HlavníArchiv ročníkůaktuální informace

Archiv ročníků - aktuální informace - 2012

Česká republika

23. Leden 2012

Dostupnost substituční léčby v České republice se zvyšuje. Postupně jsou otevírána nová specializovaná zařízení a od roku 2006 je substituce dostupná i ve věznicích. Také počet pacientů substitučních programů postupně narůstá. Tato aktuální informace přináší informace nejen o počtu pacientů v členění podle věku, regionu, substituční látky, ale i o vybraných ukazatelích zdravotního stavu. Přináší také údaje o zařízeních poskytujících substituční léčbu, o novinkách a připravovaných změnách v oblasti substituční léčby v České republice.

24. Leden 2012

Aktuální informace přináší data o nově hlášených onkologických onemocněních do Národního onkologického registru (NOR ČR) v roce 2009. Sledován je vývoj incidence a úmrtnosti u všech diagnóz zhoubných novotvarů a zejména u vybraných nejčastějších onkologických diagnóz. Incidence je také analyzována z hlediska věkové struktury. V souhrnu došlo u všech vybraných nejčastějších diagnóz ZN k mírnému poklesu standardizované incidence (s výjimkou ZN prostaty). Celková standardizovaná úmrtnost na ZN v roce 2009 také poklesla. Evidenci zemřelých zajišťuje Český statistický úřad.

8. Únor 2012

V roce 2010 proběhlo v nemocnicích v ČR 57 484 hospitalizací pro cévní nemoci mozku (dg. I60–I69) u 41 690 osob, s průměrnou délkou hospitalizace 14,8 dne. Z tohoto počtu hospitalizovaných 5 826 osob v nemocnici zemřelo. Celkem na tato onemocnění v daném roce zemřelo v ČR 11 567 osob.

Dne 29. 10. 2013 byly v této Aktuální informaci provedeny opravy týkající se přepočtu počtu osob za skupiny diagnóz I60–I69 a I60–I64.

Klíčová slova: cerebrovaskulární poruchy; cévní mozková příhoda; intrakraniální hemoragie; demence vaskulární; subarachnoidální hemoragie; demografická statistika; hospitalizace; mortalita; mortalita v nemocnicích.

22. Březen 2012

Informace o zveřejnění „rychlé informace“ o demografické situaci v České republice v roce 2011 pod názvem „Výrazný pokles počtu narozených dětí“ a publikace „Stav a pohyb obyvatelstva v ČR v 1. až 4. čtvrtletí 2011“ Českým statistickým úřadem na jeho internetových stránkách www.czso.cz. Přiložena je tabulka „Obyvatelstvo (absolutně, relativně, meziroční změny)“, obsahující základní demografické ukazatele za Českou republiku za roky 2010 a 2011.

30. Březen 2012

K 31. 12. 2011 bylo v České republice evidováno 189 nemocnic s celkovým počtem 60 336 lůžek (v tom 50 678 lůžek bylo vyčleněno pro akutní péči, 7 457 lůžek pro ošetřovatelskou následnou péči a 2 201 lůžek pro novorozence). Dlouhodobý trend ve snižování počtu lůžek, ke kterému dochází u nemocnic akutní péče, pokračoval i v roce 2011. Oproti roku 2010 došlo k poklesu o 1 883 lůžek, tj. o 3,0 %. Průměrná ošetřovací doba na jednoho pacienta činila 7,2 dne, oproti roku 2010 tak došlo ke snížení o 0,1 dne.

2. Duben 2012

V roce 2011 provozovalo oddělení pro detoxifikaci od návykových látek (detoxifikační jednotky) 17 lůžkových zařízení, která měla vyčleněno 150 lůžek pro detoxifikaci. Dalších 12 zařízení lůžka pro detoxifikaci nevyčleňovala z celkového lůžkového fondu oddělení. Detoxifikaci od návykových látek podstoupilo celkem 7 161 pacientů s průměrnou délkou léčby 11,4 dnů.

10. Duben 2012

V roce 2011 se celkový počet potratů snížil na 38 864. Snížil se i počet samovolných potratů z 13 981 na 13 637 a představuje 35,1 % ze všech potratů. 72 % potratů proběhlo stejně jako v loňském roce do 8. týdne těhotenství. Počet umělých přerušení těhotenství se nepatrně zvýšil na 24 055. Mezi ženami, které žádaly o miniinterrupci, bylo nejvíce žen svobodných, středoškolaček a žen se dvěma dětmi. Potraty cizinek představují 6,6 % ze všech potratů.

2. Květen 2012

V roce 2011 byla v nemocnicích v ČR poskytnuta zdravotní péče celkem 83 849 cizincům s celkovými náklady na zdravotní péči v hodnotě 634 mil. Kč. Z tohoto počtu 40 061 ošetřených cizinců pocházelo ze zemí Evropské unie. Nejčastěji byli ošetřeni pacienti ze Slovenska, dále ze skupiny zemi „ostatní“ a z Ukrajiny a Německa. Nejvíce využívaný způsob úhrady za ošetření cizinců z hodnotového hlediska bylo využití zahraničního zdravotního pojištění a platba hotově. Pohledávky po lhůtě splatnosti za neuhrazenou zdravotní péči o cizince ke konci roku 2011 dosáhly 36 mil. Kč.

4. Květen 2012

Tato Aktuální informace přináší vybrané údaje o lázeňské péči v ČR za rok 2011. Lázeňskou léčbu podstoupilo 348 429 dospělých pacientů, 1 966 pacientů v dorostovém věku a 9 783 dětských pacientů. Z celkového počtu pacientů si plně hradilo lázeňskou léčbu 111 141 občanů ČR a 133 630 cizinců.

10. Květen 2012

Aktuální informace poskytuje přehled o nákladech, výnosech, hospodářském výsledku, pohledávkách a závazcích z obchodního styku nemocnic k 31. 12. 2011. Ekonomické ukazatele jsou uvedeny jak souhrnně, tak v členění podle jednotlivých zřizovatelů.

K 31. 12. 2011 činily celkové náklady nemocnic 130,0 mld. Kč, výše celkových výnosů byla 130,3 mld. Kč. Pohledávky z obchodního styku dosáhly ve sledovaném období hodnoty 14,0 mld. Kč, z toho 1,8 mld. Kč představovaly pohledávky po lhůtě splatnosti. Objem závazků z obchodního styku se rovnal 16,7 mld. Kč, na závazky po splatnosti připadalo 3,7 mld. Kč.

10. Květen 2012

Tato Aktuální informace přináší stručný přehled výkonů, léčených indikací, počtů pacientů a vybraných kategorií zdravotnických pracovníků oboru rehabilitační a fyzikální medicína za roky 2008–2011 z podkladů statistického zjišťování v rámci Národního zdravotnického informačního systému (NZIS).

10. Květen 2012

Tato Aktuální informace přináší stručný přehled výkonů a vydaných pomůcek oboru ortopedická protetika za roky 2007–2011 z podkladů statistického zjišťování v rámci Národního zdravotnického informačního systému (NZIS).

17. Květen 2012

Tato Aktuální informace přináší vybrané údaje o vývoji lázeňské péče v ČR podle indikačních skupin za léta 2007–2011. Celkový počet pacientů v lázeňské péči za toto období vzrostl ze 346 556 na 360 178 osob. Nejvyšší podíl dospělých pacientů léčených na náklady zdravotního pojištění i platících pacientů ze zahraničí a tuzemska se léčí na nemoci pohybového ústrojí, nejvyšší podíl dorostu rovněž na nemoci pohybového ústrojí a nejvyšší podíl dětských pacientů se léčí na netuberkulózní nemoci dýchacího ústrojí.

25. Květen 2012

Tato Aktuální informace podává přehled o počtu záchytných stanic, míst a ošetřených pacientů v roce 2011. Od roku 1989 se počet záchytných stanic a míst s výkyvy snižoval. Vývoj počtu pacientů záchytných stanic ve sledovaném období zpravidla kopíruje počet stanic a jejich kapacitu, i když od roku 2005 lze současně pozorovat souběžný pokles kapacity a růst pacientů.

28. Květen 2012

Tato Aktuální informace podává souhrn výkonů sítě zařízení lékárenské péče za rok 2011 se zaměřením na celkové tržby za léčiva a zdravotnické prostředky a na počty přijatých receptů a poukazů. Celkové tržby zařízení lékárenské péče (lékáren, výdejen zdravotnických prostředků) za léčiva a zdravotnické prostředky v roce 2011 dosáhly 72,3 mld. Kč, z toho za léčiva téměř 64 mld. Kč.

11. Červen 2012

V roce 2011 bylo léčeno v psychiatrických ambulantních zařízeních 39 033 uživatelů návykových látek a proti předchozímu roku jejich počet klesl o 3 %. Během sledovaného roku absolvovalo substituční léčbu 2 786 osob v ambulancích psychiatrů a 1 306 osob v ordinacích praktických lékařů, tj. téměř 2krát více než bylo nahlášeno v Národním registru uživatelů lékařsky indikovaných substitučních látek.

11. Červen 2012

Primární péči o dospělou populaci zajišťovalo k 31. 12. 2011 v České republice 5 341 praktických lékařů pro dospělé (přepočtený počet na plné úvazky). Na 1 lékaře pro dospělé připadalo v republikovém průměru 1 632 registrovaných pacientů. Bylo provedeno 37,5 milionu ošetření-vyšetření, z toho preventivní prohlídky představovaly 5,9 %. Zajištění primární péče o dospělou populaci se dlouhodobě výrazně nemění, nepříznivě se však vyvíjí věkové složení praktických lékařů pro dospělé.

11. Červen 2012

Za rok 2011 odevzdalo statistické výkazy o své činnosti 338 pracovišť logopedie. Nejčastější poruchou u osob ve věku 0–18 let byla ve 49 % dyslálie, vada výslovnosti hlásek. U osob starších 19ti let byla nejčastější poruchou afázie, ztráta schopnosti řeči, a to v necelých 48 %. Počet konzultací na logopedických pracovištích vzrostl od roku 2007 o 15,7 % na 1 005 936 konzultací.

15. Červen 2012

Průměrný počet lékařů gynekologů na 10 000 žen zůstal v roce 2011 stejný jako v předchozím roce. Celkový počet ošetření na 1 lékaře zůstal téměř stejný, zatímco počet registrovaných pacientek připadajících na 1 lékaře se zvýšil. Přes polovinu žen ve věku 15–49 let užívá hormonální nebo nitroděložní antikoncepci. Zvýšil se absolutní i relativní počet pacientek s nově zjištěným karcinomem. V roce 2011 bylo v ČR evidováno 107 570 porodů a 176 399 gynekologických operací.

18. Červen 2012

V krajích ČR připadalo v roce 2011 průměrně 11,4 dětských a dorostových lékařů na 10 000 obyvatel do 19 let. Podíl dětí kojených 6 měsíců a déle se zvýšil na 40,1 %. Nezměněn zůstal trend rostoucího podílu alergiků v dětské a dorostové populaci (15,5 %).

20. Červen 2012

Tato aktuální informace uvádí počet ordinací a jejich personální zabezpečení, dále počty ošetření (vyšetření) a počty léčených pacientů. Dává přehled o počtu léčených pacientů na vybrané diagnózy v České republice v roce 2011.

9. Červenec 2012

Počet ambulantních psychiatrických ošetření-vyšetření vzrostl oproti předchozímu roku o více než 5 % (tj. na 2 799 199 vyšetření). Nárůst byl zaznamenán také u počtu pacientů (o více než 12 %). Celkově bylo v roce 2011 ošetřeno 556 456 pacientů, psychiatrickou péči vyhledávaly častěji ženy. Aktuální informace o činnosti oboru psychiatrie přináší také údaje o struktuře prvních ošetření v ambulantních psychiatrických zařízeních, mírách incidence a prevalence vybraných skupin psychiatrických diagnóz a jejich regionální diferenciaci.

17. Červenec 2012

Ambulantní oddělení oboru pneumologie a ftizeologie sledují osoby se zvýšeným rizikem plicních onemocnění, provádějí tuberkulinové testy a očkování proti TBC, pečují o osoby s plicními chorobami. V roce 2011 bylo provedeno 1 738 990 ošetření-vyšetření. Dispenzarizováno bylo 611 893 pacientů a s rizikem onemocnění plic bylo sledováno 181 709 osob.

18. Červenec 2012

V roce 2010 bylo v nemocnicích v ČR zaznamenáno 75 199 případů hospitalizace pro ischemické nemoci srdce (dg. I20–I25) u 59 194 osob. Z tohoto počtu hospitalizovaných 3 104 osob v nemocnici zemřelo. Celkem na tato onemocnění v daném roce zemřelo v ČR 25 178 osob. Průměrná délka případu hospitalizace na oddělení byla 6,5 dne. Počet hospitalizací mezi roky 2003 a 2010 se snížil o jednu třetinu, úmrtnost v tomto období mírně vzrostla.

Dne 7. 12. 2012 byly v této Aktuální informaci provedeny opravy týkající se přepočtu počtu osob za skupiny diagnóz I20–I25 a I21–I22.

Klíčová slova: srdce; ischemická choroba srdeční; infarkt myokardu; angina pectoris; příčina smrti; hospitalizace.

23. Červenec 2012

Tato aktuální informace charakterizuje vývoj sítě zdravotnických zařízení ČR v roce 2011, s důrazem na výraznější změny proti předešlému roku, případně proti dlouhodobému trendu. Zajištění léčebně preventivní péče v ČR je hodnoceno odděleně za ambulantní a lůžkovou péči. V roce 2011 bylo v ČR evidováno celkem 28 450 zdravotnických zařízení, z toho 20 121 samostatných ordinací lékařů primární péče a lékařů specialistů. Na 1 lékaře připadalo v průměru 226 obyvatel, na 1 ambulantního lékaře 317 obyvatel. Publikované údaje jsou čerpány z Registru zdravotnických zařízení, jehož garantem je Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR.

24. Červenec 2012

V psychiatrických léčebnách a na psychiatrických odděleních nemocnic bylo zaznamenáno celkem 15 253 hospitalizací se základní diagnózou F10–F19 a jejich počet klesl oproti minulému roku o 1 %. Z toho bylo 9 765 hospitalizací pro poruchy způsobené alkoholem (dg. F10) a 5 487 hospitalizací pro poruchy způsobené užíváním ilegálních drog (dg. F11–F19, bez tabáku).

26. Červenec 2012

Aktuální informace podává přehled o počtu nově hlášených profesionálních onemocnění na území České republiky. Data pocházejí z Národního registru nemocí z povolání (NRNP), jehož správcem je Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR. Zpracovatelem hlášení do registru je Státní zdravotní ústav v Praze. Počet nově hlášených profesionálních onemocnění se oproti předchozímu roku nepatrně snížil o 2 % na 1 266 případů, z toho se 1 210 případů týkalo nemocí z povolání a 56 případů ohrožení nemocí z povolání.

26. Červenec 2012

Tato Aktuální informace přináší aktualizovaný přehled celkových výdajů na zdravotnictví v ČR za období 2007–2011. Podle předběžných odhadů celkové výdaje na zdravotnictví v druhém roce po sobě mírně poklesly a dosáhly necelých 289 mld. Kč.

26. Červenec 2012

Tato Aktuální informace podává přehled o činnosti chirurgických ambulancí, včetně počtu a druhu chirurgických ošetření/vyšetření, počtu ošetřených úrazů podle věku, pohlaví a druhu úrazu a o počtu pracovníků (fyzických osob a úvazků) zajišťujících činnost chirurgických ambulancí. Informace obsahuje také srovnání základních ukazatelů podle krajů ČR.

V roce 2011 bylo v ambulancích chirurgie provedeno celkem 11 790 526 ošetření/vyšetření (všech návštěv), což byl zhruba stejný počet jako v roce 2010. Ošetřeno bylo celkem 1 696 419 úrazů (prvních ošetření pro úraz), což v přepočtu na tisíc obyvatel představuje nárůst o cca 2 % ve srovnání s rokem 2010. Průměrný roční přepočtený počet pracovníků (včetně smluvních) v roce 2011 činil 1 923,8 lékařů, tj. o 39,8 úvazků (2 %) více oproti roku 2010.

3. Srpen 2012

Průměrný měsíční plat zaměstnanců ve zdravotnictví celkem v ČR odměňovaných podle platných předpisů o platu, (zřizovatel Ministerstvo zdravotnictví, kraj, obec a město, ostatní centrální orgány) v roce 2011 činil 29 188 Kč, u lékařů a zubních lékařů 57 687 Kč, u všeobecných sester a porodních asistentek 28 145 Kč. Proti roku 2010 vzrostl celkový průměrný plat o 5,2 %. Průměrná měsíční mzda zaměstnanců odměňovaných podle platných předpisů o mzdě (v privátních organizacích a ve všech lázeňských organizacích bez ohledu na zřizovatele) dosáhla ve zdravotnictví celkem v ČR výše 24 740 Kč, u lékařů a zubních lékařů 55 514Kč, u všeobecných sester a porodních asistentek 23 678 Kč. Proti roku 2010 vzrostla průměrná měsíční mzda o 4,6 %.

23. Srpen 2012

V roce 2011 Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) zveřejnila analýzu systémů dlouhodobé péče s názvem „Help Wanted? Providing and Paying for Long-Term Care“. Analýza se zaměřuje na financování a dostupnost pracovníků dlouhodobé péče. Vybrané výstupy z této publikace představujeme ve čtyřech tematických aktuálních informacích. Tento první díl se zaměřuje na statistické údaje o pracovnících dlouhodobé péče a obsahuje rovněž vymezení pojmů použitých v této publikaci.

V zemích OECD je cca 70–90 % dlouhodobé péče poskytováno neformálními pečovateli. Pracovníci dlouhodobé péče tvoří v průměru cca 1,5 % populace v pracovním věku. Nejvyšší podíl na všech pracovnících dosahují pracovníci dlouhodobé péče v severských zemích, zejm. ve Švédsku (3,6 %). Počet uživatelů na jednoho pracovníka je vyšší v domácí péči než v péči ústavní, což odráží menší náročnost uživatelů domácí péče. Naprostou většinu pracovníků dlouhodobé péče tvoří ženy (až 96 % v Dánsku). Podíl sester na všech pracovnících dlouhodobé péče se pohybuje od 12 % na Novém Zélandu do 85 % v Maďarsku, ve většině zemí OECD však tvoří méně než polovinu pracovníků. Částečné úvazky jsou časté např. v Nizozemsku a Švýcarsku (1,61 pracovníků na 1 úvazek) a jsou využívány častěji u pracovníků domácí než ústavní péče. Podíl migrantů na pracovnících dlouhodobé péče je vysoký např. v USA (každý čtvrtý pracovník) a Itálii (až 72 % pečovatelů v rodinách). Migrující pracovníci přitom často obsazují nižší pozice než by odpovídalo jejich kvalifikaci.

Klíčová slova: dlouhodobá péče, demografický vývoj, financování dlouhodobé péče, pracovníci dlouhodobé péče, neformální péče

23. Srpen 2012

Tato Aktuální informace přináší souhrn vybraných výstupů publikace OECD s názvem „Help Wanted? Providing and Paying for Long-Term Care“ se zaměřením na uživatele dlouhodobé péče a vývoj poptávky po dlouhodobé péči v kontextu budoucího demografického vývoje. V zemích OECD příjemci dlouhodobé péče tvoří cca 2,3 % populace. Přibližně polovina z nich je ve věku 80 a více let. Podíl seniorů, kteří jsou příjemci dlouhodobé péče se v jednotlivých zemích OECD velmi liší (např. od 2 % žen ve věku 80 a více let v Polsku do 46 % v Norsku). Osoby v nejvyšších věkových kategoriích jsou v průměru méně často příjemci péče v domácím prostředí než mladší uživatelé. Podíl osob v domácí dlouhodobé péči na všech uživatelích se v letech 1998–2008 zvýšil. Podle demografických projekcí by se do roku 2050 měl podíl osob ve věku 80 a více let v zemích OECD zvýšit ze 4 % (2010) na téměř 10 %. Současně poklesne podíl populace ve věku 15–64 let ze 67 % na 58 %. Poměr počtu osob ve věku 80 a více let na 100 osob ve věku 15–80 let by se měl do roku 2050 ztrojnásobit ze 4 na 12. Poměr přežívajících mužů na 100 žen ve věku 70 a více let by se měl zvýšit z 65 na 80 (tj. 0,8 mužů na každou ženu).

Klíčová slova: dlouhodobá péče, demografický vývoj, financování dlouhodobé péče, pracovníci dlouhodobé péče, neformální péče

23. Srpen 2012

Tato Aktuální informace přináší souhrn vybraných výstupů publikace OECD s názvem „Help Wanted? Providing and Paying for Long-Term Care“ se zaměřením na statistické informace o neformální péči a jejím dopadu na neformální pečovatele. Zhruba 70–90 % všech poskytovatelů dlouhodobé péče tvoří neformální pečovatelé (z nich jsou téměř 2/3 ženy). Většina neformálních pečovatelů poskytuje péči v rozsahu méně než 10 hodin týdně (zejména v zemích severní Evropy a Švýcarsku). V jižní Evropě, České republice a v Polsku více než 30 % pečovatelů poskytuje péči více než 20 hod. týdně. Poskytování neformální péče vede častěji k přerušení zaměstnání než k přechodu na práci na částečný úvazek. Neformální pečovatelé, zejména ženy, čelí také vyššímu riziku chudoby v důsledku nižších mezd a přerušované pracovní kariéry. Osoby poskytující neformální péči 20 a více hodin týdně mají o 20% vyšší výskyt problémů s duševním zdravím než osoby, které neformální péči neposkytují.

Klíčová slova: dlouhodobá péče, demografický vývoj, financování dlouhodobé péče, pracovníci dlouhodobé péče, neformální péče

23. Srpen 2012

Tato Aktuální informace přináší vybrané údaje a informace o financování dlouhodobé péče z publikace OECD „Help Wanted? Providing and Paying for Long-Term Care“. Výdaje na dlouhodobou péči ve 25 zemích OECD představovaly v průměru 1,5 % HDP. Nejvyšší podíl na celkovém HDP dosahují výdaje na dlouhodobou péči ve Švédsku a v Nizozemsku (kolem 3,5 %), naopak nejnižší výdaje mají země jižní a východní Evropy. Soukromé pojištění ve většině zemí OECD tvoří méně než 2 % celkových výdajů na dlouhodobou péči (nejvyšší podíl dosahuje v USA a Japonsku, kde tvoří zhruba 5–7 % celkových výdajů). Dlouhodobá péče je v zemích OECD financována převážně z veřejných zdrojů. Podíl přímých plateb na celkových výdajích je nejvyšší ve Švýcarsku (60 %), Portugalsku (45 %), Německu a Španělsku (cca 30 %).

Klíčová slova: dlouhodobá péče, demografický vývoj, financování dlouhodobé péče, pracovníci dlouhodobé péče, neformální péče

23. Srpen 2012

Podle dat z Registru TBC se v roce 2011 vyskytlo v ČR 609 případů onemocnění tuberkulózou (tj. 5,8 případu na 100 tisíc obyvatel), 434 u mužů a 175 u žen. U cizinců v ČR bylo hlášeno 112 onemocnění. Nejčastější formou onemocnění byla TBC dýchacího ústrojí, resp. TBC plic. Nejvíce onemocnění TBC (absolutně i relativně) bylo v nejvyšší věkové kategorii 75+. V témže roce zemřelo na tuberkulózu 28 lidí. V mezinárodním srovnání patříme k zemím s nízkým výskytem této nemoci, a to ve všech krajích ČR.

23. Srpen 2012

Tato Aktuální informace pojednává o výkonech sítě lékáren za rok 2011 a zaměřuje se na celkové výkony lékárenské péče a na průměrné výkony lékáren základního typu a lékáren ústavních vyjádřené v počtech přijatých receptů a poukazů a v tržbách.

23. Srpen 2012

Aktuální informace stručně prezentuje obsah a závěry analýzy publikované Organizací pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) ve formě Health Working Papers, č. 58. Analýza je zaměřena na sledování nerovností ve využívání zdravotní péče z hlediska příjmových skupin populace ve vztahu k systému financování zdravotní péče v jednotlivých zemích OECD. Ze zprávy vyplývá, že nerovnosti ve využívání zdravotní péče existují a jsou úzce spjaty s významem soukromé a veřejné sféry v zajištění a financování zdravotních služeb.

24. Srpen 2012

Činnost na odděleních a pracovištích nukleární medicíny v roce 2011 zajišťovalo celkem 625,55 odborných pracovníků (průměrné roční přepočtené počty včetně smluvních pracovníků). Bylo léčeno 3 141 pacientů a provedeno celkem více než 425 tisíc výkonů in vivo a téměř 849 tisíc výkonů in vitro.

Klíčová slova: diagnostické zobrazování; nukleární lékařství; zdravotnická zařízení; lékaři

24. Srpen 2012

Tato Aktuální informace podává přehled o počtu diabetologických ordinací a jejich personálním zabezpečení, dále o počtech ošetření-vyšetření a počtech léčených pacientů. V roce 2011 se v České republice s diabetem léčilo více než 825 tisíc pacientů, což představovalo nárůst prevalence o více než 19 tisíc diabetiků oproti předchozímu roku. Prevalence tohoto onemocnění roste v dlouhodobém trendu, stejně jako počet jeho chronických komplikací, který v roce 2011 činil téměř 240 tisíc. Oproti roku předchozímu klesl v roce 2011 počet osob léčených pouze dietou ze 170 na 131 tisíc.

Klíčová slova: diabetes mellitus; porušená glukózová tolerance; komplikace diabetu; diabetické angiopatie; zdravotnická zařízení; lékaři

28. Srpen 2012

Návratnost výkazů radiologie byla 94 % a celkem tak byla zpracována data za 556 zpravodajských jednotek. Činnost v oboru radiologie a zobrazovacích metod zajišťovalo 1 510 lékařů a 3 324 ostatních zdravotnických pracovníků. Na odděleních a pracovištích radiologie bylo provedeno 14 095 tisíc vyšetření.

31. Srpen 2012

Tato aktuální informace přináší údaje o výskytu povinně hlášených pohlavních nemocí z Národního registru pohlavních nemocí a tuberkulózy z Registru tuberkulózy v letech 2002–2011 mezi uživateli alkoholu a jiných drog. Dále údaje o výskytu HIV/AIDS a virových hepatitid u uživatelů nealkoholových drog.

31. Srpen 2012

Tato Aktuální informace přináší mezinárodní porovnání vybraných ukazatelů z nedávno aktualizované databáze OECD Health Data zveřejněné v červnu 2012. Byly vybrány ukazatele z ekonomické oblasti zdravotnictví, jako podíl výdajů na zdravotnictví na hrubém domácím produktu, výdaje na zdravotnictví podle zdrojů financování a výdaje na zdravotnictví na 1 obyvatele.

5. Září 2012

Činnost gastroenterologických pracovišť vykazovalo v roce 2011 celkem 344 lékařů. Počet ošetření se zvýšil na 1 milion 269 tisíc. Ke zvýšení došlo i u počtu léčených pacientů, v roce 2011 jich bylo evidováno téměř 563 tisíc. Ze sledovaných diagnóz byli dispenzarizovaní pacienti nejčastěji léčeni s refluxní chorobou jícnu a ulcerózní kolitidou, ke konci roku 2011 jich bylo celkem evidováno 148 tisíc.

17. Září 2012

Léčba uživatelů alkoholu a nealkoholových drog (dg. F10–F19) se v letech 2007–2010 podílela 0,8 % na celkových nákladech zdravotních pojišťoven a více než pětinou na nákladech pojišťoven na léčbu duševních poruch (dg. F00–F99). Ve sledovaném období náklady zdravotních pojišťoven na léčbu uživatelů nealkoholových drog (dg. F11–F19) rostly, náklady na léčbu uživatelů alkoholu (dg. F10) v roce 2010 mírně klesly. Největší podíl na nákladech na léčbu uživatelů alkoholu i nealkoholových drog měly náklady na lůžkovou péči (62 %), ambulantní péče se podílela na těchto nákladech 8 %, léky na předpis téměř pětinou.

17. Září 2012

Celkem byla v roce 2011 zpracována data ze 130 zpravodajských jednotek a návratnost výkazů byla 98 %. Činnost v oboru transfuzní služby zajišťovalo celkem 188,42 lékařů a 1 459,12 ostatních zdravotnických pracovníků. Na odděleních a pracovištích transfuzní služby bylo provedeno 1 008 tisíc odběrů od 267 248 dárců, z nichž bylo vyrobeno 411,5 tisíc jednotek přípravků červené řady, 36 tisíc terapeutických dávek trombocytů a 560 tisíc litrů plazmy.

18. Září 2012

Psychiatrická lůžková péče je v České republice zajišťována na lůžkových odděleních nemocnic (31 oddělení), v psychiatrických léčebnách (21 zařízení) a v ostatních lůžkových zařízeních (2 oddělení). Celkem bylo pro akutní i následnou lůžkovou psychiatrickou péči vyčleněno 10 648 lůžek a zaznamenáno 59 925 hospitalizací.

18. Září 2012

Tato Aktuální informace prezentuje vývoj spotřeby zdravotnických služeb v ČR za období 2007–2011 a pokus o stručné podchycení dopadu regulačních poplatků ve zdravotnictví po roce 2008.

4. Říjen 2012

V České republice bylo k 31. 12. 2011 evidováno 98 hemodialyzačních středisek s celkem 1 232 dialyzačními lůžky. Jejich činnost zajišťovalo 222 lékařů. Počet provedených výkonů vzrostl proti předchozímu roku o 4,8 % na 820,5 tisíc, z čehož 53 % tvořily hemodialýzy a 47 % hemodiafiltrace. V hemodialyzačních střediscích se v daném roce léčilo 12 059 pacientů.

4. Říjen 2012

Tato Aktuální informace přináší předběžný přehled o nákladech veřejného zdravotního pojištění na jednotlivé segmenty zdravotní péče v roce 2011 a stručný popis vývoje nákladů na segmenty péče za roky 2007–2011. Náklady zdravotních pojišťoven na zdravotní péči v roce 2011 dosáhly cca 220 miliard Kč.

15. Říjen 2012

V roce 2011 bylo v ČR 34 kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do 3 let, jejichž kapacita byla 1 783 míst a bylo v nich ke konci roku umístěno 1 428 dětí. V průběhu roku bylo přijato 2 131 dětí, nejčastěji ze zdravotních důvodů. Propuštěno bylo během roku 2 195 dětí, téměř 58 % do vlastní rodiny. Více než čtvrtina propuštěných dětí strávila v ústavu více než rok.

16. Říjen 2012

V roce 2010 se v České republice narodilo 5 072 dětí s vrozenou vadou, což představuje 433 narozených s vrozenou vadou na 10 000 živě narozených. Častěji se vrozené vady vyskytují u chlapců než u dívek. Nejčastějšími vrozenými vadami byly vrozené vady srdeční, u chlapců pak také vady pohlavních orgánů.

22. Říjen 2012

Aktuální informace poskytuje přehled o nákladech, výnosech, hospodářském výsledku, pohledávkách a závazcích z obchodního styku nemocnic k 30. 6. 2012. Ekonomické ukazatele jsou uvedeny jak souhrnně, tak jsou členěny podle jednotlivých zřizovatelů.

K 30. 6. 2012 činily celkové náklady nemocnic 64,6 mld. Kč, výše celkových výnosů byla 64,9 mld. Kč. Pohledávky z obchodního styku skončily ve sledovaném období na hodnotě 15,5 mld. Kč, z toho 1,8 mld. Kč představovaly pohledávky po lhůtě splatnosti. Objem závazků z obchodního styku se rovnal 16,9 mld. Kč, 3,6 mld. Kč připadalo na závazky po splatnosti.

22. Říjen 2012

Koncem 1. pololetí 2012 bylo v České republice evidováno 187 nemocnic s 59 052 lůžky (v tom 49 446 lůžek akutní péče, 7 415 lůžek určených pro ošetřovatelskou následnou péči a 2 191 lůžek pro novorozence). Od konce roku 2011 klesl lůžkový fond nemocnic o 2,1 % (pokles o 1 284 lůžek). Každé nemocniční lůžko bylo v 1. pololetí roku 2012 využíváno pacienty v průměru 131,1 dne z celkového počtu 182 dnů v pololetí. Průměrná ošetřovací doba činila 6,9 dne.

31. Říjen 2012

V roce 2011 bylo léčeno v ambulantních zdravotnických zařízeních 1 385 pacientů s diagnózou F63.0. V psychiatrických léčebnách a na psychiatrických odděleních lůžkových zařízení bylo s touto diagnózou hospitalizováno celkem 560 případů.

21. Listopad 2012

V 52 zemích Evropského regionu WHO bylo v roce 2010 registrováno 389 tis. případů TBC a tvořily 4,7 % všech TBC onemocnění hlášených do WHO. Data ze zprávy Tuberculosis surveillance and monitoring in Europe popisují rozdílnou epidemiologickou situaci TBC v zemích Evropského regionu WHO a zároveň poskytují detailní přehled o rozšíření tuberkulózy v jednotlivých státech. Publikace obsahuje tabulky a grafy vývoje tohoto onemocnění v posledních letech. Roční zpráva věnuje pozornost také monitoringu TBC onemocnění mezi cizinci a mezi HIV pozitivními. Snaží se podchytit výsledky léčby a stav rezistentnosti vůči antituberkulotikům.itivními. Snaží se podchytit výsledky léčby a stav rezistentnosti vůči antituberkulotikům.

27. Listopad 2012

Činnost v oboru klinické biochemie v roce 2011 zajišťovalo 287,2 lékařů a 3 692,4 zdravotnických pracovníků (přepočtené úvazky). Na odděleních a pracovištích klinické biochemie bylo provedeno celkem 177 mil. výkonů, tj.o 2,5 % méně než v roce 2010.

27. Listopad 2012

Činnost v oboru klinické hematologie zajišťovalo 201,8 lékařů a 1 268,0 ostatních zdravotnických pracovníků. Počet úvazků lékařů se oproti roku 2010 zvýšil o 5,5 %. V odděleních a pracovištích klinické hematologie bylo provedeno téměř 24 mil. výkonů.

6. Prosinec 2012

Ke konci roku 2011 poskytovalo v České republice služby domácí zdravotní péče 472 pracovišť s více než 3 tis. odbornými zdravotnickými pracovníky. Služeb domácí péče využilo 147 tis. pacientů, z nichž cca čtyři pětiny byli ve věku 65 a více let a necelé dvě třetiny tvořily ženy. V průběhu roku pracovníci domácí zdravotní péče uskutečnili u pacientů celkem 5,9 mil. návštěv, což představovalo v průměru 40 návštěv na 1 pacienta. Celkem bylo provedeno 11,6 milionu výkonů, z nichž 94 % bylo hrazených z veřejného zdravotního pojištění.

13. Prosinec 2012

Činnost v rámci ambulantní geriatrické péče v roce 2011 zajišťovalo 18,22 lékařů a 20,42 ZPBD. Evidováno bylo celkem 69,5 tisíc ošetření/vyšetření a 21,5 tis. léčených pacientů (prvních ošetření). Podíl žen na všech pacientech je poměrně stabilní a pohybuje se kolem 60 %. V roce 2011 na jednoho pacienta připadalo v průměru 3,2 ošetření/vyšetření. Na tisíc obyvatel ve věku 65 a více let připadalo v průměru 12,9 léčených pacientů. Mezi roky 2001 až 2011 se počet léčených pacientů zvýšil o 53 %. Počet ošetření/vyšetření v přepočtu na jednoho pacienta se v uvedeném období snížil z 5,8 na 3,2. Podíl ošetření/vyšetření v návštěvní službě klesl ve stejném období z 21,2 % na 0,6 %.

13. Prosinec 2012

Úhrnná plodnost žen v České republice se snížila, v roce 2011 připadlo na jednu ženu během jejího reprodukčního období 1,43 dítěte, zatímco v předchozích třech letech to bylo 1,49. Těžiště plodnosti se přesouvá do vyšších věkových skupin, ženy ve věku 30 až 34 let měly letos vyšší specifickou plodnost než ženy ve věku 25 až 29 let. Necelá polovina matek byly prvorodičky. Nadále pokračuje nárůst podílu porodů císařským řezem (23,8 %). Většina matek netrpěla v těhotenství závažnějšími komplikacemi.

13. Prosinec 2012

V roce 2011 se v České republice živě narodilo 108 673 dětí, hrubá míra porodnosti byla 10,4 živě narozených na tisíc obyvatel. Dvě třetiny narozených dětí měly porodní hmotnost mezi 3 až 4 kilogramy. Více než polovina dětí se narodila ve 40. nebo 41. týdnu těhotenství. Délka pobytu v nemocnici byla u novorozenců propouštěných domů nejčastěji do 4 dnů.

21. Prosinec 2012

V roce 2011 bylo léčeno v ambulantních zdravotnických zařízeních s diagnózami F50.0–F50.9 (poruchy přijímání potravy) 3 389 pacientů a v psychiatrických lůžkových zařízeních bylo hospitalizováno celkem 339 případů, o 14 % méně než v roce 2006.

3. Leden 2013

Světová zdravotnická organizace (WHO) ve spolupráci s organizací Alzheimer’s Disease International a v konzultaci s odborníky z různých zemí vydala v roce 2012 zprávu s názvem „Demence: priorita pro systém zdravotnictví“ („Dementia: A public health priority“). Zpráva poskytuje globální pohled na problematiku demence a zaměřuje se zejména na nízkopříjmové a středněpříjmové země. Podle uvedené zprávy byl počet lidí žijících s demencí v roce 2010 celosvětově odhadován na 35,6 milionů. Tento počet by se měl do roku 2030 téměř zdvojnásobit a do roku 2050 více než ztrojnásobit. Počet nových případů je odhadován na téměř 7,7 milionu, což představuje jeden nový případ každé čtyři sekundy. Náklady spojené s tímto onemocněním činily podle odhadů v roce 2010 celosvětově 604 miliard USD.

4. Leden 2013

Ve zdravotnictví ČR pracovalo koncem roku 2011 celkem 248 217 pracovníků (přepočtený počet), z nich necelé 3/4 v nestátních zdravotnických zařízeních. V lůžkových zařízeních působilo 60 % všech pracovníků ve zdravotnictví, v samostatných zařízeních ambulantní péče 27 %. Dále je uveden přehled pracovníků v rozdělení podle kategorií, podle druhů zařízení, zřizovatelů.

4. Leden 2013

V České republice bylo k 31. 12. 2011 evidováno v Registru lékařů, zubních lékařů a farmaceutů celkem 38 171 aktivních lékařů, 7 429 aktivních zubních lékařů a 6 222 aktivních farmaceutů. Z těchto souhrnných údajů představovaly ženy-lékařky 20 675, zubní lékařky 4 872 a farmaceutky 5 158.

8. Leden 2013

V roce 2011 bylo léčeno v ambulantních zdravotnických zařízeních s diagnózou F00 (demence u Alzheimerovy nemoci) celkem 14 932 pacientů a s diagnózami F01–F03 (ostatní demence) 17 955 pacientů. V psychiatrických lůžkových zařízeních bylo hospitalizováno se základní diagnózou F01, F03 a G30 (demence) celkem 8 493 případů, o 26 % více než v roce 2007.