HlavníArchiv ročníkůaktuální informace

Archiv ročníků - aktuální informace - 2013

Česká republika

14. Únor 2013

Dostupnost substituční léčby v České republice se zvyšuje. Postupně jsou otevírána nová specializovaná zařízení a od roku 2006 je substituce dostupná i ve věznicích. Také počet pacientů substitučních programů postupně narůstá. Tato aktuální informace přináší informace nejen o počtu pacientů v členění podle věku, regionu, substituční látky, ale i o vybraných ukazatelích zdravotního stavu. Přináší také údaje o zařízeních poskytujících substituční léčbu, o novinkách a připravovaných změnách v oblasti substituční léčby v České republice.

4. Březen 2013

(data: Česká správa sociálního zabezpečení)
Tato aktuální informace podává přehled o ukončených případech pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v období 2007–2011 z hlediska příčin pracovní neschopnosti (diagnóz MKN-10), pohlaví a věku. V tomto období došlo k razantnímu poklesu počtu ukončených případů pracovní neschopnosti, zejména díky legislativním změnám v oblasti výplaty dávek nemocenského pojištění. Data jsou převzata z České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ).

4. Březen 2013

(zdroj dat: Český statistický úřad)
Aktuální informace podává přehled o základních ukazatelích pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz ze státního statistického výkazu Nem Úr 1-02 v letech 2007–2011. V tomto období došlo k razantnímu poklesu počtu nově hlášených případů pracovní neschopnosti, zejména díky legislativním změnám v oblasti výplaty dávek nemocenského pojištění. Data jsou převzata z Českého statistického úřadu.

5. Březen 2013

K 31. 12. 2012 bylo v České republice evidováno 188 nemocnic s celkovým počtem 58 832 lůžek (v tom 49 181 lůžek bylo vyčleněno pro akutní péči, 7 460 lůžek pro následnou péči a 2 191 lůžek pro novorozence). Dlouhodobý trend ve snižování počtu lůžek pokračoval i v roce 2012. Oproti roku 2011 došlo u nemocnic k poklesu o 1 504 lůžek, tj. o 2,6 %. Průměrná ošetřovací doba na jednoho pacienta činila 6,9 dne, oproti roku 2011 tak došlo ke snížení o 0,3 dne.

18. Březen 2013

Tato aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky přináší data o nově hlášených onkologických onemocněních do Národního onkologického registru ČR (NOR). V roce 2010 bylo do NOR nahlášeno 82 606 případů zhoubných novotvarů (ZN) a novotvarů in situ, což oproti předchozímu roku představuje nárůst o 4 %. Ve stejném roce zemřelo na onkologická onemocnění 27 834 osob (tj. meziroční nárůst o 0,6 %). Po věkové standardizaci na evropskou populaci došlo proti roku 2009 k mírnému růstu incidence (o 2,4 %) a poklesu mortality (o 0,9 %). Mezi nejčetnější diagnózy ZN v roce 2010 patřily novotvary kolorekta, průdušnice, průdušek a plic, novotvary prsu u žen a prostaty u mužů. S výjimkou ZN prostaty a prsu došlo u vybraných diagnóz ZN k mírnému poklesu standardizované incidence. Evidenci zemřelých zajišťuje Český statistický úřad.

Klíčová slova: nádory, epidemiologie, incidence, mortalita, registrace

22. Březen 2013

Informace o zveřejnění „rychlé informace“ o demografické situaci v České republice v roce 2012 pod názvem „Pokles počtu narozených dětí se pozastavil“ a publikace „Stav a pohyb obyvatelstva v ČR v roce 2012 (předběžné výsledky)“ Českým statistickým úřadem na jeho internetových stránkách www.czso.cz. Přiložena je tabulka „Obyvatelstvo (absolutně, relativně, meziroční změny)“, obsahující základní demografické ukazatele za Českou republiku za roky 2011 a 2012.

22. Březen 2013

V roce 2012 se celkový počet potratů snížil na 37 734. Snížil se i počet samovolných potratů z 13 637 na 13 516 a představoval tak 35,8 % ze všech potratů v roce 2012. Do 8. týdne těhotenství proběhlo stejně jako v loňském roce 72 % potratů. Počet umělých přerušení těhotenství se také oproti minulému roku snížil na 23 032. Ženy, které podstoupily v roce 2012 miniinterrupci, byly nejčastěji svobodné, středoškolačky a ženy se dvěma dětmi. Potraty cizinek představovaly 6,2 % ze všech potratů.

18. Duben 2013

V roce 2012 byla v nemocnicích v ČR poskytnuta zdravotní péče celkem 89 156 cizincům s celkovými náklady na zdravotní péči v hodnotě 640 mil. Kč. Z tohoto počtu 40 084 ošetřených cizinců pocházelo ze zemí Evropské unie. Nejčastěji byli ošetřeni pacienti ze Slovenska, dále ze skupiny zemi „ostatní“, z Ukrajiny a Ruska. Nejvíce využívaný způsob úhrady za ošetření cizinců z hodnotového hlediska bylo využití zahraničního zdravotního pojištění a platba hotově. Pohledávky po lhůtě splatnosti za neuhrazenou zdravotní péči o cizince ke konci roku 2012 dosáhly 40 mil. Kč.

7. Květen 2013

Tato Aktuální informace přináší vybrané údaje o lázeňské péči v ČR za rok 2012. Lázeňskou léčbu podstoupilo 349 708 dospělých pacientů, 1 625 pacientů v dorostovém věku a 9 204 dětských pacientů. Z celkového počtu pacientů si plně hradilo lázeňskou léčbu 106 381 občanů ČR a 158 884 cizinců.

7. Květen 2013
Tato zpráva podává informace o vývoji vybraného přístrojového vybavení zdravotnických zařízení dle ročního výkazu T (MZ) 1-01. Tento výkaz se zaměřuje především na sledování zdravotnického přístrojového vybavení využívající ionizující záření. Tato zpráva se soustředí na popis pětiletého vývoje od poslední zásadní změny rozsahu sledovaných přístrojů a metodiky v roce 2006. Od roku 2006 do roku 2011 se zvýšil počet vykázaných přístrojů na výkaze z 21,1 na 25,4 tisíce kusů a počet provedených vyšetření či ošetření na těchto přístrojích vzrostl z 2 358 na 2 642 výkonů v přepočtu na tisíc obyvatel.
7. Květen 2013

Tato Aktuální informace podává souhrn výkonů sítě zařízení lékárenské péče za rok 2012 se zaměřením na celkové tržby za léčiva a zdravotnické prostředky a na počty přijatých receptů a poukazů. Celkové tržby poskytovatelů lékárenské péče (lékáren, výdejen zdravotnických prostředků) za léčiva a zdravotnické prostředky v roce 2012 dosáhly 75,6 mld. Kč, z toho za léčiva téměř 67 mld. Kč.

7. Květen 2013

Tato Aktuální informace přináší stručný přehled výkonů, léčených indikací, počtů pacientů a vybraných kategorií zdravotnických pracovníků oboru rehabilitační a fyzikální medicína za roky 2009–2012 z podkladů statistického zjišťování v rámci Národního zdravotnického informačního systému (NZIS).

7. Květen 2013

Aktuální informace poskytuje přehled o nákladech, výnosech, hospodářském výsledku, pohledávkách a závazcích z obchodního styku nemocnic k 31. 12. 2012. Ekonomické ukazatele jsou uvedeny jak souhrnně, tak v členění podle jednotlivých zřizovatelů.

K 31. 12. 2012 činily celkové náklady nemocnic 130,7 mld. Kč, výše celkových výnosů byla 131,1 mld. Kč. Pohledávky z obchodního styku dosáhly ve sledovaném období hodnoty 14,5 mld. Kč, z toho 2,0 mld. Kč představovaly pohledávky po lhůtě splatnosti. Objem závazků z obchodního styku se rovnal 17,2 mld. Kč, na závazky po splatnosti připadalo 4,0 mld. Kč.

20. Květen 2013

V roce 2012 provozovalo oddělení pro detoxifikaci od návykových látek (detoxifikační jednotky) 17 lůžkových zařízení, která měla vyčleněno 155 lůžek pro detoxifikaci. Dalších 14 zařízení lůžka pro detoxifikaci nevyčleňovala z celkového lůžkového fondu oddělení. Detoxifikaci od návykových látek podstoupilo celkem 9 124 pacientů s průměrnou délkou léčby 14,3 dnů.

30. Květen 2013

Tato Aktuální informace přináší vybrané údaje o vývoji lázeňské péče v ČR podle indikačních skupin za léta 2008–2012. Celkový počet pacientů v lázeňské péči za toto období poklesl ze 383 414 na 360 537 osob. Nejvyšší podíl dospělých pacientů léčených na náklady zdravotního pojištění i platících pacientů ze zahraničí a tuzemska se léčí na nemoci pohybového ústrojí, nejvyšší podíl dorostu rovněž na nemoci pohybového ústrojí a nejvyšší podíl dětských pacientů se léčí na netuberkulózní nemoci dýchacího ústrojí.

10. Červen 2013

Tato Aktuální informace podává přehled o počtu záchytných stanic, míst a ošetřených pacientů v roce 2012. Od roku 1989 se počet záchytných stanic a míst s výkyvy snižoval. Vývoj počtu pacientů záchytných stanic ve sledovaném období zpravidla kopíruje počet stanic a jejich kapacitu, i když od roku 2005 lze současně pozorovat souběžný pokles kapacity a růst pacientů.

10. Červen 2013

Za rok 2012 odevzdalo statistické výkazy o své činnosti 339 pracovišť logopedie. Nejčastější poruchou u osob ve věku 0–18 let byla ve 49 % dyslálie, vada výslovnosti hlásek. U osob starších 19ti let byla nejčastější poruchou afázie, ztráta schopnosti řeči, a to v necelých 48 %. Počet konzultací na logopedických pracovištích vzrostl od roku 2008 o 15,1 % na 1 011 491 konzultací.

18. Červen 2013

Tato aktuální informace uvádí počet ordinací a jejich personální zabezpečení, dále počty ošetření (vyšetření) a počty léčených pacientů. Dává přehled o počtu léčených pacientů na vybrané diagnózy v České republice v roce 2012.

4. Červenec 2013

V roce 2012 bylo léčeno v psychiatrických ambulantních zařízeních 38 554 uživatelů návykových látek a proti předchozímu roku jejich počet klesl o 3 %. Během sledovaného roku absolvovalo substituční léčbu 2 357 osob v ambulancích psychiatrů a 1 191 osob v ordinacích praktických lékařů, tj. téměř o třetinu více než bylo nahlášeno v Národním registru uživatelů lékařsky indikovaných substitučních látek.

4. Červenec 2013

Ambulantní oddělení oboru pneumologie a ftizeologie sledují osoby se zvýšeným rizikem plicních onemocnění, provádějí tuberkulinové testy a očkování proti TBC, pečují o osoby s plicními chorobami. V roce 2012 bylo provedeno 1 750 670 ošetření-vyšetření. Dispenzarizováno bylo 602 042 pacientů a s rizikem onemocnění plic bylo sledováno 178 230 osob.

4. Červenec 2013

Podle dat z Registru TBC se v roce 2012 vyskytlo v ČR 611 případů onemocnění tuberkulózou (tj. 5,8 případu na 100 tisíc obyvatel), 402 u mužů a 209 u žen. U cizinců v ČR bylo hlášeno 105 onemocnění. Nejčastější formou onemocnění byla TBC dýchacího ústrojí, resp. TBC plic. Nejvíce onemocnění TBC (absolutně i relativně) bylo v nejvyšší věkové kategorii 75+. V témže roce zemřelo na tuberkulózu 22 lidí. V mezinárodním srovnání patříme k zemím s nízkým výskytem této nemoci, a to ve všech krajích ČR.

8. Červenec 2013

Primární péči o dospělou populaci zajišťovalo k 31. 12. 2012 v České republice celkem 5 290 praktických lékařů pro dospělé (přepočtený počet na plné úvazky). Na 1 lékaře pro dospělé připadalo v republikovém průměru 1 632 registrovaných pacientů a 7,4 tisíce ošetření. Na 1 registrovaného pacienta bylo vykázáno 4,5 ošetření-vyšetření za rok. Preventivní prohlídky představovaly 6,2 % z celkového počtu ošetření-vyšetření. Zajištění primární péčí o dospělou populaci se dlouhodobě výrazně nemění, nepříznivě se však vyvíjí věkové složení praktických lékařů pro dospělé.

9. Červenec 2013

Průměrný počet lékařů gynekologů na 10 000 žen zůstává poměrně stabilní. Celkový počet ošetření na jednoho lékaře zůstal téměř stejný, zatímco počet registrovaných pacientek připadajících na 1 lékaře se zvýšil. Více než polovina žen ve věku 15–49 let užívá hormonální nebo nitroděložní antikoncepci. Zvýšil se absolutní i relativní počet pacientek s nově zjištěným karcinomem. V roce 2012 bylo v ČR evidováno 108 351 porodů a 181 917 gynekologických operací.

9. Červenec 2013

Tato Aktuální informace podává přehled o počtu diabetologických ordinací a jejich personálním zabezpečení, dále o počtech ošetření-vyšetření a počtech léčených pacientů. V roce 2012 se v České republice s diabetem léčilo více než 841 tisíc pacientů, což představovalo nárůst prevalence o téměř 16 tisíc diabetiků oproti předchozímu roku. Prevalence tohoto onemocnění roste v dlouhodobém trendu, stejně jako počet jeho chronických komplikací, který v roce 2012 činil více něž 241 tisíc. Oproti roku předchozímu klesl v roce 2012 počet osob léčených pouze dietou ze 135 na 120 tisíc.

Klíčová slova: diabetes mellitus; porušená glukózová tolerance; komplikace diabetu; diabetické angiopatie; zdravotnická zařízení; lékaři

23. Červenec 2013

V roce 2012 bylo v České republice 33 kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do 3 let, jejichž kapacita byla 1 700 míst a bylo v nich ke konci roku umístěno 1 397 dětí. V průběhu roku bylo přijato 1 932 dětí, nejčastěji ze zdravotních důvodů. Propuštěno bylo během roku 1 940 dětí, téměř 51 % do vlastní rodiny. Více než čtvrtina propuštěných dětí pobývala v ústavu déle než rok.

24. Červenec 2013

V krajích ČR připadalo v roce 2012 průměrně 11,3 dětských a dorostových lékařů na 10 000 obyvatel do 18 let. Podíl dětí kojených 6 měsíců a déle se mírně snížil na 39,6 %. Nezměněn zůstal trend rostoucího podílu alergiků v dětské a dorostové populaci (15,6 %).

24. Červenec 2013

Tato aktuální informace přináší údaje o výskytu povinně hlášených pohlavních nemocí z Národního registru pohlavních nemocí a tuberkulózy z Registru tuberkulózy v letech 2003–2012 mezi uživateli alkoholu a jiných drog. Dále údaje o výskytu HIV/AIDS a virových hepatitid u uživatelů nealkoholových drog.

24. Červenec 2013

Aktuální informace podává přehled o počtu nově hlášených profesionálních onemocnění na území České republiky. Data pocházejí z Národního registru nemocí z povolání (NRNP), jehož správcem je Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR. Zpracovatelem hlášení do registru je Státní zdravotní ústav v Praze. Počet nově hlášených profesionálních onemocnění se oproti předchozímu roku snížil o 13 % na 1 099 případů, z toho se 1 042 případů týkalo nemocí z povolání a 57 případů ohrožení nemocí z povolání.

25. Červenec 2013

Tato aktuální informace podává přehled o ukončených případech pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v roce 2012 z hlediska příčin pracovní neschopnosti (diagnóz MKN-10), pohlaví a věku. Počet ukončených případů pracovní neschopnosti mírně klesl na 1,22 milionu případů. Počet případů na 100 tisíc pojištěnců výrazně klesl na hodnotu 27,3 tisíc. Průměrná doba trvání 1 případu pracovní neschopnosti oproti loňskému roku mírně vzrostla, a to o 0,4 dne na 45,1 dnů. Data jsou převzata z České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ).

8. Srpen 2013
Tato aktuální informace popisuje vývoj sítě zdravotnických zařízení ČR v roce 2012, s důrazem na výraznější změny proti předešlému roku resp. proti dlouhodobému trendu. Zajištění léčebně preventivní péče v ČR je hodnoceno za ambulantní a lůžkovou péči odděleně. V roce 2012 bylo v ČR evidováno celkem 28 753 zdravotnických zařízení vč. detašovaných pracovišť, z toho bylo 20 224 samostatných ordinací lékařů primární péče a lékařů specialistů. Na 1 lékaře připadalo v průměru 224 obyvatel, na 1 ambulantního lékaře 315 obyvatel. Publikované údaje jsou čerpány z Registru zdravotnických zařízení, jehož garantem je Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR.
9. Srpen 2013

Léčba uživatelů alkoholu a nealkoholových drog (dg. F10–F19) se v letech 2007–2011 podílela 0,74 % na celkových nákladech zdravotních pojišťoven a více než 15 % na nákladech pojišťoven na léčbu duševních poruch (dg. F00–F99). V roce 2011 náklady zdravotních pojišťoven na léčbu uživatelů alkoholu (dg. F10) i uživatelů nealkoholových drog (dg. F11–F19) mírně klesly. Největší podíl na nákladech na léčbu uživatelů alkoholu i nealkoholových drog měly náklady na lůžkovou péči (62 %), ambulantní péče se podílela na těchto nákladech 8 %, léky na předpis téměř pětinou.

9. Srpen 2013

Počet ambulantních psychiatrických ošetření-vyšetření vzrostl oproti předchozímu roku o více než 1 % (tj. na 2 833 944 vyšetření). Nárůst byl zaznamenán také u počtu pacientů (o téměř 4 %). Celkově bylo v roce 2012 ošetřeno 578 413 pacientů, psychiatrickou péči vyhledávaly častěji ženy. Aktuální informace o činnosti oboru psychiatrie přináší také údaje o struktuře prvních ošetření v ambulantních psychiatrických zařízeních, mírách incidence a prevalence vybraných skupin psychiatrických diagnóz a jejich regionální diferenciaci.

13. Srpen 2013

Tato Aktuální informace prezentuje data, která pocházejí z Informačního systému infekční nemoci (Epidat) Státního zdravotního ústavu (SZÚ). Výčet infekčních nemocí sledovaných systémem Epidat byl dále doplněn o data z Registru tuberkulózy, Registru pohlavních nemocí a Národní referenční laboratoře pro AIDS. Kromě přehledu výskytu infekčních nemocí uvádí zpráva i počty úmrtí na infekční nemoci z dat Českého statistického úřadu (ČSÚ) a počty hospitalizací v nemocnicích ČR z dat Národního registru hospitalizovaných. Informačním systémem Epidat bylo v roce 2012 evidováno 127 tisíc případů hlášených onemocnění, o necelé procento méně než v předchozích dvou letech. Pro infekční nemoci (dg. A00–B99) bylo v ČR zaznamenáno 54 730 hospitalizací v nemocnicích a 1 617 úmrtí.

15. Srpen 2013

(zdroj dat: Český statistický úřad)
Aktuální informace podává přehled o základních ukazatelích pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz, které počínaje rokem 2012 poskytuje Český statistický úřad zpracováním dat z Informačního systému České správy sociálního zabezpečení. Do roku 2011 byla data sledována státním statistickým výkazem Nem Úr 1-02, jehož působnost byla ukončena. Data jsou převzata z Českého statistického úřadu.

Celkem bylo nově hlášeno 27,44 případů pracovní neschopnosti na 100 nemocensky pojištěných osob, z toho 87,0 % pro nemoc, 9,4 % pro ostatní úrazy a 3,6 % pro pracovní úrazy. Průměrná délka trvání jednoho případu pracovní neschopnosti dosáhla hodnoty 46,05 dní.

20. Srpen 2013

Tato Aktuální informace pojednává o výkonech sítě lékáren za rok 2012 a zaměřuje se na celkové výkony lékárenské péče a na průměrné výkony lékáren základního typu a lékáren ústavních vyjádřené v počtech přijatých receptů a poukazů a v tržbách.

29. Srpen 2013

Průměrný měsíční plat zaměstnanců ve zdravotnictví celkem v ČR odměňovaných podle platných předpisů o platu, (zřizovatel Ministerstvo zdravotnictví, kraj, obec a město, ostatní centrální orgány) v roce 2012 činil 30 403 Kč, u lékařů a zubních lékařů 61 078 Kč, u všeobecných sester a porodních asistentek 29 150 Kč. Proti roku 2011 vzrostl celkový průměrný plat o 4,2 %. Průměrná měsíční mzda zaměstnanců odměňovaných podle platných předpisů o mzdě (v privátních organizacích a ve všech lázeňských organizacích bez ohledu na zřizovatele) dosáhla ve zdravotnictví celkem v ČR výše 25 439 Kč, u lékařů a zubních lékařů 55 957Kč, u všeobecných sester a porodních asistentek 23 567 Kč. Proti roku 2011 vzrostla průměrná měsíční mzda o 2,8 %..

29. Srpen 2013

Ve zdravotnictví ČR pracovalo koncem roku 2012 celkem 249 658 pracovníků (přepočtený počet), z nich necelé 3/4 v nestátních zdravotnických zařízeních. V lůžkových zařízeních působilo 60 % všech pracovníků ve zdravotnictví, v samostatných zařízeních ambulantní péče 27 %. Dále je uveden přehled pracovníků v rozdělení podle kategorií, podle druhů zařízení, zřizovatelů.

30. Srpen 2013

Činnost na odděleních a pracovištích nukleární medicíny v roce 2012 zajišťovalo celkem 625,96 odborných pracovníků (průměrné roční přepočtené počty včetně smluvních pracovníků). Bylo léčeno 2 818 pacientů a provedeno celkem téměř 423 tisíc výkonů in vivo a téměř 969 tisíc výkonů in vitro. Při přibližně stejném množství pracovníků tak došlo k poklesu počtu léčených pacientů o 10 % a naopak k nárůstu počtu in vitro vyšetření o 14 %.

Klíčová slova: diagnostické zobrazování; nukleární lékařství; zdravotnická zařízení; lékaři

17. Září 2013

Návratnost výkazů radiologie byla 94 % a celkem tak byla zpracována data za 552 zpravodajských jednotek. Činnost v oboru radiologie a zobrazovacích metod zajišťovalo 1 515 lékařů a 3 253 ostatních zdravotnických pracovníků. Na odděleních a pracovištích radiologie bylo provedeno 14 224 tisíc vyšetření.

17. Září 2013

Tato Aktuální informace prezentuje vývoj spotřeby zdravotnických služeb v ČR za období 2007–2012 a pokus o stručné podchycení dopadu regulačních poplatků ve zdravotnictví po roce 2008.

19. Září 2013

Tato Aktuální informace přináší předběžný přehled o nákladech veřejného zdravotního pojištění na jednotlivé segmenty zdravotní péče v roce 2012 a stručný popis vývoje nákladů na segmenty péče za roky 2008–2012. Náklady zdravotních pojišťoven na zdravotní péči v roce 2012 dosáhly cca 224 miliard Kč.

24. Září 2013

Tato Aktuální informace přináší mezinárodní porovnání vybraných ukazatelů z nedávno aktualizované databáze OECD Health Data zveřejněné v červnu 2013. Byly vybrány ukazatele z ekonomické oblasti zdravotnictví, jako podíl výdajů na zdravotnictví na hrubém domácím produktu, výdaje na zdravotnictví podle zdrojů financování a výdaje na zdravotnictví na 1 obyvatele.

25. Září 2013

Činnost gastroenterologických pracovišť vykazovalo v roce 2012 celkem 370 lékařů. Počet ošetření se zvýšil na 1 318 tisíc. Ke zvýšení došlo i u počtu léčených pacientů, v roce 2012 jich bylo evidováno téměř 572 tisíc. Dispenzarizovaných pacientů bylo evidováno přes 152 tisíc, nejčastěji byli léčeni s refluxní chorobou jícnu a ulcerózní kolitidou.

27. Září 2013

Celkem byla v roce 2012 zpracována data ze 131 zpravodajských jednotek a návratnost výkazů byla 99 %. Činnost v oboru transfuzní služby zajišťovalo celkem 184,19 lékařů a 1 407,68 ostatních zdravot­nických pracovníků. Na odděleních a pracovištích transfuzní služby bylo provedeno 1 055 tisíc odběrů od 267 340 dárců, z nichž bylo vyrobeno 406,6 tisíc jednotek přípravků červené řady, 39 tisíc terapeutických dávek trombocytů a 574 tisíc litrů plazmy.

3. Říjen 2013

Psychiatrická lůžková péče je v České republice zajišťována na lůžkových odděleních nemocnic (30 oddělení), v psychiatrických léčebnách (21 zařízení) a v ostatních lůžkových zařízeních (2 oddělení). Celkem bylo pro akutní i následnou lůžkovou psychiatrickou péči vyčleněno 10 423 lůžek a zaznamenáno 59 385 hospitalizací.

3. Říjen 2013

V psychiatrických léčebnách a na psychiatrických odděleních nemocnic bylo zaznamenáno celkem 15 419 hospitalizací se základní diagnózou F10–F19 a jejich počet vzrostl oproti minulému roku o 1 %. Z toho bylo 9 544 hospitalizací pro poruchy způsobené alkoholem (dg. F10) a 5 872 hospitalizací pro poruchy způsobené užíváním ilegálních drog (dg. F11–F19, bez tabáku).

8. Říjen 2013

V roce 2011 se v České republice narodilo 4 794 dětí s vrozenou vadou, což představuje 441 narozených s vrozenou vadou na 10 000 živě narozených. Častěji se vrozené vady vyskytují u chlapců než u dívek. Nejčastějšími vrozenými vadami byly vrozené vady srdeční, u chlapců pak také vady pohlavních orgánů.

23. Říjen 2013

V České republice bylo k 31. 12. 2012 evidováno 100 hemodialyzačních středisek s celkem 1 272 dialyzačními lůžky. Jejich činnost zajišťovalo 216 lékařů. Počet provedených výkonů vzrostl proti předchozímu roku o 3,7 % na 850,9 tisíc, z čehož 38,6 % tvořily hemodialýzy, 54,8 % hemodiafiltrace a zbývajících 6,6 % připadalo na ostatní výkony. V hemodialyzačních střediscích se v daném roce léčilo 11 802 pacientů.

24. Říjen 2013

Aktuální informace poskytuje přehled o nákladech, výnosech, hospodářském výsledku, pohledávkách a závazcích z obchodního styku nemocnic k 30. 6. 2013. Ekonomické ukazatele jsou uvedeny jak souhrnně, tak jsou členěny podle jednotlivých zřizovatelů.

K 30. 6. 2013 činily celkové náklady nemocnic 64,8 mld. Kč, výše celkových výnosů byla 63,4 mld. Kč. Pohledávky z obchodního styku skončily ve sledovaném období na hodnotě 14,8 mld. Kč, z toho 2,0 mld. Kč představovaly pohledávky po lhůtě splatnosti. Objem závazků z obchodního styku se rovnal 18,2 mld. Kč, 5,2 mld. Kč připadalo na závazky po splatnosti.

13. Listopad 2013

V roce 2012 bylo léčeno v ambulantních zdravotnických zařízeních 1 415 pacientů s diagnózou F63.0. V psychiatrických léčebnách a na psychiatrických odděleních lůžkových zařízení bylo s touto diagnózou hospitalizováno celkem 527 případů.

15. Listopad 2013

Úhrnná plodnost žen v České republice se mírně zvýšila, v roce 2012 připadlo průměrně na jednu ženu během jejího reprodukčního období 1,45 dítěte, zatímco v loňském roce to bylo 1,43 dítěte. Těžiště plodnosti se přesouvá do vyšších věkových skupin, ženy ve věku 30 až 34 let měly stejně jako v loňském roce vyšší specifickou plodnost než ženy ve věku 25 až 29 let. Necelá polovina matek byly prvorodičky. Nadále pokračuje nárůst podílu porodů císařským řezem (25,0 %). Většina matek netrpěla v těhotenství závažnějšími komplikacemi.

15. Listopad 2013

V roce 2012 se v České republice živě narodilo 108 576 dětí, hrubá míra porodnosti byla 10,4 živě narozených na tisíc obyvatel. Dvě třetiny narozených dětí měly porodní hmotnost mezi 3 až 4 kilogramy. Více než polovina dětí se narodila ve 40. nebo 41. týdnu těhotenství. Délka pobytu v nemocnici byla u novorozenců propouštěných domů nejčastěji do 4 dnů.

18. Listopad 2013

Koncem 1. pololetí 2013 bylo v České republice evidováno 188 nemocnic s 57 041 lůžky (v tom 47 261 lůžek akutní péče, 7 655 lůžek určených pro následnou péči a 2 125 lůžek pro novorozence). Od konce roku 2012 klesl lůžkový fond nemocnic o 3,0 % (pokles o 1 791 lůžek). Každé nemocniční lůžko bylo v 1. pololetí roku 2013 využíváno pacienty v průměru 134,4 dne z celkového počtu 181 dnů v pololetí. Průměrná ošetřovací doba činila 6,8 dne.

18. Prosinec 2013

V České republice bylo k 31. 12. 2012 evidováno v Registru lékařů, zubních lékařů a farmaceutů celkem 38 624 aktivních lékařů, 7 461 aktivních zubních lékařů a 6 327 aktivních farmaceutů. Z těchto souhrnných údajů představovaly ženy‑lékařky 21 006, zubní lékařky 4 873 a farmaceutky 5 250.

18. Prosinec 2013

V roce 2012 bylo léčeno v ambulantních zdravotnických zařízeních s diagnózami F50.0–F50.9 (poruchy příjmu potravy) 3 461 pacientů a v psychiatrických lůžkových zařízeních bylo hospitalizováno celkem 330 případů.

19. Prosinec 2013

V roce 2012 provozovalo činnost 39 center asistované reprodukce. V těchto centrech bylo ve stejném roce zahájeno 27 353 cyklů asistované reprodukce, z toho 19 106 cyklů českým občankám. Asistovanou reprodukci v České republice podstupují nejčastěji ženy ve věku do 34 let. Zastoupení žen v této věkové skupině na celkovém počtu cyklů se snižuje.

31. Prosinec 2013

V roce 2012 bylo léčeno v ambulantních zdravotnických zařízeních s diagnózou F00 (demence u Alzheimerovy nemoci) celkem 15 352 pacientů a s diagnózami F01–F03 (ostatní demence) 21 279 pacientů. V psychiatrických lůžkových zařízeních bylo hospitalizováno se základní diagnózou F01, F03 a G30 (demence) celkem 8 669 případů.