HlavníArchiv ročníkůaktuální informace

Archiv ročníků - aktuální informace - 2014

Česká republika

25. Březen 2014

Dostupnost substituční léčby závislosti na opioidech v České republice se zvyšuje. Postupně jsou otevírána nová specializovaná zařízení a od roku 2006 je substituce dostupná i ve věznicích. Také počet pacientů zařazených do substitučních programů postupně narůstá. Tato aktuální informace přináší informace nejen o počtu pacientů v členění podle věku, regionu, substituční látky, ale i o vybraných ukazatelích zdravotního stavu. Přináší také údaje o zařízeních poskytujících substituční léčbu, o novinkách a připravovaných změnách v oblasti substituční léčby v České republice.

28. Březen 2014

Upozornění na zveřejnění „rychlé informace“ o demografické situaci v České republice v roce 2013 pod názvem „Počet obyvatel po deseti letech klesl“ a publikace „Stav a pohyb obyvatelstva v ČR (1. až 4. čtvrtletí 2013)“ Českým statistickým úřadem na jeho internetových stránkách www.czso.cz. Přiložena je tabulka „Obyvatelstvo (absolutně, relativně, meziroční změny)“, obsahující základní demografické ukazatele za Českou republiku za roky 2012 a 2013.

2. Duben 2014

V roce 2012 bylo v České republice hlášeno 573 onemocnění klíšťovou encefalitidou a v roce 2013 to bylo 625 případů. V roce 2012 bylo s touto základní diagnózou hospitalizováno 522 osob. V roce 2012 bylo hlášeno v České republice 3 304 případů onemocnění lymeskou nemocí a v roce 2013 dokonce 4 646 případů. Pro základní diagnózu lymeské nemoci bylo v nemocnicích v ČR v roce 2012 hospitalizováno 1 861 osob. Problematika onemocnění přenášených zvířaty, především klíšťaty a komáry, je tématem letošního Světového dne zdraví, který připadá na 7. dubna.

Klíčová slova: lymeská nemoc; klíšťová encefalitida; hospitalizace; epidemiologie

3. Duben 2014

Tato Aktuální informace přináší vybrané údaje o lázeňské léčebně rehabilitační péči v ČR za rok 2013. Lázeňskou léčbu podstoupilo 367 371 dospělých pacientů, 1 351 pacientů v dorostovém věku a 8 830 dětských pacientů. Z celkového počtu pacientů si plně hradilo lázeňskou léčbu 139 605 občanů ČR a 165 228 cizinců.

8. Duben 2014

K 31. 12. 2013 bylo v České republice evidováno 188 nemocnic s celkovým počtem 56 807 lůžek (v tom 47 033 lůžek bylo vyčleněno pro akutní péči, 7 652 lůžek pro následnou péči a 2 122 lůžek pro novorozence). Dlouhodobý trend ve snižování počtu lůžek pokračoval i v roce 2013. Oproti roku 2012 došlo u nemocnic k poklesu o 2 025 lůžek, tj. o 3,6 %. Průměrná ošetřovací doba na jednoho pacienta činila 6,8 dne, oproti roku 2012 tak došlo ke snížení o 0,1 dne.

15. Duben 2014

V roce 2013 byla v nemocnicích v ČR poskytnuta zdravotní péče celkem 94 357 cizincům s celkovými náklady na zdravotní péči v hodnotě 646 mil. Kč. Z tohoto počtu 43 932 ošetřených cizinců pocházelo ze zemí Evropské unie. Nejčastěji byli ošetřeni pacienti ze Slovenska, dále ze skupiny zemi „ostatní“, z Ukrajiny a Ruska. Nejvíce využívaný způsob úhrady za ošetření cizinců z hodnotového hlediska byla platba hotově a využití zahraničního zdravotního pojištění. Pohledávky po lhůtě splatnosti za neuhrazenou zdravotní péči o cizince ke konci roku 2013 dosáhly 33 mil. Kč.

18. Duben 2014

Tato Aktuální informace přináší vybrané údaje o lázeňské léčebně rehabilitační péči v ČR podle indikačních skupin za léta 2009–2013. Celkový počet pacientů v lázeňské péči v roce 2013 dosáhl celkem 377 552 a byl téměř stejný jako v roce 2009 (378 181 osob). Nejvyšší podíl dospělých pacientů léčených na náklady zdravotního pojištění i platících pacientů ze zahraničí a tuzemska se léčí na nemoci pohybového ústrojí, nejvyšší podíl dorostu na nemoci nervové a nejvyšší podíl dětských pacientů se léčí na nemoci dýchacího ústrojí.

24. Duben 2014

Aktuální informace poskytuje přehled o nákladech, výnosech, hospodářském výsledku, pohledávkách a závazcích z obchodního styku nemocnic k 31. 12. 2013. Ekonomické ukazatele jsou uvedeny jak souhrnně, tak v členění podle jednotlivých zřizovatelů.

K 31. 12. 2013 činily celkové náklady nemocnic 131,3 mld. Kč, výše celkových výnosů byla 129,4 mld. Kč. Pohledávky z obchodního styku dosáhly ve sledovaném období hodnoty 13,2 mld. Kč, z toho 1,6 mld. Kč představovaly pohledávky po lhůtě splatnosti. Objem závazků z obchodního styku se rovnal 17,4 mld. Kč, na závazky po splatnosti připadalo 5,3 mld. Kč.

24. Duben 2014

Stejně jako v předchozím roce, i v roce 2013 došlo k nepatrnému snížení absolutního počtu potratů, z 37 734 v roce 2012 na 37 687 v roce 2013. Počet samovolných potratů se zvýšil o 192 případů na 13 708 potratů. Uměle bylo v roce 2013 přerušeno 22 714 těhotenství, z toho 4 350 ze zdravotních důvodů. Miniinterrupce představovaly 72,4 % všech uměle ukončených těhotenství. V roce 2013 je podstupovaly zejména ženy svobodné, ženy se středoškolským vzděláním a ženy se dvěma dětmi. Cizinky se na celkovém počtu potratů podílely 5,8 %, celkem bylo evidováno 2 171 potratů cizinek.

6. Květen 2014

Tato Aktuální informace přináší stručný přehled výkonů, léčených indikací, počtů pacientů a vybraných kategorií zdravotnických pracovníků oboru rehabilitační a fyzikální medicína za roky 2010–2013 z podkladů statistického zjišťování v rámci Národního zdravotnického informačního systému (NZIS).

12. Květen 2014

V roce 2011 bylo v České republice hlášeno 2 044 (1 086 u mužů, 958 u žen) nových případů onemocnění zhoubným melanomem (kód diagnózy podle Mezinárodní klasifikace nemocí, 10. revize je C43) a 433 (179 u mužů, 254 u žen) případů melanoma in situ (kód D03). Ve stejném roce na zhoubný melanom zemřelo 365 obyvatel České republiky. Incidence melanomu v ČR dlouhodobě roste, od roku 1980 (kdy bylo hlášeno 565 případů) vrostl jejich počet na necelý čtyřnásobek. V posledních pěti letech dochází ke stagnaci incidence zhoubného melanomu, pokračuje nárůst zachycených případů melanoma in situ. Zdrojem dat o incidenci onkologických onemocnění je Národní onkologický registr. Protože je melanom jedním z nejčastějších novotvarů v České republice (v roce 2011 byl 9. nejčastěji diagnostikovaným novotvarem), koná se na podporu informovanosti o tomto zhoubném onemocnění Evropský den melanomu, který v roce 2014 připadá na pondělí 12. května.

Klíčová slova: zhoubný melanom; incidence; mortalita; epidemiologie; Národní onkologický registr

13. Květen 2014

Tato Aktuální informace podává souhrn výkonů sítě lékárenské péče za rok 2013 se zaměřením na celkové tržby za léčiva a zdravotnické prostředky a na počty přijatých receptů a poukazů. Celkové tržby poskytovatelů lékárenské péče (lékáren, výdejen zdravotnických prostředků) za léčiva a zdravotnické prostředky v roce 2013 dle statistických výkazů dosáhly 73,9 mld. Kč, z toho za léčiva 65,5 mld. Kč.

15. Květen 2014

Za rok 2013 odevzdalo statistické výkazy o své činnosti 348 pracovišť logopedie. Nejčastější poruchou u osob ve věku 0–18 let byla ve 48 % dyslálie, vada výslovnosti hlásek. U osob starších 19ti let byla nejčastější poruchou afázie, ztráta schopnosti řeči, a to v necelých 45 %. Počet konzultací na logopedických pracovištích vzrostl od roku 2009 o 13 % na 1 040 746 konzultací.

16. Červen 2014

Průměrný počet lékařů gynekologů na 10 000 žen zůstává dlouhodobě stabilní. Celkový počet ošetření na jednoho lékaře se stejně jako počet registrovaných pacientek připadajících na 1 lékaře snížil. Více než polovina žen ve věku 15–49 let užívá hormonální nebo nitroděložní antikoncepci. Zvýšil se absolutní i relativní počet pacientek s nově zjištěným karcinomem. V roce 2013 bylo v ČR evidováno 106 516 porodů a  175 275 gynekologických operací.

27. Červen 2014

Průměrný měsíční plat zaměstnanců ve zdravotnictví celkem v ČR odměňovaných podle platných předpisů o platu, (zřizovatel Ministerstvo zdravotnictví, kraj, obec a město, ostatní centrální orgány) v roce 2013 činil 30 174 Kč, u lékařů a zubních lékařů 60 635 Kč, u všeobecných sester a porodních asistentek 28 706 Kč. Proti roku 2012 poklesl celkový průměrný plat o 0,8 %. Průměrná měsíční mzda zaměstnanců odměňovaných podle platných předpisů o mzdě (v privátních organizacích a ve všech lázeňských organizacích bez ohledu na zřizovatele) dosáhla ve zdravotnictví celkem v ČR výše 25 314 Kč, u lékařů a zubních lékařů 54 863 Kč, u všeobecných sester a porodních asistentek 23 647 Kč. Proti roku 2012 poklesla průměrná měsíční mzda o 0,5 %.

27. Červen 2014

Primární péči o dospělou populaci zajišťovalo k 31. 12. 2013 v České republice celkem 5 331 praktických lékařů pro dospělé (přepočtený počet na plné úvazky). Na 1 úvazek praktického lékaře pro dospělé připadalo v republikovém průměru 1 623 registrovaných pacientů a 7,2 tisíce ošetření. Na 1 registrovaného pacienta bylo vykázáno 4,5 ošetření-vyšetření za rok. Preventivní prohlídky představovaly 6,5 % z celkového počtu ošetření-vyšetření. Zajištění primární péčí o dospělou populaci se dlouhodobě výrazně nemění, nepříznivě se však vyvíjí věkové složení praktických lékařů pro dospělé.

7. Červenec 2014

Tato Aktuální informace podává přehled o počtu záchytných stanic, míst a ošetřených pacientů v roce 2013. Od roku 1989 se počet záchytných stanic a míst s výkyvy snižoval. Vývoj počtu pacientů záchytných stanic ve sledovaném období zpravidla kopíruje počet stanic a jejich kapacitu, i když od roku 2005 lze současně pozorovat souběžný pokles kapacity a růst pacientů. V roce 2013 však dochází k významnému poklesu počtu pacientů při stejném počtu záchytných stanic i míst.

16. Červenec 2014

V roce 2013 provozovalo oddělení pro detoxifikaci od návykových látek (detoxifikační jednotky) 16 lůžko­vých zařízení, která měla vyčleněno 153 lůžek pro detoxifikaci. Dalších 17 zařízení lůžka pro detoxifikaci nevyčleňovala z celkového lůžkového fondu oddělení. Detoxifikaci od návykových látek podstoupilo celkem 9 361 pacientů s průměrnou délkou léčby 12,9 dnů.

4. Srpen 2014

Tato Aktuální informace přináší mezinárodní porovnání vybraných ukazatelů z nedávno aktualizované databáze OECD Health Statistics zveřejněné v červnu 2014. Z této databáze OECD vybíráme ukazatele z ekonomické oblasti zdravotnictví, jako podíl výdajů na zdravotnictví na hrubém domácím produktu, výdaje na zdravotnictví podle zdrojů financování a výdaje na zdravotnictví na 1 obyvatele.

4. Srpen 2014

Tato aktuální informace podává přehled o ukončených případech pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v roce 2013 z hlediska příčin pracovní neschopnosti (diagnóz MKN-10), pohlaví a věku. Absolutní počet ukončených případů pracovní neschopnosti vzrostl na 1,33 milionu případů. Počet případů na 100 tisíc pojištěnců mírně vzrostl na hodnotu 30 tisíc. Průměrná doba trvání 1 případu pracovní neschopnosti oproti loňskému roku klesla, a to o 2,1 dne na 43,0 dnů. Data jsou převzata z České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ).

4. Srpen 2014

Tato aktuální informace uvádí počet ordinací a jejich personální zabezpečení, dále počty ošetření (vyšetření) a počty léčených pacientů. Dává přehled o počtu léčených pacientů na vybrané diagnózy v České republice v roce 2013.

26. Srpen 2014

Tato Aktuální informace pojednává o výkonech sítě lékáren za rok 2013 a zaměřuje se na celkové výkony lékárenské péče a na průměrné výkony lékáren základního typu a lékáren ústavních vyjádřené v počtech přijatých receptů a poukazů a v tržbách.

2. Říjen 2014

Ve zdravotnictví ČR pracovalo koncem roku 2013 celkem 250 233 pracovníků (přepočtený počet), z nich necelé ¾ v nestátních zdravotnických zařízeních. V lůžkových zařízeních působilo 59 % všech pracovníků ve zdravotnictví, v samostatných zařízeních ambulantní péče 28 %. Dále je uveden přehled pracovníků v rozdělení podle kategorií, podle druhů zařízení, zřizovatelů.

2. Říjen 2014

Tato Aktuální informace přináší předběžný přehled o nákladech veřejného zdravotního pojištění na jednotlivé segmenty zdravotní péče v roce 2013 a stručný popis vývoje nákladů na segmenty péče za roky 2009–2013. Náklady zdravotních pojišťoven na zdravotní péči v roce 2013 dosáhly téměř 222 miliard Kč.

17. Říjen 2014

Tato aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky přináší data o nově hlášených onkologických onemocněních do Národního onkologického registru ČR (NOR). V roce 2011 bylo do NOR nahlášeno 83 581 případů zhoubných novotvarů (ZN) a novotvarů in situ, což oproti předchozímu roku představuje nárůst o necelých půl procenta. Ve stejném roce zemřelo na onkologická onemocnění 27 171 osob, což představuje pokles o více než 2 %. Po věkové standardizaci na evropskou populaci došlo oproti roku 2010 k mírnému poklesu incidence (o 1,2 %) a poklesu mortality (o 4,5 %). Pouze mírný nárůst (a pokles standardizované) incidence ovšem může souviset s aktualizací údajů předchozích let o dohlášené případy. Mezi nejčetnější diagnózy ZN v ČR v roce 2011 patřily novotvary kolorekta, průdušnice, průdušek a plic, novotvary prsu u žen a prostaty u mužů. S výjimkou ZN průdušnice, průdušek a plic a prsu u žen došlo u vyjmenovaných diagnóz ZN k mírnému poklesu standardizované incidence. Evidenci zemřelých zajišťuje Český statistický úřad.

Klíčová slova: nádory, epidemiologie, incidence, mortalita, registrace

21. Říjen 2014

Tato Aktuální informace prezentuje vývoj spotřeby zdravotnických služeb v ČR za období 2007–2013 a pokus o stručné podchycení dopadu regulačních poplatků ve zdravotnictví po roce 2008.

23. Říjen 2014

Návratnost výkazů radiologie byla 94 % a celkem tak byla zpracována data za 553 zpravodajských jednotek. Činnost v oboru radiologie a zobrazovacích metod zajišťovalo 1 505 lékařů a 3 260 ostatních zdravotnických pracovníků. Na odděleních a pracovištích radiologie bylo provedeno 14 669 tisíc vyšetření.

3. Listopad 2014

Počet ambulantních psychiatrických ošetření-vyšetření vzrostl oproti předchozímu roku o více než 2 % (tj. na 2 896 558 vyšetření). Nárůst byl zaznamenán také u počtu pacientů (o téměř 4 %). Celkově bylo v roce 2013 ošetřeno 603 205 pacientů, psychiatrickou péči vyhledávaly častěji ženy. Aktuální informace o činnosti oboru psychiatrie přináší také údaje o struktuře prvních ošetření v ambulantních psychiatrických zařízeních, mírách incidence a prevalence vybraných skupin psychiatrických diagnóz a jejich regionální diferenciaci.

12. Listopad 2014

V roce 2013 bylo léčeno v psychiatrických ambulantních zařízeních 36 379 uživatelů návykových látek a proti předchozímu roku jejich počet klesl o 6 %. Během sledovaného roku absolvovalo substituční léčbu 1 991 osob v ambulancích psychiatrů a 215 osob v ordinacích praktických lékařů.

21. Listopad 2014

Podle dat z Registru TBC se v roce 2013 vyskytlo v ČR 502 případů onemocnění tuberkulózou (tj. 4,8 případu na 100 tisíc obyvatel), 338 u mužů a 164 u žen. U cizinců v ČR bylo hlášeno 79 onemocnění. Nejčastější formou onemocnění byla TBC dýchacího ústrojí, resp. TBC plic. Nejvíce onemocnění TBC (absolutně i relativně) bylo v nejvyšší věkové kategorii 75+. Nahlášeno bylo 44 úmrtí na tuberkulózu. V mezinárodním srovnání patříme k zemím s nízkým výskytem této nemoci, a to ve všech krajích ČR.