HlavníArchiv ročníkůaktuální informace

Archiv ročníků - aktuální informace - 2009

Česká republika

18. Únor 2009
Dostupnost substituční léčby v České republice se zvyšuje. Postupně jsou otevírána nová specializovaná zařízení a od roku 2006 je substituce dostupná také ve vězeňských zařízeních. Také počet pacientů substitučních programů postupně narůstá. Aktuální informace Údaje v Registru substituční léčby - rok 2008" přináší informace nejen o počtu pacientů v členění podle věku, regionu, substituční látky a vybraných ukazatelích zdravotního stavu. Přináší také údaje o zařízeních poskytujících substituční léčbu, o novinkách v oblasti substituce a informace o připravovaných změnách.
26. Únor 2009
Koncem roku bylo v České republice evidováno 192 nemocnic s 63 263 lůžky (z toho 2 181 lůžek pro novorozence, 6 756 lůžek ošetřovatelských). V roce 2008 klesl lůžkový fond nemocnic o 1 %. Každé nemocniční lůžko bylo v letošním roce v průměru využíváno pacienty 254,2 dní z roku, což představuje oproti loňskému roku pokles o více než 9 dnů. Průměrná ošetřovací doba se v nemocnicích zkrátila jen o 0,3 dne na 7,4 dne.
19. Březen 2009
Koncem roku 2008 bylo v České republice 14 479 lůžek následné ošetřovatelské péče, z toho 6 756 v nemocnicích, 7 194 v léčebnách pro dlouhodobě nemocné, 366 v hospicích a 163 v ostatních odborných léčebných ústavech. V relaci na tisíc obyvatel starších 65 let připadá necelých 9,6 lůžek následné ošetřovatelské péče. Regionální distribuce lůžek ústavní péče je krajně nerovnoměrná.
19. Březen 2009
Informace o zveřejnění rychlé informace" o demografické situaci v České republice v roce 2008 pod názvem "V roce 2008 se narodilo téměř 120 tisíc dětí" a publikace Stav a pohyb obyvatelstva v České republice v roce 2008 (předběžné výsledky) Českým statistickým úřadem na jeho internetových stránkách www.czso.cz. Přiložena je tabulka "Obyvatelstvo (absolutně, relativně, meziroční změny)", obsahující základní demografické ukazatele za Českou republiku za roky 2007 a 2008.
1. Duben 2009
Celkový počet potratů se v roce 2008 zvýšil na 41 446. Oproti roku 2007 se zvýšil počet samovolných potratů z 14 102 na 14 273 a představuje 34,4 % ze všech potratů. Téměř 73 % potratů proběhlo v tomto roce do 8. týdne těhotenství. Mezi ženami, které žádaly o interrupci, bylo nejvíce žen vdaných, středoškolaček a žen bezdětných. Potraty cizinek představují 7,8 % ze všech potratů.
16. Duben 2009
Aktuální informace přináší data o nově hlášených onkologických onemocněních do Národního onkologického registru (NOR ČR) v roce 2006. Sledován je vývoj incidence v posledním desetiletí u všech diagnóz zhoubných nádorů. Incidence je dále analyzována z hlediska věkové struktury a podle vybraných diagnóz. Pro základní orientaci jsou zde uvedeny také trendy úmrtnosti na zhoubné novotvary v České republice. Evidenci zemřelých zajišťuje Český statistický úřad.
21. Duben 2009
Tato Aktuální informace přináší vybrané údaje o lázeňské péči v ČR za rok 2008. Lázeňskou léčbu podstoupilo 373 328 dospělých pacientů, 2 069 pacientů v dorostovém věku a 8 017 dětských pacientů. Z celkového počtu pacientů si plně hradilo lázeňskou léčbu 113 041 občanů ČR a 154 015 cizinců.
23. Duben 2009
Tato Aktuální informace podává souhrn výkonů sítě zařízení lékárenské péče za rok 2008 se zaměřením na celkové tržby za léčiva a zdravotnické prostředky a na počty přijatých receptů a poukazů. Celkové tržby zařízení lékárenské péče (lékárny, výdejny zdravotnických prostředků) za léčiva a zdravotnické prostředky v roce 2008 přesáhly 66 mld. Kč.
7. Květen 2009
Aktuální informace se věnuje základnímu popisu průběhu šetření EHIS v České republice. Šetření na vzorku 3 825 oslovených respondentů starších 15 let proběhlo ve dvou fázích v měsících červen-červenec 2008 a září-říjen 2008. Během této doby byl proveden rozhovor a vyplněn dotazník s 1 955 osobami. I když míra účasti dosáhla pouhých 51 %, což je ve srovnání s předchozími šetřeními relativně nízký podíl, získané údaje mohou být považovány za validní a reprezentativní zdroj analýz zdravotního stavu české populace.
7. Květen 2009
Tato Aktuální informace přináší vybrané údaje o vývoji lázeňské péče v ČR podle indikačních skupin za léta 2004-2008. Celkový počet pacientů v lázeňské péči za toto období vzrostl ze 309 258 na 383 414 osob. Tradičně nejvyšší podíl dospělých pacientů a dorostu léčených na náklady zdravotního pojištění i platících pacientů ze zahraničí i tuzemska se léčí na nemoci pohybového ústrojí, nejvyšší podíl dětských pacientů se léčí na netuberkulózní nemoci dýchacího ústrojí.
7. Květen 2009
V roce 2008 byla v nemocnicích v ČR poskytnuta zdravotní péče celkem 79 068 cizincům s celkovými náklady na zdravotní péči v hodnotě 555 mil. Kč. Z tohoto počtu 40 189 ošetřených cizinců pocházelo ze zemí Evropské unie. Nejčastěji byli ošetřeni pacienti ze Slovenska, Ukrajiny, Německa a Vietnamu. Nejvíce využívaný způsob úhrady za ošetření cizinců z hodnotového hlediska byla platba hotově a využití zahraničního zdravotního pojištění. Pohledávky po lhůtě splatnosti za neuhrazenou zdravotní péči o cizince ke konci roku 2008 dosáhly 44 mil. Kč.
11. Červen 2009
Tato aktuální informace předkládá údaje o střední délce života prožité ve zdraví vyjádřené počtem roků prožitých bez omezení v běžných činnostech v České republice v roce 2006. Pomocí metody dekompozice je nejprve kvantifikován vliv věkově specifické úmrtnosti na rozdíl ve střední délce života při narození mezi ženami a muži a dále vliv věkově specifické úmrtnosti a zdraví na rozdíl ve střední délce života prožité ve zdraví mezi oběma pohlavími.
11. Červen 2009
Tato aktuální informace uvádí počet ordinací a jejich personální zabezpečení, dále počty ošetření (vyšetření) a počty léčených pacientů. Dává přehled o počtu léčených pacientů na vybrané diagnózy v České republice v roce 2008.
16. Červen 2009
Průměrný měsíční plat zaměstnanců ve zdravotnictví celkem v ČR odměňovaných podle platných předpisů o platu, (zřizovatel Ministerstvo zdravotnictví, kraj, obec a město, ostatní centrální orgány) v roce 2008 činil 24 867 Kč, u lékařů a zubních lékařů 45 781 Kč, u všeobecných sester a porodních asistentek 24 221 Kč. Proti roku 2007 vzrostl celkový průměrný plat o 5,8 %. Průměrná měsíční mzda zaměstnanců odměňovaných podle platných předpisů o mzdě (v privátních organizacích a ve všech lázeňských organizacích bez ohledu na zřizovatele) dosáhla ve zdravotnictví celkem v ČR výše 21 386 Kč, u lékařů a zubních lékařů 43 767 Kč, u všeobecných sester a porodních asistentek 20 504 Kč. Proti roku 2007 vzrostla průměrná měsíční mzda o 9,0 %.
16. Červen 2009
Ke konci roku 2008 bylo v ČR 33 kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do 3 let, jejichž kapacita byla ke stejnému datu 1 871 míst a bylo v nich umístěno 1 418 dětí. V průběhu roku bylo přijato 1 981 dětí, nejčastěji ze sociálních důvodů. Propuštěno bylo během roku 1 948 dětí, 52,5 % do vlastní rodiny. Necelá polovina propuštěných dětí strávila v ústavu více než půl roku.
16. Červen 2009
Tato Aktuální informace přináší stručný přehled výkonů, léčených indikací, počtů pacientů a vybraných kategorií zdravotnických pracovníků oboru rehabilitace a fyzikální medicína za roky 2005-2008 z podkladů statistického zjišťování v rámci Národního zdravotnického informačního systému (NZIS).
24. Červen 2009

Počet ambulantních psychiatrických ošetření-vyšetření klesl oproti předchozímu roku o 3 % (tj. na 2 550 180 vyšetření), ale nárůst byl zaznamenán u počtu prvních ošetření (o necelé 1 %). Celkově bylo v roce 2008 ošetřeno 466 352 pacientů, psychiatrickou péči vyhledávaly častěji ženy. Aktuální informace o činnosti oboru psychiatrie přináší také údaje o struktuře prvních ošetření v ambulantních psychiatrických zařízeních, mírách incidence a prevalence vybraných skupin psychiatrických diagnóz a jejich regionální diferenciaci a o počtech vyšetření na HIV, HAV, HBsAg a HCV provedených na ambulantních odděleních a pracovištích psychiatrie a sexuologie.

24. Červen 2009
Průměrný počet lékařů gynekologů na 10 000 žen zůstal v roce 2008 stejný jako v předchozím roce (3,0). Celkový počet ošetření na 1 lékaře i počet registrovaných pacientek připadající na 1 lékaře se snížil. Přes polovinu žen ve věku 15 až 49 let užívá hormonální nebo nitroděložní antikoncepci. Snižuje se absolutní i relativní počet pacientek s nově zjištěným karcinomem. V roce 2008 bylo v ČR evidováno 118 154 porodů a 187 843 gynekologických operací.
24. Červen 2009

Ambulantní oddělení oboru tuberkulózy a respiračních nemocí sledují osoby se zvýšeným rizikem plicních onemocnění, provádějí tuberkulinové testy a očkování proti TBC, pečují o osoby s plicními chorobami. V roce 2008 bylo provedeno 1 964 876 ošetření-vyšetření, 102 370 BCG očkování a 127 675 tuberkulínových testů. Dispenzarizováno bylo 557 909 pacientů a s rizikem onemocnění plic bylo sledováno 190 036 osob.

30. Červen 2009
Tato aktuální informace charakterizuje vývoj sítě zdravotnických zařízení v roce 2008, s důrazem na výraznější změny proti předešlému roku, případně proti dlouhodobému trendu. Zajištění léčebně preventivní péče v ČR je hodnoceno odděleně za ambulantní a lůžkovou péči. V současné době je v ČR evidováno celkem 27 769 zdravotnických zařízení, z toho 19 681 samostatných ordinací lékařů primární péče a lékařů specialistů. Na 1 lékaře připadá v průměru 236 obyvatel, na 1 ambulantního lékaře 332 obyvatel. Publikované údaje jsou čerpány z Registru zdravotnických zařízení, jehož garantem je Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR.
30. Červen 2009
Aktuální informace podává přehled o počtu nově hlášených profesionálních onemocnění na území České republiky. Data pocházejí z Národního registru nemocí z povolání (NRNP), jehož je Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR správcem. Zpracovatelem hlášení do registru je Státní zdravotní ústav v Praze. Počet nově hlášených profesionálních onemocnění se od roku 2006 zvýšil o 15 % na 1 403 případů hlášených v roce 2008, z toho se 1 327 případů týkalo nemocí z povolání a 76 případů ohrožení nemocí z povolání.
30. Červen 2009
Tato Aktuální informace popisuje činnost zdravotnických zařízení v oboru radiologie a zobrazovacích metod. Zdrojem dat jsou roční výkazy o činnosti zdravotnických zařízení A (MZ) 1-01, které vyplňují a předkládají ÚZIS ČR oddělení a pracoviště zdravotnických zařízení jako součást programu statistických zjišťování ministerstva zdravotnictví ČR.
30. Červen 2009

V krajích ČR připadalo v roce 2008 průměrně 11,13 dětských a dorostových lékařů na 10 000 obyvatel do 19 let. Podíl dětí kojených 6 měsíců a déle se snížil na 36,8 %. Nezměněn zůstal trend rostoucího podílu alergiků v dětské a dorostové populaci (14,13 %).

30. Červen 2009
V krajích České republiky připadalo v roce 2008 průměrně 3,19 klinických logopedů na sto tisíc obyvatel. Počet ošetření se mezi roky 2007 a 2008 zvýšil. Nejčastějšími poruchami u osob ve věku 0-19 let jsou poruchy mluvních funkcí. U osob starších 20ti let jsou nejčastější poruchy řeči provázející onemocnění.
30. Červen 2009
Aktuální informace popisuje strukturu souboru respondentů s ohledem na základní sociodemografické charakteristiky, jako jsou pohlaví, věk, vzdělání, rodinný stav, ekonomická aktivita, občanství a země narození, region a velikostní skupina obce, typ domácnosti, její velikost a příjem. U vybraných charakteristik srovnává strukturu respondentů se strukturou celé populace (dle dat Českého statistického úřadu) a upřesňuje metodu výpočtu vah, sloužících k očištění odchylek složení souboru respondentů a celé populace.
9. Červenec 2009
Nejpodstatnějším zjištěním této Aktuální informace jsou počty ošetřených úrazů, a to dopravních, pracovních (školních), sportovních a ostatních a počty zlomenin v populaci. Celková úrazovost v roce 2008 výrazně poklesla, u dětí (0-14 let) dokonce o více než 10 %.
9. Červenec 2009
Ke konci roku 2008 poskytovalo v České republice služby domácí zdravotní péče 476 pracovišť. Služby domácí péče zajišťovaly přibližně 3 tis. pracovníků a využilo je 137 tis. klientů, z toho 78 % ve věku 65 let a více. V průběhu roku bylo uskutečnili pracovníci domácí zdravotní péče celkem 5,5 mil. návštěv u klientů, což představovalo v průměru 40 návštěv na 1 klienta. Celkem bylo provedeno 10,8 milionu výkonů, z nichž 89 % bylo hrazených z veřejného zdravotního pojištění.
9. Červenec 2009
Primární péči o dospělou populaci zajišťovalo k 31. 12. 2008 v České republice 5 250 praktických lékařů pro dospělé (v přepočteném počtu na plné úvazky). Na 1 lékaře pro dospělé připadalo v republikovém průměru 1 626 registrovaných pacientů. Bylo provedeno 40,5 milionu ošetření-vyšetření, z toho preventivní prohlídky představovaly 5,2 %. Zajištění primární péčí o dospělou populaci se dlouhodobě výrazně nemění, nepříznivě se však vyvíjí věkové složení praktických lékařů pro dospělé.
9. Červenec 2009
Tato aktuální informace upozorňuje na aktuální vydání publikace Světové zdravotnické organizace se zdravotnickými údaji "Statistika světového zdraví 2009".
14. Červenec 2009
Podkladem pro zpracování dat o činnosti nukleární medicíny je pravidelné roční statistické zjišťování výkazem o činnosti zdravotnických zařízeních A (MZ) 1-01, které vyplňuje každé ambulantní oddělení (pracoviště) oboru nukleární medicíny ve všech zdravotnických zařízeních bez ohledu na jejich zřizovatele.
14. Červenec 2009
Podle dat z Registru TBC se v roce 2008 vyskytlo v ČR 879 případů onemocnění tuberkulózou (tj. 8,4 případu na 100 tis. obyvatel), 567 u mužů a 312 u žen. U cizinců v ČR bylo hlášeno 186 onemocnění. Nejčastější formou onemocnění byla TBC dýchacího ústrojí resp. TBC plic. Nejvíce onemocnění TBC (absolutně i relativně) bylo v nejvyšších věkových kategoriích. V témže roce zemřelo na tuberkulózu 57 lidí. V mezinárodním srovnání patříme k zemím s nízkým výskytem této nemoci, a to ve všech krajích ČR.
14. Červenec 2009
V 51 zemích Evropského regionu WHO a Lichtenštejnska bylo v roce 2007 registrováno 477 tis. případů TBC a tvořily 5 % všech TBC onemocnění hlášených do WHO. Data ze zprávy Tuberculosis surveillance in Europe popisují velmi rozdílnou epidemiologickou situaci TBC v zemích Evropského regionu WHO a zároveň poskytují detailní přehled o rozšíření tuberkulózy v jednotlivých státech. Publikace obsahuje tabulky a grafy vývoje tohoto onemocnění v posledních letech. Roční zpráva věnuje pozornost také monitoringu TBC onemocnění mezi cizinci a mezi HIV pozitivními. Snaží se podchytit výsledky léčby a stav rezistentnosti vůči antituberkulotikům.
16. Červenec 2009
Tato Aktuální informace popisuje činnost zdravotnických zařízení (ZZ) v oboru klinické biochemie. Zdrojem dat jsou roční výkazy o činnosti (formulář A (MZ) 1-01), které vyplňují a předkládají oddělení a pracoviště zdravotnických zařízení (zpravodajské jednotky) jako součást Programu statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví ČR. Celkem bylo zpracováno 328 z 345 zpravodajských jednotek. Činnost v oboru klinické biochemie zajišťovalo 252,45 lékařů a 3 634,10 zdravotnických pracovníků. V odděleních a pracovištích klinické biochemie bylo provedeno 176 190 579 výkonů a dispenzarizováno 27 310 pacientů.
16. Červenec 2009
Tato Aktuální informace popisuje činnost zdravotnických zařízení v oboru klinické hematologie. Zdrojem dat jsou roční výkazy o činnosti (formulář A (MZ) 1-01), které vyplňují a předkládají ÚZIS ČR oddělení a pracoviště zdravotnických zařízení (zpravodajské jednotky) jako součást Programu statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví ČR. Návratnost výkazů klinické hematologie byla téměř 95 % a celkem tak bylo zpracováno 184 zpravodajských jednotek. Činnost v oboru klinické hematologie zajišťovalo 190,36 lékařů a 1 225,53 zdravotnických pracovníků. V odděleních a pracovištích klinické hematologie bylo provedeno 22 724 456 výkonů.
27. Červenec 2009
Tato Aktuální informace podává přehled o počtu diabetologických ordinací a jejich personálním zabezpečení, dále o počtech ošetření-vyšetření a počtech léčených pacientů. Počet registrovaných diabetiků každoročně vzrůstá, v roce 2008 se s diabetem léčilo 774 tisíc pacientů, téměř o 19 tis. více než v předchozím roce. Klesá počet osob léčených pouze dietou (210 tisíc v roce 2008), zatímco stoupá počet pacientů léčených medikamentózně. Chronické komplikace se vyskytují dlouhodobě u 27 % léčených diabetiků.
27. Červenec 2009
V roce 2008 bylo v České republice hlášeno 41 446 potratů, to znamená, že na tisíc žen fertilního věku (15-49 let) připadlo celkem 16,35 potratů. Z toho bylo 10,16 umělých přerušení těhotenství (UPT) a 5,63 samovolných potratů připadajících na 1 000 žen v plodném věku. Zbytek tvořila mimoděložní těhotenství a ostatní potraty.
27. Červenec 2009
Ve zdravotnictví ČR pracovalo koncem roku 2008 celkem 241 606 pracovníků (přepočtený počet), z nich 3/4 v nestátních zdravotnických zařízeních. V lůžkových zařízeních působilo přes 60 % všech pracovníků ve zdravotnictví, v samostatných zařízeních ambulantní péče 26 %. Dále je uveden přehled pracovníků v rozdělení podle kategorií, podle druhů zařízení a zřizovatelů.
27. Červenec 2009
Tato Aktuální informace popisuje činnost zdravotnických zařízení v oboru transfuzní služby. Zdrojem dat je roční výkaz o činnosti zdravotnických zařízení (formulář A (MZ) 1-01) pro obor transfuzní služba včetně krevních bank. Návratnost výkazů transfuzní služby byla 99 % v roce 2008 a celkem tak byla zpracována data ze 115 zpravodajských jednotek. Činnost v oboru transfuzní služby v roce 2008 zajišťovalo celkem 157,62 lékařů a 1 356,65 ostatních zdravotnických pracovníků. Na odděleních a pracovištích transfuzní služby bylo v roce 2008 provedeno 718 498 odběrů od 239 701 dárců, z nichž bylo vyrobeno 419 154 jednotek přípravků červené řady, 33 575 terapeutických dávek trombocytů a 307 990 litrů plazmy.
18. Srpen 2009
Aktuální informace hodnotí zdravotní stav populace na základě tří otázek, sledujících jednak subjektivní zdraví, ale i výskyt dlouhodobých nemocí a omezení v běžných aktivitách ze zdravotních důvodů. Subjektivně hodnocené zdraví se dlouhodobě od roku 1993 zlepšuje. Tento trend je patrný i mezi roky 2002-2008, přičemž v roce 2008 jako špatné hodnotí své zdraví jen 6,5 % mužů a 10 % žen. Dlouhodobě také platí, že ženy hodnotí své subjektivní zdraví hůře ve srovnání s muži, i když z hlediska objektivních charakteristik rozdíly z hlediska pohlaví zřejmé nejsou. S věkem se zdraví respondentů zhoršuje.
18. Srpen 2009
Tato Aktuální Informace přináší aktualizovaný přehled celkových výdajů na zdravotnictví v ČR za období 2004-2008. Podle předběžných odhadů celkové výdaje na zdravotnictví v roce 2008 dosáhly cca 259 mld. Kč.
24. Srpen 2009
Podkladem pro zpracování dat o činnosti patologie a soudního lékařství je pravidelné roční statistické zjišťování výkazem o činnosti zdravotnických zařízeních A (MZ) 1-01, které vyplňuje každé ambulantní oddělení (pracoviště) uvedených oborů ve všech zdravotnických zařízeních bez ohledu na jejich zřizovatele. Zpravodajskou povinnost splnila téměř všechna zdravotnická zařízení. V roce 2008 bylo zaregistrováno celkem 150 oddělení a pracovišť patologie a soudního lékařství a činnost na nich zajišťovalo 1 392,29 odborných zdravotnických pracovníků (přepočtené počty včetně smluvních pracovníků). Během roku bylo provedeno 32 880 pitev a pitváno bylo 30 % z celkového počtu zemřelých osob.
27. Srpen 2009
Aktuální informace se věnuje výskytu dlouhodobých nemocí/zdravotních problémů jednak v souhrnu a dále z hlediska vybraných konkrétních onemocnění. V posledním roce trpělo nějakou chronickou nemocí 63 % populace, u žen byl podíl nemocných vyšší než u mužů. Nejčastěji se jednalo o problémy s páteří, hypertenzi a alergie. Ve srovnání s rokem 2002 se právě výskyt posledních dvou jmenovaných onemocnění poměrně výrazně zvýšil.
27. Srpen 2009
Aktuální informace podává přehled o základních ukazatelích pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz ze státního statistického výkazu Nem Úr 1-02 za rok 2008. Počet nově hlášených případů pracovní neschopnosti se v roce 2008 snížil proti předchozímu roku o 18 % na 2 221 739 případů. U průměrného procenta došlo k poklesu z 5,619 na 5,184 v roce 2008. Data jsou převzata z Českého statistického úřadu.
7. Září 2009
Aktuální informace sleduje výskyt úrazů při nehodách dopravních, pracovních, školních, ale i v domácnosti. Nějaký úraz utrpělo v posledních 12 měsících celkem 10,5 % dotázaných, více než 7 % respondentů muselo být z důvodu úrazu ošetřeno lékařem. Pracovní úraz byl zaznamenán u 3 % dotázaných pracujících. Zaměstnání však ovlivňuje zdravotní stav respondentů i jinak. Celkem pětina osob, které pracují nebo někdy pracovaly trpěla v posledních 12 měsících nemocí, která byla způsobena nebo zhoršena jejich zaměstnáním. Nejčastěji se jednalo o pracovníky v dělnických profesích. Čtvrtina respondentů musela v posledních 12 měsících přerušit z důvodu nemoci své pracovní aktivity.
14. Září 2009
Tato Aktuální informace přináší údaje o počtech ošetření-vyšetření včetně dispenzárních návštěv, o počtech pacientů léčených pro nádorová onemocnění včetně druhu jejich terapie a pro nenádorová onemocnění léčených v rámci oboru radiační onkologie a o počtech a využití přístrojů pro radioterapii. Celkový počet návštěv stoupl o 5 % a počet vyšetřených nebo léčených pacientů s nádorovým onemocněním (zhoubným i nezhoubným) o 16 % oproti roku 2007. Nejvíce pacientů je léčeno v Hl. m. Praze a Jihomoravském kraji, což je dáno rozmístěním specializované onkologické péče.
17. Září 2009
Tato Aktuální informace pojednává o výkonech sítě lékáren za rok 2008 a zaměřuje se na celkové výkony lékárenské péče a na průměrné výkony lékáren základního typu a ústavních, a to na počty přijatých receptů a poukazů a na tržby. Kromě údajů za celou republiku jsou uvedeny též průměrné výkony lékáren základního typu po jednotlivých krajích.
24. Září 2009
V roce 2008 bylo léčeno v ambulantních zdravotnických zařízeních 42 612 uživatelů návykových látek a proti předchozímu roku jejich počet vzrostl o 1 %. Celkem bylo hospitalizováno 60 276 případů se základní nebo vedlejší diagnózou F10-F19 ve všech lůžkových zařízeních ČR. Z toho bylo v psychiatrických léčeb¬nách a psychiatrických odděleních nemocnic zaznamenáno celkem 14 228 hospitalizací se základní diagnózou F10-F19 a jejich počet klesl o 2,2 %. Dalších 6 970 hospitalizací se základní diagnózou F10-F19 bylo zaznamenáno na ostatních odděleních nemocnic a 39 078 hospitalizací bylo s vedlejší diagnózou.
24. Září 2009
Psychiatrická lůžková péče je v České republice zajišťována na lůžkových odděleních nemocnic (32 oddělení) a v psychiatrických léčebnách (19 zařízení). Celkem bylo pro akutní i následnou lůžkovou psychiatrickou péči vyčleněno 10 936 lůžek, z nich 419 bylo dětských.
24. Září 2009
Česká republika se zapojila do projektu EU Společná akce pro monitorování zdravotnických ukazatelů Evropského společenství (ECHIM Joint Action), který bude probíhat v letech 2009-2011. Tato zpráva přináší informace o cílech a náplni projektu, který se týká zavedení Zdravotnických ukazatelů Evropského společenství (ECHI) v evropských zemích.
24. Září 2009
Tato Aktuální informace přináší krátký přehled o nákladech veřejného zdravotního pojištění na jednotlivé segmenty zdravotní péče v roce 2008 a stručný popis vývoje nákladů na segmenty péče za roky 2004-2008. Náklady zdravotních pojišťoven na zdravotní péči v roce 2008 dosáhly cca 194 miliard Kč.
24. Září 2009
Aktuální informace analyzuje výskyt omezení v oblasti smyslových a pohybových funkcí respondentů. Zatímco se zrakem má problémy zhruba 10 % osob, potíže se sluchem jsou méně časté. V oblasti pohybové bylo v chůzi omezeno zhruba 8 % mužů a 16 % žen, ženy tedy byly omezeny častěji ve srovnání s muži. Podobně je tomu i v případě schopnosti sehnout se a vstát, kde problémy zaznamenáváme u desetiny mužů a pětiny žen. Potíže s kousáním bez umělého chrupu má 12 % dotázaných, jemnou motoriku zvládají respondenti relativně bez obtíží. Nejčastěji se všechny sledované potíže projevovaly v nejvyšší věkové kategorii u osob ve věku 75 let a starších.
6. Říjen 2009
V roce 2008 bylo léčeno v ambulantních zdravotnických zařízeních 1 383 pacientů s diagnózou F63.0, tj. o 14,7 % více než v roce 2003. Celkem bylo hospitalizováno 482 případů s touto základní diagnózou v psychiatrických léčebnách a psychiatrických odděleních nemocnic, tj. o 6 % méně než v roce 2003.
6. Říjen 2009
V České republice bylo k 31. 12. 2008 evidováno 91 hemodialyzačních středisek s celkem 1 048 dialyzačními lůžky. Jejich činnost zajišťovalo 199 lékařů. Počet provedených výkonů vzrostl proti předchozímu roku o 6 % na 719 tisíc, z čehož 73 % tvořily hemodialýzy a 26 % hemodiafiltrace. V hemodialyzačních střediscích se v daném roce léčilo přes 9 900 pacientů.
6. Říjen 2009
V České republice vzrostl mezi roky 2005 a 2008 počet gastroenterologických pracovišť a počet lékařů zajišťujících jejich činnost. Počet ošetření a léčených pacientů na 10 tisíc obyvatel se zvýšil jen mírně. Pokračuje nárůst počtu dispenzarizovaných pacientů pro vybraná gastroenterologická onemocnění. Nejvyšší nárůst zaznamenal počet případů Crohnovy nemoci a refluxní choroby jícnu.
8. Říjen 2009
Koncem 1. pololetí 2009 bylo v České republice evidováno 192 nemocnic s 63 026 lůžky (z toho 2 187 lůžek pro novorozence, 6 985 lůžek ošetřovatelských). Od konce roku 2008 klesl lůžkový fond nemocnic o 0,4 % (pokles o 237 lůžek). Každé nemocniční lůžko bylo v 1. pololetí roku 2009 v průměru využíváno pacienty 131,9 dne z celkového počtu 181 dnů v pololetí. Průměrná ošetřovací doba činila stejně jako na konci loňského roku 7,4 dne.
13. Říjen 2009
Tato Aktuální informace přináší aktualizovaný přehled celkových výdajů na zdravotnictví v ČR za období 2005-2008. Po upřesnění dosáhly celkové výdaje na zdravotnictví v roce 2008 cca 262,6 mld. Kč.
15. Říjen 2009
V roce 2007 se v České republice narodilo 4 562 dětí s vrozenou vadou, což představuje 398 narozených s vrozenou vadou na 10 000 živě narozených. Častěji se vrozené vady vyskytují u chlapců než u dívek a u dětí matek ve vyšších věkových skupinách. Nejčastějšími vrozenými vadami byly vrozené vady srdeční, u chlapců pak také vady pohlavních orgánů.
22. Říjen 2009
Tato aktuální informace podává přehled o ukončených případech pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v roce 2008 z hlediska příčin pracovní neschopnosti (diagnóz MKN-10), pohlaví a krajů. Počet ukončených případů pracovní neschopnosti proti předchozímu roku klesl o 9,3 %. Počet případů na 100 tisíc pojištěnců se také snížil o 8,8 %. Prodloužila se však průměrná doba trvání 1 případu pracovní neschopnosti, a to o 3,8 dne na 38,4 dnů. Data jsou převzata od České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ).
22. Říjen 2009
Aktuální informace se věnuje vícedenním i jednodenním hospitalizacím ve zdravotnických lůžkových zařízeních a s nimi spojeným ukazatelům z hlediska pohlaví a věku. V posledních dvanácti měsících od data poskytnutí rozhovoru bylo hospitalizováno 11 % respondentů na vícedenní pobyt a 4 % na jednodenní pobyt. Poprvé byly v šetření zahrnuty také otázky týkající se nenaplněné potřeby hospitalizace. Ve srovnání s minulým výběrovým šetřením HIS z roku 2002 pozorujeme snížení ukazatelů vícedenní hospitalizace a nárůst ukazatelů týkajících se jednodenních pobytů.
24. Listopad 2009
V posledních letech v České republice úhrnná plodnost žen stoupá, v roce 2008 připadlo na jednu ženu během jejího reprodukčního období 1,5 dítěte. Těžiště plodnosti se přesouvá do vyšších věkových skupin, nejvyšší specifickou plodnost měly ženy ve věku 25 až 29 let. Nejvíce rodiček mělo středoškolské vzdělání s maturitou a polovina matek (51,2 %) byly prvorodičky. Nadále pokračuje nárůst podílu porodů císařským řezem (20,9 %). Většina matek netrpěla v těhotenství závažnějšími komplikacemi.
24. Listopad 2009
V roce 2008 se v České republice živě narodilo 119 570 dětí, hrubá míra porodnosti byla 11,5. Porodní hmotnost většiny narozených dětí byla mezi 3 a 4 kilogramy. Více než polovina dětí se narodila v 39. nebo 40. týdnu těhotenství. Děti propouštěné domů byly nejčastěji hospitalizovány 4 nebo 5 dnů.
24. Listopad 2009
Tato Aktuální informace prezentuje vývoj spotřeby zdravotnických služeb v ČR za období 2005-2008 a pokus o stručné podchycení dopadu regulačních poplatků ve zdravotnictví v roce 2008.
10. Prosinec 2009
Tato Aktuální informace se věnuje analýze využívání ambulantní péče z Evropského výběrového šetření o zdravotním stavu v ČR 2008. Sledujeme návštěvy v ambulancích zubních lékařů, praktických lékařů, lékařů specialistů, zdravotnických pracovníků nelékařů a poskytovatelů alternativní medicíny. Z hlediska pohlaví byly zjištěny statisticky významné rozdíly téměř u všech sledovaných ukazatelů, ženy navštěvují ambulance lékařů častěji než muži. Z hlediska rozdílů věkových kategorií byly u různých druhů ambulantní péče zaznamenány různé trendy, které jsou detailně popsány v jednotlivých kapitolách této aktuální informace.
12. Únor 2010
V České republice bylo k 31. 12. 2008 evidováno v Registru lékařů, zubních lékařů a farmaceutů celkem 36 921 aktivních lékařů, 6 974 aktivních zubních lékařů a 5 861 pracujících farmaceutů. Z těchto souhrnných údajů představovaly ženy lékařky 19 575, zubní lékařky 4 596 a farmaceutky 4 776.