HlavníArchiv ročníkůaktuální informace

Archiv ročníků - aktuální informace - 2016

Česká republika

1. Listopad 2016

Tato zpráva podává informace o vývoji vybraného přístrojového vybavení zdravotnických zařízení dle ročního výkazu T (MZ) 1-01. Tento výkaz se zaměřuje především na sledování zdravotnického přístrojového vybavení využívající ionizující záření. Tato zpráva se soustředí na popis desetiletého vývoje od poslední zásadní změny rozsahu sledovaných přístrojů a metodiky v roce 2006. V letech 2006 až 2015 významně vzrostla dostupnost v přepočtu na mil. obyvatel u výpočetní tomografie CT o 24 % na 16,1 přístrojů, u magnetické rezonance MR o 120 % na 8,3 přístrojů, u sonografů UZ o 55 % na 543,9 přístrojů, u zubních RTG o 41 % na 638,6 přístrojů, u hemodialyzačních přístrojů o 49 % na 216,9 přístrojů, u lineárních urychlovačů o 55 % na 5,1 přístrojů a laparoskopů o 56 % na 58,7 přístrojů. Návratnost výkazu v roce 2015 dosáhla u poskytovatelů lůžkové péče 97 %, tj. ze 426 zpravodajských jednotek výkaz odevzdalo 414 poskytovatelů. U poskytovatelů ambulantní péče činila návratnost 77 %, tj. 11 263 z 14 554 zpravodajských jednotek. 

15. Listopad 2016

Dostupnost substituční léčby v České republice se zvyšuje. Postupně jsou otevírána nová specializovaná zařízení a od roku 2006 je substituce dostupná i ve věznicích. Také počet pacientů zařazených do substitučních programů postupně narůstá. Tato aktuální informace přináší informace nejen o počtu pacientů v členění podle věku, regionu, substituční látky, ale i o vybraných ukazatelích zdravotního stavu. Přináší také údaje o zařízeních poskytujících substituční léčbu, o novinkách a připravovaných změnách v oblasti substituční léčby v České republice.

1. Listopad 2016

Statistické výkazy NZIS za rok 2015 odevzdalo celkem 244 zařízení a data 55 zařízení byla dopočítána z předchozího období. V roce 2015 zdravotnická dopravní služba převezla celkem 4 226 363 pacientů a najela 101 356 tis. km. Provozovala 349 výjezdových stanovišť a 2 726 vozidel, z toho 2 440 sanitních. Na jedno stanoviště připadalo cca 8 vozidel.

15. Listopad 2016

V roce 2015 bylo léčeno v ambulantních zdravotnických zařízeních s diagnózami F50.0–F50.9 (poruchy příjmu potravy) 3 561 pacientů a v psychiatrických lůžkových zařízeních bylo hospitalizováno celkem 428 případů.

15. Listopad 2016

Národní registr léčby uživatelů drog je novým zdravotním registrem. Tento registr obsahuje data o pacientech, kteří začali a ukončili léčbu závislosti (vč. substituční). Údaje o léčených klientech v r. 2015 nahlásilo do registru celkem 148 programů. V registru bylo evidováno celkem 1 569 uživatelů alkoholu, 41 uživatelů tabáku a 157 patologických hráčů a 5 874 uživatelů drog mimo alkoholu a tabáku (nelegálních drog).

23. Listopad 2016

Tato Aktuální informace podává přehled o počtu záchytných stanic, míst a ošetřených pacientů v roce 2014. Od roku 1989 se počet záchytných stanic a míst s výkyvy snižoval. Vývoj počtu pacientů záchytných stanic ve sledovaném období zpravidla kopíruje počet stanic a jejich kapacitu, i když v letech 2005–2010 lze současně pozorovat souběžný pokles kapacity a růst pacientů. Od roku 2011 dochází k poklesu počtu pacientů při stejném počtu záchytných stanic i míst.

24. Listopad 2016

Tato Aktuální informace podává přehled o počtu záchytných stanic, míst a ošetřených pacientů v roce 2015. Od roku 1989 se počet záchytných stanic a míst s výkyvy snižoval. Vývoj počtu pacientů záchytných stanic ve sledovaném období zpravidla kopíruje počet stanic a jejich kapacitu, i když v letech 2005–2010 lze současně pozorovat souběžný pokles kapacity a růst pacientů. Od roku 2011 dochází k poklesu počtu pacientů při stejném počtu záchytných stanic i míst.

28. Prosinec 2016

V roce 2015 bylo léčeno v ambulantních zařízeních 1 457 pacientů s diagnózou F63.0. V psychiatrických léčebnách a na psychiatrických odděleních lůžkových zařízení bylo s touto diagnózou hospitalizováno celkem 488 případů.

29. Prosinec 2016

V roce 2015 provozovalo oddělení pro detoxifikaci od návykových látek (detoxifikační jednotky) 15 lůžko­vých zařízení, která měla vyčleněno 182 lůžek pro detoxifikaci. Dalších 32 zařízení lůžka pro detoxifikaci nevyčleňovala z celkového lůžkového fondu oddělení. Detoxifikaci od návykových látek podstoupilo celkem 11 894 pacientů s průměrnou délkou léčby 12,9 dnů.

29. Prosinec 2016

Národní registr pitev a toxikologických vyšetření na odděleních soudního lékařství je novým zdravotním registrem. Tento registr obsahuje data o všech pitvách a toxikologických vyšetřeních, které byly provedeny na odděleních soudního lékařství. V roce 2015 bylo identifikováno 44 případů smrtelných předávkování nelegálními drogami a 99 úmrtí pod vlivem drog z jiných příčin než předávkování.

30. Prosinec 2016

Celkem byla v roce 2015 zpracována data ze 125 zpravodajských jednotek a návratnost výkazů byla 95 %. Činnost v oboru transfuzní služby zajišťovalo celkem 211,88 lékařů a 1 162,36 ostatních zdravot­nických pracovníků. V zařízeních transfuzní služby bylo u 291 309 dárců provedeno celkem 1 088 tisíc odběrů, z nichž bylo vyrobeno 401 tisíc jednotek přípravků červené řady, 41 tisíc terapeutických dávek trombocytů a 626 tisíc litrů plazmy.

1. Listopad 2016

V roce 2015 zdravotnická záchranná služba v ČR řešila na základě tísňové výzvy celkem 1 010 421 událostí a ošetřila celkem 843 316 pacientů. Provozovala 300 výjezdových stanovišť (včetně letecké záchranné služby) a 147 telefonních linek 155. Průměrná dojezdová doba činila 9 minut.