech vyšetření na HIV, HAV, HBsAg a HCV provedených na ambulantních odděleních a pracovištích psychiatrie a sexuologie.
12. Únor 2007
Aktuální informace přináší nejnovější data o nově hlášených onkologických onemocněních do Národního onkologického registru (NOR ČR) v roce 2004. Sledován je vývoj incidence v posledním desetiletí u všech diagnóz zhoubných nádorů. Incidence je dále analyzována z hlediska věkové struktury a podle jednotlivých diagnóz. Pro základní orientaci jsou zde uvedeny také trendy úmrtnosti na zhoubné novotvary v České republice. Evidenci zemřelých zajišťuje Český statistický úřad.
15. Březen 2007
Koncem roku bylo v České republice evidováno 191 nemocnic s 64 174 lůžky (z toho 2 176 lůžek pro novorozence, 6 702 lůžek ošetřovatelských). V roce 2006 klesl lůžkový fond nemocnic o 1,3 %, personální zajištění lůžek se dlouhodobě výrazněji nemění. Každé nemocniční lůžko bylo v letošním roce v průměru využíváno pacienty 266,4 dní z roku, což je výrazně pod úrovní loňského roku (272,3 dní). Průměrná ošetřovací doba se v nemocnicích zkrátila jen o 0,1 dne.
21. Březen 2007
V roce 2006 byla v nemocnicích v ČR poskytnuta zdravotní péče celkem 69 210 cizincům s celkovými náklady na zdravotní péči v hodnotě 458 mil. Kč. Z tohoto počtu 34 513 ošetřených cizinců pocházelo ze zemí Evropské unie. Nejčastěji byli ošetřováni pacienti ze Slovenska, Ukrajiny, Německa a Vietnamu. Nejvíce využívaný způsob úhrady za ošetření cizinců byla platba hotově a využití smluvního zdravotního pojištění. Pohledávky po lhůtě splatnosti za neuhrazenou zdravotní péči o cizince ke konci roku 2006 dosáhly 37,6 mil. Kč.
26. Březen 2007
Tato Aktuální informace přináší vybrané údaje o lázeňské péči v ČR za rok 2006. Lázeňskou léčbu podstoupilo 314 207 dospělých pacientů, 2 342 pacientů v dorostovém věku a 10 529 dětských pacientů. Z celkového počtu pacientů si plně hradilo lázeňskou léčbu 66 756 občanů ČR a 134 803 cizinců.
26. Březen 2007
Informace o zveřejnění rychlé informace" o demografické situaci v České republice v roce 2006 (pod názvem Počet narozených převýšil počet zemřelých) a publikace Stav a pohyb obyvatelstva v České republice v roce 2006 Českým statistickým úřadem na jeho internetových stránkách www.czso.cz. Přiloženy tabulky "Pohyb obyvatelstva v České republice v roce 2005 a 2006", obsahující základní demografické ukazatele v uvedených letech, a "Syntetické ukazatele vývoje obyvatelstva v České republice v roce 2005 a 2006.
4. Duben 2007
V roce 2006 se celkový počet potratů snížil na 39 959. Klesají převážně počty UPT (25 342), které tvoří téměř dvě třetiny všech potratů (63 %), hlavně potom miniinterrupcí (19 537). Počet samovolných potratů se oproti roku 2005 zvýšil z 12 245 na 13 326 a představuje cca 33 % ze všech potratů. V tomto roce proběhlo 62 % potratů do 8. týdne těhotenství. Mezi ženami, které žádali o interrupci, bylo nejvíce žen vdaných, středoškolaček a žen se dvěma dětmi. Potraty cizinek představují 5,7 % ze všech potratů.
4. Duben 2007
Za rok 2006 činily celkové náklady 169 nemocnic-právních subjektů 97,3 mld. Kč, celkové výnosy dosáhly 98,3 mld. Kč. K 31. 12. 2006 měly nemocnice pohledávky z obchodního styku ve výši 11,6 mld. Kč, z toho 2,4 mld. Kč představovaly pohledávky po lhůtě splatnosti. Objem závazků z obchodního styku se rovnal 13,0 mld. Kč, na závazky po splatnosti připadalo 3,8 mld. Kč.
6. Duben 2007
Koncem roku 2006 bylo v České republice 14 597 lůžek následné ošetřovatelské péče, z toho 6 072 v nemocnicích, 7 462 v léčebnách pro dlouhodobě nemocné, 335 v hospicích a 98 v ostatních odborných léčebných ústavech. V relaci na tisíc obyvatel starších 65 let připadá 10 lůžek následné ošetřovatelské péče. Regionální distribuce lůžek ústavní péče je krajně nerovnoměrná.
6. Duben 2007
Dostupnost substituční léčby v České republice se zvyšuje. Postupně jsou otevírána nová specializovaná zařízení a od roku 2006 je substituce dostupná, v rámci pilotního projektu, také ve dvou vězeňských zařízeních. Také počet klientů substitučních programů postupně narůstá. Od roku 2003 se jejich počet zvýšil o 19,8 %. Aktuální informace Údaje v Registru substituční léčby - rok 2006" přináší informace nejen o počtu klientů substituce, v členění dle věku, regionu, substituční látky a vybraných ukazatelích zdravotního stavu. Přináší také údaje o zařízeních poskytujících substituční léčbu, o novinkách v oblasti substituce a informace o připravovaných změnách.
19. Duben 2007
Tato Aktuální informace přináší vybrané údaje o vývoji lázeňské péče v ČR podle indikačních skupin za léta 2002 - 2006. Celkový počet pacientů v lázeňské péči za toto období vzrostl ze 295 968 na 327 078 osob. Tradičně nejvyšší podíl dospělých pacientů a dorostu léčených na náklady zdravotního pojištění i pacientů ze zahraničí se léčí na nemoci pohybového ústrojí, nejvyšší podíl dětských pacientů se léčí na netuberkulózní nemoci dýchacího ústrojí.
19. Duben 2007
Letos uplynulo 125 let od objevení bacilu tuberkulózy. Přestože byl odhalen původce tohoto pandemického smrtelného onemocnění i způsob léčby, zůstává tuberkulóza hrozbou i v dnešní době. Světová zdravotnická organizace proto vyhlašuje každoročně 24. březen Světovým dnem boje proti tuberkulóze. Aktuální informace seznamuje na základě předběžných dat z Registru tuberkulózy stručně se situací v ČR v roce 2006 a v porovnání se situací ve světě podle materiálů Světové zdravotnické organizace.
19. Duben 2007

V současné době je na území České republiky 9 dětských ozdravoven s celkovým počtem 670 lůžek. Od počátku 90. let trvale klesá zájem o léčebné pobyty v těchto zařízeních a s ním tedy i počet hospitalizovaných dětí a celkové využití lůžek. V průběhu posledních 16 let tak ukončilo svoji činnost 13 dětských ozdravoven.

28. Květen 2007
Ke konci roku 2006 bylo v ČR 34 kojeneckých ústavů a dětský domovů pro děti do 3 let. K témuž datu byla kapacita těchto ústavů 1 877 míst a bylo v nich umístěno 1 470 dětí. V průběhu roku bylo přijato 1 673 dětí, nejčastěji ze sociálních důvodů. Propuštěno bylo během roku 1 714 dětí, 50 % do vlastní rodiny. Téměř polovina propuštěných dětí strávila v ústavu více než půl roku.
30. Květen 2007
Tato aktuální informace charakterizuje vývoj sítě zdravotnických zařízení v roce 2006, s důrazem na výraznější změny proti předešlému roku, případně proti dlouhodobému trendu. Zajištění léčebně preventivní péče v ČR je hodnoceno odděleně za ambulantní a lůžkovou péči. V současné době je v ČR evidováno celkem 27 540 zdravotnických zařízení, z toho více než 19 500 samostatných ordinací lékařů primární péče a lékařů specialistů. Na 1 lékaře připadá v průměru 250 obyvatel, na 1 ambulantního lékaře 350 obyvatel. Publikované údaje jsou čerpány z Registru zdravotnických zařízení, jehož garantem je Ústav zdravotnických informací a statistiky.
11. Červen 2007
Tato Aktuální informace přináší stručný přehled výkonů a vydaných pomůcek oboru ortopedická protetika za roky 2003 - 2006 z podkladů statistického zjišťování v rámci Národního zdravotnického informačního systému (NZIS).
11. Červen 2007
Tato Aktuální informace podává souhrn výkonů sítě zařízení lékárenské péče za rok 2006 se zaměřením na celkové tržby za léčiva a zdravotnické prostředky a na počty přijatých receptů a poukazů. Celkové tržby zařízení lékárenské péče (lékárny, výdejny zdravotnických prostředků) za léčiva a zdravotnické prostředky v roce 2006 přesáhly 60 mld. Kč.
11. Červen 2007
V České republice je 11 fakultních nemocnic, jejichž lůžkový fond představuje 25 % veškerého nemocničního lůžkového fondu. Úměrně svému lůžkovému fondu poskytují fakultní nemocnice i ¼ z celkové nemocniční péče (měřeno počtem ošetřovacích dnů), poskytnuté ovšem nejvážněji nemocným pacientům s republikovou spádovostí. Úzce specializovaná péče o tyto pacienty náleží i k finančně nejnáročnější. V roce 2006 bylo 1 fakultní lůžko využíváno v průměru 260 dní v roce, s průměrnou délkou pobytu pacienta na lůžku 7,8 dne.
11. Červen 2007
Tato Aktuální informace přináší stručný přehled výkonů, léčených indikací, počtů pacientů a vybraných kategorií zdravotnických pracovníků oboru rehabilitace a fyzikální medicína za roky 2004 - 2006 z podkladů statistického zjišťování v rámci Národního zdravotnického informačního systému (NZIS).
26. Červen 2007
Primární péči o dospělou populaci zajišťuje v České republice více než 5 100 lékařů, kteří svým více než 8 milionům registrovaným pacientům poskytli v uplynulém roce téměř 49 milionů ošetření (vyšetření). Preventivní prohlídky představují 4 až 5 % z celkového počtu vyšetření. Zajištění primární péče o dospělé pacienty je v České republice dlouhodobě stabilní, mezi kraji nejsou výrazné odchylky. Údaje o činnosti praktických lékařů pro dospělé jsou čerpány z Ročního výkazu o činnosti ZZ: obor praktický lékař pro dospělé" A (MZ) 1-01, schválený ČSÚ pro Ministerstvo zdravotnictví v rámci Programu statistických zjišťování na rok 2006. Návratnost výkazů ve sledovaném roce činila 99 %.
26. Červen 2007

V krajích ČR připadalo v roce 2006 průměrně 11,4 dětských a dorostových lékařů na 10 000 obyvatel do 19 let. Opět se zvýšil podíl dětí kojených 6 měsíců a déle na 40,9 %. Nezměněn zůstal trend rostoucího podílu alergiků v dětské a dorostové populaci (13,25 %). Zvyšuje se také počet dispenzarizovaných onemocnění, z nichž nejčastější jsou nemoci dýchací a nervové soustavy.

26. Červen 2007
V roce 2006 bylo v ČR v průměru 5,83 praktických zubních lékařů na 10 000 obyvatel. Celkem bylo u praktických zubních lékařů provedeno 18 539 136 ošetření-vyšetření, z toho 42 % bylo preventivních. Jednomu léčenému pacientovi bylo u praktického zubního lékaře provedeno v roce 2006 v průměru 2,4 ošetření-vyšetření a na 1 praktického zubního lékaře připadalo 1 303 léčených pacientů. Speciali-zovanou zubní péči poskytovalo v ČR 508,00 zubních lékařů, kteří provedli v roce 2006 celkem 1 901 956 ošetření-vyšetření, což v průměru představuje 2,9 ošetření-vyšetření na 1 léčeného pacienta.
26. Červen 2007
Koncem roku poskytovalo domácí zdravotní péči v České republice 488 pracovišť, z nich 81 % bylo dostupných 24 hodin denně. Služeb domácí péče využilo v roce 2005 141 tisíc klientů, z toho 77,5 % ve věku 65 let a více. Uskutečněno bylo v průběhu roku více než 6 milionů návštěv klientů, v průměru 43 návštěv na 1 klienta ročně.
2. Červenec 2007
Průměrný počet lékařů gynekologů na 10 000 žen zůstává v roce 2006 stabilní (2,9). Zatímco celkový počet ošetření na 1 lékaře mírně poklesl, počet registrovaných pacientek připadající na 1 lékaře se nepatrně zvýšil. Přes polovinu žen ve věku 15 až 49 let užívá hormonální nebo nitroděložní antikoncepci. Zvyšuje se absolutní i relativní počet pacientek s nově zjištěným karcinomem. V roce 2006 bylo v ČR evidováno 104 729 porodů a 191 068 gynekologických operací.
2. Červenec 2007

V současné době je v ČR v činnosti 93 dialyzačních středisek s celkem 962 dialyzačními lůžky. Od roku 1990 vzrostl počet dialyzačních lůžek více než 4krát. Na 1 dialyzační lůžko připadá v průměru 666 dialýz, na 10 000 obyvatel ČR 624 dialýz. Relace počtu dialýz na 10 000 obyvatel dlouhodobě narůstá, počet provedených dialýz na 1 lůžko se stabilizoval. V loňském roce bylo v dialyzačních centrech léčeno 9 199 pacientů.

3. Červenec 2007
V roce 2006 bylo v České republice hlášeno 39 959 potratů, to znamená, že na 1000 žen fertilního věku (15 - 49 let) připadlo celkem 15,88 potratů. Z toho bylo 10,07 umělých přerušení těhotenství (UPT) a 5,30 samovolných potratů připadajících na 1000 žen v plodném věku. Zbytek tvořila mimoděložní těhotenství a ostatní potraty.
25. Červenec 2007
Tato aktuální informace přináší základní údaje o povinně hlášených pohlavních nemocech z Národního registru pohlavních nemocí v roce 2006. Počet nových případů syfilis se nadále snižoval (502 v roce 2006, 523 v roce 2005). Naopak incidence gonokokové infekce se v roce 2006 zvýšila (1082 případů v roce 2006, 859 v roce 2005). Incidence je analyzována z hlediska pohlavně-věkové struktury a podle regionálního rozložení.
25. Červenec 2007
V krajích České republiky připadalo průměrně 3,2 klinických logopedů na sto tisíc obyvatel. Počet ošetření stále narůstá. Nejčastějšími poruchami u osob ve věku 0 - 19 let jsou poruchy mluvních funkcí. U osob starších 20ti let jsou nejčastější poruchy řeči provázející onemocnění.
6. Srpen 2007
Tato Aktuální informace pojednává o výkonech sítě lékáren za rok 2006 a zaměřuje se na průměrné výkony lékáren (zvlášť základního typu a ústavních), a to na počty přijatých receptů a poukazů a na tržby. Kromě údajů za celou republiku jsou uvedeny též průměrné výkony po jednotlivých krajích. Přináší rovněž konečné celkové údaje o lékárenské péči za rok 2006.
6. Srpen 2007
Aktuální informace podává přehled o základních ukazatelích pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz (např. nově hlášené případy pracovní neschopnosti, průměrné procento pracovní neschopnosti v úhrnu i podle institucionálních sektorů) ze státního statistického výkazu Nem Úr 1-02 za rok 2006. Počet nově hlášených případů pracovní neschopnosti se v roce 2006 přes další mírné zvýšení počtu pojištěnců o 1,2 % snížil proti předchozímu roku téměř o 11 % na 2 706 725 případů. U průměrného procenta došlo k poklesu z hodnoty 6,126 na 5,814 v roce 2006. Údaje Českého statistického úřadu.
6. Srpen 2007
Tato aktuální informace podává přehled o ukončených případech pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v roce 2006 z hlediska příčin pracovní neschopnosti (diagnóz). Počet ukončených případů a kalendářních dnů pracovní neschopnosti proti předchozímu roku poklesl o 21 % u případů a o 12 % u dnů. Počet případů na 100 tisíc pojištěnců se také snížil o 22 %. Zvýšila se však doba trvání 1 případu pracovní neschopnosti, a to o 3 dny na 36 dnů. Data jsou převzata od České správy sociálního zabezpečení.
18. Říjen 2007
Zdravotnická záchranná služba zabezpečuje a poskytuje odbornou a neodkladnou péči pacientům. Je poskytována posádkami rychlé lékařské pomoci, rychlé zdravotnické pomoci a letecké záchranné služby. V roce 2006 bylo na území České republiky celkem 228 linek 155 a 250 výjezdových stanovišť. K dispozici bylo celkem 637 vozidel.
18. Říjen 2007
Tato Aktuální informace je odhadem celkových výdajů na léky v ČR za roky 2002 až 2006. ÚZIS ČR shrnul dostupné zdroje dat Ministerstva zdravotnictví, zdravotních pojišťoven i vlastního statistického šetření v rámci Národního zdravotnického informačního systému (NZIS). Tento odhad ÚZIS ČR ve výši 55 435 mil. Kč potvrzuje pokles oproti roku 2006 ve shodě se zprávou Státního ústavu pro kontrolu léčiv o množství distribuovaných léčiv.
18. Říjen 2007
Tato Aktuální informace přináší aktualizovaný přehled celkových výdajů na zdravotnictví v ČR za období 2002 - 2006. Podle předběžných odhadů celkové výdaje na zdravotnictví v roce 2006 dosáhly 224,6 mld. Kč.
18. Říjen 2007
Tato Aktuální informace přináší krátký přehled o nákladech veřejného zdravotního pojištění na jednotlivé segmenty zdravotní péče v roce 2006 a stručný popis vývoje nákladů na segmenty péče za roky 2001 - 2006.
18. Říjen 2007
Počet ošetření-vyšetření se proti předchozímu roku téměř nezměnil (nárůst o 0,7 %), počet nově léčených pacientů s nádorovým a nenádorovým onemocněním poklesl o 18,0 %. Aktuální informace dále přináší údaje o počtu nově přijatých s nádorovým onemocněním k léčení, o počtu nově přijatých s nenádorovým onemocněním k léčení, o druhu terapie, o počtu přístrojů. Údaje jsou za Českou republiku a za jednotlivé kraje.
18. Říjen 2007
V České republice bylo v roce 2006 celkem 1525 pracovišť oboru AR. Podáno bylo 822 594 anestezií a 11 318 porodních analgezií. Bezprostředně po anestezii (do 24 hodin) zemřelo 702 osob. Ve 100 aneste-ziologických ambulancích bylo provedeno 117 099 výkonů. Celkový počet pacientů přijatých na resuscitační lůžka činil 32 158 pacientů.
18. Říjen 2007
Koncem 1. pololetí 2007 bylo v České republice evidováno 193 nemocnic s 63 954 lůžky (z toho 2 164 lůžek pro novorozence, 6 612 lůžek ošetřovatelských). Od konce roku 2006 klesl lůžkový fond nemocnic o 0,3% (pokles o 220 lůžek, z toho 117 akutních), personální zajištění lůžek se dlouhodobě výrazněji nemění. Každé nemocniční lůžko bylo v 1. pololetí letošního roku v průměru využíváno pacienty 137 dní ze 181 dní v pololetí celkem. Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku kleslo průměrné využití nemocničních lůžek jen o 1 den, ošetřovací doba klesla o 0,2 dne.
18. Říjen 2007
Aktuální informace obsahuje data z výkazů o činnosti zdravotnických zařízení v oboru dermatovenerologie. Návratnost výkazů byla 97 % a celkem byla zpracována data z 613 zdravotnických zařízení. V oboru dermatovenerologie bylo zaměstnáno 856 lékařů a 869 zdravotnických pracovníků. Provedeno bylo 4 997 880 vyšetření a ošetřeno bylo 2 060 052 pacientů. Oproti roku 2005 došlo ke snížení počtu léčených pacientů o 4,4 % na 200 osob na 1 000 obyvatel.
18. Říjen 2007
Tato Aktuální informace je odhadem výdajů na zdravotnické prostředky v ČR za roky 2002 až 2006. ÚZIS ČR shrnul dostupné zdroje dat Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva financí ČR o zdravotních pojišťovnách i vlastního statistického šetření v rámci Národního zdravotnického informačního systému (NZIS). V roce 2006 bylo vydáno na zdravotnické prostředky krátkodobé potřeby" (bez výdajů na přístroje a technologie) cca 19,4 mld. Kč.
18. Říjen 2007
V této Aktuální informaci (AI) jsou zpracována data Státního zdravotního ústavu o hlášených infekčních nemocech a data z Českého statistického úřadu o zemřelých na infekční nemoci. Zahrnuje přehled infekčních nemocí s nejvyšším výskytem, vývoj onemocnění bakterií Hib u dětí a vývoj počtu hlášených případů a úmrtí na kousnutí psem v letech 2000-2006. Dále AI obsahuje strukturu hlášených infekčních nemocí a počet dětí zemřelých na infekční nemoci.
18. Říjen 2007
Přístroje s ionizujícím zářením a přístroje s vyšší pořizovací hodnotou, které jsou k dispozici ve zdravotnických zařízeních, jsou předmětem statistického sledování. ÚZIS ČR sbírá informace o počtu, vlastnictví, stáří a využití 74 druhů zdravotnických prostředků - přístrojů. Patří mezi ně rentgenové přístroje, gama kamery, ultrazvuky, lasery, biochemické analyzátory, ventilátory pro dlouhodobou umělou ventilaci plic apod. Počet přístrojů zahrnutých do šetření každým rokem stoupá. Přetrvává problém, že jedna třetina přístrojů je starších osmi let.
18. Říjen 2007
Podle dat z Registru TBC se v roce 2006 vyskytlo v ČR 973 případů onemocnění tuberkulózou, 607 u mužů a 366 u žen, představovalo to 9,5 případu na 100 tis. obyvatel. U cizinců v ČR bylo hlášeno 130 onemocnění. Nejčastější formou onemocnění byla TBC dýchacího ústrojí resp. TBC plic. Nejvyšší TBC nemocnost byla v nejvyšších věkových kategoriích. V témže roce zemřelo na tuberkulózu 52 lidí. Epidemiologická situace byla nejlepší v celé sledované historii, bylo hlášeno nejméně případů TBC onemocnění. V mezinárodním srovnání patříme k zemím s nízkým výskytem nemoci, a to ve všech krajích ČR.
18. Říjen 2007

Ambulantní oddělení oboru tuberkulózy a respiračních nemocí sledují osoby se zvýšeným rizikem plicních onemocnění, provádějí tuberkulinové testy a očkování proti TBC, pečují o osoby s plicními chorobami. V roce 2006 objem činnosti oboru se mírně snížil, ale počet sledovaných osob s rizikem onemocnění, dispenzarizovaných osob i počet očkovaných proti TBC vzrostl. Snížil se počet ošetření na 1 pacienta. Počet dispenzarizovaných osob se zvýšil téměř u všech nejzávaznějších diagnóz.

18. Říjen 2007
Nejzajímavějšími údaji v této Aktuální informaci jsou počty ošetřených úrazů, a to dopravních, pracovních (školních), sportovních a ostatních a počty zlomenin v populaci celkem a zvlášť u dětí. Celková úrazovost i úrazovost dětí měla v roce 2006 rostoucí trend.
18. Říjen 2007
V roce 2005 se v České republice narodilo 3 805 dětí s vrozenou vadou, což představuje 372 narozených s vrozenou vadou na 10 000 narozených. Častěji se vrozené vady vyskytují u chlapců než u dívek a u dětí matek ve vyšších věkových skupinách. Nejčastějšími vrozenými vadami byly vrozené vady srdeční, u chlapců pak také vady pohlavních orgánů.
18. Říjen 2007
Praktičtí lékaři (pro děti, dorost, dospělé, ženy a zubní lékaři) představují téměř 52 % všech ambulantních lékařů. Zajištění obyvatelstva primární péčí se dlouhodobě nemění, nepříznivě se však vyvíjí věkové složení lékařů primární péče. Na 1 lékaře pro dospělé připadá v republikovém průměru zhruba 1 600, na 1 pediatra 950 registrovaných pacientů. Průměrný počet registrovaných pacientek na 1 gynekologa je 3 340, v primární zubní péči připadá na 1 úvazek lékaře zhruba 1 700 obyvatel.
26. Říjen 2007

Od poloviny 90. let došlo k výraznému poklesu počtu lůžek v léčebnách TRN a to i přesto, že zaniklo pouze jedno zařízení. Klesl i celkový počet hospitalizovaných pacientů. V současné době je na území České republiky 9 léčeben TRN s 1 026 lůžky, využití lůžek se pohybuje kolem 80%.

26. Říjen 2007
V roce 2006 se v České republice živě narodilo 105 831 dětí, hrubá míra porodnosti byla 10,31. Porodní váha většiny narozených dětí byla mezi 3 a 4 kilogramy. Pokračuje nárůst počtu dětí s porodní hmotností do 2 500 gramů. Více než polovina dětí se narodila v 39. nebo 40. týdnu těhotenství. Děti propouštěné domů byly nejčastěji hospitalizovány 4 nebo 5 dnů.
26. Říjen 2007
V posledních letech v České republice úhrnná plodnost žen stoupá, v roce 2006 připadlo na jednu ženu 1,33 dítěte. Těžiště plodnosti se přesouvá do vyšších věkových skupin, nejvyšší specifickou plodnost měly ženy ve věku 25 až 29 let. Nejvíce rodiček mělo středoškolské vzdělání s maturitou a polovina matek (52,6 %) byly prvorodičky. Nadále pokračuje nárůst podílu porodů císařským řezem (18,7 %). Většina matek netrpěla v těhotenství závažnějšími komplikacemi.
30. Říjen 2007
Tato Aktuální informace popisuje činnost zdravotnických zařízení v oboru klinické hematologie. Zdrojem dat jsou roční výkazy o činnosti (formulář A (MZ) 1-01), které vyplňují a předkládají ÚZIS ČR oddělení a pracoviště zdravotnických zařízení (zpravodajské jednotky) jako součást programu statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví ČR. Návratnost výkazů klinické hematologie byla téměř 100 % a celkem tak bylo zpracováno 177 zpravodajských jednotek. Činnost v oboru klinické hematologie zajišťovalo 288 lékařů a 2 606 zdravotnických pracovníků. V odděleních a pracovištích klinické hematologie bylo provedeno 20 977 367 výkonů.
30. Říjen 2007
Tato Aktuální informace popisuje činnost zdravotnických zařízení v oboru klinické biochemie. Zdrojem dat jsou roční výkazy o činnosti (formulář A (MZ) 1-01), které vyplňují a předkládají ÚZIS ČR oddělení a praco-viště zdravotnických zařízení (zpravodajské jednotky) jako součást programu statistických zjišťování ministerstva zdravotnictví ČR. Celkem bylo zpracováno 336 z 358 zpravodajských jednotek. Činnost v oboru klinické biochemie zajišťovalo 408 lékařů a 4 014 zdravotnických pracovníků. V odděleních a pracovištích klinické biochemie bylo provedeno 163 190 860 výkonů a dispenzarizováno 26 935 pacientů.
12. Listopad 2007
Tato Aktuální informace podává přehled o počtu diabetologických ordinací a jejich personálním zabezpečeni, dále o počtech ošetření a počtech léčených pacientů. Počet registrovaných diabetiků každoročně vzrůstá, stejně jako počet diabetických komplikací. S diabetem se v roce 2006 léčilo 749 tisíc pacientů, o 10 tis. více než v předchozím roce. Z toho pouze pro 240 tisíc byla dostačujícím prostředkem léčby dieta.
19. Listopad 2007
Ve zdravotnictví ČR pracovalo koncem roku 2006 celkem 241 229 pracovníků (přepočtený počet), z nich 3/4 v nestátních zdravotnických zařízeních. V lůžkových zařízeních působilo přes 60 % všech pracovníků ve zdravotnictví, v samostatných zařízeních ambulantní péče 26 %. Dále je uveden přehled pracovníků v rozdělení podle kategorií, podle druhů zařízení, zřizovatelů a rezortů.
19. Listopad 2007
Tato Aktuální informace přináší první výsledky výběrového šetření o zdravotně postižených osobách (VŠPO'07). Tímto šetřením byly prostřednictvím 548 praktických lékařů získány informace o 10 645 zdravotně postižených.
28. Listopad 2007
Tato Aktuální informace popisuje činnost zdravotnických zařízení v oboru radiologie a zobrazovacích metod. Zdrojem dat jsou roční výkazy o činnosti (formulář A (MZ) 1-01), které vyplňují a předkládají ÚZIS ČR oddělení a pracoviště zdravotnických zařízení (zpravodajské jednotky) jako součást programu statistických zjišťování ministerstva zdravotnictví ČR. Návratnost výkazů radiologie byla téměř 100 % a celkem tak byla zpracována data za 555 zpravodajských jednotek. Činnost v oboru radiologie a zobrazovacích metod zajišťovalo 1 618 lékařů a 3 371 ostatních zdravotnických pracovníků. V odděleních a pracovištích radiologie bylo provedeno 12 793 251 vyšetření.
11. Prosinec 2007
Aktuální informace přináší data o nově hlášených onkologických onemocněních do Národního onkologického registru (NOR ČR) v roce 2005. Sledován je vývoj incidence v posledním desetiletí u všech diagnóz zhoubných nádorů. Incidence je dále analyzována z hlediska věkové struktury a podle vybraných diagnóz. Pro základní orientaci jsou zde uvedeny také trendy úmrtnosti na zhoubné novotvary v České republice. Evidenci zemřelých zajišťuje Český statistický úřad.
20. Prosinec 2007
Tato aktuální informace poskytuje údaje o ukončených hospitalizacích pacientů v nemocnicích včetně fakultních nemocnic a nemocnic následné péče v České republice v roce 2006 z dat Národního registru hospitalizovaných. Počet hospitalizací se od roku 2000 s mírnými výkyvy zvýšil o 7% na 22 131 v přepočtu na 100 tisíc obyvatel. Průměrná ošetřovací doba v tomto období naopak poklesla téměř o 1 den na 7,2 dne. Dále se zvýšil průměrný věk hospitalizovaného pacienta o více než 2 roky na 47,5 let. U 3 případů hospitalizace z 10 byla provedena operace a každá 40. hospitalizace skončila úmrtím v nemocnici.
27. Prosinec 2007
Průměrná mzda zaměstnanců ve zdravotnictví odměňovaných podle zákona č. 143/1992 Sb., (zřizovatel Ministerstvo zdravotnictví, kraj, obec a město, ostatní centrální orgány) koncem roku 2006 činila 22 058 Kč, u lékařů a zubních lékařů 42 287 Kč, u všeobecných sester a porodních asistentek 21 298 Kč. Proti roku 2005 vzrostla celková průměrná mzda o 11,2 %. Průměrná měsíční mzda zaměstnanců odměňovaných podle zákona č. 1/1992 Sb., (v privátních organizacích a ve všech lázeňských organizacích bez ohledu na zřizovatele) dosáhla ve zdravotnictví výše 18 254 Kč, u lékařů a zubních lékařů 39 962 Kč, u všeobecných sester a porodních asistentek 17 023 Kč. Proti roku 2005 vzrostla průměrná měsíční mzda o 8,7 %.
17. Leden 2008
Podkladem pro zpracování dat o činnosti patologie a soudního lékařství je pravidelné roční statistické zjišťování výkazem o činnosti zdravotnických zařízeních A (MZ) 1-01, které vyplňuje každé ambulantní oddělení (pracoviště) uvedených oborů ve všech zdravotnických zařízeních bez ohledu na jejich zřizovatele. Zpravodajskou povinnost splnila všechna zdravotnická zařízení. V roce 2006 bylo zaregistrováno celkem 150 oddělení a pracovišť patologie a soudního lékařství a činnost na nich zajišťovalo 1 655,44 odborných zdravotnických pracovníků (přepočtené počty včetně smluvních pracovníků). Během roku bylo provedeno 32 558 pitev a bylo pitváno více než 27 % z celkového počtu zemřelých osob.