HlavníArchiv ročníkůaktuální informace

Archiv ročníků - aktuální informace - 2010

Česká republika

2. Únor 2010
V této aktuální informaci sledujeme omezení respondentů ze zdravotních důvodů v aktivitách každodenní osobní péče a péče o domácnost a využívání pomoci s těmito aktivitami. Omezení v obou typech aktivit se týkalo častěji žen než mužů a zejména starších osob ve věku 75 let a více. Pomoc (osobní asistenci, technickou pomůcku či přizpůsobení vybavení domácnosti) využívá zhruba polovina těch, kteří uvedli, že mají s nějakou z aktivit potíž. Služby domácí péče využila v posledních 12 měsících před rozhovorem 4 % respondentů, nejčastěji byly využívány služby dopravy jídla a osobní přepravy.
2. Únor 2010

Tato Aktuální informace se věnuje analýze preventivní péče z dat z Evropského výběrového šetření o zdravotním stavu v ČR 2008 podle pohlaví a věku respondentů. Sledujeme očkování proti chřipce, měření krevního tlaku, hladiny cholesterolu a glykémie, provádění testu na okultní krvácení. U žen navíc sledujeme mamografická vyšetření prsů a preventivní onkologickou cytologii. Rozdíly mezi pohlavími byly prokázány pouze u měření krevního tlaku, ženám byl v posledních 12 měsících krevní tlak měřen častěji než mužům. Rozdíly existují mezi jednotlivými věkovými kategoriemi, obecně platí, že přibližně od věku 55 let respondenti věnují preventivní péči větší pozornost. Dále můžeme konstatovat, že implementace screeningových programů doporučených Radou EU je v ČR dobře cílená.

12. Únor 2010

V roce 2008 bylo celkem hospitalizováno 419 případů se základními diagnózami F50.0-F50.9 (poruchy přijímání potravy) v psychiatrických léčebnách a psychiatrických odděleních nemocnic, o 16 % méně než v roce 2004.

18. Březen 2010
"Dostupnost substituční léčby v České republice se zvyšuje. Postupně jsou otevírána nová specializovaná zařízení a od roku 2006 je substituce dostupná také ve vězeňských zařízeních. Také počet pacientů substitučních programů postupně narůstá. Aktuální informace ""Údaje v Registru substituční léčby - rok 2009"" přináší informace nejen o počtu pacientů v členění podle věku, regionu, substituční látky a vybraných ukazatelích zdravotního stavu. Přináší také údaje o zařízeních poskytujících substituční léčbu, o novinkách v oblasti substituce a informace o připravovaných změnách."
29. Březen 2010

Koncem roku 2009 bylo v České republice evidováno 191 nemocnic s 62 992 lůžky (z toho 2 186 lůžek pro novorozence, 7 090 lůžek ošetřovatelských). V roce 2009 klesl lůžkový fond nemocnic o 0,4 %. Každé nemocniční lůžko bylo v roce 2009 v průměru využíváno pacienty 255,5 dní z roku, což představuje oproti roku 2008 nepatrný nárůst - o 1,3 dnů. Každý pacient strávil v nemocnici (stejně jako v roce 2008) v průměru 7,4 dne.

29. Březen 2010
Informace o zveřejnění "rychlé informace" o demografické situaci v České republice v roce 2009 pod názvem "Rekordně málo sňatků" a publikace Stav a pohyb obyvatelstva v České republice v roce 2009 (předběžné výsledky) Českým statistickým úřadem na jeho internetových stránkách www.czso.cz. Přiložena je tabulka "Obyvatelstvo (absolutně, relativně, meziroční změny)", obsahující základní demografické ukazatele za Českou republiku za roky 2008 a 2009.
5. Květen 2010
V roce 2009 se celkový počet potratů snížil na 40 528. Oproti roku 2008 se zvýšil počet samovolných potratů z 14 273 na 14 629 a představuje 36,1 % ze všech potratů. Téměř 72 % potratů proběhlo v tomto roce do 8. týdne těhotenství. Počet umělých přerušení těhotenství se snížil na 24 636. Mezi ženami, které žádaly o miniinterrupci, bylo nejvíce žen svobodných, středoškolaček a žen se dvěma dětmi. Potraty cizinek představují 7,5 % ze všech potratů.
5. Květen 2010
V roce 2009 byla v nemocnicích v ČR poskytnuta zdravotní péče celkem 78 665 cizincům s celkovými náklady na zdravotní péči v hodnotě 575 mil. Kč. Z tohoto počtu 37 951 ošetřených cizinců pocházelo ze zemí Evropské unie. Nejčastěji byli ošetřeni pacienti ze Slovenska, ze skupiny zemi „ostatní“, Ukrajiny a Vietnamu. Nejvíce využívaný způsob úhrady za ošetření cizinců z hodnotového hlediska byla platba hotově a využití zahraničního zdravotního pojištění. Pohledávky po lhůtě splatnosti za neuhrazenou zdravotní péči o cizince ke konci roku 2009 dosáhly 49 mil. Kč.
7. Květen 2010
Tato Aktuální informace přináší vybrané údaje o lázeňské péči v ČR za rok 2009. Lázeňskou léčbu podstoupilo 367 463 dospělých pacientů, 2 370 pacientů v dorostovém věku a 8 348 dětských pacientů. Z celkového počtu pacientů si plně hradilo lázeňskou léčbu 111 123 občanů ČR a 143 922 cizinců.
7. Květen 2010

Tato Aktuální informace přináší stručný přehled výkonů, léčených indikací, počtů pacientů a vybraných kategorií zdravotnických pracovníků oboru rehabilitační a fyzikální medicína za roky 2006-2009 z podkladů statistického zjišťování v rámci Národního zdravotnického informačního systému (NZIS).

19. Květen 2010
Aktuální informace hodnotí spokojenost respondentů s poskytovateli zdravotní péče. Respondenti jsou nejvíce spokojeni se službami dentální péče, následují lékaři specialisté, praktičtí lékaři a lůžková zařízení. Spokojenost se službami domácí péče je hodnocena zvlášť pro vysoký počet odpovědí "neví" a "odmítl". Obecně lze říci, že ženy jsou spokojenější než muži, s věkem roste podíl spokojených respondentů a klesá podíl nevyhraněných odpovědí. Podařilo se také prokázat určitou souvislost se subjektivně vnímaným zdravím. Jednotlivá tvrzení jsou statisticky testována, a spolu s výsledky komentována v příslušných podkapitolách této Aktuální informace.
19. Květen 2010
Aktuální informace hodnotí duševní zdraví a vitalitu respondentů pomocí dvou souhrnných indexů. Ty vypovídají o zhoršování duševního zdraví a vitality s věkem, vyjma přechodného zlepšení ve věku 55-74 let. Ženy vykazují horší duševní zdraví i vitalitu ve srovnání s muži. Orientační srovnání vybraných otázek s rokem 2002 a 1999 ukazuje na trend zlepšování hodnocení duševního zdraví a vitality. Hodnoceny v šetření EHIS byly také kognitivní schopnosti jedinců, přičemž potíže s pamětí uvedlo 28 % respondentů a potíže s přemýšlením má 18 % dotázaných. Obě hodnocení se ve srovnání s rokem 2002 výrazně zlepšila.
19. Květen 2010
Ke konci roku 2009 bylo v ČR 34 kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do 3 let, jejichž kapacita byla ke stejnému datu 1 818 míst a bylo v nich umístěno 1 391 dětí. V průběhu roku bylo přijato 1 966 dětí, nejčastěji ze sociálních důvodů. Propuštěno bylo během roku 2 022 dětí, 55 % do vlastní rodiny. Více než čtvrtina propuštěných dětí strávila v ústavu více než rok.
19. Květen 2010
V České republice bylo k 31. 12. 2009 evidováno 93 hemodialyzačních středisek s celkem 1 115 dialyzačními lůžky. Jejich činnost zajišťovalo 200 lékařů. Počet provedených výkonů vzrostl proti předchozímu roku o 4 % na 747 tisíc, z čehož 64,5 % tvořily hemodialýzy a 35,2 % hemodiafiltrace. V hemodialyzačních střediscích se v daném roce léčilo přes 10 200 pacientů.
20. Květen 2010
Počet ambulantních psychiatrických ošetření-vyšetření vzrostl oproti předchozímu roku o 2 % (tj. na 2 609 928 vyšetření). Nárůst byl zaznamenán také u počtu prvních ošetření (o necelé 4 %). Celkově bylo v roce 2009 ošetřeno 482 970 pacientů, psychiatrickou péči vyhledávaly častěji ženy. Aktuální informace o činnosti oboru psychiatrie přináší také údaje o struktuře prvních ošetření v ambulantních psychiatrických zařízeních, mírách incidence a prevalence vybraných skupin psychiatrických diagnóz a jejich regionální diferenciaci a o počtech vyšetření na HIV, HAV, HBsAg a HCV provedených na ambulantních odděleních a pracovištích psychiatrie a sexuologie.
20. Květen 2010

V krajích ČR připadalo v roce 2009 průměrně 11,27 dětských a dorostových lékařů na 10 000 obyvatel do 19 let. Podíl dětí kojených 6 měsíců a déle se zvýšil na 37,4 %. Nezměněn zůstal trend rostoucího podílu alergiků v dětské a dorostové populaci (14,6 %).

20. Květen 2010
Aktuální informace podává přehled o počtu nově hlášených profesionálních onemocnění na území České republiky. Data pocházejí z Národního registru nemocí z povolání (NRNP), jehož je Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR správcem. Zpracovatelem hlášení do registru je Státní zdravotní ústav v Praze. Počet nově hlášených profesionálních onemocnění se oproti předchozímu roku snížil o 6,4 % na 1 313 případů, z toho se 1 245 případů týkalo nemocí z povolání a 68 případů ohrožení nemocí z povolání.
26. Květen 2010
V roce 2009 bylo léčeno v ambulantních zdravotnických zařízeních 41 419 uživatelů návykových látek a proti předchozímu roku jejich počet klesl o 3 %. Během sledovaného roku absolvovalo substituční terapii 1 555 osob. Proti roku 2008 stoupl počet substituentů o 13 %.
2. Červen 2010
Tato Aktuální informace popisuje činnost zdravotnických zařízení (ZZ) v oboru klinické biochemie. Zdrojem dat jsou roční výkazy o činnosti (formulář A (MZ) 1-01), které vyplňují a předkládají oddělení a pracoviště zdravotnických zařízení (zpravodajské jednotky) jako součást Programu statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví ČR. Celkem bylo zpracováno 313 z 334 zpravodajských jednotek. Činnost v oboru klinické biochemie zajišťovalo 287,17 lékařů a 3 692,44 zdravotnických pracovníků. V odděleních a pracovištích klinické biochemie bylo provedeno 184 729 432 výkonů a dispenzarizováno 26 433 pacientů.
2. Červen 2010
Tato aktuální informace uvádí počet ordinací a jejich personální zabezpečení, dále počty ošetření (vyšetření) a počty léčených pacientů. Dává přehled o počtu léčených pacientů na vybrané diagnózy v České republice v roce 2009.
2. Červen 2010
Tato Aktuální informace podává souhrn výkonů sítě zařízení lékárenské péče za rok 2009 se zaměřením na celkové tržby za léčiva a zdravotnické prostředky a na počty přijatých receptů a poukazů. Celkové tržby zařízení lékárenské péče (lékárny, výdejny zdravotnických prostředků) za léčiva a zdravotnické prostředky v roce 2009 dosáhly 71,7 mld. Kč.
8. Červen 2010
V České republice připadalo v roce 2009 průměrně 3,39 klinických logopedů na sto tisíc obyvatel. Počet ošetření se mezi roky 2008 a 2009 zvýšil. Nejčastější poruchou u osob ve věku 0-19 let byla dyslalie (vada výslovnosti hlásek). U osob starších 20ti let byla nejčastější poruchou afázie (ztráta schopnosti řeči).
8. Červen 2010
Tato Aktuální informace podává přehled o počtu diabetologických ordinací a jejich personálním zabezpečení, dále o počtech ošetření-vyšetření a počtech léčených pacientů. Počet registrovaných diabetiků každoročně vzrůstá, v roce 2009 se s diabetem léčilo více než 783 tisíc pacientů, což představovalo téměř o 10 tis. diabetiků více než v roce předchozím. Klesá počet osob léčených pouze dietou (188 tisíc v roce 2009), zatímco stoupá počet pacientů léčených medikamentózně. Dále byl zaznamenán také nárůst počtu diabetiků s chronickými diabetickými komplikacemi. Ty mělo v roce 2009 celkem 28 % léčených osob.
8. Červen 2010

Ambulantní oddělení oboru tuberkulózy a respiračních nemocí sledují osoby se zvýšeným rizikem plicních onemocnění, provádějí tuberkulinové testy a očkování proti TBC, pečují o osoby s plicními chorobami. V roce 2009 bylo provedeno 1 907 944 ošetření-vyšetření, 54 373 BCG očkování a 63 640 tuberkulínových testů. Dispenzarizováno bylo 562 226 pacientů a s rizikem onemocnění plic bylo sledováno 185 332 osob.

14. Červen 2010
Průměrný počet lékařů gynekologů na 10 000 žen zůstal v roce 2009 stejný jako v předchozím roce (3,0). Celkový počet ošetření na 1 lékaře i počet registrovaných pacientek připadající na 1 lékaře se snížil. Přes polovinu žen ve věku 15 až 49 let užívá hormonální nebo nitroděložní antikoncepci. Snižuje se absolutní i relativní počet pacientek s nově zjištěným karcinomem. V roce 2009 bylo v ČR evidováno 116 666 porodů a 188 093 gynekologických operací.
14. Červen 2010
V České republice zajišťovalo v roce 2009 činnost gastroenterologických pracovišť 355 lékařů. Počet ošetření a léčených pacientů se oproti předchozímu roku zvýšil jen mírně. Celkem bylo evidováno 138 tisíc dispenzarizovaných pacientů pro vybraná gastroenterologická onemocnění, nejčastěji pro refluxní chorobu jícnu. Nárůst zaznamenal počet případů Crohnovy nemoci.
14. Červen 2010
Tato Aktuální informace přináší vybrané údaje o vývoji lázeňské péče v ČR podle indikačních skupin za léta 2005-2009. Celkový počet pacientů v lázeňské péči za toto období vzrostl ze 314 298 na 378 181 osob. Tradičně nejvyšší podíl dospělých pacientů léčených na náklady zdravotního pojištění i platících pacientů ze zahraničí i tuzemska se léčí na nemoci pohybového ústrojí, nejvyšší podíl dorostu na nemoci nervové soustavy a nejvyšší podíl dětských pacientů se léčí na netuberkulózní nemoci dýchacího ústrojí.
16. Červen 2010
Tato Aktuální informace popisuje činnost zdravotnických zařízení v oboru klinické hematologie. Zdrojem dat jsou roční výkazy o činnosti (formulář A (MZ) 1-01), které vyplňují a předkládají ÚZIS ČR oddělení a pracoviště zdravotnických zařízení (zpravodajské jednotky) jako součást Programu statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví ČR. Návratnost výkazů klinické hematologie byla 92 % a celkem tak bylo zpracováno 174 zpravodajských jednotek. Činnost v oboru klinické hematologie zajišťovalo 190,39 lékařů a 1 218,99 zdravotnických pracovníků. V odděleních a pracovištích klinické hematologie bylo provedeno 23 100 804 výkonů.
16. Červen 2010
Tato Aktuální informace podává přehled o činnosti chirurgických ambulancí, jako je druh a počet chirurgických ošetření-vyšetření, počet ošetřených úrazů ve vztahu k věku zraněné osoby a druhu úrazu a o počtu fyzických osob a jejich úvazků, které činnost ambulancí po odborné stránce zajišťují. Nabízí také jednoduché srovnání těchto ukazatelů podle krajů ČR.
16. Červen 2010
Tato aktuální informace charakterizuje vývoj sítě zdravotnických zařízení v roce 2009, s důrazem na výraznější změny proti předešlému roku, případně proti dlouhodobému trendu. Zajištění léčebně preventivní péče v ČR je hodnoceno odděleně za ambulantní a lůžkovou péči. V roce 2009 bylo v ČR evidováno celkem 27 959 zdravotnických zařízení, z toho 19 824 samostatných ordinací lékařů primární péče a lékařů specialistů. Na 1 lékaře připadalo v průměru 233 obyvatel, na 1 ambulantního lékaře 326 obyvatel. Publikované údaje jsou čerpány z Registru zdravotnických zařízení, jehož garantem je Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR.
2. Červenec 2010
V roce 2009 bylo v České republice hlášeno 40 528 potratů, to znamená, že na tisíc žen fertilního věku (15-49 let) připadlo celkem 15,94 potratů. Z toho bylo 9,69 umělých přerušení těhotenství (UPT) a 5,76 samovolných potratů připadajících na 1 000 žen v plodném věku. Zbytek tvořila mimoděložní těhotenství a ostatní potraty.
2. Červenec 2010
Průměrný měsíční plat zaměstnanců ve zdravotnictví celkem v ČR odměňovaných podle platných předpisů o platu, (zřizovatel Ministerstvo zdravotnictví, kraj, obec a město, ostatní centrální orgány) v roce 2009 činil 26 750 Kč, u lékařů a zubních lékařů 48 723 Kč, u všeobecných sester a porodních asistentek 26 261 Kč. Proti roku 2008 vzrostl celkový průměrný plat o 7,6 %. Průměrná měsíční mzda zaměstnanců odměňovaných podle platných předpisů o mzdě (v privátních organizacích a ve všech lázeňských organizacích bez ohledu na zřizovatele) dosáhla ve zdravotnictví celkem v ČR výše 22 840 Kč, u lékařů a zubních lékařů 47 266 Kč, u všeobecných sester a porodních asistentek 22 371 Kč. Proti roku 2008 vzrostla průměrná měsíční mzda o 6,8 %.
2. Červenec 2010

Podkladem pro zpracování dat o činnosti nukleární medicíny je pravidelné roční statistické zjišťování výkazem o činnosti zdravotnických zařízeních A (MZ) 1-01, které vyplňuje každé ambulantní oddělení (pracoviště) oboru nukleární medicíny ve všech zdravotnických zařízeních bez ohledu na jejich zřizovatele.

2. Červenec 2010
Tato Aktuální informace popisuje činnost zdravotnických zařízení v oboru radiologie a zobrazovacích metod. Zdrojem dat jsou roční výkazy o činnosti zdravotnických zařízení A (MZ) 1-01, které vyplňují a předkládají ÚZIS ČR oddělení a pracoviště zdravotnických zařízení jako součást programu statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví ČR. Návratnost výkazů radiologie byla 92 % a celkem tak byla zpracována data za 535 zpravodajských jednotek. Činnost v oboru radiologie a zobrazovacích metod zajišťovalo 1 434 lékařů a 3 320 ostatních zdravotnických pracovníků. Na odděleních a pracovištích radiologie bylo provedeno 13 675 978 vyšetření.
14. Červenec 2010
Tato Aktuální informace přináší údaje o počtech ošetření-vyšetření včetně dispenzárních návštěv, o počtech pacientů léčených pro nádorová i nenádorová onemocnění na onkologii včetně druhu jejich terapie a rovněž informace o početním stavu a využití přístrojů pro radioterapii. Celkový počet návštěv (vyšetření-ošetření) i celkový počet léčených nebo vyšetřených pacientů s nádorovým onemocněním (zhoubným i nezhoubným) stoupl oproti roku 2008 o 1 %. Naopak počet nově přijatých pacientů s nádorovým onemocněním k léčbě o 1 % poklesl. Nejvíce pacientů s nádorem bylo léčeno v Hl. m. Praze a Jihomoravském kraji, což je dáno přirozenou spádovostí a rozmístěním specializovaných onkologických center.
15. Červenec 2010
Další ze série analýz dat ze šetření o zdraví populace (EHIS) z roku 2008 se věnuje užívání předepsaných a nepředepsaných léků. U obou typů léků je podíl uživatelů zhruba 45 %, nejčastěji jsou užívány léky na hypertenzi, bolesti, chřipku a nachlazení, vitamíny. Ženy užívají léky častěji než muži. S věkem roste podíl uživatelů předepsaných léků, u nepředepsaných léků toto neplatí. Ve srovnání s rokem 2002 se mírně snížil podíl uživatelek předepsaných léků, zejm. léků na migrénu, u nepředepsaných léků došlo k poklesu uživatelek vitamínů a minerálů, nárůst naopak u uživatelů léků proti nachlazení. Problémy s bolestmi v posledních 4 týdnech uvedlo 36 % mužů a 45 % žen, přitom 3 % mužů a 8,5 % žen zaznamenalo potíže vážné či extrémní. Problémy jsou častější u žen a u seniorů.
9. Červenec 2010

V České republice bylo k 31. 12. 2009 evidováno v Registru lékařů, zubních lékařů a farmaceutů celkem 37 351 aktivních lékařů, 7 092 aktivních zubních lékařů a 5 915 aktivních farmaceutů. Z těchto souhrnných údajů představovaly ženy-lékařky 19 987, zubní lékařky 4 666 a farmaceutky 4 836.

21. Červenec 2010
Podle dat z Registru TBC se v roce 2009 vyskytlo v ČR 710 případů onemocnění tuberkulózou (tj. 6,8 případu na 100 tis. obyvatel), 482 u mužů a 228 u žen. U cizinců v ČR bylo hlášeno 136 onemocnění. Nejčastější formou onemocnění byla TBC dýchacího ústrojí resp. TBC plic. Nejvíce onemocnění TBC (absolutně i relativně) bylo v nejvyšší věkové kategorii 75+. V témže roce zemřelo na tuberkulózu 43 lidí. V mezinárodním srovnání patříme k zemím s nízkým výskytem této nemoci, a to ve všech krajích ČR.
5. Srpen 2010

Tato Aktuální informace přináší mezinárodní porovnání vybraných ukazatelů z nedávno aktualizované databáze OECD Health Data zveřejněné v červnu 2010. Byly vybrány ukazatele z ekonomické oblasti zdravotnictví, jako např. podíl výdajů na zdravotnictví na hrubém domácím produktu, výdaje na zdravotnictví podle zdrojů financování a výdaje na zdravotnictví na 1 obyvatele.

11. Srpen 2010
Tato Aktuální informace přináší aktualizovaný přehled celkových výdajů na zdravotnictví v ČR za období 2005-2009. Podle předběžných odhadů celkové výdaje na zdravotnictví v roce 2009 dosáhly téměř 287 mld. Kč.
11. Srpen 2010
Primární péči o dospělou populaci zajišťovalo k 31. 12. 2009 v České republice 5 298 praktických lékařů pro dospělé (přepočtený počet na plné úvazky). Na 1 lékaře pro dospělé připadalo v republikovém průměru 1 615 registrovaných pacientů. Bylo provedeno 38,6 milionu ošetření-vyšetření, z toho preventivní prohlídky představovaly 5,5 %. Zajištění primární péčí o dospělou populaci se dlouhodobě výrazně nemění, nepříznivě se však vyvíjí věkové složení praktických lékařů pro dospělé.
11. Srpen 2010
Ke konci roku 2009 poskytovalo v České republice služby domácí zdravotní péče 473 pracovišť s přibližně 3 tis. odbornými zdravotnickými pracovníky. Služeb domácí péče využilo 145 tis. pacientů, z toho 78 % ve věku 65 let a více. V průběhu roku uskutečnili pracovníci domácí zdravotní péče celkem 5,7 mil. návštěv u pacientů, což představovalo v průměru 40 návštěv na 1 pacienta. Celkem bylo provedeno 11,4 milionu výkonů, z nichž 89 % bylo hrazených z veřejného zdravotního pojištění.
11. Srpen 2010
Aktuální informace podává přehled o základních ukazatelích pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz ze státního statistického výkazu Nem Úr 1-02 za rok 2009. Celkem bylo nově hlášeno 33,9 případů pracovní neschopnosti na 100 nemocensky pojištěných osob, z toho 91 % pro nemoc a 9 % pro úrazy. Průměrná délka trvání jednoho případu pracovní neschopnosti vzrostla na 45 dní. Data jsou převzata z Českého statistického úřadu.
12. Srpen 2010
V psychiatrických léčebnách a na psychiatrických odděleních nemocnic bylo zaznamenáno celkem 15 336 hospitalizací se základní diagnózou F10-F19 a jejich počet klesl oproti minulému roku o 2 %. Z toho bylo 10 026 hospitalizací s diagnózou F10 (alkohol) a 5 310 hospitalizací s diagnózou F11-F19 (nealkoholové drogy).
18. Srpen 2010
Tato Aktuální informace prezentuje data Státního zdravotního ústavu (SZÚ) o hlášených infekčních nemocech, které pocházejí z Informačního systému infekční nemoci (EPIDAT). Výčet sledovaných infekčních nemocí informačním systémem EPIDAT byl dále doplněn o data z Národního registru tuberkulózy, Národního registru pohlavních nemocí a Národní referenční laboratoře pro AIDS. Kromě přehledu vývoje infekčních nemocí uvádí tato zpráva i počty úmrtí na infekční nemoci z dat Českého statistického úřadu (ČSÚ) a případy kousnutí psem. Do informačního systému EPIDAT bylo v roce 2009 hlášeno 127 tisíc nových případů onemocnění včetně 1 100 případů kousnutí psem. Nově byla také zařazena tabulka prezentující případy infekčních nemocí u cizinců, kterých bylo v roce 2009 evidováno 907.
18. Srpen 2010
Tato Aktuální informace prezentuje vývoj spotřeby zdravotnických služeb v ČR za období 2006-2009 a pokus o stručné podchycení dopadu regulačních poplatků ve zdravotnictví v roce 2008 a 2009.
20. Srpen 2010
Tato Aktuální informace pojednává o výkonech sítě lékáren za rok 2009 a zaměřuje se na celkové výkony lékárenské péče a na průměrné výkony lékáren základního typu a ústavních, a to na počty přijatých receptů a poukazů a na tržby. Kromě údajů za celou republiku jsou uvedeny též průměrné výkony lékáren základního typu po jednotlivých krajích.
31. Srpen 2010
Psychiatrická lůžková péče je v České republice zajišťována na lůžkových odděleních nemocnic (31 oddělení) a v psychiatrických léčebnách (20 zařízení). Celkem bylo pro akutní i následnou lůžkovou psychiatrickou péči vyčleněno 10 850 lůžek, z nich 434 bylo dětských. Celkem bylo v psychiatrických léčebnách a na psychiatrických odděleních nemocnic zaznamenáno 57 597 hospitalizací.
31. Srpen 2010
V roce 2009 bylo léčeno v ambulantních zdravotnických zařízeních 1 435 pacientů s diagnózou F63.0, tj. o 19 % více než v roce 2003. Celkem bylo hospitalizováno 612 případů s touto základní diagnózou v psychiatrických léčebnách a psychiatrických odděleních nemocnic, tj. o 20 % více než v roce 2003.
31. Srpen 2010
Tato Aktuální informace popisuje činnost zdravotnických zařízení v oboru transfuzní služby. Zdrojem dat je roční výkaz o činnosti zdravotnických zařízení (formulář A (MZ) 1-01) pro obor transfuzní služba včetně krevních bank. Návratnost výkazů transfuzní služby byla 96 % v roce 2009 a celkem tak byla zpracována data ze 118 zpravodajských jednotek. Činnost v oboru transfuzní služby v roce 2009 zajišťovalo celkem 182,72 lékařů a 1 413,94 ostatních zdravotnických pracovníků. Na odděleních a pracovištích transfuzní služby bylo v roce 2009 provedeno 960 148 odběrů od 264 664 dárců, z nichž bylo vyrobeno 426 824 jednotek přípravků červené řady, 35 751 terapeutických dávek trombocytů a 505 777 litrů plazmy.
31. Srpen 2010
Tato aktuální informace podává přehled o ukončených případech pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v roce 2009 z hlediska příčin pracovní neschopnosti (diagnóz MKN-10), pohlaví a věku. Počet ukončených případů pracovní neschopnosti klesl na 1,483 milionu případů. Počet případů na 100 tisíc pojištěnců se také snížil na necelých 35 tisíc. Prodloužila se však průměrná doba trvání 1 případu pracovní neschopnosti o 10 dnů, na 48,4 dnů. Data jsou převzata z České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ).
5. Září 2010
V roce 2009 bylo celkem hospitalizováno 382 případů se základními diagnózami F50.0-F50.9 (poruchy přijímání potravy) v psychiatrických léčebnách a psychiatrických odděleních nemocnic, o 23 % méně než v roce 2004.
5. Září 2010
V roce 2008 se v České republice narodilo 4 664 dětí s vrozenou vadou, což představuje 390 narozených s vrozenou vadou na 10 000 živě narozených. Častěji se vrozené vady vyskytují u chlapců než u dívek a u dětí matek ve vyšších věkových skupinách. Nejčastějšími vrozenými vadami byly vrozené vady srdeční, u chlapců pak také vady pohlavních orgánů.
21. Září 2010

Tato aktuální informace přináší základní údaje o povinně hlášených pohlavních nemocech z Národního registru pohlavních nemocí v letech 2000–2009 z hlediska injekčních uživatelů drog, kteří během sledovaného období tvořili 5,2 % nahlášených případů syfilis a 1,3 % nahlášených případů kapavky.

21. Září 2010
Analýza zpracovává výsledky šetření EHIS z hlediska identifikace uživatelů drog mezi respondenty. Podle šetření je v populaci ve věku 15 let a více zhruba 15 % osob, které někdy užily drogu. V průběhu posledních 12 měsíců drogu užilo 13 % mužů a necelých 9 % žen ve věku do 35 let. Mezi muži je užívání drog častější než u žen, nejvíce uživatelů je mezi mladými. Nejčastěji se jednalo o užívání marihuany, dále pak extáze a lysohlávek, ovšem na poměrně nižší úrovni. Ve srovnání s roky předchozích šetření se podíl uživatelů drog výrazně zvýšil. Pokud porovnáme údaje ze šetření EHIS s výsledky šetření provedeného Národním monitorovacím střediskem, pak zjišťujeme, že šetření EHIS podíl uživatelů drog výrazně podhodnocuje a jejich skutečný podíl v populaci je vyšší. Uživatele drog zná 28 % dotázaných.
21. Září 2010
Aktuální informace zpracovává data o soukromých výdajích respondentů na zdravotní péči v celém jejím rozsahu, tzn. péči stomatologa, praktického a specializovaného lékaře, další zdravotní péči, včetně lůžkové, dále výdaje na léky (předepsané i nepředepsané) a konečně na zdravotnické pomůcky. Nejvyšší výdaje respondentů připadaly na předepsané a nepředepsané léky, u žen jsou výdaje vyšší než u mužů. Zhruba polovina respondentů vydala v posledních 4 týdnech částku vyšší než 150 Kč.
21. Září 2010
Aktuální informace hodnotí konzumaci alkoholu během posledních 12 měsíců před rozhovorem. Během této periody alkohol konzumovalo zhruba 90 % mužů 77 % žen. Muži konzumují alkohol častěji a ve větším množství než ženy. Nejvyšší spotřebu alkoholu vykazují muži ve věku 35–64 let. Zatímco mladší respondenti konzumují alkohol méně často, ale ve větším množství, starší respondenti preferují konzumaci pravidelnou, zato v nižší míře. Nejčastěji konzumovaným typem alkoholu je pivo u mužů, víno u žen, nejvyšší konzumací alkoholu jsou typické dny, po nichž následuje volno - tj. pátek a sobota. Ve srovnání s rokem 2002 došlo k nárůstu konzumace alkoholu mezi respondenty.
29. Září 2010
Aktuální informace hodnotí u respondentů míru vystavení 3 složkám fyzického prostředí v okolí bydliště (hluk, znečištěné ovzduší a zápach), dále kriminalitě, násilí a vandalismu a konečně také nepříjemnostem na pracovišti. V případě všech 3 složek fyzického prostředí bylo zjištěno, že jsou jim respondenti mladší 45 let vystavováni více často než starší respondenti, rozdíly mezi pohlavími nebyly zpozorovány. Hluku a znečiš-těnému ovzduší jsou více vystavováni respondenti z měst s více než 50 tisíci obyvateli, zápachu naopak respondenti z menších obcí. Kriminalitě jsou častěji vystavovány ženy, mladší respondenti, a osoby žijící ve městech s více než 100 tisíci obyvateli. Nepříjemnostem na pracovišti jsou obecně více vystavováni muži.
29. Září 2010
Aktuální informace se věnuje sociálnímu prostředí respondentů. U respondentů sledujeme počet blízkých osob, intenzitu a kvalitu sociálních kontaktů. Byla zaznamenána vyšší pravděpodobnost dobrých sociálních kontaktů a vyššího počtu blízkých osob u respondentů mladších 55 let, a vyšší intenzita sociálních kontaktů u žen. Oproti minulému šetření z roku 2002 došlo k nárůstu podílu osob s velmi dobrými sociálními kontakty a naopak ke snížení podílu osob, kteří jsou se svými příbuznými a přáteli v kontaktu stále.
8. Říjen 2010

Tato Aktuální informace přináší předběžný přehled o nákladech veřejného zdravotního pojištění na jednotlivé segmenty zdravotní péče v roce 2009 a stručný popis vývoje nákladů na segmenty péče za roky 2005–2009. Náklady zdravotních pojišťoven na zdravotní péči v roce 2009 dosáhly cca 213 miliard Kč.

8. Říjen 2010

V 50 zemích Evropského regionu WHO bylo v roce 2008 registrováno 462 tis. případů TBC a tvořily 6 % všech TBC onemocnění hlášených do WHO. Data ze zprávy Tuberculosis surveillance in Europe popisují rozdílnou epidemiologickou situaci TBC v zemích Evropského regionu WHO a zároveň poskytují detailní přehled o rozšíření tuberkulózy v jednotlivých státech. Publikace obsahuje tabulky a grafy vývoje tohoto onemocnění v posledních letech. Roční zpráva věnuje pozornost také monitoringu TBC onemocnění mezi cizinci a mezi HIV pozitivními. Snaží se podchytit výsledky léčby a stav rezistentnosti vůči antituberkulotikům.

14. Říjen 2010

Úhrnná plodnost žen v tomto roce v České republice stagnuje, v roce 2009 připadlo na jednu ženu během jejího reprodukčního období 1,49 dítěte (1,50 v roce 2008). Těžiště plodnosti se přesouvá do vyšších věkových skupin, nejvyšší specifickou plodnost měly ženy ve věku 25 až 29 let. Nejvíce rodiček mělo středoškolské vzdělání s maturitou a polovina matek byly prvorodičky. Nadále pokračuje nárůst podílu porodů císařským řezem (21,7 %). Většina matek netrpěla v těhotenství závažnějšími komplikacemi.

14. Říjen 2010

V roce 2009 se v České republice živě narodilo 118 348 dětí, hrubá míra porodnosti byla 11,3 živě narozených na tisíc obyvatel. Porodní hmotnost většiny narozených dětí byla mezi 3 a 4 kilogramy. Více než polovina dětí se narodila v 39. nebo 40. týdnu těhotenství. Děti propouštěné domů byly nejčastěji hospitalizovány 4 nebo 5 dnů.

27. Říjen 2010

Podkladem pro zpracování dat o činnosti patologie a soudního lékařství je pravidelné roční statistické zjišťování výkazem o činnosti zdravotnických zařízení MZ řady A. V roce 2009 odevzdalo tento výkaz celkem 139 oddělení a pracovišť patologie a soudního lékařství. Činnost na nich zajišťovalo 1 683,13 odborných zdravotnických pracovníků (přepočtené úvazky včetně smluvních pracovníků), kteří za rok provedli celkem 32 480 pitev. Pitváno bylo 29 % z celkového počtu zemřelých osob.

27. Říjen 2010

Ve zdravotnictví ČR pracovalo koncem roku 2009 celkem 246 662 pracovníků (přepočtený počet), z nich necelé 3/4 v nestátních zdravotnických zařízeních. V lůžkových zařízeních působilo téměř 62 % všech pracovníků ve zdravotnictví, v samostatných zařízeních ambulantní péče přes 26 %. Dále je uveden přehled pracovníků v rozdělení podle kategorií, podle druhů zařízení, zřizovatelů.

16. Listopad 2010

Tato Aktuální informace přináší aktualizovaný přehled celkových výdajů na zdravotnictví v ČR za období 2006–2009. Po upřesnění dosáhly celkové výdaje na zdravotnictví v roce 2009 cca 286,2 mld. Kč.

2. Prosinec 2010

Aktuální informace poskytuje přehled o nákladech, výnosech, hospodářském výsledku, pohledávkách a závazcích z obchodního styku nemocnic k 30. 6. 2010. Ekonomické ukazatele jsou uvedeny jak souhrnně, tak jsou členěny podle jednotlivých zřizovatelů. K 30. 6. 2010 činily celkové náklady nemocnic 62,4 mld. Kč, výše celkových výnosů byla 62,5 mld. Kč. Pohledávky z obchodního styku skončily ve sledovaném období na hodnotě 14,7 mld. Kč, z toho 1,9 mld. Kč představovaly pohledávky po lhůtě splatnosti. Objem závazků z obchodního styku se rovnal 14,9 mld. Kč, 3,8 mld. Kč připadalo na závazky po splatnosti.

21. Prosinec 2010

V letech 2005–2009 vzrostl celkový počet hospitalizací pro demence o více než pětinu. K největšímu nárůstu došlo u neurčené demence, a to o téměř polovinu, o více než pětinu vzrostly hospitalizace pro Alzheimerovu nemoc a o téměř 11 % vaskulární demence.

27. Prosinec 2010

Skupina odborníků svolaná Českou demografickou společností vypracovala seznam anglických a českých termínů pro souhrnné ukazatele zdravotního stavu obyvatelstva. Tato terminologie byla schválena. Hlavním výborem ČDS a je doporučená za účelem jejího jednotného používání v České republice.

15. Červenec 2010

Aktuální informace hodnotí celkem tři tématické bloky z Evropského modulu o zdravotních determinantech. V první části se věnuje hodnocení průměrné váhy, výšky a indexu tělesné hmotnosti respondentů, následuje hodnocení fyzické aktivity, a v neposlední řadě vyhodnocuje otázky na spotřebu ovoce a zeleniny. Nerovnosti podle pohlaví a věku jsou popisovány v příslušných oddílech této Aktuální informace. Z hlavních výsledků je patrné, že hodnoty BMI jsou vyšší u respondentů starších 44 let, mužů s nadváhou je více než žen. U vysoké fyzické aktivity je věkový profil poměrně vyrovnaný, k poklesu dochází až od 75. roku života, a z hlediska pohlaví je častější u mužů. Ženy konzumují ovoce a zeleninu přibližně 2x častěji než muži.

12. Květen 2010

Aktuální informace přináší data o nově hlášených onkologických onemocněních do Národního onkologického registru (NOR ČR) v roce 2007. Sledován je vývoj incidence v posledním desetiletí u všech diagnóz zhoubných nádorů. Incidence je dále analyzována z hlediska věkové struktury a podle vybraných diagnóz. Pro základní orientaci jsou zde uvedeny také trendy úmrtnosti na zhoubné novotvary v České republice. Evidenci zemřelých zajišťuje Český statistický úřad.