HlavníArchiv ročníkůaktuální informace

Archiv ročníků - aktuální informace - 2011

Česká republika

12. Leden 2011

Evropská komise ve spolupráci s OECD zveřejnila zprávu o zdraví „Health at a Glance: Europe 2010“. Publikace obsahuje analýzu ukazatelů zdravotního stavu a jeho determinant, zdravotnických kapacit a činností a výdajů na zdravotnictví za 31 evropských států.

20. Leden 2011

Aktuální informace hodnotí část dotazníku z Evropského výběrového šetření o zdravotním stavu populace, která se týkala kouření a vystavení tabákovému kouři. Celkem v české populaci je podle šetření 24,5 % denních kuřáků (30 % mužů a 19 % žen), 7,8 % příležitostných kuřáků, 16,5 % bývalých kuřáků a 51,1 % osob, které nikdy nekouřily. Ve srovnání s rokem 2002 se podíl kuřáků v populaci zvýšil. Průměrný počet vykouřených cigaret u denních kuřáků je 16 ks u mužů a 12 ks u žen. Vystavení tabákovému kouři uvnitř místnosti více než 1 hodinu denně doma se týká 9,1 % respondentů, ve veřejných budovách 6,4 % respondentů a na pracovišti 7,4 % z pracujících respondentů uvnitř místnosti.

2. Únor 2011

Dostupnost substituční léčby v České republice se zvyšuje. Postupně jsou otevírána nová specializovaná zařízení a od roku 2006 je substituce dostupná i ve vězeňských zařízeních. Také počet pacientů substitučních programů postupně narůstá. Tato aktuální informace přináší informace nejen o počtu pacientů v členění podle věku, regionu, substituční látky, ale i o vybraných ukazatelích zdravotního stavu. Přináší také údaje o zařízeních poskytujících substituční léčbu, o novinkách a připravovaných změnách v oblasti substituční léčby v České republice.

11. Březen 2011

Koncem roku 2010 bylo v České republice evidováno 189 nemocnic s 62 219 lůžky (z toho 2 231 lůžek pro novorozence, 7 398 lůžek ošetřovatelských). V roce 2010 klesl lůžkový fond nemocnic o 1,2 %. Každé nemocniční lůžko bylo v roce 2010 v průměru využíváno pacienty 253,8 dní z roku, což představuje oproti roku 2009 nepatrný pokles - o 1,7 dnů. Každý pacient strávil v nemocnici o jednu desetinu dne kratší dobu než v roce 2009, tedy je 7,3 dne.

27. Březen 2011

V roce 2010 provozovalo oddělení pro detoxifikaci od návykových látek (detoxifikační jednotky) 16 lůžkových zařízení, která měla vyčleněna 163 lůžek pro detoxifikaci. Dalších 12 zařízení lůžka pro detoxifikaci nevyčleňovala z celkového lůžkového fondu oddělení. Detoxifikaci od návykových látek podstoupilo celkem 6 650 pacientů s průměrnou délkou léčby 11,6 dnů.

27. Březen 2011

Informace o zveřejnění „rychlé informace“ o demografické situaci v České republice v roce 2010 pod názvem „Sňatků i narozených dětí ubývá“ a publikace Stav a pohyb obyvatelstva v České republice v roce 2010 (předběžné výsledky) Českým statistickým úřadem na jeho internetových stránkách www.czso.cz. Přiložena je tabulka „Obyvatelstvo (absolutně, relativně, meziroční změny)“, obsahující základní demografické ukazatele za Českou republiku za roky 2009 a 2010.

7. Duben 2011

V roce 2009 se v České republice narodilo 419 dětí mimo zdravotnická zařízení. Nejvyšší podíl je v Hl. m. Praze a Karlovarském kraji. Většinu těchto porodů vedl lékař nebo porodní asistentka.

7. Duben 2011

V roce 2010 se celkový počet potratů snížil na 39 273. Snížil se i počet samovolných potratů z 14 629 na 13 981 a představuje 35,6 % ze všech potratů. 72 % potratů proběhlo v tomto roce do 8. týdne těhotenství. Počet umělých přerušení těhotenství se snížil na 23 998. Mezi ženami, které žádaly o miniinterrupci, bylo nejvíce žen svobodných, středoškolaček a žen se dvěma dětmi. Potraty cizinek představují 6,8 % ze všech potratů.

29. Duben 2011
V roce 2010 byla v nemocnicích v ČR poskytnuta zdravotní péče celkem 79 557 cizincům s celkovými náklady na zdravotní péči v hodnotě 588 mil. Kč. Z tohoto počtu 40 137 ošetřených cizinců pocházelo ze zemí Evropské unie. Nejčastěji byli ošetřeni pacienti ze Slovenska, dále ze skupiny zemi „ostatní“ a z Ukrajiny a Německa. Nejvíce využívaný způsob úhrady za ošetření cizinců z hodnotového hlediska bylo využití zahraničního zdravotního pojištění a platba hotově. Pohledávky po lhůtě splatnosti za neuhrazenou zdravotní péči o cizince ke konci roku 2010 dosáhly 41 mil. Kč.
6. Květen 2011
Tato Aktuální informace přináší vybrané údaje o lázeňské péči v ČR za rok 2010. Lázeňskou léčbu podstoupilo 364 945 dospělých pacientů, 2 304 pacientů v dorostovém věku a 8 617 dětských pacientů. Z celkového počtu pacientů si plně hradilo lázeňskou léčbu 114 957 občanů ČR a 138 810 cizinců.
9. Květen 2011

Tato Aktuální informace přináší stručný přehled výkonů, léčených indikací, počtů pacientů a vybraných kategorií zdravotnických pracovníků oboru rehabilitační a fyzikální medicína za roky 2007–2010 z podkladů statistického zjišťování v rámci Národního zdravotnického informačního systému (NZIS).

12. Květen 2011

Tato Aktuální informace podává souhrn výkonů sítě zařízení lékárenské péče za rok 2010 se zaměřením na celkové tržby za léčiva a zdravotnické prostředky a na počty přijatých receptů a poukazů. Celkové tržby zařízení lékárenské péče (lékáren, výdejen zdravotnických prostředků) za léčiva a zdravotnické prostředky v roce 2010 dosáhly 71,2 mld. Kč a poprvé se od roku 1997 ve srovnání s předchozím rokem snížily.

12. Květen 2011

Aktuální informace přináší data o nově hlášených onkologických onemocněních do Národního onkologického registru (NOR ČR) v roce 2008. Sledován je vývoj incidence v posledním desetiletí u všech diagnóz zhoubných nádorů. Incidence je dále analyzována z hlediska věkové struktury a podle vybraných diagnóz. Pro základní orientaci jsou zde uvedeny také trendy úmrtnosti na zhoubné novotvary v České republice. Evidenci zemřelých zajišťuje Český statistický úřad.

12. Květen 2011

V 51 zemích Evropského regionu WHO bylo v roce 2009 registrováno 397 tis. případů TBC a tvořily 5,6 % všech TBC onemocnění hlášených do WHO. Data ze zprávy Tuberculosis surveillance in Europe popisují rozdílnou epidemiologickou situaci TBC v zemích Evropského regionu WHO a zároveň poskytují detailní přehled o rozšíření tuberkulózy v jednotlivých státech. Publikace obsahuje tabulky a grafy vývoje tohoto onemocnění v posledních letech. Roční zpráva věnuje pozornost také monitoringu TBC onemocnění mezi cizinci a mezi HIV pozitivními. Snaží se podchytit výsledky léčby a stav rezistentnosti vůči antituberkulotikům.

1. Červen 2011

Tato Aktuální informace přináší vybrané údaje o vývoji lázeňské péče v ČR podle indikačních skupin za léta 2006–2010. Celkový počet pacientů v lázeňské péči za toto období vzrostl ze 327 078 na 375 866 osob. Tradičně nejvyšší podíl dospělých pacientů léčených na náklady zdravotního pojištění i platících pacientů ze zahraničí a tuzemska se léčí na nemoci pohybového ústrojí, nejvyšší podíl dorostu na nemoci nervové soustavy a nejvyšší podíl dětských pacientů se léčí na netuberkulózní nemoci dýchacího ústrojí.

2. Červen 2011

Ke konci roku 2010 poskytovalo v České republice služby domácí zdravotní péče 464 pracovišť s více než 3 tis. odbornými zdravotnickými pracovníky. Služeb domácí péče využilo 143 tis. pacientů, z nich 79 % ve věku 65 let a více. V průběhu roku uskutečnili pracovníci domácí zdravotní péče celkem 5,7 mil. návštěv u pacientů, což představovalo v průměru 40 návštěv na 1 pacienta. Celkem bylo provedeno 11,4 milionu výkonů, z nichž 92 % bylo hrazených z veřejného zdravotního pojištění.

2. Červen 2011

Primární péči o dospělou populaci zajišťovalo k 31. 12. 2010 v České republice 5 298 praktických lékařů pro dospělé (přepočtený počet na plné úvazky). Na 1 lékaře pro dospělé připadalo v republikovém průměru 1 620 registrovaných pacientů. Bylo provedeno 37,5 milionu ošetření-vyšetření, z toho preventivní prohlídky představovaly 5,6 %. Zajištění primární péčí o dospělou populaci se dlouhodobě výrazně nemění, nepříznivě se však vyvíjí věkové složení praktických lékařů pro dospělé.

7. Červen 2011

V roce 2010 bylo v ČR 34 kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do 3 let, jejichž kapacita byla 1 963 míst a bylo v nich ke konci roku umístěno 1 513 dětí. V průběhu roku bylo přijato 2 077 dětí, nejčastěji ze sociálních důvodů. Propuštěno bylo během roku 2 085 dětí, 54 % do vlastní rodiny. Více než čtvrtina propuštěných dětí strávila v ústavu více než rok.

7. Červen 2011

Aktuální informace podává přehled o počtu nově hlášených profesionálních onemocnění na území České republiky. Data pocházejí z Národního registru nemocí z povolání (NRNP), jehož je Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR správcem. Zpracovatelem hlášení do registru je Státní zdravotní ústav v Praze. Počet nově hlášených profesionálních onemocnění se oproti předchozímu roku nepatrně snížil o 1,6 % na 1 292 případů, z toho se 1 236 případů týkalo nemocí z povolání a 56 případů ohrožení nemocí z povolání.

7. Červen 2011

Aktuální informace poskytuje přehled o nákladech, výnosech, hospodářském výsledku, pohledávkách a závazcích z obchodního styku nemocnic k 31. 12. 2010. Ekonomické ukazatele jsou uvedeny jak souhrnně, tak jsou členěny podle jednotlivých zřizovatelů.

K 31. 12. 2010 činily celkové náklady nemocnic 126,8 mld. Kč, výše celkových výnosů byla 127,0 mld. Kč. Pohledávky z obchodního styku skončily ve sledovaném období na hodnotě 12,1 mld. Kč, z toho 1,5 mld. Kč představovaly pohledávky po lhůtě splatnosti. Objem závazků z obchodního styku se rovnal 16,2 mld. Kč, 3,5 mld. Kč připadalo na závazky po splatnosti.

7. Červen 2011
Počet ambulantních psychiatrických ošetření-vyšetření vzrostl oproti předchozímu roku o 2 % (tj. na 2 665 547 vyšetření). Nárůst byl zaznamenán také u počtu pacientů (o necelá 3 %). Celkově bylo v roce 2010 ošetřeno 495 383 pacientů, psychiatrickou péči vyhledávaly častěji ženy. Aktuální informace o činnosti oboru psychiatrie přináší také údaje o struktuře prvních ošetření v ambulantních psychiatrických zařízeních, mírách incidence a prevalence vybraných skupin psychiatrických diagnóz a jejich regionální diferenciaci.
17. Červen 2011

V České republice bylo k 31. 12. 2010 evidováno 97 hemodialyzačních středisek s celkem 1 190 dialyzačními lůžky. Jejich činnost zajišťovalo 206 lékařů. Počet provedených výkonů vzrostl proti předchozímu roku o 4,8 % na 783 tisíc, z čehož 57 % tvořily hemodialýzy a 43 % hemodiafiltrace. V hemodialyzačních střediscích se v daném roce léčilo 11 233 pacientů.

17. Červen 2011

V roce 2010 bylo léčeno v ambulantních zdravotnických zařízeních 40 198 uživatelů návykových látek a proti předchozímu roku jejich počet klesl o 3 %. Během sledovaného roku absolvovalo substituční léčbu 2 113 osob. Proti roku 2009 stoupl počet substituentů o 36 %.

17. Červen 2011

Tato aktuální informace přináší údaje o úrazovosti dětí a mladých osob ve věku 0–19 let v letech 2006–2009, zpracované na základě výkazů o činnosti ambulantních zdravotnických zařízení, evidence z Národního registru hospitalizovaných a statistiky příčin smrti. Současně shrnuje vývoj důležitých ukazatelů od roku 2000. V roce 2009 bylo v chirurgických ambulancích ošetřeno 525 803 úrazů dětí a mladistvých do 20 let. Bylo evidováno zhruba 38 tisíc případů hospitalizace pro vnější příčiny u osob ve věku 0–19 let a v 221 případech měla poranění způsobená vnějšími příčinami smrtelné následky.

22. Červen 2011

Tato Aktuální informace podává přehled o počtu záchytných stanic, míst a ošetřených pacientů v období let 1989–2010. Od roku 1989 se počet záchytných stanic a míst s výkyvy snižoval. Vývoj počtu pacientů záchytných stanic ve sledovaném období kopíruje počet stanic a jejich kapacitu, i když od roku 2005 lze současně pozorovat pokles kapacity a růst pacientů.

22. Červen 2011

Tato Aktuální informace podává přehled o počtu diabetologických ordinací a jejich personálním zabezpečení, dále o počtech ošetření-vyšetření a počtech léčených pacientů. Počet registrovaných diabetiků každoročně vzrůstá, v roce 2010 se s diabetem léčilo více než 806 tisíc pacientů, což představovalo nárůst prevalence téměř o 23 tis. diabetiků oproti předchozímu roku. Klesl počet osob léčených pouze dietou (170 tisíc v roce 2010), zatímco stoupl počet pacientů léčených medikamentózně. Dále došlo k nárůstu počtu chronických diabetických komplikací. Počet zaznamenaných chronických komplikací diabetu byl v roce 2010 téměř 230 tisíc.

22. Červen 2011

Tato Aktuální informace přináší údaje o počtech ošetření-vyšetření včetně dispenzárních návštěv, o počtech pacientů léčených pro nádorová i nenádorová onemocnění na onkologii včetně druhu jejich terapie a rovněž informace o počtu a využití přístrojů pro radioterapii. Celkový počet návštěv (vyšetření-ošetření) i celkový počet léčených nebo vyšetřených pacientů s nádorovým onemocněním (zhoubným i nezhoubným) poklesl oproti roku 2009 o 1 %, respektive o 3 %. Stejně tak počet nově přijatých pacientů s nádorovým onemocněním k léčbě poklesl o 1 %. Nejvíce pacientů s nádorem bylo léčeno v Hl. m. Praze a Jihomoravském kraji, což je dáno přirozenou spádovostí a rozmístěním specializovaných onkologických center.

22. Červen 2011

V krajích ČR připadalo v roce 2010 průměrně 11,3 dětských a dorostových lékařů na 10 000 obyvatel do 19 let. Podíl dětí kojených 6 měsíců a déle se zvýšil na 38,6 %. Nezměněn zůstal trend rostoucího podílu alergiků v dětské a dorostové populaci (15,0 %).

22. Červen 2011

Tato aktuální informace uvádí počet ordinací a jejich personální zabezpečení, dále počty ošetření (vyšetření) a počty léčených pacientů. Dává přehled o počtu léčených pacientů na vybrané diagnózy v České republice v roce 2010.

28. Červen 2011

Ambulantní oddělení oboru pneumologie a ftizeologie sledují osoby se zvýšeným rizikem plicních onemocnění, provádějí tuberkulinové testy a očkování proti TBC, pečují o osoby s plicními chorobami. V roce 2010 bylo provedeno 1 795 005 ošetření-vyšetření, 42 116 BCG očkování a 48 161 tuberkulínových testů. Dispenzarizováno bylo 571 353 pacientů a s rizikem onemocnění plic bylo sledováno 177 182 osob.

30. Červen 2011

V roce 2010 bylo v České republice 325 pracovišť logopedie. Počet ošetření se mezi roky 2009 a 2010 zvýšil. Nejčastější poruchou u osob ve věku 0–19 let byla dyslalie (vada výslovnosti hlásek). U osob starších 20ti let byla nejčastější poruchou afázie (ztráta schopnosti řeči).

30. Červen 2011

Průměrný počet lékařů gynekologů na 10 000 žen zůstal v roce 2010 stejný jako v předchozím roce (3,0). Celkový počet ošetření na 1 lékaře i počet registrovaných pacientek připadající na 1 lékaře se snížil. Přes polovinu žen ve věku 15–49 let užívá hormonální nebo nitroděložní antikoncepci. Zvýšil se absolutní i relativní počet pacientek s nově zjištěným karcinomem. V roce 2010 bylo v ČR evidováno 115 236 porodů a 182 998 gynekologických operací.

30. Červen 2011

V České republice zajišťovalo v roce 2010 činnost gastroenterologických pracovišť 356 lékařů. Počet ošetření se zvýšil na 1 milion 249 tisíc. Počet léčených pacientů se také zvýšil, na 558 tisíc. Celkem bylo evidováno 140 tisíc pacientů dispenzarizovaných pro vybraná gastroenterologická onemocnění, nejčastěji pro refluxní chorobu jícnu a nespecifické střevní záněty.

30. Červen 2011

(zdroj dat: Český statistický úřad)
Aktuální informace podává přehled o základních ukazatelích pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz ze státního statistického výkazu Nem Úr 1-02 za rok 2010. Celkem bylo nově hlášeno 30,7 případů pracovní neschopnosti na 100 nemocensky pojištěných osob, z toho 90 % pro nemoc a 10 % pro úrazy. Průměrná délka trvání jednoho případu pracovní neschopnosti zůstala na hodnotě 45 dní. Data jsou převzata z Českého statistického úřadu.

2. Červenec 2011

Tato Aktuální informace podává přehled o činnosti chirurgických ambulancí, jako je druh a počet chirurgických ošetření-vyšetření, počet ošetřených úrazů ve vztahu k věku a pohlaví zraněné osoby a druhu úrazu a o počtu fyzických osob a jejich úvazků, které činnost ambulancí po odborné stránce zajišťují. Nabízí také jednoduché srovnání těchto ukazatelů podle krajů ČR. Počet návštěv na chirurgii byl zhruba stejný jako v roce předchozím, počet ošetřených úrazů celkem byl o 1 % v přepočtu na obyvatele vyšší.

12. Červenec 2011

Celkem byla v roce 2010 zpracována data ze 128 zpravodajských jednotek a návratnost výkazů byla 98 %. Činnost v oboru transfuzní služby zajišťovalo celkem 193,83 lékařů a 1 463,02 ostatních zdravotnických pracovníků. Na odděleních a pracovištích transfuzní služby bylo provedeno 1 107 tisíc odběrů od 271 870 dárců, z nichž bylo vyrobeno 421,5 tisíc jednotek přípravků červené řady, 46 tisíc terapeutických dávek trombocytů a 616 tisíc litrů plazmy.

15. Červenec 2011

Tato aktuální informace charakterizuje vývoj sítě zdravotnických zařízení v roce 2010, s důrazem na výraznější změny proti předešlému roku, případně proti dlouhodobému trendu. Zajištění léčebně preventivní péče v ČR je hodnoceno odděleně za ambulantní a lůžkovou péči. V roce 2010 bylo v ČR evidováno celkem 28 068 zdravotnických zařízení, z toho 19 885 samostatných ordinací lékařů primární péče a lékařů specialistů. Na 1 lékaře připadalo v průměru 231 obyvatel, na 1 ambulantního lékaře 323 obyvatel. Publikované údaje jsou čerpány z Registru zdravotnických zařízení, jehož garantem je Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR.

19. Červenec 2011

Tato aktuální informace přináší základní údaje o výskytu povinně hlášených pohlavních nemocí z Národního registru pohlavních nemocí a tuberkulózy z Registru tuberkulózy v letech 2001–2010 mezi uživateli drog. Injekční uživatelé drog během sledovaného období tvořili 5,9 % nahlášených případů syfilis, 1,3 % nahlášených případů kapavky a uživatelé drog 1,1 % z celkového počtu nahlášených případů tuberkulózy.

22. Červenec 2011

Průměrný měsíční plat zaměstnanců ve zdravotnictví celkem v ČR odměňovaných podle platných předpisů o platu, (zřizovatel Ministerstvo zdravotnictví, kraj, obec a město, ostatní centrální orgány) v roce 2010 činil 27 733 Kč, u lékařů a zubních lékařů 50 235 Kč, u všeobecných sester a porodních asistentek 27 515 Kč. Proti roku 2009 vzrostl celkový průměrný plat o 3,7 %. Průměrná měsíční mzda zaměstnanců odměňovaných podle platných předpisů o mzdě (v privátních organizacích a ve všech lázeňských organizacích bez ohledu na zřizovatele) dosáhla ve zdravotnictví celkem v ČR výše 23 660 Kč, u lékařů a zubních lékařů 49 223Kč, u všeobecných sester a porodních asistentek 23 397 Kč. Proti roku 2009 vzrostla průměrná měsíční mzda o 3,6 %.

2. Srpen 2011

Tato Aktuální informace přináší mezinárodní porovnání vybraných ukazatelů z nedávno aktualizované databáze OECD Health Data zveřejněné v červnu 2011. Byly vybrány ukazatele z ekonomické oblasti zdravotnictví, jako podíl výdajů na zdravotnictví na hrubém domácím produktu, výdaje na zdravotnictví podle zdrojů financování a výdaje na zdravotnictví na 1 obyvatele.

9. Srpen 2011

Tato zpráva předkládá odhad průměrných mezd za celé zdravotnictví ČR za období let 2005–2010 v členění na skupiny zdravotnických i nezdravotnických pracovníků. K výpočtům byly využity údaje ze dvou statistických výkazů ÚZIS ČR, které jsou sbírány zvlášť za zdravotnická zařízení nepodnikatelské a podnikatelské sféry. Ve zprávě je popsána metodika sbíraných údajů a způsob výpočtu, při kterém byly provedeny dopočty za druhy zdravotnických zařízení, které jsou jen částečně nebo nejsou vůbec pokryty sběrem výkazů. V diskuzi jsou představeny problémy vyplývající z metodiky sběru a zpracování dat a okolnosti ztěžující interpretaci výsledků. Ze základních výsledků vyplývá, že průměrná hrubá měsíční mzda ve zdravotnictví ČR vzrostla mezi roky 2005 a 2010 z 18,4 tis. Kč na cca 25 tis. Kč, což představovalo celkový nárůst o téměř 37 %. Průměrné roční tempo růstu mezd ve zdravotnictví činilo nominálně 6,4 % a reálně 3,5 %, což bylo více než činil průměr v celém národním hospodářství. Růst mezd u jednotlivých posuzovaných kategorií zaměstnanců se mírně lišil, nejvyšší byl pak v uvedeném období zaznamenán u všeobecných sester a porodních asistentek.

9. Srpen 2011

Podle dat z Registru TBC se v roce 2010 vyskytlo v ČR 680 případů onemocnění tuberkulózou (tj. 6,5 případu na 100 tisíc obyvatel), 441 u mužů a 239 u žen. U cizinců v ČR bylo hlášeno 117 onemocnění. Nejčastější formou onemocnění byla TBC dýchacího ústrojí, resp. TBC plic. Nejvíce onemocnění TBC (absolutně i relativně) bylo v nejvyšší věkové kategorii 75+. V témže roce zemřelo na tuberkulózu 28 lidí. V mezinárodním srovnání patříme k zemím s nízkým výskytem této nemoci, a to ve všech krajích ČR.

9. Srpen 2011

Tato aktuální informace podává přehled o ukončených případech pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v roce 2010 z hlediska příčin pracovní neschopnosti (diagnóz MKN-10), pohlaví a věku. Počet ukončených případů pracovní neschopnosti klesl na 1,364 milionu případů. Počet případů na 100 tisíc pojištěnců se také snížil na necelých 32 tisíc. Průměrná doba trvání 1 případu pracovní neschopnosti oproti loňskému roku poklesla jen mírně, a to o 2,5 dne na 45,9 dnů. Data jsou převzata z České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ).

15. Srpen 2011

V psychiatrických léčebnách a na psychiatrických odděleních nemocnic bylo zaznamenáno celkem 15 362 hospitalizací se základní diagnózou F10–F19 a jejich počet klesl oproti minulému roku o 3 %. Z toho bylo 10 003 hospitalizací pro poruchy způsobené alkoholem (dg. F10) a 5 356 hospitalizací pro poruchy způsobené užíváním ilegálních drog (dg. F11–F19, bez tabáku).

24. Srpen 2011

Psychiatrická lůžková péče je v České republice zajišťována na lůžkových odděleních nemocnic (31 oddělení), v psychiatrických léčebnách (20 zařízení) a v ostatních lůžkových zařízeních (3 oddělení). Celkem bylo pro akutní i následnou lůžkovou psychiatrickou péči vyčleněno 10 818 lůžek, z nich 434 bylo dětských. Celkem bylo zaznamenáno 59 169 hospitalizací.

30. Srpen 2011

Tato Aktuální informace pojednává o výkonech sítě lékáren za rok 2010 a zaměřuje se na celkové výkony lékárenské péče a na průměrné výkony lékáren základního typu a ústavních, a to na počty přijatých receptů a poukazů a na tržby. Kromě údajů za celou republiku jsou uvedeny též průměrné výkony lékáren základního typu po jednotlivých krajích.

30. Srpen 2011

Činnost na odděleních a pracovištích nukleární medicíny v roce 2010 zajišťovalo celkem 664,17 odborných pracovníků (průměrné roční přepočtené počty včetně smluvních pracovníků). Bylo léčeno 3 347 pacientů a provedeno celkem 434 tisíc výkonů in vivo a 985 tisíc výkonů in vitro.

30. Srpen 2011

Návratnost výkazů radiologie byla 94 % a celkem tak byla zpracována data za 547 zpravodajských jednotek. Činnost v oboru radiologie a zobrazovacích metod zajišťovalo 1 472 lékařů a 3 359 ostatních zdravotnických pracovníků. Na odděleních a pracovištích radiologie bylo provedeno 13 980 tisíc vyšetření.

14. Září 2011

V roce 2009 se v České republice narodilo 4 653 dětí s vrozenou vadou, což představuje 393 narozených s vrozenou vadou na 10 000 živě narozených. Častěji se vrozené vady vyskytují u chlapců než u dívek a u dětí matek ve vyšších věkových skupinách. Nejčastějšími vrozenými vadami byly vrozené vady srdeční, u chlapců pak také vady pohlavních orgánů.

14. Září 2011

Tato Aktuální informace přináší předběžný přehled o nákladech veřejného zdravotního pojištění na jednotlivé segmenty zdravotní péče v roce 2010 a stručný popis vývoje nákladů na segmenty péče za roky 2006–2010. Náklady zdravotních pojišťoven na zdravotní péči v roce 2010 dosáhly cca 216 miliard Kč.

14. Září 2011

Tato Aktuální informace prezentuje vývoj spotřeby zdravotnických služeb v ČR za období 2007–2010 a pokus o stručné podchycení dopadu regulačních poplatků ve zdravotnictví po roce 2008.

18. Říjen 2011

Tato zpráva předkládá statistický rozbor údajů o počtu a struktuře pracovníků ve zdravotnictví České republiky ke konci roku 2010 v členění podle druhů zdravotnických zařízení, sektorů, krajů, druhů pracovních poměrů, povolání a pohlaví pracovníků. K 31. 12. 2010 působilo v českém zdravotnictví více než 248 tis. pracovníků (v přepočtených počtech/úvazcích) a z nich necelých 7 tis. smluvních pracovníků (2,7 %). Největším zdravotnickým odvětvím v České republice z hlediska počtu pracovníků byly nemocnice, které zaměstnávaly téměř polovinu veškeré pracovní síly ve zdravotnictví (123 tis.). V úhrnu pracovalo ve veřejně spravovaných zařízeních 58 % všech pracovníků ve zdravotnictví, přičemž rozložení podle sektorů je úzce svázáno s druhem zdravotnického zařízení. Odborní pracovníci ve zdravotnictví představovali s 203 tis. úvazky 82 % všech pracovníků, lékařů pracovalo ve zdravotnictví 39 tis. (16 % všech pracovníků) a všeobecných sester a porodních asistentek necelých 84 tis. (34 %). Ženy tvořily 79 % všech pracovníků ve zdravotnictví ČR a převaha mužů byla patrná jen u některých technických oborů. Mezi lékaři tvořily ženy mírně nadpoloviční většinu a mezi všeobecnými sestrami a porodními asistentkami pak více než 98 %. V ČR existovala značná diferenciace zdravotnických odvětví a tím i struktury pracovníků v regionálním srovnání. Praha zaujímala v počtu pracovníků přepočtených na 10 000 obyvatel výjimečné postavení s hodnotami výrazně vyššími a Středočeský kraj nižšími než ostatní kraje a specifikum kvůli zaměření na lázeňskou péči představoval také Karlovarský kraj.

20. Říjen 2011

Tato aktuální informace přináší údaje o využívání počítačů a internetu ve zdravotnických zařízeních České republiky v roce 2010. Poskytuje přehled o využívání elektronické pošty pro komunikaci a využívání internetu k získávání informací, používání počítače pro vedení zdravotnické dokumentace a o využívání vlastních webových stránek zdravotnického zařízení ke komunikaci s pacienty.

24. Říjen 2011

Aktuální informace poskytuje přehled o nákladech, výnosech, hospodářském výsledku, pohledávkách a závazcích z obchodního styku nemocnic k 30. 6. 2011. Ekonomické ukazatele jsou uvedeny jak souhrnně, tak jsou členěny podle jednotlivých zřizovatelů.

K 30. 6. 2011 činily celkové náklady nemocnic 63,3 mld. Kč, výše celkových výnosů byla 63,8 mld. Kč. Pohledávky z obchodního styku skončily ve sledovaném období na hodnotě 15,2 mld. Kč, z toho 2,0 mld. Kč představovaly pohledávky po lhůtě splatnosti. Objem závazků z obchodního styku se rovnal 16,2 mld. Kč, 3,9 mld. Kč připadalo na závazky po splatnosti.

24. Říjen 2011

Ve zdravotnictví ČR pracovalo koncem roku 2010 celkem 248 381 pracovníků (přepočtený počet), z nich necelé 3/4 v nestátních zdravotnických zařízeních. V lůžkových zařízeních působilo 61 % všech pracovníků ve zdravotnictví, v samostatných zařízeních ambulantní péče 27 %. Dále je uveden přehled pracovníků v rozdělení podle kategorií, podle druhů zařízení, zřizovatelů.

4. Listopad 2011

Koncem 1. pololetí 2011 bylo v České republice evidováno 189 nemocnic s 61 534 lůžky (z toho 7 424 lůžek určených pro ošetřovatelskou následnou péči a 2 224 lůžek pro novorozence). Od konce roku 2010 klesl lůžkový fond nemocnic o 1,2 % (pokles o 685 lůžek). Každé nemocniční lůžko bylo v 1. pololetí roku 2011 využíváno pacienty v průměru 128,3 dne z celkového počtu 181 dnů v pololetí. Průměrná ošetřovací doba činila 7,1 dne.

11. Listopad 2011

V České republice bylo k 31. 12. 2010 evidováno v Registru lékařů, zubních lékařů a farmaceutů celkem 37 661 aktivních lékařů, 7 263 aktivních zubních lékařů a 6 061 aktivních farmaceutů. Z těchto souhrnných údajů představovaly ženy lékařky 20 236, zubní lékařky 4 781 a farmaceutky 5 007.

15. Listopad 2011

Úhrnná plodnost žen v České republice již třetím rokem stagnuje, v roce 2010 připadlo na jednu ženu během jejího reprodukčního období 1,49 dítěte, stejně jako v roce 2009. Těžiště plodnosti se přesouvá do vyšších věkových skupin, ženy ve věku 30 až 34 let měly již téměř stejně vysokou specifickou plodnost jako ženy ve věku 25 až 29 let. Necelá polovina matek byly prvorodičky. Nadále pokračuje nárůst podílu porodů císařským řezem (23 %). Většina matek netrpěla v těhotenství závažnějšími komplikacemi.

21. Listopad 2011

V roce 2010 se v České republice živě narodilo 117 153 dětí, hrubá míra porodnosti byla 11,1 živě narozených na tisíc obyvatel. Dvě třetiny narozených dětí měly porodní hmotnost mezi 3 a 4 kilogramy. Více než polovina dětí se narodila ve 40. nebo 41. týdnu těhotenství. Délka pobytu v nemocnici byla u novorozenců propouštěných domů nejčastěji do 4 dnů.

28. Listopad 2011

V roce 2010 bylo celkem hospitalizováno 363 případů se základními diagnózami F50.0–F50.9 (poruchy přijímání potravy) v psychiatrických léčebnách a psychiatrických odděleních nemocnic, o 17 % méně než v roce 2005.

19. Prosinec 2011

V letech 2006–2010 vzrostl celkový počet hospitalizací pro demence o více než pětinu (z 6 549 na 7 981 hospitalizací). K největšímu nárůstu došlo u Alzheimerovy nemoci (o více než 41 %; o 489 hospitalizací) a u neurčené demence, a to o třetinu (o 436 hospitalizací), o téměř 3 % vzrostly vaskulární demence (o 76 hospitalizací).

4. Leden 2012

Tato Aktuální informace prezentuje data Státního zdravotního ústavu (SZÚ) o hlášených infekčních nemocech v ČR, které pocházejí z Informačního systému infekční nemoci (EPIDAT). Výčet sledovaných infekčních nemocí informačním systémem EPIDAT byl dále doplněn o data z Registru tuberkulózy, Registru pohlavních nemocí a Národní referenční laboratoře pro AIDS. Kromě přehledu výskytu infekčních nemocí uvádí zpráva i počty úmrtí na infekční nemoci z dat Českého statistického úřadu (ČSÚ) a počty hospitalizací v nemocnicích ČR z dat Národního registru hospitalizovaných. Do informačního systému EPIDAT bylo v roce 2010 hlášeno 128 tisíc nových případů onemocnění včetně 1 029 případů kousnutí psem.

6. Leden 2012

V roce 2010 bylo léčeno v ambulantních zdravotnických zařízeních 1 456 pacientů s diagnózou F63.0. Celkem bylo hospitalizováno 536 případů s touto základní diagnózou v psychiatrických léčebnách a na psychiatrických odděleních lůžkových zařízení.