HlavníArchiv ročníkůaktuální informace

Archiv ročníků - aktuální informace - 2008

Česká republika

11. Únor 2008
V 51 zemích Evropského regionu WHO bylo v roce 2005 registrováno 427 tis. případů TB a tvořily 8 % všech TB onemocnění hlášených do WHO. Data ze Surveillance of Tuberculosis in Europe zveřejněná institucí Euro TB popisují velmi rozdílnou epidemiologickou situaci TB ve třech základních skupinách zemí Evropského regionu WHO a zároveň poskytují detailní přehled o rozšíření tuberkulózy v jednotlivých státech. Publikace obsahuje tabulky a grafy vývoje tohoto onemocnění v letech 2000-2005. Roční zpráva věnuje pozornost také monitoringu TB onemocnění mezi cizinci a mezi HIV pozitivními. Snaží se podchytit výsledky léčby a stav rezistentnosti vůči antituberkulotikům.
11. Únor 2008
Počet úrazů ošetřených v rámci chirurgických ambulancí v roce 2006 meziročně mírně vzrostl a dosáhl 1856 tis., nejčastější byla ošetření pro úrazy sportovní, pracovní a školní. Naproti tomu počet hospitalizací a úmrtí v důsledku vnějších příčin se mírně snížil, nejčastějšími příčinami hospitalizací byly zlomeniny končetin a nitrolební poranění vzniklá nejčastěji v důsledku pádů a dopravních nehod. V rámci evidence nově hlášených případů pracovní neschopnosti bylo zaznamenáno 82 tis. případů pracovní neschopnosti v důsledku pracovního úrazu.
13. Únor 2008
V České republice bylo k 31.12.2006 evidováno v Registru lékařů, zubních lékařů a farmaceutů celkem 36 595 aktivních lékařů, 6 933 aktivních zubních lékařů a 5 842 pracujících farmaceutů. Z těchto souhrnných údajů představovaly ženy lékařky 19 192, zubní lékařky 4 585 a farmaceutky 4 741.
15. Únor 2008
Počet ambulantních psychiatrických ošetření - vyšetření klesl oproti předchozímu roku o 1 % (tj. na 2 662 302 vyšetření), nárůst byl zaznamenán u počtu prvních ošetření (o 1,9 %). Celkově bylo v roce 2006 ošetřeno 458 500 pacientů, psychiatrickou péči vyhledávaly častěji ženy. Aktuální informace o činnosti oboru psychiatrie přináší také údaje o struktuře prvních ošetření v ambulantních psychiatrických zařízeních, mírách incidence a prevalence vybraných skupin psychiatrických diagnóz a jejich regionální diferenciaci a o počtech vyšetření na HIV, HAV, HBsAg a HCV provedených na ambulantních odděleních a pracovištích psychiatrie a sexuologie.
26. Únor 2008
Tato aktuální informace přináší statistiky úrazovosti dětí a mladých osob ve věku 0-19 let v roce 2006, zpracované na základě výkazů o činnosti ambulantních zdravotnických zařízení, evidence z Národního registru hospitalizovaných a statistiky příčin smrti. Zároveň shrnuje vývoj důležitých ukazatelů od roku 2000. V roce 2006 bylo na chirurgických ambulancích ošetřeno 445 424 úrazů dětí do 15 let. Dále bylo evidováno zhruba 39,5 tis. případů hospitalizace pro vnější příčiny u osob ve věku 0-19 let, v 227 případech měla poranění způsobená vnějšími příčinami smrtelné následky.
26. Únor 2008
Tato Aktuální informace popisuje činnost zdravotnických zařízení v oboru transfuzní služby. Zdrojem dat je roční výkaz o činnosti zdravotnických zařízení (formulář A (MZ) 1-01) pro obor transfuzní služba včetně krevních bank, který vyplňují a předkládají ÚZIS ČR tyto zpravodajské jednotky jako součást Programu statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví ČR. Návratnost výkazů transfuzní služby byla v roce 2006 100 % a celkem tak byla zpracována data ze všech 107 zpravodajských jednotek. Činnost v oboru transfuzní služby v roce 2006 zajišťovalo celkem 226 lékařů a 1 401 ostatních zdravotnických pracovníků. Na odděleních a pracovištích transfuzní služby bylo v roce 2006 provedeno 488 468 odběrů od 217 746 dárců, z nichž bylo vyrobeno 599 544 transfuzních přípravků.
7. Březen 2008
V roce 2007 se celkový počet potratů zvýšil na 40 917. Oproti roku 2006 se zvýšil počet samovolných potratů z 13 326 na 14 102 a představuje téměř 34,5 % ze všech potratů. V tomto roce proběhlo 73 % potratů do 8. týdne těhotenství. Mezi ženami, které žádaly o interrupci, bylo nejvíce žen vdaných, středoškolaček a žen bezdětných. Potraty cizinek představují 6,5 % ze všech potratů.
10. Březen 2008
Koncem roku bylo v České republice evidováno 192 nemocnic s 63 662 lůžky (z toho 2 186 lůžek pro novorozence, 6 573 lůžek ošetřovatelských). V roce 2007 klesl lůžkový fond nemocnic o 0,9 %. Každé nemocniční lůžko bylo v letošním roce v průměru využíváno pacienty 263,6 dní z roku, což je pod úrovní loňského roku (266,4 dní). Průměrná ošetřovací doba se v nemocnicích zkrátila jen o 0,2 dne na 7,7 dne.
17. Březen 2008
Na počátku roku 2008 byly publikovány národní zprávy za jednotlivé země EU s údaji o strukturálním ukazateli zdravé délky života. Předkládáme stručnou charakteristiku tohoto ukazatele v kontextu politik EU a dále informujeme o způsobu jeho prezentace prostřednictvím národních zpráv.
21. Březen 2008
V roce 2006 bylo léčeno v ambulantních zdravotnických zařízeních 44 887 uživatelů návykových látek a oproti předchozímu roku jejich počet klesl o necelá 2 %. Celkem bylo hospitalizováno 49 990 případů se základní nebo vedlejší diagnózou F10-F19 ve všech lůžkových zařízeních ČR. Z toho bylo v psychiatrických léčebnách a psychiatrických odděleních nemocnic zaznamenáno celkem 15 549 hospitalizací se základní diagnózou F10-F19 a jejich počet klesl o 8,6 %. Dalších 5 463 hospitalizací se základní diagnózou F10-F19 bylo zaznamenáno na ostatních odděleních nemocnic a 28 978 hospitalizací bylo s vedlejší diagnózou.
21. Březen 2008
Informace o zveřejnění rychlé informace" o demografické situaci v České republice v roce 2007 (pod názvem Převaha narozených nad zemřelými nejvyšší za posledních 25 let) a publikace Stav a pohyb obyvatelstva v České republice v roce 2007 Českým statistickým úřadem na jeho internetových stránkách www.czso.cz. Přiloženy tabulky "Obyvatelstvo (absolutně, meziroční změny)", obsahující základní demografické ukazatele, a "Obyvatelstvo (syntetické ukazatele)" za Českou republiku za roky 2006 a 2007.
27. Březen 2008
Koncem roku 2007 bylo v České republice 14 298 lůžek následné ošetřovatelské péče, z toho 6 573 v nemocnicích, 7 227 v léčebnách pro dlouhodobě nemocné, 335 v hospicích a 163 v ostatních odborných léčebných ústavech. V relaci na tisíc obyvatel starších 65 let připadá 9.6 lůžek následné ošetřovatelské péče. Regionální distribuce lůžek ústavní péče je krajně nerovnoměrná.
15. Květen 2008
Tato Aktuální informace přináší vybrané údaje o lázeňské péči v ČR za rok 2007. Lázeňskou léčbu podstoupilo 333 970 dospělých pacientů, 2 646 pacientů v dorostovém věku a 9 940 dětských pacientů. Z celkového počtu pacientů si plně hradilo lázeňskou léčbu 91 953 občanů ČR a 133 962 cizinců.
29. Květen 2008
V roce 2007 bylo v České republice hlášeno 40 917 potratů, to znamená, že na tisíc žen fertilního věku (15-49 let) připadlo celkem 16,24 potratů. Z toho bylo 10,09 umělých přerušení těhotenství (UPT) a 5,60 samovolných potratů připadajících na 1 000 žen v plodném věku. Zbytek tvořila mimoděložní těhotenství a ostatní potraty.
6. Červen 2008
Tato Aktuální informace přináší mezinárodní porovnání spotřeby léčiv dle databáze OECD Health Data aktualizované v říjnu 2007. Pro srovnání byly vybrány ukazatele spotřeby v DDD na 1000 obyvatel a den za dostupné ATC skupiny a výdaje na léčiva na 1 obyvatele v přepočtu podle kupní síly v dané zemi.
6. Červen 2008
V roce 2007 byla v nemocnicích v ČR poskytnuta zdravotní péče celkem 69 770 cizincům s celkovými náklady na zdravotní péči v hodnotě 444 mil. Kč. Z tohoto počtu 36 169 ošetřených cizinců pocházelo ze zemí Evropské unie. Nejčastěji byli ošetřeni pacienti ze Slovenska, Ukrajiny, Německa a Vietnamu. Nejvíce využívaný způsob úhrady za ošetření cizinců z hodnotového hlediska byla platba hotově a využití smluvního zdravotního pojištění. Pohledávky po lhůtě splatnosti za neuhrazenou zdravotní péči o cizince ke konci roku 2007 dosáhly 46,6 mil. Kč.
18. Červen 2008
V 51 zemích Evropského regionu WHO bylo v roce 2006 registrováno 423 tis. případů TB a tvořily 7 % všech TB onemocnění hlášených do WHO. Data ze Surveillance of Tuberculosis in Europe zveřejněná institucí Euro TB popisují velmi rozdílnou epidemiologickou situaci TB ve třech základních skupinách zemí Evropského regionu WHO a zároveň poskytují detailní přehled o rozšíření tuberkulózy v jednotlivých státech. Publikace obsahuje tabulky a grafy vývoje tohoto onemocnění v posledních letech. Roční zpráva věnuje pozornost také monitoringu TB onemocnění mezi cizinci a mezi HIV pozitivními. Snaží se podchytit výsledky léčby a stav rezistentnosti vůči antituberkulotikům.
26. Červen 2008
Podle dat z Registru TBC se v roce 2007 vyskytlo v ČR 871 případů onemocnění tuberkulózou, 598 u mužů a 273 u žen, to znamenalo 8,4 případu na 100 tis. obyvatel. U cizinců v ČR bylo hlášeno 153 onemocnění. Nejčastější formou onemocnění byla TBC dýchacího ústrojí resp. TBC plic. Nejvíce onemocnění TBC bylo v nejvyšších věkových kategoriích. V témže roce zemřelo na tuberkulózu 56 lidí. Epidemiologická situace byla nejlepší v celé sledované historii, bylo hlášeno nejméně případů TBC onemocnění. V mezinárodním srovnání patříme k zemím s nízkým výskytem této nemoci, a to ve všech krajích ČR.
27. Červen 2008
Tato aktuální informace charakterizuje vývoj sítě zdravotnických zařízení v roce 2007, s důrazem na výraznější změny proti předešlému roku, případně proti dlouhodobému trendu. Zajištění léčebně preventivní péče v ČR je hodnoceno odděleně za ambulantní a lůžkovou péči. V současné době je v ČR evidováno celkem 27 628 zdravotnických zařízení, z toho téměř než 19 600 samostatných ordinací lékařů primární péče a lékařů specialistů. Na 1 lékaře připadá v průměru 238 obyvatel, na 1 ambulantního lékaře 334 obyvatel. Publikované údaje jsou čerpány z Registru zdravotnických zařízení, jehož garantem je Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR.
30. Červen 2008
V krajích České republiky připadalo v roce 2007 průměrně 3,24 klinických logopedů na sto tisíc obyvatel. Počet ošetření se mezi roky 2006 a 2007 snížil. Nejčastějšími poruchami u osob ve věku 0-19 let jsou poruchy mluvních funkcí. U osob starších 20ti let jsou nejčastější poruchy řeči provázející onemocnění.
30. Červen 2008
Tato aktuální informace uvádí počet ordinací a jejich personální zabezpečení, dále počty ošetření (vyšetření) a počty léčených pacientů. Dává přehled o počtu léčených pacientů na vybrané diagnózy v České republice v letech 2006 a 2007.
3. Červenec 2008
Tato Aktuální informace přináší stručný přehled výkonů, léčených indikací, počtů pacientů a vybraných kategorií zdravotnických pracovníků oboru rehabilitace a fyzikální medicína za roky 2004-2007 z podkladů statistického zjišťování v rámci Národního zdravotnického informačního systému (NZIS).
14. Červenec 2008
Tato Aktuální informace přináší stručný přehled výkonů a vydaných pomůcek oboru ortopedická protetika za roky 2003-2007 z podkladů statistického zjišťování v rámci Národního zdravotnického informačního systému (NZIS).
14. Červenec 2008
Dostupnost substituční léčby v České republice se zvyšuje. Postupně jsou otevírána nová specializovaná zařízení a od roku 2006 je substituce dostupná také ve vězeňských zařízeních. Také počet pacientů substitučních programů postupně narůstá. Aktuální informace Údaje v Registru substituční léčby - rok 2007" přináší informace nejen o počtu pacientů v členění podle věku, regionu, substituční látky a vybraných ukazatelích zdravotního stavu. Přináší také údaje o zařízeních poskytujících substituční léčbu, o novinkách v oblasti substituce a informace o připravovaných změnách.
14. Červenec 2008
Ke konci roku 2007 bylo v ČR 33 kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do 3 let. K témuž datu byla kapacita těchto ústavů 1 871 míst a bylo v nich umístěno 1 407 dětí. V průběhu roku bylo přijato 1 741 dětí, nejčastěji ze sociálních důvodů. Propuštěno bylo během roku 1 803 dětí, 54 % do vlastní rodiny. Více než polovina propuštěných dětí strávila v ústavu více než půl roku.
14. Červenec 2008
Průměrný počet lékařů gynekologů na 10 000 žen se v roce 2007 nepatrně zvýšil (3,0). Celkový počet ošetření na 1 lékaře i počet registrovaných pacientek připadající na 1 lékaře mírně poklesl. Přes polovinu žen ve věku 15 až 49 let užívá hormonální nebo nitroděložní antikoncepci. Zvyšuje se absolutní i relativní počet pacientek s nově zjištěným karcinomem. V roce 2007 bylo v ČR evidováno 115 843 porodů a 193 751 gynekologických operací.
14. Červenec 2008

V krajích ČR připadalo v roce 2007 průměrně 10,4 dětských a dorostových lékařů na 10 000 obyvatel do 19 let. Podíl dětí kojených 6 měsíců a déle se snížil na 38,4 %. Nezměněn zůstal trend rostoucího podílu alergiků v dětské a dorostové populaci (13,5 %).

21. Červenec 2008
Tato Aktuální informace přináší vybrané údaje o vývoji lázeňské péče v ČR podle indikačních skupin za léta 2003-2007. Celkový počet pacientů v lázeňské péči za toto období vzrostl ze 298 994 na 346 556 osob. Tradičně nejvyšší podíl dospělých pacientů a dorostu léčených na náklady zdravotního pojištění i pacientů ze zahraničí se léčí na nemoci pohybového ústrojí, nejvyšší podíl dětských pacientů se léčí na netuberkulózní nemoci dýchacího ústrojí.
24. Červenec 2008

Počet ambulantních psychiatrických ošetření - vyšetření klesl oproti předchozímu roku o 1 % (tj. na 2 632 027 vyšetření), ale nárůst byl zaznamenán u počtu prvních ošetření (o 1,1 %). Celkově bylo v roce 2007 ošetřeno 464 836 pacientů, psychiatrickou péči vyhledávaly častěji ženy. Aktuální informace o činnosti oboru psychiatrie přináší také údaje o struktuře prvních ošetření v ambulantních psychiatrických zařízeních, mírách incidence a prevalence vybraných skupin psychiatrických diagnóz a jejich regionální diferenciaci a o počtech vyšetření na HIV, HAV, HBsAg a HCV provedených na ambulantních odděleních a pracovištích psychiatrie a sexuologie.

24. Červenec 2008
Návratnost výkazů radiologie byla téměř 96 % a celkem tak byla zpracována data za 540 zpravodajských jednotek. Činnost v oboru radiologie a zobrazovacích metod zajišťovalo 1 338,91 lékařů a 3 278,89 ostatních zdravotnických pracovníků. V odděleních a pracovištích radiologie bylo provedeno 13 160 329 vyšetření.
18. Srpen 2008
Tato Aktuální informace podává přehled o počtu diabetologických ordinací a jejich personálním zabezpečeni, dále o počtech ošetření a počtech léčených pacientů. Počet registrovaných diabetiků každoročně vzrůstá, stejně jako počet diabetických komplikací. S diabetem se v roce 2007 léčilo 755 tisíc pacientů, o 6 tis. více než v předchozím roce. Z toho pouze pro 224 tisíc byla dostačujícím prostředkem léčby dieta.
18. Srpen 2008
Tato Aktuální informace přináší aktualizovaný přehled celkových výdajů na zdravotnictví v ČR za období 2003-2007. Podle předběžných odhadů celkové výdaje na zdravotnictví v roce 2007 dosáhly cca 234,6 mld. Kč.
18. Srpen 2008
Tato Aktuální informace podává souhrn výkonů sítě zařízení lékárenské péče za rok 2007 se zaměřením na celkové tržby za léčiva a zdravotnické prostředky a na počty přijatých receptů a poukazů. Celkové tržby zařízení lékárenské péče (lékárny, výdejny zdravotnických prostředků) za léčiva a zdravotnické prostředky v roce 2007 dosáhly téměř 64 mld. Kč.
18. Srpen 2008
V roce 2006 se v České republice narodilo 3 774 dětí s vrozenou vadou, což představuje 357 narozených s vrozenou vadou na 10 000 živě narozených. Častěji se vrozené vady vyskytují u chlapců než u dívek a u dětí matek ve vyšších věkových skupinách. Nejčastějšími vrozenými vadami byly vrozené vady srdeční, u chlapců pak také vady pohlavních orgánů.
19. Srpen 2008
Tato Aktuální informace popisuje činnost zdravotnických zařízení (ZZ) v oboru klinické biochemie. Zdrojem dat jsou roční výkazy o činnosti (formulář A (MZ) 1-01), které vyplňují a předkládají oddělení a pracoviště zdravotnických zařízení (zpravodajské jednotky) jako součást Programu statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví ČR. Celkem bylo zpracováno 332 z 336 zpravodajských jednotek. Činnost v oboru klinické biochemie zajišťovalo 262,81 lékařů a 3 731,22 zdravotnických pracovníků. V odděleních a pracovištích klinické biochemie bylo provedeno 171 316 240 výkonů a dispenzarizováno 26 984 pacientů.
19. Srpen 2008
Tato Aktuální informace popisuje činnost zdravotnických zařízení v oboru transfuzní služby. Zdrojem dat je roční výkaz o činnosti zdravotnických zařízení (formulář A (MZ) 1-01) pro obor transfuzní služba včetně krevních bank. Návratnost výkazů transfuzní služby byla 100 % v roce 2007 a celkem tak byla zpracována data ze všech 105 zpravodajských jednotek. Činnost v oboru transfuzní služby v roce 2007 zajišťovalo celkem 163,94 lékařů a 1 294,94 ostatních zdravotnických pracovníků. Na odděleních a pracovištích trans¬fuzní služby bylo v roce 2007 provedeno 505 093 odběrů od 213 554 dárců, z nichž bylo vyrobeno 623 118 transfuzních přípravků.
21. Srpen 2008
Podkladem pro zpracování dat o činnosti nukleární medicíny je pravidelné roční statistické zjišťování výkazem o činnosti zdravotnických zařízeních A (MZ) 1-01, které vyplňuje každé ambulantní oddělení (pracoviště) oboru nukleární medicíny ve všech zdravotnických zařízeních bez ohledu na jejich zřizovatele. Zpravodajskou povinnost splnila všechna zdravotnická zařízení.
29. Srpen 2008
Tato Aktuální informace popisuje činnost zdravotnických zařízení v oboru klinické hematologie. Zdrojem dat jsou roční výkazy o činnosti (formulář A (MZ) 1-01), které vyplňují a předkládají ÚZIS ČR oddělení a pracoviště zdravotnických zařízení (zpravodajské jednotky) jako součást Programu statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví ČR. Návratnost výkazů klinické hematologie byla téměř 96 % a celkem tak bylo zpracováno 176 zpravodajských jednotek. Činnost v oboru klinické hematologie zajišťovalo 186,40 lékařů a 1 231,42 zdravotnických pracovníků. V odděleních a pracovištích klinické hematologie bylo provedeno 21 138 842 výkonů.
8. Září 2008

Ambulantní oddělení oboru tuberkulózy a respiračních nemocí sledují osoby se zvýšeným rizikem plicních onemocnění, provádějí tuberkulinové testy a očkování proti TBC, pečují o osoby s plicními chorobami. V roce 2007 bylo provedeno 2 086 834 ošetření-vyšetření, 100 599 BCG očkování a 135 480 tuberkulínových testů. Dispenzarizováno bylo 545 644 pacientů. Sledováno bylo 193 736 osob s rizikem onemocnění plic.

30. Říjen 2008
Tato Aktuální informace pojednává o výkonech sítě lékáren za rok 2007 a zaměřuje se na průměrné výkony lékáren (zvlášť základního typu a ústavních), a to na počty přijatých receptů a poukazů a na tržby. Kromě údajů za celou republiku jsou uvedeny též průměrné výkony lékáren základního typu po jednotlivých krajích.
13. Listopad 2008
Podkladem pro zpracování dat o činnosti patologie a soudního lékařství je pravidelné roční statistické zjišťování výkazem o činnosti zdravotnických zařízeních A (MZ) 1-01, které vyplňuje každé ambulantní oddělení (pracoviště) uvedených oborů ve všech zdravotnických zařízeních bez ohledu na jejich zřizovatele. Zpravodajskou povinnost splnila téměř všechna zdravotnická zařízení.
25. Listopad 2008
Tato aktuální informace podává přehled o ukončených případech pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v roce 2007 z hlediska příčin pracovní neschopnosti (diagnóz MKN-10), věku, pohlaví a krajů. Počet ukončených případů a kalendářních dnů pracovní neschopnosti proti předchozímu roku vzrostl o 8,2 % u případů a o 4,1 % u dnů. Počet případů na 100 tisíc pojištěnců se také zvýšil o 5,9 %. Snížila se však průměrná doba trvání 1 případu pracovní neschopnosti, a to o 1,3 dne na 34,6 dne. Data jsou převzata od České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ).
25. Listopad 2008
V roce 2007 bylo léčeno v ambulantních zdravotnických zařízeních 42 196 uživatelů návykových látek a proti předchozímu roku jejich počet klesl o necelých 6 %. Celkem bylo hospitalizováno 54 759 případů se základní nebo vedlejší diagnózou F10-F19 ve všech lůžkových zařízeních ČR. Z toho bylo v psychiatrických léčebnách a psychiatrických odděleních nemocnic zaznamenáno celkem 14 554 hospitalizací se základní diagnózou F10-F19 a jejich počet klesl o 9,4 %. Dalších 6 767 hospitalizací se základní diagnózou F10-F19 bylo zaznamenáno na ostatních odděleních nemocnic a 33 438 hospitalizací bylo s vedlejší diagnózou F10-F19. Během sledovaného roku absolvovalo substituční terapii 1 064 osob. Proti roku 2006 stoupl počet substituentů o 12,1 %.
5. Leden 2009
V roce 2007 se v České republice živě narodilo 114 632 dětí, hrubá míra porodnosti byla 11,1. Porodní váha většiny narozených dětí byla mezi 3 a 4 kilogramy. Pokračuje nárůst počtu dětí s porodní hmotností do 2 500 gramů. Více než polovina dětí se narodila v 39. nebo 40. týdnu těhotenství. Děti propouštěné domů byly nejčastěji hospitalizovány 4 nebo 5 dnů.
5. Leden 2009
V posledních letech v České republice úhrnná plodnost žen stoupá, v roce 2007 připadlo na jednu ženu během jejího reprodukčního období 1,44 dítěte. Těžiště plodnosti se přesouvá do vyšších věkových skupin, nejvyšší specifickou plodnost měly ženy ve věku 25 až 29 let. Nejvíce rodiček mělo středoškolské vzdělání s maturitou a polovina matek (50,4 %) byly prvorodičky. Nadále pokračuje nárůst podílu porodů císařským řezem (20,0 %). Většina matek netrpěla v těhotenství závažnějšími komplikacemi.
12. Leden 2009
V roce 2007 bylo léčeno v ambulantních zdravotnických zařízeních zařízení 1 248 pacientů s diagnózou F63.0, o 3,5 % více než v roce 2003. Celkem bylo hospitalizováno 480 případů s touto základní diagnózou v psychiatrických léčebnách a psychiatrických odděleních nemocnic, o 6 % méně.než v roce 2003.
22. Leden 2009
Ve zdravotnictví ČR pracovalo koncem roku 2007 celkem 240 313 pracovníků (přepočtený počet), z nich 3/4 v nestátních zdravotnických zařízeních. V lůžkových zařízeních působilo přes 60 % všech pracovníků ve zdravotnictví, v samostatných zařízeních ambulantní péče 26 %. Dále je uveden přehled pracovníků v rozdělení podle kategorií, podle druhů zařízení, zřizovatelů.
9. Únor 2009
Průměrná mzda zaměstnanců ve zdravotnictví odměňovaných podle platných předpisů o platu, (zřizovatel Ministerstvo zdravotnictví, kraj, obec a město, ostatní centrální orgány) koncem roku 2007 činila 23 513 Kč, u lékařů a zubních lékařů 43 353 Kč, u všeobecných sester a porodních asistentek 22 990 Kč. Proti roku 2006 vzrostla celková průměrná mzda o 6,6 %. Průměrná měsíční mzda zaměstnanců odměňovaných podle platných předpisů o mzdě (v privátních organizacích a ve všech lázeňských organizacích bez ohledu na zřizovatele) dosáhla ve zdravotnictví výše 19 621 Kč, u lékařů a zubních lékařů 40 549 Kč, u všeobecných sester a porodních asistentek 18 873 Kč. Proti roku 2006 vzrostla průměrná měsíční mzda o 7,6 %.
17. Březen 2009
Tato Aktuální informace přináší aktualizovaný přehled celkových výdajů na zdravotnictví v ČR za období 2003-2007. Po upřesnění dosáhly celkové výdaje na zdravotnictví v roce 2007 cca 236,6 mld. Kč.
17. Březen 2009
V České republice bylo k 31. 12. 2007 evidováno v Registru lékařů, zubních lékařů a farmaceutů celkem 36 815 aktivních lékařů, 6 948 aktivních zubních lékařů a 5 785 pracujících farmaceutů. Z těchto souhrnných údajů představovaly ženy lékařky 19 413, zubní lékařky 4 590 a farmaceutky 4 707.
17. Březen 2009
Nejzajímavějšími údaji v této Aktuální informaci jsou počty ošetřených úrazů, a to dopravních, pracovních (školních), sportovních a ostatních a počty zlomenin v populaci. Celková úrazovost měla v roce 2007 klesající trend.
17. Březen 2009
Tato Aktuální informace přináší krátký přehled o nákladech veřejného zdravotního pojištění na jednotlivé segmenty zdravotní péče v roce 2007 a stručný popis vývoje nákladů na segmenty péče za roky 2002-2007. Náklady zdravotních pojišťoven na zdravotní péči v roce 2007 dosáhly 181 miliard Kč.