Národní zdravotní registry

Historie

Do roku 2002 byla individuální hlášení zařazena do Programu statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví, který je součástí Programu statistických zjišťování vyhlašovaného Českým statistickým úřadem.

V roce 2002 zřídilo Ministerstvo zdravotnictví ČR Národní zdravotní registry na základě zmocnění v zákoně č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, v platném znění. U vyhlášených registrů byly uveřejněny informace o účelu a jejich zdůvodnění, o výkonných orgánech registru a jejich kompetenci a o Radě registru. V roce 2004 vstoupila v platnost novela tohoto zákona, která konkrétně uvedla třináct Národních zdravotních registrů a vymezila osobní a další údaje, které lze bez souhlasu subjektu údajů v registrech zpracovávat. V roce 2006 byl další novelou zákona rozšířen počet registrů o Národní registr asistované reprodukce. 

1. dubna 2012 vstoupil v platnost zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), který nahradil dosud platný zákon č. 20/1966 Sb. a z hlediska Národních zdravotních registrů kodifikoval stav, který již existoval a upřesnil podmínky jejich provozování. Oproti zákonu č. 20/1966 Sb., bylo v novém zákonu uvedeno deset Národních zdravotních registrů. V zákonu č. 372/2011 Sb. byly některé registry zrušeny, některé sloučeny a jiné nově zavedeny. Nově byl zaveden Národní registr úrazů, Národní registr osob trvale vyloučených z dárcovství krve a Národní registr pitev a toxikologických vyšetření prováděných na oddělení soudního lékařství. S účinností od 1.7. 2016 dochází ke změně , resp, novelizaci zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), a to zákonem č. 147/2016 Sb. 

Národní zdravotní registry vznikly převážně z iniciativy odborných lékařských společností, které stanovily odbornou náplň. O každý národní zdravotní registr se stará určená státní instituce, tzv. správce registru, který garantuje metodickou a obsahovou jednotu registru a jeho účel. Poradním orgánem správce registru je Rada registru složená z reprezentantů navržených příslušnou odbornou lékařskou společností, zástupců MZ, pracovníků správce a případného zpracovatele. Příslušná odborná lékařská společnost je odborným garantem registru. Řada registrů má již dlouholetou tradici např. onkologický registr vznikl již v roce 1976 a registr hospitalizovaných v roce 1960.

Současný stav

S účinností od 1.7. 2016 dochází k novelizaci zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), a to zákonem č. 147/2016 Sb.  Novela rozšířila seznam národních zdravotních registrů uvedených v příloze zákona o Národní diabetologický registr a Národní registr intenzivní péče.

Přehled Národních zdravotních registrů dle novely zákona č. 372/2011 Sb. zákonem č. 147/2016 Sb.:

Vymezení rozsahu informací předávaných poskytovateli zdravotních služeb do Národních zdravotních registrů bude přesně stanoveno v datovém standardu Ministerstva zdravotnictví a závazných metodických pokynech k Národnímu zdravotnickému informačnímu systému.

Základní informace o registrech

Účelem registrů je sledovat vývoj, příčiny a důsledky nejenom závažných onemocnění, a to včetně důsledků ekonomických, a jejich dopady do sociální sféry a ekonomiky sociálního systému, evidence a sledování pacientů, včetně zemřelých, s vybranými společensky závažnými nemocemi,sledování výskytu, vývoje, příčin a důsledků těchto nemocí a návaznosti další péče, a evidence a sledování pacientů s úrazy, a dále statistická a vědecká zpracování dat registrů zaměřená zejména na analýzy zdravotního stavu obyvatel a kvalitu a využívání zdravotní péče s cílem zlepšovat zdraví populace.

Význam zdravotních registrů mimo jiné také spočívá v jejich možnosti monitorovat současné trendy v kvalitě poskytování zdravotní péče v celé ČR v porovnání s ostatními evropskými státy. Informace z registrů slouží pro databáze zdravotnických ukazatelů Eurostatu, Světové zdravotnické organizace (WHO), Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) a pro další mezinárodní srovnání.

Záznamy v registrech neobsahují jméno, příjmení, adresu subjektu údajů (pacienta) a ani žádné detailní osobní charakteristiky.

Přístup k datům a jejich ochrana

Individuální údaje z registrů nejsou veřejně přístupné. Údaje z registrů jsou poskytovány pouze v agregované podobě (např. za územní celky, za druhy zdravotnických zařízení, za skupiny diagnóz, za jednotlivé diagnózy). Pouze pro vědecké a výzkumné účely lze poskytnout neagregované anonymizované osobní údaje. Vyjma případů, kdy data registru jsou přímo využívána při poskytování zdravotní péče není důležitá identifikace osoby jako takové, ale to, zda nahlášené případy v registrech patří ke stejné osobě nebo k různým osobám. Bez identifikátoru osoby nelze zdrojová data do registru kontrolovatelně pořizovat, odstraňovat duplicitní hlášení, doplňovat časově i prostorově, čistit registr o zemřelé osoby a mít tak přesnější statistiky.

Ochrana dat ve zdravotních registrech je na vysoké úrovni. Přístup k individuálním údajům mají pouze pověření pracovníci správce a zpracovatele registrů a poskytovatelé zdravotních služeb. Mezi oprávněné osoby obecně nepatří úředníci státní správy, ti mají přístup pouze k agregovaným údajům a v žádném případě nemají přístup k individuálním osobním údajům. Většinu oprávněných pracovníků představují zdravotničtí pracovníci, kteří vkládají data do příslušného registru a ti vidí pouze „svoje vkládaná data“. Počet dalších oprávněných pracovníků, kteří mají přístup ke všem datům určitého registru je striktně omezen na jednotlivce. Správce registru určuje přístupová práva oprávněných uživatelů, zabezpečuje provoz sítě pro sběr dat, zajišťuje informační technologie (HW, SW, komunikace), autentizaci, autorizaci a ochranu dat a jmenuje také správce databáze, tj. oprávněného pracovníka, který má přístup k datům registru a zodpovídá za jejich zpracování. Pouze správci databáze jsou přidělena jednoznačná a jedinečná přístupová práva k těmto datům a má plnou zodpovědnost za jejich ochranu.

Při zpracování osobních údajů v registrech, jejich ochraně a poskytování, správce registru a případně zpracovatel důsledně dodržuje zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Bezpečnost a ochrana údajů je stejné povahy jako v bankovním systému. Po uplynutí zákonem pevně stanovené lhůty dochází u jednotlivých registrů k anonymizaci údajů jednosměrným šifrovacím algoritmem.

Informace o registrech v zahraničí

Řada evropských zemí provozuje větší počet zdravotních registrů s identifikačním číslem osoby (PIN). Jde především o severské země, kde je dlouhodobá tradice i zkušenosti s vedením obdobných registrů jako v ČR a mnoha dalších. Existují materiály na úrovni EU, které doporučují použití PIN jako základní předpoklad potřebné funkčnosti a kvality dat ve zdravotních registrech a informačních systémech, pochopitelně s přijetím potřebných prvků ochrany dat a soukromí pacientů. Na úrovni EU je požadována mnohem větší harmonizace v této oblasti, aby výklad směrnice o ochraně osobních údajů byl jednotný.

Národní onkologický registr (NOR)

Národní zdravotní registry

  Přístup do Zdravotnických registrů NZIS

Sběr dat NOR – stav hlásivosti

Adresář

Adresář pracovišť Adresář pracovišť NOR, aktualizace k 13.6.2019

Datové rozhraní

Závazné pokyny

Formuláře

Tiskopisy formuláře  "Incidence a léčba zhoubného novotvaru" verze 2014 jsou podle našich informací dostupné u následujících firem:

 • DITIS – tiskopis je k dispozici
 • SEVT – tiskopis k dispozici od poloviny ledna 2014
 • BEKROS – tiskopis k dispozici od 20. 12. 2014
 • Tiskárna KNOPP – tiskopis je k dispozici
 • KALIPA – tiskopis je k dispozici

Publikační výstupy

Tématická řada

Publikace

Aktuální informace

NOVINKY

04.02.2019 Datové rozhraní NOR
30.01.2019 Nová metodika sběru dat Národního onkologického registru – informace pro poskytovatele zdravotních služeb oborů patologie a cytologie
Od 1. 1. 2019 je v platnosti nová metodika předávání údajů do NOR, která se týká novotvarů nově diagnostikovaných od 1. 1. 2019. Pracoviště oborů patologie / cytologie nevyplňují žádné samostatné hlášení, ale pouze předávají do NOR kopii výsledku bioptického či cytologického nálezu. ...
11.01.2019 Nová metodika sběru dat Národního onkologického registru (NOR) – informace pro poskytovatele zdravotních služeb
Od 1. 1. 2019 je v platnosti nová metodika předávání údajů do NOR, která se týká novotvarů nově diagnostikovaných od 1. 1. 2019. Rozsah předávaných informací byl výrazně redukován na nezbytně nutné údaje a předávání údajů do NOR je postupně převáděno na výhradně elektronickou formu. ...
02.11.2018 Zpráva z odborného setkání Nová organizace a metodika sběru dat Národního onkologického registru, konaného dne 31. 10. 2018
Dne 31. 10. 2018 se v Emauzích konalo odborné setkání k problematice sběru dat Národního onkologického registru (NOR) se zaměřením na změny, které ve sběru dat NOR nastanou od 1. ledna 2019. Zástupci ÚZIS ČR informovali o nové organizaci a metodice sběru dat do Národního onkologického registru a diskutovali problematiku se zástupci poskytovatelů zdravotních služeb, kteří garantují, koordinují a zajišťují předávání údajů do Národního onkologického registru. Zveřejňujeme prezentace ze semináře a rozhovor s ředitelem ÚZIS ČR. ...
31.08.2018 Dotazník WHODAS 2.0 pro samostatné vyplnění
ÚZIS ČR zveřejňuje český překlad Dotazníku Světové zdravotnické organizace k hodnocení disability (WHODAS 2.0) ve verzi pro samostatné vyplnění a představuje interaktivní webovou verzi formuláře WHODAS 2.0 pro odborného testujícího. ...

ZÁVAZNÉ PŘEDPISY A METODIKA

 • Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)
 • Vyhláška č. 373/2016 Sb., o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému
 • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdější pozdějších předpisů
 • NOR byl vyhlášen ve Věstníku MZ, částka 14, Ročník 2001
 • Výnos MZSV ČSR č. 3/1989 Věstníku MZSV ČSR (reg. ve Sbírce zákonů částka 19/1988) - Dispenzární péče o nemocné s přednádorovými stavy a novotvary a povinné hlášení novotvarů
 • Závazné pokyny NZIS - Pokyny k obsahu datové struktury
 • Datový standard MZ
 • Pravidla pro zavedení TNM klasifikace zhoubných novotvarů, 8. vydání (TNM8)

ÚČEL ZJIŠŤOVÁNÍ POŽADOVANÝCH ÚDAJŮ

Účelem Národního onkologického registru (dále jen NOR) je registrace onkologických onemocnění a periodické sledování jejich dalšího vývoje, tj. shromažďování dat, jejich verifikace, ukládání, ochrana a zpracování. NOR poskytuje souhrnné údaje pro statistické přehledy jak na národní, tak i mezinárodní úrovni, dále pro epidemiologické studie a zdravotnický výzkum.

Údaje NOR slouží také k podpoře včasné diagnostiky a léčby novotvarů a přednádorových stavů, ke sledování trendů jejich výskytu, příčinných faktorů a společenských důsledků.

Souhrnná data jsou podkladem pro tvorbu, realizaci a vyhodnocování preventivních zdravotnických programů a pro odhady potřebných finančních nákladů na zabezpečení komplexní onkologické péče. Anonymní individuální data mohou být poskytnuta pro epidemiologické studie a zdravotnický výzkum jen v souladu s platnými zákony a se souhlasem Rady NOR.

NOR je členem IACR (Mezinárodní asociace onkologických registrů) v Lyonu, spolupracuje s Evropskou sítí onkologických registrů (ENCR) a udržuje kontakt s registry v zahraničí. NOR je nedílnou součástí komplexní onkologické péče.

ROZSAH ÚDAJŮ PŘEDÁVANÝCH ZDRAVOTNICKÝMI ZAŘÍZENÍMI DO NOR

NOR je celoplošným populačním registrem, který navazuje na registr provozovaný v ÚZIS ČR od roku 1976.

Od 1. ledna 2006 nastaly v organizaci sběru dat do Národního onkologického registru (NOR) významné změny. Změnil se obsah datové struktury pro NOR, včetně podkladu pro sběr a pořizování dat, kterým je nově upravené hlášení „Incidence a léčba zhoubného novotvaru“. Současně došlo i k významné změně v definici subjektu, který hlášení novotvaru vyplňuje. Na vyplňování hlášení se nyní budou podílet dvě zdravotnická pracoviště:

 • zdravotnická pracoviště, která stanoví diagnózu (vyplní a předá do 1 měsíce od stanovení diagnózy)
 • zdravotnická pracoviště, zodpovědná za léčbu (vyplní a předá do 8 měsíců od stanovení diagnózy)

Toto rozdělení umožňuje získat rychlý operativní přehled o incidenci novotvarů v České republice a na druhé straně získat úplnější a přesnější přehled o léčbě těchto novotvarů.

NOR je provozován jako webová aplikace s centrální databází. Spádová pracoviště NOR vkládají data do registru prostřednictvím internetového připojení přes zabezpečený protokol https. Přístup do registru a přidělení uživatelské role schvaluje správce registru.

1. Údaje související se zdravotním stavem pacienta ve vztahu k jeho onemocnění a léčbě

 • rodné číslo
 • obec místa pobytu
 • příslušnost k EU
 • sociální postavení (zaměstnanec, samostatně pracující, nezaměstnaný, nepracující, bezdomovec, neznámo)
 • stav (žijící v rodině, osamoceně, neznámo)
 • zhoubný novotvar v rodinné anamnéze
 • rodinná anamnéza - počet novotvarů
 • kouření
 • hlavní životní zaměstnání - slovně
 • migrace - stát
 • v jaké souvislosti zjištěno (např. preventivní prohlídka, jiné vyšetření, screening, pitva)
 • datum 1. návštěvy lékaře
 • datum stanovení diagnózy

2. Údaje o sledovaném onemocnění

 • diagnóza (slovně), kód Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů ve znění desáté revize (MKN-10)
 • diagnóza stanovena na základě (klinicky zjevné, zobraz. vyšetřovací metody, operace, histologie, cytologie, labor. vyšetření vč. nádorových markerů, pitva, DCO (údaj o nádoru není ve zdravotnické dokumentaci, ale je uveden až na Listu o prohlídce mrtvého (dále LPM))
 • lateralita (vpravo, vlevo, oboustranně, odpadá, neznámo)
 • TNM klasifikace pro popis anatomického rozsahu nemoci: rozsah primárního nádoru (T), nepřítomnost či přítomnost a rozsah metastáz v regionálních mízních uzlinách (N) a nepřítomnost či přítomnost vzdálených metastáz (M)
 • pTNM klasifikace - pooperační histopatologická klasifikace je založena na nálezech získaných před léčbou doplněných nebo pozměněných dalšími nálezy, které byly získány při chirurgickém výkonu a vyšetřením patologickým
 • klinické stadium
 • onemocnění (lokalizované - pokročilé)
 • histologie (slovně)
 • histologie - kód topografie
 • histologie - kód morfologie
 • cytologie (slovně)
 • cytologie - kód topografie
 • cytologie - kód morfologie

3. Údaje o způsobu léčby onemocnění

 • navržený léčebný postup (slovně)
 • zhoubný novotvar neléčen (uvést důvod proč)
 • operace, operační výkon (slovně)
 • druh operace
 • datum operace
 • odstranění nádoru (úplné, zbytkový nádor, nádor ponechán)
 • endoskopická operace
 • radioterapie (slovně)
 • druh záření
 • typ léčby
 • forma léčby
 • datum zahájení radioterapie
 • chemoterapie (slovně)
 • forma léčby
 • typ léčby
 • datum zahájení chemoterapie
 • hormonální léčba (slovně)
 • druh léčby
 • datum zahájení hormonální léčby
 • jiná léčba (slovně)
 • druh léčby
 • datum zahájení jiné léčby
 • počet novotvarů u téhož nemocného
 • předchozí novotvary
 • onemocnění se pokládá za pozdě rozpoznané
 • hodnocení postupu
 • závěr (léčba ukončena, přerušena, pokračuje, symptomatická, bez léčby, neznámo)

4. Údaje o úmrtí pacienta

 • datum úmrtí pacienta
 • diagnóza nemoci, která přímo vedla ke smrti (bezprostřední příčina smrti), diagnóza uvedená na LPM
 • diagnóza základní, hlavní nemoci (prvotní příčina smrti), diagnóza uvedená na LPM
 • diagnóza jiné závažné průvodní nemoci uvedená na LPM
 • pitva

5. Informace o dalším sledování pacienta

 • identifikační údaje o pacientovi, včetně čísla zhoubného novotvaru, data stanovení diagnózy, kódu diagnózy Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů ve znění desáté revize (MKN-10), topografie, morfologie, TNM, pTNM
 • datum posledního kontaktu
 • stav pacienta (žije, zemřel)
 • léčba od posledního hlášení
 • druh léčby
 • datum úmrtí
 • diagnóza nemoci, která přímo vedla ke smrti (bezprostřední příčina smrti), diagnóza uvedená v LPM
 • diagnóza základní, hlavní nemoci (prvotní příčina smrti), diagnóza uvedená na LPM
 • diagnóza jiné závažné průvodní nemoci uvedená na LPM
 • změny
 • hlášení je provedeno po letech

6. Informace o zdravotnických zařízeních podílejících se na léčbě

Identifikační údaje:

 • registrujícího praktického lékaře
 • zdravotnického zařízení, které provedlo operační výkon
 • zdravotnického zařízení, které zahájilo radioterapii
 • zdravotnického zařízení, které zahájilo chemoterapii
 • zdravotnického zařízení, které zahájilo hormonální léčbu
 • zdravotnického zařízení, které zahájilo jinou léčbu
 • zdravotnického zařízení, které bude poskytovat dispenzární péči

STATISTICKÁ JEDNOTKA ZJIŠŤOVÁNÍ

Všechna onemocnění ze skupiny diagnóz:

 • zhoubné novotvary (C00 - C97),
 • novotvary in situ (D00 - D09),
 • novotvary nejistého nebo neznámého chování (D37 - D48) a
 • některé nemoci postihující lymforetikulární tkáň a retikulohistiocytární systém (D76.0)

zjištěná u osob, bez ohledu na pohlaví a věk, se státním občanstvím ČR a u cizinců s povolením trvalého pobytu; zjištěná klinicky (i případy histologicky nebo cytologicky neověřené) nebo zjištěná při úmrtí.

OKRUH ZPRAVODAJSKÝCH JEDNOTEK

Všechna zdravotnická zařízení, ve kterých bylo nádorové onemocnění diagnostikováno, léčeno (tiskopis „Incidence a léčba zhoubného novotvaru") a dispenzarizováno (tiskopis „Kontrolní hlášení novotvaru“).

Národní registr hospitalizovaných (NRHOSP)

Národní zdravotní registry

ZMĚNA V PROVOZU NRHOSP

Od 1. 1. 2019 zahájen provoz Národní registr hospitalizovaných (dále také „registr“) v novém technickém prostředí, ve kterém jsou již nyní provozovány ostatní registry a informační systémy rezortu zdravotnictví:

Odkaz na produkční prostředí: https://ereg.ksrzis.cz/ Data se předávají dávkově přes aplikaci CUD nebo prostřednictvím elektronického formuláře přímo z aplikace NRHOSP.

Pro účely vyzkoušení funkcionalit nového prostředí a otestování vkládání fiktivních dat je možné využít testovací prostředí: https://eregotp2.ksrzis.cz/ Toto prostředí nesouží pro předávání dat do NRHOSP!

Pro dokončení sběru dat za rok 2018 zůstává zachován paralelní provoz obou systémů a pro splnění statistické povinnosti je nezbytné odeslat veškerá příslušná data za rok 2018 do původního technického prostředí.

Pro data za rok 2019 je již vyžadováno odesílání dávek pouze do nového produkčního prostředí NRHOSP.

Kontakty na pracovníky provozní a metodické podpory NRHOSP

 

ZÁVAZNÉ PŘEDPISY A METODIKA

 • Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 373/2016 Sb., o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému
 • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • NRHOSP byl vyhlášen ve Věstníku MZ, částka 14, Ročník 2001
 • Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů- desátá revize - zkráceně označovaná jako MKN-10.
 • Klasifikace hospitalizovaných pacientů IR-DRG (International Refined Diagnosis Related Groups - Mezinárodní zpřesněné skupiny vztažené k diagnóze), s účinností od 1. 1. 2006 (Sdělení ČSÚ č. 323/2010 Sb., o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG), každý rok je IR-DRG aktualizováno a ČSÚ vydává nově aktualizované Sdělení)
 • Závazné pokyny NZIS - viz Pokyny k obsahu datové struktury pro původní systém do roku 2018
 • Metodika NZIS – viz Kompletní metodika sběru dat platná pro nový systém od roku 2019
 • Datový standard MZ

ÚČEL ZJIŠŤOVÁNÍ POŽADOVANÝCH ÚDAJŮ

Účelem zjišťování požadovaných údajů je získání zdroje informací o zdravotním stavu populace. Národní registr hospitalizovaných současně poskytuje podklady pro kvalitativní a kvantitativní hodnocení činnosti jednotlivých lůžkových zařízení a jejich oddělení.

Data z NRHOSP jsou důležitým nástrojem pro řízení zdravotnictví a stanovení koncepce a realizace zdravotní politiky státu, potřebné k definování optimální sítě lůžkových zdravotnických zařízení. Výsledné informace z NRHOSP se předávají do databáze Světové zdravotnické organizace (WHO) a dalším mezinárodním organizacím podle smluvních závazků.

ROZSAH ÚDAJŮ PŘEDÁVANÝCH ZDRAVOTNICKÝMI ZAŘÍZENÍMI DO NRHOSP

NRHOSP je celoplošným populačním registrem, který navazuje na Informační systém Hospitalizace provozovaný v ÚZIS ČR od roku 1960. V NRHOSP jsou evidovány osoby, které byly hospitalizované na lůžkových odděleních a jejichž hospitalizace byla ve sledovaném období ukončena. Sběr za všechna oddělení lůžkových zařízení proběhl poprvé v roce 1981 a následně v roce 1986. Data jsou každoročně zpracovávána od roku 1992 a od roku 1994 nahradila v evidenci základních hospitalizačních diagnóz devátou revizi Mezinárodní klasifikace nemocí MKN-10. Do roku 1997 byla sbírána data za lůžková zařízení bez zdravotnických zařízení ostatních centrálních orgánů (dopravy, obrany a spravedlnosti), která do té doby data neposkytovala.

1. Údaje o lůžkovém zdravotnickém zařízení (zpravodajské jednotce)

 • IČO/PČZ zařízení
 • kraj, okres sídla zařízení
 • druh zařízení
 • oddělení, pořadové číslo oddělení
 • pracoviště

2. Údaje o pacientovi

 • rodné číslo (z něhož se odvozuje pohlaví a věk)
 • datum narození (nově)
 • pohlaví (nově)
 • rodinný stav
 • zaměstnání
 • obec místa trvalého pobytu
 • příslušnost k EU

3. Údaje týkající se přijetí a pobytu pacienta v zařízení ústavní péče

 • přijetí doporučil
 • datum přijetí (den, měsíc, rok)
 • čas přijetí (hodina, minuta)
 • důvod přijetí
 • přijetí
 • začátek příznaků - datum (den, měsíc, rok) - platnost pro přijetí neodkladné
 • začátek příznaků - čas (hodina, minuta) - platnost pro přijetí neodkladné
 • základní diagnóza - diagnóza základního onemocnění, které je příčinou hospitalizace podle Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů ve znění desáté revize (MKN-10)
 • pro základní diagnózu hospitalizován poprvé v životě
 • vnější příčina (týká se nejen úrazů), diagnóza (MKN-10)
 • další diagnózy (MKN-10) (nově v neomezeném rozsahu)
 • datum operace (den, měsíc, rok)
 • čas operace (hodina, minuta)
 • hlavní operační diagnóza, diagnóza onemocnění, které je hlavní příčinou provedení operace podle MKN-10
 • nemocniční nákaza - platnost pro operované pacienty
 • druh operace
 • reoperace (opakovaná operace pacienta v souvislosti s hlavní operační diagnózou)
 • pooperační komplikace
 • počet dnů na Jednotce intenzivní péče (JIP)
 • skupina DRG (klasifikace pacienta podle diagnostické skupiny DRG (diagnosis related group))
 • počet dnů přerušení hospitalizace
 • datum propuštění (úmrtí)
 • hodina, min. propuštění (úmrtí)
 • kategorie pacienta (počty dnů v určitém stavu)
 • základní příčina smrti (Id) - vyplní se diagnóza (MKN-10) prvotní příčiny smrti převzatá z Listu o prohlídce zemřelého
 • bezprostřední příčina smrti (Ia) - vyplní se diagnóza (MKN-10) bezprostřední příčiny smrti převzatá z Listu o prohlídce zemřelého
 • ukončení hospitalizace
 • náhrady
 • potřeba další péče po propuštění

4. Seznam provedených výkonů v rámci hospitalizace pacienta (výkonová věta)

 • kód výkonu (dle seznamu zdravotních výkonů)
 • počet provedených výkonů
 • datum provedení výkonu

STATISTICKÁ JEDNOTKA ZJIŠŤOVÁNÍ

 • Statistickou jednotkou je ukončený pobyt hospitalizovaného na oddělení.
 • Povinným hlášením se stává každá ukončená hospitalizace pacienta (tuzemce i cizince) na jednom lůžkovém oddělení poskytovatele lůžkové péče bez ohledu na způsob přijetí a ukončení (propuštění, překlad, úmrtí).
 • Do NRHOSP se hlásí i případy jednodenní péče (jednodenní chirurgie). Jednodenní péče je zdravotní péčí, při jejímž poskytnutí se vyžaduje pobyt pacienta na lůžku po dobu kratší než 24 hodin, a to s ohledem na charakter a délku poskytovaných zdravotních výkonů. Při poskytování jednodenní péče musí být zajištěna nepřetržitá dostupnost akutní lůžkové péče intenzivní (§ 8, zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách).
 • Nově se v souladu s vyhláškou 373/2016 Sb. do NRHOSP povinně hlásí i případy hospitalizace neukončené ke konci sledovaného roku, a to nejpozději do konce ledna následujícího roku. Tyto případy musí být označeny způsobem ukončení „hospitalizace pokračuje“ s datem ukončení k 31. 12. sledovaného roku.

OKRUH ZPRAVODAJSKÝCH JEDNOTEK

Každé zdravotnické zařízení ústavní péče s výjimkou lázeňských léčeben a ozdravoven, ve kterém došlo k ukončení poskytování ústavní péče pacientovi.

 

Národní registr reprodukčního zdraví (NRRZ)

Národní zdravotní registry

ZÁVAZNÉ PŘEDPISY

 • Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)
 • Vyhláška č. 373/2016 Sb., o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému
 • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

ÚČEL ZJIŠŤOVÁNÍ POŽADOVANÝCH ÚDAJŮ

Jde o sloučení stávajícího Národního registru rodiček, Národního registru novorozenců,  Národního registru vrozených vad, Národního registru potratů a Národního registru asistované reprodukce do jednoho systému, který přinese zjednodušení administrativní náročnosti a zvýší přidanou hodnotu informací ve sjednoceném registru. Toto spojení umožní lepší koordinaci,  provázanost a hodnocení kvality poskytované péče v oblasti reprodukčního zdraví.

ZŘÍZENÍ NÁRODNÍHO REGISTRU REPRODUKČNÍHO ZDRAVÍ

Dle § 127 odst. 6 zákona č. 372/2011 Sb. údaje vedené podle právních předpisů ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona v Národním registru rodiček, Národním registru novorozenců, Národním registru vrozených vývojových vad, Národním registru potratů a Národním registru asistované reprodukce vedené Ústavem zdravotnických informací a statistiky České republiky podle zákona o péči o zdraví lidu ústav převede nejpozději ke dni zřízení Národního registru reprodukčního zdraví do tohoto registru.

Národní registr asistované reprodukce (NRAR)

Národní zdravotní registry

Vstup do Registru
 

Datové rozhraní

Závazné pokyny

 

Dokumenty

Informace pro zdravotnická zařízení zasílající data do NRRZ 

Podklady pro novou datovou strukturu NRAR platnou od 1.1.2016  

Změny v datové struktuře Národního registru asistované reprodukce jsou spíše drobnějšího charakteru. Upraven byl číselník položky „zamýšlený cíl cyklu“, kde byla odstraněna položka „PGD“. Preimplantačnímu genetickému testování je nově věnovaný samostatný oddíl. Další změny se nacházejí v oddílu oocyty a embrya pocházející z jiného cyklu, kde nově rozlišujeme mezi oocyty vlastními a darovanými, čerstvými a mraženými. Upravena byla část věnovaná embryotransferu, u embryí se dále sleduje vývojová fáze dnů. Dále byly nově začleněny položky: důvod překročení věkové hranice, země současného pobytu, jde o aktuálně léčenou neplodnost, poznámka k indikaci ženy hlavní/vedlejší, je zamýšleno ICSI, je zamýšleno PGT, metoda získání spermií 2, datum oplození oocytů, počet zmrazených embryí s PGT a bez PGT, položka příslušnost k EU byla zaměněna za položku státní příslušnost. 

Publikační výstupy

Asistovaná reprodukce

NOVINKY

03.01.2017 Seznam rozdílů provedených v Závazných pokynech NZIS pro NRAR
Dovolujeme si Vás informovat o rozdílech provedených v Závazných pokynech NZIS pro NRAR po spuštění nové verze k 9.11.2016. ...
01.12.2016 Informace o úpravách v Národním registru asistované reprodukce (NRAR)
Dovolujeme si Vás informovat o úpravách v Národním registru asistované reprodukce, které byly realizovány k 9.11. 2016. Uvádíme podrobný seznam úprav. ...
09.11.2016 Datové rozhraní NRAR
18.02.2016 Informace pro zdravotnická zařízení zasílající data do NRRZ
Od 1.1.2016 jsou v provozu nové verze registrů reprodukčního zdraví. Dosud nahlášené problémy dávkového předávání dat budou odstraněny do konce února 2016. ÚZIS ČR ujišťuje, že během prvního pololetí 2016 nebude nijak postihovat opožděné předání dat. ...
05.11.2015 Podklady pro novou datovou strukturu NRAR platnou od 1.1.2016

ZÁVAZNÉ PŘEDPISY

 • Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)
 • Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách
 • Vyhláška č. 373/2016 Sb., o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému
 • Zákon č. 227/2006 Sb., o výzkumu na lidských embryonálních buňkách a souvisejících činnostech a o změně některých souvisejících zákonů
 • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 296/2008 Sb., o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka a o změně souvisejících zákonů
 • Závazné pokyny NZIS - Pokyny k obsahu datové struktury

ÚČEL ZJIŠŤOVÁNÍ POŽADOVANÝCH ÚDAJŮ

Účelem registru je evidence všech žen, u kterých byla zahájena ovariální stimulace nebo bylo zahájeno monitorování za účelem léčby sterility (sterility vlastní nebo sterility jiné ženy v případě darování oocytů) metodou mimotělního oplodnění (IVF) nebo příbuznými technikami. Sledování IVF cyklů zajišťuje nezbytné informace o způsobu, průběhu, výsledcích a případných komplikacích pro potřeby odborných zdravotnických pracovníků, Ministerstva zdravotnictví ČR, zdravotních pojišťoven i pro mezinárodní vykazování údajů. Získané informace umožňují hodnocení léčebných postupů a jsou využívány pro řízení a zkvalitňování péče o neplodné páry a pro realizaci státní politiky v oblasti asistované reprodukce a léčby sterility. Národní registr asistované reprodukce (NRAR) je celoplošným populačním registrem.

ROZSAH ÚDAJŮ PŘEDÁVANÝCH ZDRAVOTNICKÝMI ZAŘÍZENÍMI DO NRAR

Od roku 2007 je NRAR provozován jako webová aplikace s centrální databází. Centra asistované reprodukce vkládají data do registru prostřednictvím internetového připojení přes zabezpečený protokol https.

Přístup do registru a přidělení uživatelské role schvaluje správce registru.

1. Identifikace cyklu a ženy

 • Číslo cyklu
 • Rok
 • Kód pracoviště
 • Číslo záznamu v pracovišti AR
 • Kontrolní koncovka
 • Vložení záznamu
 • Poslední změna
 • Datum narození
 • Věk
 • Důvod překročení věkové hranice
 • Státní občanství
 • Stát současného pobytu
 • Rodné číslo
 • Cyklus hradí

2. Výchozí zdravotní údaje

 • Jde o nyní léčenou neplodnost výše uvedené ženy?
 • Byla již těhotná
 • Indikace ženy hlavní
 • Indikace ženy vedlejší
 • Poznámka k indikaci ženy hlavní/vedlejší
 • Indikace muže

3. K čemu cyklus směřuje

 • Cíl cyklu
 • Poznámka k "Cíl cyklu - Jiné“. 
 • Je zamýšleno ICSI?
 • Je zamýšleno PGT

4. Průběh cyklu

 • Stimulace ovarií /případně endometria KET
 • Datum zahájení léčby nebo vyšetření v cyklu
 • Metoda získání spermií 1
 • Metoda získání spermií 2
 • Datum odběru oocytů z ovarií
 • Počet nalezených oocytů
 • Zmrazeno oocytů pro tuto ženu
 • Darovala čerstvých oocytů 
 • Darovala ke zmrazení počet oocytů

5. Jak jinak získány oocyty /emb. než odběrem z ovarií

 • Zdroj. cyklus oo či emb.-označení
 • Zdroj. cyklus oo.či emb.-detail co to bylo
 • Zdroj. cyklus oo či emb.- vývojová fáze dnů
 • Počet rozmražených vlastních  oo. či emb.
 • Počet cizích přijatých oocytů čerstvých
 • Počet cizích přijatých oo. či emb. rozmražených z kryokontejneru

6. Oplozování a vývoj

 • Datum oplození oocytů
 • Počet oplozovaných IVF
 • Počet oplozovaných ICSI
 • Počet diploidních zygot

7. PGT

 • Bylo provedeno PGT
 • Cíl PGT
 • Jak získán materiál k PGT
 • Metoda analýzy DNA
 • počet emb. či oo. bioptovaných
 • počet všech oo. či emb. s validním výsledkem
 • počet PGT  oo. či emb. vhodných OK

8. Embryotransfer

 • Datum ET
 • Počet transferovaných embryí
 • Z toho počet ET emb. po PGT
 • Dnů vývoje transf. emb.
 • Počet zmrazených emb bez PGT
 • Počet zmrazených emb s PGT

9. Komplikace

 • Byl OHSS III. st
 • Bylo závažné krvácení po odběru oocytů?
 • Byla infekce po odběru oocytů?

10. Shrnutí a uzavření cyklu

 • Kód výkonů
 • Datum vykázání cyklu zdrav. pojišťovně
 • Skutečně v cyklu provedeno
 • Poznámka ke "Skutečně v cyklu provedeno - Jiné“
 • Ukončení cyklu v pracovišti AR

11. Zda otěhotněla (editovatelné pouze 3 měsíce od ukončení cyklu)

 • Datum UZ (či  LPSK při GEU)
 • Počet plod. vajec
 • Počet plodů s akcí srd.
 • Počet mimoděl. uhnízděných plod. vajec
 • Byla dosažena klin gravidita

12. Redukce (editovatelné pouze 3 měsíce od ukončení cyklu)

 • Datum redukce mnohočet. těhotenství
 • Redukováno o kolik plodů

13. Jak gravidita pokračovala a výsledek gravidity (lze provádět libovolně dlouho)

 • Výsledek gravidity
 • Datum ukončení gravidity
 • Počet porozených plodů

14. Ukončení skladování oo či emb., které už nebudou sledovány pro původní účel (lze provádět libovolně dlouho)

 • Datum ukončení skladování embryí (oocytů)
 • Počet darovaných původně svých skladovaných embryí (oocytů)
 • Počet ukončení skladování ( emb, oo) jinak než darováním

15. Volný text

 • Poznámka - volný text

STATISTICKÁ JEDNOTKA ZJIŠŤOVÁNÍ

Statistickou jednotkou je léčba nebo sledování ženy s cílem o umělé oplodnění.

OKRUH ZPRAVODAJSKÝCH JEDNOTEK

Zpravodajskou jednotkou je každé zdravotnické zařízení provádějící postupy a metody asistované reprodukce.

 

Národní registr novorozenců (NRNAR)

Národní zdravotní registry

Vstup do Registru
 

Datové rozhraní

Závazné pokyny

Dokumenty

Informace pro zdravotnická zařízení zasílající data do NRRZ 

NRNAR - Vzor listinné podoby pro předávání informací 

Nový vzor listinné podoby "Zprávy o novorozenci" související s obměnou datové struktury v rámci elektronizace registrů. Platnost od 1.ledna 2020.

Upozornění - povinné a nepovinné položky od 1. 1. 2016 v NRRZ  

Povinné položky rozdělujeme na tzv. univerzálně povinné a podmíněně povinné, viz příloha. 

Podklady pro novou datovou strukturu NRNAR platnou od 1.1.2016 

 V Národním registru novorozenců jsou spíše drobné změny. Z hlášení byly odstraněny položky „V prvních 12 hodinách (min. BE, max. % O2, min. % O2)“ a „Kalmetizace“, jejichž další sledování bylo vyhodnoceno jako nadále nepotřebné. Nově bylo do hlášení začleněno sledování použití VEX u vaginálního porodu a užívání vitaminu K. Upraveny byly číselníky položek „Léčba na sále“ a „Provedený screening“.

Publikační výstupy

Tématická řada

Publikace

Aktuální informace

NOVINKY

12.11.2019 Rozšíření číselníků vybraných položek
Vážení uživatelé, rádi bychom Vás informovali, že od 1.10.2019 akceptuje registr NRNAR evidenční čísla pojištěnců. Dále Vás chceme informovat, že od 1.1.2020 bude provedeno rozšíření číselníků vybraných položek. ...
29.12.2017 Změna příjmu datových dávek do Národního registru reprodukčního zdraví
Dovolujeme si Vás informovat, že od 1. 1. 2018 bude provedena změna v kontrolách a příjmu datových dávek do NRROD, NRNAR, NRPOT a NRVV. ...
14.06.2017 Aktualizace metodiky NRNAR k 1. 7. 2017
Vážení uživatelé, chtěli bychom Vás informovat, že byla vyvěšena nová verze metodiky Národního registru novorozenců (NRNAR) s oficiální platností od 1. 7. 2017. ...
06.06.2017 Úpravy registrů NRNAR a NRROD k 6. 6. 2017
Vážení uživatelé, chtěli bychom Vás informovat, že k dnešnímu dni 6. 6. 2017 byly nasazeny úpravy registrů NRNAR a NRROD, v nichž jsou provedeny veškeré korekce kontrol, které v minulých měsících bránily plnému zasílání dat do registru. ...
05.09.2016 Informace o doplnění číselníku „VyzivaNovorozence“ v Národním registru novorozenců
Dovolujeme si Vás informovat o doplnění číselníku „VyzivaNovorozence“ v Národním registru novorozenců k 2. 9. 2016. ...

ZÁVAZNÉ PŘEDPISY A METODIKA

 • Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)
 • Vyhláška č. 373/2016 Sb., o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému
 • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • NRNAR byl vyhlášen ve Věstníku MZ, částka 14, Ročník 2001
 • Zaváděcí dopis MZ ČR č.j. LP/5-251-20.2.1991 ze dne 13.3.1991
 • Závazné pokyny NZIS - Pokyny k obsahu datové struktury - Národní registr novorozenců
 • Datový standard MZ

ÚČEL ZJIŠŤOVÁNÍ POŽADOVANÝCH ÚDAJŮ

Účelem zjišťování požadovaných údajů je zajištění nezbytných informací z oblasti perinatální péče jak pro potřeby odborných zdravotnických pracovníků, Ministerstva zdravotnictví, tak pro mezinárodní vykazování údajů. Získané informace jsou důležitým zdrojem hodnocení zdravotního stavu novorozenců a využívají se pro řízení, hodnocení a zlepšování péče o novorozence.

Národní registr novorozenců (dále jen NRNAR) obsahuje základní údaje o okamžitém stavu novorozence po porodu, jeho další zdravotní stav, komplikace, léčbu.

Získané informace slouží pro databáze Světové zdravotnické organizace (WHO) a Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD).

ROZSAH ÚDAJŮ PŘEDÁVANÝCH ZDRAVOTNICKÝMI ZAŘÍZENÍMI DO NRNAR

NRNAR je celoplošným populačním registrem, který navazuje na Informační systém o novorozenci, provozovaný ÚZIS ČR od roku 1991.

V NRNAR jsou evidováni všichni novorozenci včetně mrtvě narozených.

Identifikace zařízení

 • zpráva číslo
 • číslo dítěte/chorobopisu
 • identifikace zařízení: IČO/PČZ/oddělení
 1. Údaje o novorozenci
 • rodné číslo novorozence
 • rodné číslo matky
 • státní příslušnost
 • četnost těhotenství
 • pořadí
 • rok narození otce
 • číslo obce bydliště matky
 • číslo obce s rozšířenou působností
 • číslo kraje a okresu
 1. Údaje z porodního sálu
 • porod
 • způsob porodu
 • způsob vaginálního porodu
 • poloha plodu
 • datum narození
 • vitalita
 • pohlaví
 • porodní údaje - hmotnost (g)
 • porodní údaje - délka (cm)
 • porodní údaje - gestační stáří
 • léčba na sále
 • apgarové skóre 
 1. Údaje z oddělení
 • datum a čas přijetí dítěte na oddělení
 • léčba
 • počet dní na UPV
 • operační Dg.
 • vybrané nemoci a komplikace
 • vitamin K
 • provedený screening
 • vrozená vada
 • diagnózy vrozené vady (kód MKN-10) 
 1. Informace o propuštění dítěte
 • datum a hodina ukončení Zprávy o novorozenci (ZN)
 • hodnoty při propuštění - hmotnost (g)
 • hodnoty při propuštění - obvod hlavy (cm)
 • výživa
 • důvod ukončení ZN
 • důvod ukončení ZN - překlad - IČO, PČZ zařízení a oddělení
 • důvod ukončení ZN - úmrtí - příčina
 • další diagnózy (MKN-10) - při propuštění, překladu, úmrtí 

STATISTICKÁ JEDNOTKA ZJIŠŤOVÁNÍ

Informace o novorozenci a matce, průběhu porodu, porodní a poporodní terapii a stavu novorozence.

OKRUH ZPRAVODAJSKÝCH JEDNOTEK

Novorozenecké úseky dětských a ženských oddělení a novorozenecká oddělení lůžkových zdravotnických zařízení (bez ohledu na zřizovatele) a dále lůžková zařízení, kde bylo dítě (nepřetržitě ode dne svého narození) hospitalizováno do 3 měsíců svého života.

Za správné a úplné vyplnění povinného hlášení „Zpráva o novorozenci“ zodpovídá přednosta novorozeneckého oddělení nebo dětského a ženského oddělení.

V případě porodu mimo zdravotnické zařízení (porod doma, v dopravním prostředku, ve veřejných prostorách apod.) má oznamovací povinnost zdravotnický pracovník, který byl při porodu nebo provedl první poporodní ošetření rodičky a první poporodní ošetření novorozence.

 

Národní registr potratů (NRPOT)

Národní zdravotní registry

Vstup do Registru
 

Datové rozhraní

Závazné pokyny

Dokumenty

Informace pro zdravotnická zařízení zasílající data do NRRZ 

Upozornění - povinné a nepovinné položky od 1. 1. 2016 v NRRZ  

Povinné položky rozdělujeme na tzv. univerzálně povinné a podmíněně povinné, viz příloha. 

NRPOT - Vzor listiné podoby pro předávání údajů 

Nový vzor listinné podoby "Hlášení potratu a mimoděložního těhotenství" související s obměnou datové struktury v rámci elektronizace registrů. Platnost od 1.ledna 2020.

Podklady pro novou datovou strukturu NRPOT platnou od 1.1.2016  

Hlavní změnou je snížení druhů potratů z pěti na 4, samovolný, mimoděložní, umělý a ostatní potraty. Umělé potraty se dále člení podle stáří gravidity (na miniinterupce, UPT do 12.tt, UPT do 24.tt a jiné legální UPT), podle způsobu provedení (na chirurgický, farmakologický, indukci potratu, intrauterinní zákrok a jiný) a podle důvodu ukončení (na žádost nebo ze zdravotních důvodů  – matky vs. plodu). Nově se v datové struktuře vyskytují položky „nynější gravidita“, jejíž sledování si vyžádala SAR ČSL JEP, a „invazivní prenatální diagnostika“, která se vyplňuje pouze v případě UPT ze zdravotních důvodů plodu.

Publikační výstupy

NOVINKY

12.11.2019 Rozšíření číselníků a změny v kontrolách NRPOT
Rádi bychom Vás informovali, že od 1.10.2019 akceptuje registr NRPOT evidenční čísla pojištěnců. Dále Vás chceme informovat, že od 1.1.2020 bude provedeno rozšíření číselníků a změny v kontrolách NRPOT. ...
11.04.2018 Úprava v číselníku „DruhPotratu"
Chtěli bychom Vás informovat, že k dnešnímu dni, 11. 4. 2018, byla nasazena úprava v číselníku „DruhPotratu“, který používá Národní registr potratů. ...
29.12.2017 Změna příjmu datových dávek do Národního registru reprodukčního zdraví
Dovolujeme si Vás informovat, že od 1. 1. 2018 bude provedena změna v kontrolách a příjmu datových dávek do NRROD, NRNAR, NRPOT a NRVV. ...
09.11.2016 Datové rozhraní NRPOT
20.06.2016 Sdělení k Národnímu registru reprodukčního zdraví
Během prvního pololetí roku 2016 v rámci pilotního provozu nového systému pro sběr dat Národního registru reprodukčního zdraví byla odstraněna řada nedostatků, která bránila předávání dat u některých specifických případů. V tuto chvíli je systém připraven přijmout odhadem 99 procent všech reálných případů. Do konce června budou realizovány ještě níže uvedené změny, nicméně jde o marginální problémy, které nebrání zaslání hlavního objemu dat. Při dávkovém zasílání dat je systém nastaven tak, aby přijal všechny korektní záznamy v dávce a odmítl pouze jednotlivé chybné záznamy, nikoliv celé dávky. ...

ZÁVAZNÉ PŘEDPISY A METODIKA

 • Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)
 • Vyhláška č. 373/2016 Sb., o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému
 • Zákon ČNR č. 66/1986 Sb., o umělém přerušení těhotenství
 • Vyhláška MZ ČSR č. 75/1986 Sb., kterou se provádí zákon ČNR č.66/1986 Sb., o umělém přerušení těhotenství
 • Vyhláška MZ ČSR č. 11/1988 Sb., o povinném hlášení ukončení těhotenství, úmrtí dítěte a úmrtí matky
 • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Závazné pokyny NZIS - Pokyny k obsahu datové struktury
 • Datový standard MZ

ÚČEL ZJIŠŤOVÁNÍ POŽADOVANÝCH ÚDAJŮ

Účelem zjišťování požadovaných údajů je zajištění údajů pro posouzení kvality péče o reprodukční zdraví. Sběr údajů týkajících se potratů v České republice se stal dlouholetou tradicí a nezbytnou součástí demografických a perinatologických informací o české populaci. Anonymizované údaje jsou v měsíční periodicitě předávány Českému statistickému úřadu pro potřeby demografické statistiky.

Analýza dat poskytuje řadu mezinárodně uznávaných kritérií kvality péče a kvality zdraví a poskytuje nezbytný komplement k ostatním perinatologickým údajům, bez kterého není možné komplexně posoudit kvalitu péče o reprodukční zdraví.

ROZSAH ÚDAJŮ PŘEDÁVANÝCH ZDRAVOTNICKÝMI ZAŘÍZENÍMI DO NRPOT

Národní registr potratů je celoplošným populačním registrem, který navazuje na Informační systém Potraty, který byl provozovaný v ÚZIS ČR od roku 1960. V souboru jsou zahrnuty všechny druhy potratů, a to samovolné, miniinterrupce, umělá přerušení těhotenství (do 12 týdnů těhotenství) a ostatní potraty vč. případů mimoděložního těhotenství, provedené na gynekologických odděleních ve zdravotnických zařízeních ČR.

Identifikace zařízení

 • identifikace zařízení: IČO/PČZ kde byl výkon proveden
 • identifikace zařízení: IČO/PČZ které výkon provedlo
 1. Údaje o pacientce
 • rodné číslo pacientky
 • obec místa bydliště
 • číslo obce bydliště
 • číslo obce s rozšířenou působností
 • zaměstnání
 • rodinný stav
 • příslušnost k EU
 • vzdělání
 • počet porodů
 • počet živě narozených dětí
 • počet dosavadních umělých přerušení těhotenství
 • počet dosavadních samovolných potratů
 • nynější gravidita
 1. Údaje o potratu
 • druh potratu
 • UPT podle stáří gravidity
 • UPT podle způsobu provedení
 • UPT podle důvodu k ukončení
 • invazivní prenatální diagnostika
 • datum provedení potratu
 • stáří plodu v týdnech
 • u plodu ve stáří 17 a více týdnů hmotnost v gramech
 • u plodu ve stáří 17 a více týdnů délka v cm
 • antikoncepce
 • poplatek za UPT

STATISTICKÁ JEDNOTKA ZJIŠŤOVÁNÍ

Statistickou jednotkou je ukončení těhotenství (včetně mimoděložního).

Povinnému hlášení podléhají tyto druhy potratů:

 • samovolný
 • miniinterrupce
 • jiné legální UPT
 • ostatní potraty
 • případy ukončení mimoděložního těhotenství

OKRUH ZPRAVODAJSKÝCH JEDNOTEK

Gynekologická oddělení lůžkových zdravotnických zařízení bez ohledu na zřizovatele.

Při hlášení umělého přerušení těhotenství uvede praktický ženský lékař, vyjma údajů spojených s vlastní realizací potratu, všechny požadované údaje. Ostatní doplní lékař nemocničního oddělení (popř. porodnice nebo jiného specializovaného lůžkového zařízení).

V případě, že umělé přerušení provádí praktický ženský lékař (v lůžkovém zařízení) uvede všechny požadované údaje sám.

Při hlášení samovolných potratů, ostatních potratů a prokázaného mimoděložního těhotenství hlásí požadované údaje lékař lůžkového zařízení, kde byla žena ošetřována.

Došlo-li k potratu mimo lůžkové zařízení, podá hlášení lékař, který byl potratu přítomen nebo ženu dodatečně ošetřil.

 

Národní registr rodiček (NRROD)

Národní zdravotní registry

Vstup do Registru
 

Datové rozhraní

Závazné pokyny

Dokumenty

Informace pro zdravotnická zařízení zasílající data do NRRZ 

NRROD - Vzor listinné podoby pro podávání informací 

Nový vzor listinné podoby "Zprávy o rodičce" související s obměnou datové struktury v rámci elektronizace registrů. Platnost od 1.ledna 2016.

Upozornění - povinné a nepovinné položky od 1. 1. 2016 v NRRZ  

Povinné položky rozdělujeme na tzv. univerzálně povinné a podmíněně povinné, viz příloha. 

Podklady pro novou datovou strukturu NRROD platnou od 1.1.2016  

Převážná většina změn v Národním registru rodiček je reakcí na rozvoj nových postupů, metod a technologií a spočívá v úpravách číselníků položek. Jedná se o položky: ultrazvukové vyšetření, diabetes, závažné komplikace těhotenství a porodu, indukce porodu, příznaky rizika, ukončení per SC, komplikace za porodu, léky za porodu a komplikace v šestinedělí. Dále byl upraven číselník položky Návykové látky, kde je nyní věnován větší prosto kouření, resp. užívání tabáku. Ze Zprávy o rodičce byly odstraněny položky: počet všech ústavních péčí (hospitalizací) v průběhu těhotenství, přírůstek hmotnosti, stav plodu a zhodnocení porodu. Nově se bude sledovat země původu matky, zda se jedná o spontánní graviditu či o graviditu po asistované reprodukci, CTG v těhotenství a za porodu, délka I. a II. doby porodní, bližší určení dvojčat a léčba v šestinedělí.

Publikační výstupy

Tématická řada

Publikace

Aktuální informace

NOVINKY

29.12.2017 Změna příjmu datových dávek do Národního registru reprodukčního zdraví
Dovolujeme si Vás informovat, že od 1. 1. 2018 bude provedena změna v kontrolách a příjmu datových dávek do NRROD, NRNAR, NRPOT a NRVV. ...
06.06.2017 Úpravy registrů NRNAR a NRROD k 6. 6. 2017
Vážení uživatelé, chtěli bychom Vás informovat, že k dnešnímu dni 6. 6. 2017 byly nasazeny úpravy registrů NRNAR a NRROD, v nichž jsou provedeny veškeré korekce kontrol, které v minulých měsících bránily plnému zasílání dat do registru. ...
20.06.2016 Sdělení k Národnímu registru reprodukčního zdraví
Během prvního pololetí roku 2016 v rámci pilotního provozu nového systému pro sběr dat Národního registru reprodukčního zdraví byla odstraněna řada nedostatků, která bránila předávání dat u některých specifických případů. V tuto chvíli je systém připraven přijmout odhadem 99 procent všech reálných případů. Do konce června budou realizovány ještě níže uvedené změny, nicméně jde o marginální problémy, které nebrání zaslání hlavního objemu dat. Při dávkovém zasílání dat je systém nastaven tak, aby přijal všechny korektní záznamy v dávce a odmítl pouze jednotlivé chybné záznamy, nikoliv celé dávky. ...
26.02.2016 Upozornění - povinné a nepovinné položky od 1. 1. 2016 v NRRZ
Povinné položky rozdělujeme na tzv. univerzálně povinné a podmíněně povinné. Pokud je položka univerzálně povinná, je povinné ji vyplnit vždy bez ohledu na to, zda se např. jedná o první zprávu o novorozenci nebo ne, bez ohledu na vitalitu narozeného, bez ohledu na to, zda se jedná o porod doma nebo ve zdravotnickém zařízení, atd.. Taková položka je i v datovém rozhraní označena jako povinná, neboť vždy musí být vyplněna. Pokud se položka vyplňuje pouze za splnění nějakého předpokladu, například pouze u živě narozených, jedná se o podmíněně povinnou položku. Taková je v datovém rozhraní označená jako nepovinná, neboť ji nelze vždy vyplnit (např. stav dítěte při propuštění matky v NRROD). Pro identifikaci podmíněně povinných položek (položek povinných za určitých okolností) není datové rozhraní ideálním zdrojem. Povinné položky v konkrétních situacích jsou vyjmenovány a podrobněji popsány v Pokynech k obsahu datové struktury k jednotlivým registrům, které naleznete na webových stránkách ÚZIS ČR. ...
18.02.2016 Informace pro zdravotnická zařízení zasílající data do NRRZ
Od 1.1.2016 jsou v provozu nové verze registrů reprodukčního zdraví. Dosud nahlášené problémy dávkového předávání dat budou odstraněny do konce února 2016. ÚZIS ČR ujišťuje, že během prvního pololetí 2016 nebude nijak postihovat opožděné předání dat. ...

ZÁVAZNÉ PŘEDPISY A METODIKA

 • Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)
 • Vyhláška č. 373/2016 Sb., o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému
 • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • NRROD byl vyhlášen ve Věstníku MZ, částka 14, Ročník 2001
 • Zaváděcí dopis MZ ČR č.j. LP/5-251-20.2.1991 ze dne 13.3.1991
 • Závazné pokyny NZIS - Pokyny k obsahu datové struktury - Národní registr rodiček
 • Datový standard MZ

ÚČEL ZJIŠŤOVÁNÍ POŽADOVANÝCH ÚDAJŮ

Účelem zjišťování požadovaných údajů je zajištění základních údajů o reprodukční anamnéze ženy, o průběhu jejího těhotenství, porodu a o novorozenci. Sledování rodiček slouží k hodnocení zdravotního stavu rodičky z pohledu kvality péče. Získané informace jsou cenným zdrojem informací pro gynekologicko-porodnickou péči a jsou důležitým nástrojem pro zlepšování péče o těhotné a rodičky. Informace registru se využívají pro stanovení koncepce a realizace státní zdravotní politiky v oblasti gynekologicko-porodnické péče a zároveň se využívají pro databáze Světové zdravotnické organizace (WHO) a Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Zároveň se poskytují dalším mezinárodním organizacím podle smluvních závazků.

ROZSAH ÚDAJŮ PŘEDÁVANÝCH ZDRAVOTNICKÝMI ZAŘÍZENÍMI DO NRROD

Národní registr rodiček je celoplošným populačním registrem, který navazuje na Informační systém o rodičce provozovaný v ÚZIS ČR od roku 1991. V NRROD jsou evidovány všechny rodičky podléhající hlásící povinnosti.

Identifikace zařízení

 • číslo porodopisu
 • identifikace zařízení: IČO/PČZ/oddělení
 1.  Údaje o rodičce
 • rodné číslo rodičky
 • datum přijetí
 • vzdělání
 • rodinný stav
 • Obec místa bydliště
 • číslo kraje a okresu
 • číslo obce s rozšířenou působností
 • země původu
 • státní občanství
 • předcházející těhotenství - porod
 • předcházející těhotenství – zemřelé
 • předcházející těhotenství – potraty
 1. Údaje o těhotenství
 • prenatální péče
 • Návykové látky
 • Screeningové UZV vyšetření
 • Gravidita
 • Diabetes zjištěn
 • zhodnocení CTG v těhotenství
 • závažné komplikace těhotenství a porodu
 • jiná komplikace dg (poznámka)
 • předpokládané datum porodu
 • datum odhadnuto podle
 1. Údaje o porodu
 • datum porodu
 • datum odtoku plodové vody
 • délka I. doby porodní
 • délka II. doby porodní
 • četnost těhotenství
 • dvojčata
 • gestační stáří
 • indukce
 • indikace dg (poznámka)
 • příznaky rizika
 • jiná dg (poznámka)
 • zhodnocení CTG za porodu
 • ukončení vaginálně
 • ukončení per SC
 • indikace k SC 1 
 • indikace k SC 2 
 • anestézie při SC
 • ukončení per SC  - poloha plodu
 • komplikace za porodu
 • jiná por. komplikace dg (poznámka)
 • léky za porodu
 • porod vedl
 • komplikace v šestinedělí
 • Jiná kompl. v šest. Dg (poznámka)
 • léčba v šestinedělí
 • datum ukončení Zprávy o rodičce (ZR)
 • důvod ukončení ZR
 1. Údaje o dítěti
 • pohlaví
 • vitalita
 • porodní hmotnost (g)
 • apgarové skóre
 • arteriální pH
 • stav dítěte při propuštění matky

STATISTICKÁ JEDNOTKA ZJIŠŤOVÁNÍ

Informace o rodičce, těhotenství, porodu a dítěti získané při hospitalizaci rodičky v souvislosti s porodem nebo šestinedělím.

OKRUH ZPRAVODAJSKÝCH JEDNOTEK

Gynekologicko-porodnická oddělení lůžkových zdravotnických zařízení (bez ohledu na zřizovatele), která provádí porod popřípadě provedou poporodní ošetření rodičky a novorozence a dále lůžková zdravotnická zařízení, kde byla žena po porodu hospitalizována (v termínu do posledního dne šestinedělí).

Za správné a úplné vyplnění povinného hlášení „Zpráva o rodičce“ zodpovídá přednosta porodnického oddělení.

V případě porodu mimo zdravotnické zařízení (porod doma, v dopravním prostředku, ve veřejných prostorách apod.) má oznamovací povinnost zdravotnický pracovník, který byl při porodu nebo provedl první poporodní ošetření rodičky a první poporodní ošetření novorozence.

 

Národní registr vrozených vad (NRVV)

Národní zdravotní registry

Vstup do Registru
 

Datové rozhraní

Závazné pokyny

Dokumenty

Světový den vrozených vad - 3. března 2019  

3. březen je Mezinárodním dnem vrozených vad, připomíná tuto problematiku širší veřejnosti a zdůrazňuje potřebu výzkumu prevence a léčby vrozených vad, viz příloha.

Celosvětový den vzácných onemocnění - 28. únor 2018  


Letošní 28. únor je vyhlášen celosvětovým dnem vzácných onemocnění.

Vzácná onemocnění jsou definována jako vážné nebo život ohrožující stavy, které se vyskytují v populaci v méně než pěti případech na deset tisíc osob. Těchto onemocnění eviduje mezinárodní databáze Orphanet kolem osmi tisíc. Přestože jsou vzácná, znamenají často těžkou prognózu nebo chronickou zátěž pro pacienty a jejich rodinu. Také jejich diagnostika a léčba je velmi nákladná a léčba řešící příčinu onemocnění je pak dostupná pouze pro část pacientů.

Tiskovou zprávu České asociace pro vzácná onemocnění naleznete na http://www.vzacna-onemocneni.cz/images/DVO/TZ_DVO2018.pdf.

Informace pro zdravotnická zařízení zasílající data do NRRZ 

Upozornění - povinné a nepovinné položky od 1. 1. 2016 v NRRZ  

Povinné položky rozdělujeme na tzv. univerzálně povinné a podmíněně povinné, viz příloha. 

NRVV - Vzor listinné podoby pro předávání informací 

Nový vzor listinné podoby hlášení "Vrozená vada plodu nebo dítěte" související s obměnou datové struktury v rámci elektronizace registrů. Platnost od 1.ledna 2016.

Podklady pro novou datovou strukturu NRVV platnou od 1.1.2016  

Největší změnou v registru vrozených vad je rozšíření hlášení o vzácné choroby a geneticky podmíněná onemocnění (GPO). Pro tyto účely byly nově doplněny kromě současně platné Mezinárodní klasifikace nemocí MKN-10 další tři klasifikační systémy, a to OMIM, Orpahnet a SSIEM. Pro hlášení vzácných a geneticky podmíněných chorob bude platná zkrácená datová sada. Protože některé vzácné choroby je možné diagnostikovat i v dospělosti, byla zrušena horní hranice 15 let věku pro hlášení do NRVV. Dále byla upravena část prenatální diagnostiky, hlášení bylo rozšířeno o prenatální diagnostiku neinvazivní a diagnostiku postnatální. Nově se v datové struktuře objevuje bližší určení dvojčat (určení chorionicity a amnionicity dvojčat) a upraven byl číselník položky „asistovaná reprodukce“.

Publikační výstupy

NOVINKY

27.02.2019 Světový den vrozených vad - 3. března 2019
3. březen je Mezinárodním dnem vrozených vad, připomíná tuto problematiku širší veřejnosti a zdůrazňuje potřebu výzkumu prevence a léčby vrozených vad. ...
28.02.2018 Celosvětový den vzácných onemocnění - 28. únor 2018
Letošní 28. únor je vyhlášen celosvětovým dnem vzácných onemocnění. Vzácná onemocnění jsou definována jako vážné nebo život ohrožující stavy, které se vyskytují v populaci v méně než pěti případech na deset tisíc osob. ...
29.12.2017 Změna příjmu datových dávek do Národního registru reprodukčního zdraví
Dovolujeme si Vás informovat, že od 1. 1. 2018 bude provedena změna v kontrolách a příjmu datových dávek do NRROD, NRNAR, NRPOT a NRVV. ...
09.11.2016 Datové rozhraní NRVV
26.02.2016 Upozornění - povinné a nepovinné položky od 1. 1. 2016 v NRRZ
Povinné položky rozdělujeme na tzv. univerzálně povinné a podmíněně povinné. Pokud je položka univerzálně povinná, je povinné ji vyplnit vždy bez ohledu na to, zda se např. jedná o první zprávu o novorozenci nebo ne, bez ohledu na vitalitu narozeného, bez ohledu na to, zda se jedná o porod doma nebo ve zdravotnickém zařízení, atd.. Taková položka je i v datovém rozhraní označena jako povinná, neboť vždy musí být vyplněna. Pokud se položka vyplňuje pouze za splnění nějakého předpokladu, například pouze u živě narozených, jedná se o podmíněně povinnou položku. Taková je v datovém rozhraní označená jako nepovinná, neboť ji nelze vždy vyplnit (např. stav dítěte při propuštění matky v NRROD). Pro identifikaci podmíněně povinných položek (položek povinných za určitých okolností) není datové rozhraní ideálním zdrojem. Povinné položky v konkrétních situacích jsou vyjmenovány a podrobněji popsány v Pokynech k obsahu datové struktury k jednotlivým registrům, které naleznete na webových stránkách ÚZIS ČR. ...

ZÁVAZNÉ PŘEDPISY A METODIKA

 • Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)
 • Vyhláška č. 373/2016 Sb., o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému
 • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • NRVV byl vyhlášen ve Věstníku MZ, částka 14, Ročník 2001
 • Závazné pokyny NZIS - Pokyny k obsahu datové struktury - Národní registr vrozených vad
 • Datový standard MZ

ÚČEL ZJIŠŤOVÁNÍ POŽADOVANÝCH ÚDAJŮ

Účelem zjišťování požadovaných údajů je registrace prenatálně a postnatálně diagnostikovaných vrozených vad v populaci, která je v současné době jedním ze základních faktorů potřebných pro hodnocení zdravotního stavu populace a je nedílnou součástí hodnocení prenatální, perinatální a postnatální péče.

Sledování výskytu vrozených vad slouží k vyhodnocování včasného záchytu vrozených vad. Získané informace se využívají k hodnocení zdravotního stavu a kvality nové populace.

Informace se využívají jako podklad k tvorbě koncepce státní zdravotní politiky v této oblasti. Využívají se při prezentaci sledovaných údajů v zahraničí. Informace slouží pro databáze Světové zdravotnické organizace (WHO) a Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD).

ROZSAH ÚDAJŮ PŘEDÁVANÝCH ZDRAVOTNICKÝMI ZAŘÍZENÍMI DO NRVV

Národní registr vrozených vad je celoplošným populačním registrem, který navazuje na Informační systém Vrozené vady, provozovaný v ÚZIS ČR od roku 1965. V NRVV jsou evidovány všechny vrozené vady zjištěné u dětí do 15ti let a vady plodu zjištěné v průběhu těhotenství a dále u mrtvě narozených dětí.

Identifikace zařízení

 • identifikace zařízení: IČO/PČZ/oddělení
 1. Hlášená diagnóza – VV, GPO
 • Dg. dle MKN-10.
 • Dg. dle Orpha number Orphanetu
 • Dg. dle Online Mendelian Inheritance in Man (OMIM)
 • Dg. dle Society for the Study of Inborn Errors of Metabolism (SSIEM)    
 1. Vrozené vady (VV) a Geneticky podmíněná onemocnění (GPO) u plodu
 • Zjištění VV_GPO
 • Těhotenství
 • Dokončený týden těhotenství při zjištění VV_GPO
 • Ukončení těhotenství
 • Spontánní potrat
 1. Vrozené vady (VV) a Geneticky podmíněná onemocnění (GPO) u dítěte nebo dospělého  
 • Zjištění VV_GPO
 • Rodné číslo dítěte
 • Státní občanství
 • Porodní hmotnost v gramech 
 • Porodní délka v cm 
 • Datum úmrtí 
 • Výsledek těhotenství
 • Pohlaví
 1. Společné údaje
 • Asistovaná reprodukce
 • Prenatální diagnostika 
 • Prenatální diagnostika invazivní
 • Důvod provedení invazivní prenatální diagnostiky
 • V případě známého výsledku prenatálního screeningu uveďte
 • Provedená invazivní prenatální diagnostika
 • Metoda
 • Vyšetření v rámci invazivní prenatální diagnostiky
 • Důvod neprovedení invazivní prenatální diagnostiky
 • Prenatální diagnostika neinvazivní
 • Postnatální diagnostika 
 • Vyšetření v rámci postnatální diagnostiky
 • Onemocnění matky v těhotenství 1  (Jakékoliv onemocnění (akutní/chronické) zvláště v průběhu I.trimestru)
 • Onemocnění matky v těhotenství 2(Jakékoliv onemocnění (akutní/chronické) zvláště v průběhu I.trimestru)
 • Lék v těhotenství 1 (Jakékoliv lék v průběhu I.trimestru)
 • Lék v těhotenství 2 (Jakékoliv lék v průběhu I.trimestru)
 • Lék v těhotenství 3 (Jakékoliv lék v průběhu I.trimestru)
 • Užívání kyseliny listové
 • Pořadí gravidity    
 • Pořadí parity    
 • Počet předcházejících samovolných potratů  
 • Počet předcházejících UUT    
 • Dokončený týden těhotenství    
 • Četnost těhotenství 
 • Dvojčata
 • Číslo obce bydliště matky v době porodu nebo obce bydliště pacienta
 • Číslo kraje a okresu (NUTS3 a NUTS4)
 • Číslo obce s rozšířenou působností (ORP)
 • Rodné číslo matky
 • Narození matky
 • Státní občanství matky
 • Vzdělání matky
 • Zaměstnání matky
 • Rodinný stav 
 • Věk otce
 • Zaměstnání otce
 • Rodinný příslušník
 • vrozená vada v rodině - diagnóza vrozené vady u postiženého (MKN-10)

STATISTICKÁ JEDNOTKA ZJIŠŤOVÁNÍ

Diagnostikovaná vrozená vada (dále jen VV)

 • u plodů, kdy se VV zjistila při prenatální diagnostice a u samovolných potratů nad 500 gramů
 • u dětí a dospělých
 • u mrtvě narozených dětí

OKRUH ZPRAVODAJSKÝCH JEDNOTEK

Genetická, ženská, gynekologicko-porodnická, novorozenecká, dětská, kardiologická, ortopedická nebo jiná odborná oddělení zdravotnických zařízení (bez ohledu na zřizovatele), kde byla vrozená vada diagnostikována.

Vrozenou vadu hlásí každý odborný lékař, který vrozenou vadu u plodu nebo dítěte diagnostikuje, kdykoliv do dokončených patnácti let věku. VV hlásí ten lékař, který VV rozpozná a jmenovitě určí, nikoliv lékař, který má pouze podezření.

 

Národní registr kardiovaskulárních operací a intervencí (NRKOI)

Národní zdravotní registry

ZÁVAZNÉ PŘEDPISY

 • Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)
 • Vyhláška č. 373/2016 Sb., o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému
 • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

ÚČEL ZJIŠŤOVÁNÍ POŽADOVANÝCH ÚDAJŮ

Jde o sloučení stávajícího Národního registru kardiochirurgických operací (NKCHR) a Národního registru kardiovaskulárních intervencí (NRKI) do jednoho systému, který přinese zmenšení administrativní náročnosti a zvýší přidanou hodnotu informací ve sjednoceném registru. Databáze obou výchozích registrů zůstanou nadále samostatné, toto uspořádání umožňuje sdílení dat v obou registrech. Předpokládaným výsledkem spojení registrů je  lepší koordinace a návaznost obou typů poskytované péče. 

ZŘÍZENÍ REGISTRU KARDIOVASKULÁRNÍCH OPERACÍ A INTERVENCÍ

Dle § 127 odst. 7 zákona č. 372/2011 Sb. údaje vedené v Národním kardiochirurgickém registru a Národním registru kardiovaskulárních intervencí Ústavem zdravotnických informací a statistiky České republiky podle zákona o péči o zdraví lidu ústav převede nejpozději ke dni zřízení Národního registru kardiovaskulárních operací a intervencí do tohoto registru.

STATISTICKÁ JEDNOTKA ZJIŠŤOVÁNÍ

Statistickou jednotkou je provedená srdeční operace nebo kardiovaskulární intervence.

OKRUH ZPRAVODAJSKÝCH JEDNOTEK

Zpravodajskou jednotkou je každý poskytovatel, který poskytl zdravotní služby pacientovi v souvislosti  s kardiovaskulární operací nebo intervencí.

Národní kardiochirurgický registr (NKR)

Národní zdravotní registry

ZÁVAZNÉ PŘEDPISY

 • Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)
 • Vyhláška č. 373/2016 Sb., o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému
 • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • NKR byl vyhlášen ve Věstníku MZ, částka 6, Ročník 2002

ÚČEL ZJIŠŤOVÁNÍ POŽADOVANÝCH ÚDAJŮ

Účelem zjišťování požadovaných údajů je vytvoření národní centrálně vedené zdravotnické dokumentace osob se závažnými srdečními chorobami, u kterých byla provedena kardiochirurgická operace.

NKR je pokračováním Národního registru kardiovaskulárních intervencí, který byl provozován od roku 1997 Střediskem MEDICON - IKEM. NKR vznikl v roce 2002 z potřeby všech zúčastněných kardiochirurgických pracovišť získat informace o počtu srdečních operací v jednotlivých centrech a umožnit přesnější hodnocení a analýzu kvality výkonů včetně mortality, doby hospitalizace a stratifikace rizikových faktorů.

V registru jsou zpracovávány osobní údaje potřebné pro identifikaci pacienta, údaje související se zdravotním stavem pacienta ve vztahu k onemocnění - předoperační informace (kardiální anamnéza, předchozí intervence, rizikové změny pro rozvoj ICHS, srdeční vyšetření a předoperační stav a podpora vč. důvodu současné operace), operační informace (datum operace, věk v době operace, identifikace operatéra, odborné údaje o provedené operaci) a pooperační informace (odborné údaje o pobytu na jednotce intenzivní péče zdravotnického zařízení, o pooperačních komplikacích, o propuštění ze zdravotnického zařízení, popřípadě o úmrtí pacienta.) Registr taktéž obsahuje údaje potřebné k identifikaci zdravotnického zařízení, ve kterém byly provedeny kardiochirurgické operace.

ROZSAH ÚDAJŮ PŘEDÁVANÝCH ZDRAVOTNICKÝMI ZAŘÍZENÍMI DO NKR

Od konce roku 2003 je NKR provozován jako webová aplikace s centrální databází. Pověřená zdravotnická pracoviště NKR vkládají data do registru prostřednictvím internetového připojení přes zabezpečený protokol https. Přístup do registru a přidělení uživatelské role schvaluje správce registru.

A. Předoperační informace

 • Identifikace pracoviště
  IČO, PČZ a název zdravotnického zařízení
  kód a název pracoviště
 • Osobní data pacienta
  rodné číslo
  jméno (nevyplňuje se)
  příjmení (nevyplňuje se)
  datum narození
  věk
  pohlaví
  výška
  hmotnost
  BMI
 • Příjem k hospitalizaci
  datum přijetí
  číslo chorobopisu (lokální kód případu)
  místo bydliště (obec)
 • Kardiální anamnéza
  angina pectoris před operací (CCS klasifikace)
  dušnost před operací (NYHA klasifikace)
  počet předchozích infarktů myokardu v anamnéze
  interval mezi operací a poslední IM
  srdeční selhání v posledních 14 dnech
 • Předchozí intervence
  předchozí PCI
  datum poslední PCI
  předchozí srdeční, cévní nebo hrudní operace
  datum poslední srdeční operace
  počet předchozích srdečních operací
 • Rizikové změny pro rozvoj ICHS
  abusus tabáku
  léčba diabetu mellitu
  anamnéza hypertenze
  dyslipidemie
  ledvinné onemocnění
  poslední předoperační sérový kreatinin
  anamnéza plicního onemocnění
  anamnéza neurologického onemocnění
  anamnéza neurologické dysfunkce
  významné postižení tepen zásobujících mozek
  onemocnění (postižení) periferních tepen
  předoperační srdeční rytmus
  typy fibrilací síní
  datum vzniku (primo záchytu) FS
  jiná přidružená onemocnění či komplikace
 • Srdeční vyšetření
  levostranná nebo pravostranná srdeční katetrizace
  datum poslední katetrizace
  počet postižených koronárních tepen
  postižení kmene levé koronární tepny
  systolický tlak v a. pulmonalis
  LVEDP
  střední hodnota PAWP/LA
  ejekční frakce
  kategorie ejekční frakce
  stř. gradient na aortální chlopni
  aortální stenóza
  mitrální stenóza
  insuficience aortální chlopně
  insuficience mitrální chlopně
  insuficience trikuspidální chlopně
 • Předoperační stav a podpora
  intravenózní nitráty nebo jakýkoliv heparin před operací
  intravenózní inotropní látky před operací
  další předoperační medikace během týdne před operací
  hemodynamický stav před operací
  kardiogenní šok před operací
  kardiopulmonální resuscitace < 24 hodin před operací
  umělá plicní ventilace před operací
  důvod současné operace
  vyšetřující lékař

B. Operační informace

 • Zahájení operace
  datum a čas zahájení operace
  věk v době operace
  operatér
  operační přístup
  typ operace
  hlavní důvod pro urgentní operaci
 • Aortokoronární bypass
  počet provedených periferních anastomóz tepennými štěpy
  počet provedených periferních anastomóz žilnímimi štěpy
  celkový počet provedených periferních anastomóz
  místo provedení periferních anastomóz
  použitý štěp
 • Výkony na chlopních
  operace na aortální chlopni
  operace na mitrální chlopni
  operace na trikuspidální chlopni
  operace na pulmonální chlopni
  počet chlopní, na kterých byl proveden výkon
 • Jiné provedené intervence
  jiné kardiochirurgické intervence
  segment aorty
  provedený výkon na aortě
  jiné intervence
  druh operace
 • Mimotělní oběh a ochrana myokardu
  mimotělní oběh
  použití svorky
  oběhová zástava
  celková doba trvání MO
  celková doba trvání svorky
  celková doba oběhové zástavy
  ochrana myokardu při použití MO
  kardioplegie – roztok
  kardioplegie – teplota
  kardioplegie - způsob podání
  kardiolegie - forma podání
  ochrana myokardu bez použití kardioplegie
  intraaortální balónková kontrapulzace
  důvod pro IABK
  mechanická srdeční podpora
  mechanická srdeční podpora - časově
  EuroSCORE

C. Pooperační informace

 • Pobyt na JIP
  krevní deriváty podány
  počet jednotek krevních derivátů
  celkové krevní ztráty
  pobyt na JIP
  datum a čas příjmu na JIP
  datum a čas extubace
  reintubace
  celková doba intubace
  terapie na JIP
  datum a čas propuštění z JIP
  doba pobytu na JIP
 • Pooperační komplikace
  pooperační revize
  renální komplikace
  neurologické komplikace
  jiné neurologické komplikace
  ranné komplikace a infekce
  jiné komplikace
  miltiorgánové selhání
  ischemie myokardu
 • Propuštění/exitus
  stav pacienta při propuštění ze zdravotnického zařízení
  datum a čas propuštění (exitu) ze zdravotnického zařízení
  doba hospitalizace
  doba od operace do propuštění
  propuštěn kam
  místo exitu
  primární příčina exitu
  datum exitu
  status
  poznámky
  ošetřující lékař
  datum vyplnění a uzavření celého formuláře

STATISTICKÁ JEDNOTKA ZJIŠŤOVÁNÍ

Statistickou jednotkou je provedená srdeční operace.

OKRUH ZPRAVODAJSKÝCH JEDNOTEK

Zpravodajskými jednotkami jsou zdravotnická zařízení, ve kterých byly kardiochirurgické výkony provedeny.

 

Národní registr kardiovaskulárních intervencí (NRKI)

Národní zdravotní registry

ZÁVAZNÉ PŘEDPISY

 • Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)
 • Vyhláška č. 373/2016 Sb., o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému
 • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

ÚČEL ZJIŠŤOVÁNÍ POŽADOVANÝCH ÚDAJŮ

Účelem zjišťování požadovaných údajů je vytvořit národní centrálně vedenou zdravotnickou dokumentaci osob se společensky závažným onemocněním ischemickou chorobou srdeční, u kterých byla provedena kardiovaskulární intervence (katetrizace, angioplastika).

V registru jsou zpracovávány údaje potřebné pro identifikaci případu a pacienta; údaje související se zdravotním stavem pacienta ve vztahu k onemocnění a provedení kardiovaskulární intervence koronárních cév katetrizací (indikace, průběh obtíží, osobní anamnéza, výsledky angiografie, popis výkonu včetně procedur, přidružených výkonů a status), údaje o případných nekoronárních cévních intervencích (končetin) a údaje potřebné pro identifikaci zdravotnického zařízení, ve kterém byla intervence provedena.

Registr napomáhá k hodnocení vývoje nemocnosti a kvality poskytované péče v oblasti kardiovaskulárních intervencí. V akutních případech umožňuje zjistit informace o předchozí léčbě pacienta.

ROZSAH ÚDAJŮ PŘEDÁVANÝCH ZDRAVOTNICKÝMI ZAŘÍZENÍMI DO NRKI

Od konce roku 2003 je NRKI provozován jako webová aplikace s centrální databází. Pověřená zdravotnická pracoviště NRKI vkládají data do registru prostřednictvím internetového připojení přes zabezpečený protokol https. Přístup do registru a přidělení uživatelské role schvaluje správce registru.

1. Identifikace pracoviště a případu

 • IČO, PČZ a název zdravotnického zařízení
 • kód a název pracoviště
 • datum intervence
 • katetrizující
 • typ výkonu
 • kód případu
 • lokální kód případu 

2. Pacient

 • rodné číslo
 • narozen
 • věk
 • pohlaví
 • místo bydliště (obec)

3. Anamnéza

 • Diabetes mellitus
 • Renální selhání
 • Předchozí kardiochirurgický výkon
 • Předchozí PCI

4. Koronární intervence (PCI)

 • Indikace
 • Časy STEMI – akutní fáze pouze
 • Angiografie
 • PCI procedura 

5. Nekoronární intervence

6. Komplikace výkonu

7. Mortalita

STATISTICKÁ JEDNOTKA ZJIŠŤOVÁNÍ

Statistickou jednotkou je provedená kardiovaskulární intervence.

OKRUH ZPRAVODAJSKÝCH JEDNOTEK

Zpravodajskou jednotkou je každé zdravotnické zařízení, ve kterém byla pacientovi provedena kardiovaskulární intervence.

 

Národní registr kloubních náhrad (NRKN)

Národní zdravotní registry

Datové rozhraní

Závazné pokyny

Publikační výstupy

Údaje z NRKN byly zveřejněny v časopise České společnosti pro ortopedii a traumatologii pod názvem Národní registr kloubních náhrad ČR, náhrady kyčelního kloubu (vybrané výstupy a jejich rozbor za období 2003-2012), k dispozici je na webových stránkách na adrese: http://www.achot.cz/detail.php?stat=673

NOVINKY

02.03.2015 Informace o zahájení provozu nové verze Národního registru kloubních náhrad
1. března 2015 byl zahájen provoz nového Národního registru kloubních náhrad (NRKN), do kterého má povinnost předávat údaje každý poskytovatel, který poskytl zdravotní služby pacientovi v souvislosti s implantací nebo reimplantací umělé kloubní náhrady (viz vyhláška č. 116/2012 Sb., o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému). Nově se vedle náhrady kyčelního kloubu budou hlásit i náhrady kolenního, ramenního, loketního a hlezenního kloubu. ...

ZÁVAZNÉ PŘEDPISY

 • Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)
 • Vyhláška č. 373/2016 Sb., o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému
 • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • NRKN byl vyhlášen ve Věstníku MZ, částka 6, Ročník 2002

ÚČEL ZJIŠŤOVÁNÍ POŽADOVANÝCH ÚDAJŮ

Národní registr kloubních náhrad (NRKN) je registrem zaměřeným na získávání a shromažďování informací o provedených operacích s užitím umělé kloubní náhrady. Úlohou registru je registrace údajů o nemocných léčených operativně s užitím endoprotézy a specifických informací blíže upřesňujících tuto léčbu.

Národní registr kloubních náhrad poskytuje souhrnné údaje pro statistické přehledy jak na národní úrovni, tak i pro mezinárodní srovnávání, pro epidemiologické studie a zdravotnický výzkum. Poskytuje také informace o vlastnostech použitých implantačních materiálů především z hlediska jejich životnosti a nákladů na tyto materiály.

Souhrnná data jsou podkladem pro tvorbu, realizaci a vyhodnocování preventivních zdravotnických programů a pro odhady potřebných finančních nákladů na zabezpečení komplexní ortopedické péče. Anonymní individuální data mohou být poskytnuta pro epidemiologické studie a zdravotnický výzkum jen v souladu s platnými zákony a se souhlasem Rady NRKN.

ROZSAH ÚDAJŮ PŘEDÁVANÝCH ZDRAVOTNICKÝMI ZAŘÍZENÍMI DO NRKN

Od konce roku 2003 je NRKN provozován jako webová aplikace s centrální databází. Pověřená zdravotnická pracoviště NRKN vkládají data do registru prostřednictvím internetového připojení přes zabezpečený protokol https.

Přístup do registru a přidělení uživatelské role schvaluje správce registru.

1. Údaje o provedené operaci

Pacient

 • rodné číslo
 • datum narození
 • pohlaví
 • státní občanství

Operace

 • druh kloubu (kyčel, koleno, rameno, loket, hlezno)
 • datum operace
 • lokalizace operace (pravá/levá)
 • primární/revizní
 • pracoviště, kde byla operace provedena
 • druh endoprotézy
 • způsob fixace endoprotézy
 • diagnóza primární operace
 • počítačová navigace
 • přístup ke kloubu
 • typ předchozí operace
 • druh pooperační fixace

Kostní štěpy

Materiál

Cement

Augmentace (šrouby, dříky)

STATISTICKÁ JEDNOTKA ZJIŠŤOVÁNÍ

Statistickou jednotkou je provedená operace s užitím umělé kloubní náhrady.

OKRUH ZPRAVODAJSKÝCH JEDNOTEK

Zpravodajskou jednotkou je každý poskytovatel, který poskytl zdravotní služby pacientovi v souvislosti s implantací  nebo reimplantací umělé kloubní náhrady.

 

Národní registr nemocí z povolání (NRNP)

Národní zdravotní registry

ÚČEL ZJIŠŤOVÁNÍ POŽADOVANÝCH ÚDAJŮ

Hlavní úkol NZIS obecně je dle § 70 odst. 1 zákona č. 372/2011 Sb. mj. „poskytovat včasné údaje o zdravotním stavu obyvatelstva za účelem získání informací o rozsahu a kvalitě zdravotních služeb, pro řízení a tvorbu zdravotní politiky“. NRNP monitoruje vývoj výskytu a struktury nemocí z povolání, resp. ohrožení nemocí z povolání. Účelem zjišťování požadovaných údajů je získávání informací o nemocech z povolání jako podkladu pro tvorbu národní zdravotní politiky, pro analýzy problémů v oblasti ochrany zdraví při práci, pro vědecký výzkum, pro vzdělávání v oboru a k mezinárodnímu srovnávání.

Národní registr nemocí z povolání NRNP je kontinuálním pokračováním dlouhodobého statistického sledování, prováděného od roku 1973 prostřednictvím výkazů. Od svého založení v roce 1991 byl registr veden Centrem pracovního lékařství Státního zdravotního ústavu v Praze jako Centrální registr nemocí z povolání. Zákonem č. 156/2004 Sb. byl pod názvem „Národní registr nemocí z povolání“ zařazen mezi zdravotní registry, které tvoří Národní zdravotnický informační systém (NZIS), nyní zakotvený v zákoně č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách. Správcem NRNP je Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, zpracovatelem je Centrum hygieny práce a pracovního lékařství Státního zdravotního ústavu v Praze.

Data registru využívají ÚZIS, Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo práce a sociálních věcí, SZÚ, Český statistický úřad. Uveřejněná data využívají také specialisté v oboru pracovního lékařství a hygieny práce, KHS, lékaři posudkové služby a další za účelem statistických a ekonomických analýz.

Po vstupu České republiky do Evropské unie v roce 2004 byl NRNP napojen na statistický systém Statistického úřadu Evropské Unie (EUROSTAT). V rámci mezinárodní spolupráce se informace o nemocech z povolání a ohrožení nemocí z povolání hlášených v ČR každoročně předávají Eurostatu do systému European Occupational Diseases Statistics (EODS), dále Světové zdravotnické organizací (WHO), do evropského systému Health for all (HFA) a do International Labor Organization (ILO).

ZÁVAZNÉ PŘEDPISY A METODIKA

Zákony:

 • Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) s účinností od 1. dubna 2012, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 205/2015 Sb. kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zrušuje zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, a zrušují nebo mění některé další zákony
 • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády:

 • Nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí povolání ve znění pozdějších předpisů (nařízení vlády č. 114/2011 Sb. a č. 168/2014 Sb.)
 • Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění pozdějších předpisů.
 • Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů
 • Nařízení vlády č. 291/2015 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením

Vyhlášky MZ:

 • Prováděcí vyhlášky k zákonu č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování.
 • Zákon č. 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách (nabyl účinnosti 1. dubna 2012) – ve znění pozdějších předpisů, (hlava IV. díl 3.)
 • Vyhláška č. 373/2016 o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému s účinností od 1. 1. 2017
 • Vyhláška č. 104/2012 Sb., o stanovení bližších požadavků na postup při posuzování a uznávání nemocí z povolání a okruh osob, kterým se předává lékařský posudek o nemoci z povolání, podmínky, za nichž nemoc nelze nadále uznat za nemoc z povolání, a náležitosti lékařského posudku (vyhláška o posuzování nemocí z povolání)
 • Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli

Metodická opatření:

 • Metodické opatření Věstníku MZ čá 10/2003, ke stanovení nejméně středního stupně závažnosti izolovaného syndromu karpálního tunelu
 • Metodické opatření Věstníku MZ čá 11/2011, ke stanovení středního stupně závažnosti poškození ulnárního nervu v oblasti lokte za pomoci elektrofyziologických kritérií
 • Metodický návod Věstníku MZ čá 9/2011, k zajištění jednotného postupu při ověřování podmínek vzniku onemocnění pro účely posuzování nemocí z povolání

Evropská legislativa:

 • Směrnice Rady č. 89/391/EHS ze dne 12. června 1989 o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění pozdějších předpisů a navazující „dceřiné“ směrnice
 • Usnesení Evropského parlamentu č. 2016/C 093/24 ze dne 12. září 2013 o evropské strategii pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (2013/2685(RSP))
 • Nařízení č. 1338/2008 Evropského parlamentu a Rady z 16. prosince 2008 o statistice Společenství v oblasti veřejného zdraví a ochrany zdraví a bezpečnosti při práci
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)
 • Statistika nemocí z povolání se řídí doporučením Komise 2003/670/EC – Occupational diseases. K prezentaci výstupů pro oblast zdraví a bezpečnosti při práci slouží vizualizační nástroj https://visualisation.osha.europa.eu.

Další právní a metodické dokumenty:

ROZSAH ÚDAJŮ PŘEDÁVANÝCH ZDRAVOTNICKÝMI ZAŘÍZENÍMI DO NRNP

Okruhy položek nezbytných pro účely hlášení případu NzP do NRNP:

 1. Identifikace poskytovatele - identifikace hlásícího zdravotnického zařízení a lékaře, identifikace KHS (evidováno automaticky na základě přístupových práv dle JSÚ).
 2. Údaje o pacientovi - osobní údaje potřebné pro identifikaci pacienta a sociodemografické statistiky (rodné číslo, pohlaví a datum narození, bydliště) – zodpovídá SNZP
 3. Údaje o zaměstnavateli - identifikace zaměstnavatele (název, sídlo, IČO, klasifikace ekonomických činností CZ-NACE, adresa provozovny – místa výkonu práce, kategorie velikosti podniku podle OECD) – zodpovídá KHS
 4. Údaje o onemocnění - související se zdravotním stavem pacienta ve vztahu k nemoci z povolání (ohrožení či NzP, diagnóza nemoci dle MKN-10 a slovně, latence vzniku onemocnění, příslušná kapitola a položka seznamu NzP, evidenční kód NzP, závažnost, datum zjištění, datum odhlášení, datum úmrtí v souvislosti s nemocí z povolání, datum lékařského posudku a nabytí právních účinků) - zodpovídá SNZP
 5. Výsledky šetření pracovních podmínek - údaje potřebné pro charakterizaci rizika a podmínek práce (profese, klasifikace zaměstnání CZ-ISCO, rizikový faktor - noxa, doba expozice, kategorie práce, ověření rizika nákazy, očkování, závěr hygienického šetření) – zodpovídá KHS

Doplňkové položky pro účely posuzování a dokumentace nemocí z povolání:

 1. v kompetenci středisek nemocí z povolání (SNZP) 
  Jméno pacienta, titul, adresa trvalého a přechodného bydliště, telefon, zdravotní pojišťovna, předchozí zaměstnavatelé, adresa vzniku onemocnění, období požadovaného šetření, datum žádosti o odběr, datum žádosti o ověření podmínek vzniku onemocnění, datum předání posudku pacientovi a zaměstnavateli, datum odvolání a vyřízení odvolání, příčina pro zdravotní pojišťovnu a další.
 2. v kompetenci pracovišť vydávajících hygienický posudek (KHS, SÚJB, MV, MO) 
  Datum přijetí žádosti o odběr, datum přijetí žádosti o ověření, datum odběru, datum měření ZÚ na pracovišti, datum šetření k ověření podmínek vzniku onemocnění na pracovišti, datum vyřízení žádosti SNZP o odběr vzorků KHS, datum podání žádosti KHS o měření na ZÚ, datum přijetí protokolu ZÚ o měření na KHS, pracovník KHS přítomný a pověřený vyřízením odběru vzorků, pracovník KHS přítomný a pověřený vyřízením ověření podmínek vzniku onemocnění a další.

STATISTICKÁ JEDNOTKA ZJIŠŤOVÁNÍ

Na základě vyhlášky MZ č. 373/2016 Sb. hlášení podléhá každá uznaná nemoc z povolání či ohrožení nemocí z povolání dle platného Seznamu nemocí z povolání, vzniklá v souvislosti s výkonem práce pro zaměstnavatele se sídlem na území ČR. Případ nemoci z povolání nebo ohrožení NzP podléhá hlášení poté, co lékařský posudek o uznání nemoci, vydaný oprávněným poskytovatelem zdravotních služeb, nabyl právních účinků.

Hlášení podléhá i rozhodnutí oprávněného střediska nemocí z povolání o ukončení NzP či ohrožení NzP. V tomto případě se ke stávajícímu případu v evidenci NRNP hlásí datum, od kterého již osoba NzP či ohrožením NzP netrpí.

OKRUH ZPRAVODAJSKÝCH JEDNOTEK

Povinnost hlásit má dle přílohy k vyhlášce č. 373/2016 Sb. každý poskytovatel, který uznal nemoc z povolání podle § 66 zákona č. 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách ve znění pozdějších předpisů. Na základě tohoto právního předpisu podávají hlášení do registru poskytovatelé v oboru pracovní lékařství, kterým bylo Ministerstvem zdravotnictví uděleno povolení uznávat nemoci z povolání, tzv. střediska nemocí z povolání. Jejich seznam a územní gesce jsou v průběžně aktualizované podobě dostupné na stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR:      
http://www.mzcr.cz/Verejne/obsah/poskytovatele-k-uznavani-nemoci-z-povolani_3706_5.html

Garantem poskytnutí hlášení do NRNP jsou příslušná střediska nemocí z povolání. Nezbytnou součástí hlášení jsou také údaje z hygienického posudku, které poskytuje příslušná krajská hygienická stanice, ve vyjmenovaných zvláštních případech SÚJB, MV nebo MO, dále jen KHS. Kdo provádí ověřování podmínek vzniku nemoci z povolání, stanoví § 62 odst. 3 zákona č. 373/2011 Sb.

Hlášení i odhlášení se předává správci a zpracovateli NRNP pouze elektronicky, a to nejpozději do desátého dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém lékařský posudek nabyl právních účinků.

 

Národní registr léčby uživatelů drog (NRLUD)

Národní zdravotní registry

NOVINKY

27.10.2015 Formuláře zahájení a ukončení léčby k NRLUD
31.07.2015 Datové rozhraní NRLUD
08.07.2015 Příručky k NRLUD
03.03.2015 Oznámení spuštění Národního registru léčby uživatelů drog
2. března 2015 byl zahájen provoz Národního registru léčby uživatelů drog (NRLUD). ...
18.12.2014 Stručné informace o plánovaném spuštění Národního registru léčby uživatelů drog (2. dopis)
Navázání na předchozí stručnou informaci o plánovaném spuštění Národního registru léčby uživatelů drog (NRLUD). Níže jsou uvedena základní fakta a souhrnný popis registru. Dále bychom vás rádi informovali o registraci uživatelů a o připravovaných dokumentech. ...

ZÁVAZNÉ PŘEDPISY

 • Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)
 • Vyhláška č. 373/2016 Sb., o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému
 • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • The Treatment demand indicator (dále TDI) Standard Protocol version 3.0 Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost.

ÚČEL ZJIŠŤOVÁNÍ POŽADOVANÝCH ÚDAJŮ

Národní registr léčby uživatelů drog je registrem zaměřeným na shromažďování údajů o pacientech při vstupu do a výstupu z léčby závislosti včetně kontaktních, poradenských a resocializačních programů pro uživatele drog, tj. shromažďování dat, jejich verifikace, ukládání, ochrana a zpracování. Tento registr poskytuje souhrnné údaje pro statistické přehledy jak na národní, tak i mezinárodní úrovni, dále pro epidemiologické studie a zdravotnický výzkum. Údaje budou použity při tvorbě protidrogové politiky a strategie ČR a v mezinárodním kontextu i v EU.

Indikátor žádosti o léčbu je jedním z pěti klíčových indikátorů drogové epidemiologie stanovených Evropským monitorovacím centrem pro drogy a drogovou závislost (dále EMCDDA), jejichž sběr je členským státům EU uložen v článku 5 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1920/2006 ze dne 12. prosince 2006. Sledování žádostí o léčbu je součástí Drogového informačního systému, jehož realizaci předpokládá řada usnesení vlády k národním strategiím protidrogové politiky a jejich akčním plánům, aktuálně k Národní strategii protidrogové politiky na období 2010-2018 a akčního plánu na období 2010-2012. Léčba spolu se sociální reintegrací a harm reduction, čili snížení negativních důsledků užívání drog, jsou dva ze čtyř pilířů české protidrogové strategie. Bez sledování vývoje v poskytování léčby a specializovaných služeb uživatelům drog nelze vývoj v těchto oblastech protidrogové politiky sledovat a hodnotit.

STATISTICKÁ JEDNOTKA ZJIŠŤOVÁNÍ

Statistickou jednotkou je osoba s problémy způsobenými užíváním návykových látek nebo osoba na nich závislá, která vstoupila nebo byla zařazena do programu zaměřeného na poradenství a léčbu závislosti prováděného léčebnými a poradenskými zařízeními.

OKRUH ZPRAVODAJSKÝCH JEDNOTEK

1. Každý poskytovatel zdravotních služeb poskytující odbornou péči osobám užívajícím návykové látky a osobám na těchto látkách závislým formou:

 • ambulantní péče,
 • jednodenní péče,
 • lůžkové péče,
 • detoxifikace prováděné v rámci ambulantní nebo lůžkové péče,
 • substituční léčby, kterou poskytují všichni poskytovatelé zdravotních služeb bez ohledu na jejich obor či odbornost.

2. Každý poskytovatel sociálních služeb 1) poskytující odbornou péči osobám užívajícím návykové látky a osobám na těchto látkách závislým podle zákona upravujícího opatření k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami, formou služeb sociální péče, sociální prevence a programů sociálního poradenství.


1) Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách., ve znění pozdějších předpisů.

Národní registr úrazů (NRU)

Národní zdravotní registry

ZÁVAZNÉ PŘEDPISY

 • Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)
 • Vyhláška č. 373/2016 Sb., o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému
 • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

ÚČEL ZJIŠŤOVÁNÍ POŽADOVANÝCH ÚDAJŮ

Účelem zjišťování požadovaných údajů je registrace údajů týkající se úrazů ošetřených při hospitalizaci, údajů související se zdravotním stavem pacienta ve vztahu k úrazu a jeho diagnostice a léčbě, okolností, za kterých se úraz stal, jeho příčiny, podrobný popis místa a času úrazu, rychlost zásahu poskytovatele zdravotnické záchranné služby, údajů o primárním transportu, podrobný záznam o péči na urgentním příjmu a následném poskytování zdravotních služeb, a údajů potřebné pro identifikaci poskytovatele lůžkové zdravotní péče, v jehož zdravotnickém zařízení byl pacient hospitalizován.

Data shromažďovaná v rámci Národního registru úrazů budou využívána především pro dosažení vyšší kvality zdravotních služeb v případě úrazů, jejich lepších výsledků, stanovení optimálních a efektivních léčebných postupů a pro identifikaci rizik vzniku jednotlivých úrazů a stanovení preventivních opatření, to je opatření, vedoucích k jejich předcházení. Každý úraz bude zaznamenán jednotlivě, z hlediska příčin jeho vzniku a vývoje, charakteru postižení, postupu léčení, výsledků léčby i možných zdravotních komplikací případně ve vazbě na jiné zdravotní problémy nositele. Zaznamenávány budou závažnější úrazy, které si vyžádají hospitalizaci pacienta.

Sledovaná data budou odpovídat standardům formulovaným v rámci Evropské unie a budou splňovat nároky na kompatibilitu. Důvodem je potřeba výměny příslušných dat mezi jednotlivými státy. Evropská unie má již k dispozici dlouhodobá historická fakta o sledování úrazů na chirurgických ambulancích. Zároveň vytvořila databázi úrazů EU včetně systému jejich zaznamenávání (IDB). Ten slouží ke standardizaci sledování úrazů a nehod v Evropské unii a je zároveň základem pro porovnávání situace v jednotlivých členských zemích.

Zřízení Národního registru úrazů

Ministerstvo zdravotnictví zřídí Národní registr úrazů do 24 měsíců od nabytí účinnosti zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách (§ 127 odst. 1 písm. b).

STATISTICKÁ JEDNOTKA ZJIŠŤOVÁNÍ

Statistickou jednotkou je každý pacient hospitalizovaný pro úraz.

OKRUH ZPRAVODAJSKÝCH JEDNOTEK

Zpravodajskou jednotkou je každý poskytovatel lůžkové zdravotní péče, který hospitalizoval pacienta s úrazem.

INFORMACE KE SPUŠTĚNÍ REGISTRU

Registr byl spuštěn k 1. 4. 2015, přístupný je na odkazu REGISTRY NZIS VSTUP v horní liště.

Národní registr osob trvale vyloučených z dárcovství krve (NROVDK)

Národní zdravotní registry

ZÁVAZNÉ PŘEDPISY

 • Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)
 • Vyhláška č. 373/2016 Sb., o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému
 • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

ÚČEL ZJIŠŤOVÁNÍ POŽADOVANÝCH ÚDAJŮ

Účelem zjišťování požadovaných údajů je registrace osob, u kterých jsou z definovaných důvodů, obvykle pro nosičství závažné krví přenosné infekce, z dárcovství trvale vyloučeny (jde např. o osoby s hepatitidou B a C, HIV ev. jinými infekcemi). Cílem registrace je zvýšit bezpečnost transfuzních přípravků určených k léčbě nemocných v ČR a snížit riziko přenosu závažných infekcí. Vzhledem k závažnosti případného přenosu infekce krevní transfuzí je nutné evidovat osoby vyřazené z dárcovství krve i bez jejich souhlasu. Vyřazené osoby je nutné dohledat jmenovitě, registr nelze anonymizovat (s výjimkou statistických výstupů). Registr musí být provozován v elektronické verzi tak, aby potenciálního „rizikového“ dárce bylo možné identifikovat včas, tj. hned při příchodu do zařízení transfuzní služby a dříve, než krev či její složku daruje.

Zřízení Národního registru osob trvale vyloučených z dárcovství krve

Ministerstvo zdravotnictví zřídí Národní registr osob trvale vyloučených z dárcovství krve do 24 měsíců od nabytí účinnosti zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách (§ 127 odst. 1 písm. b).

STATISTICKÁ JEDNOTKA ZJIŠŤOVÁNÍ

Statistickou jednotkou bude každá osoba trvale vyloučená z dárcovství krve, a to bezprostředně po ověření pozitivního výsledku konfirmačního vyšetření dané osoby na zjištění trvalého vyloučení z dárcovství krve.

OKRUH ZPRAVODAJSKÝCH JEDNOTEK

Zpravodajskou jednotkou bude každý poskytovatel transfuzní služby, který identifikoval osobu trvale vyloučenou z dárcovství krve.

Národní registr pitev a toxikologických vyšetření prováděných na oddělení soudního lékařství (NRPATV)

Národní zdravotní registry

Datové rozhraní

Závazné pokyny

Dokumenty

Uživatelská příručka NRPATV 

Uživatelská příručka Národního registru pitev a toxikologických vyšetření prováděných na oddělení soudního lékařství (NRPATV).

NOVINKY

27.07.2016 Informace pro zájemce o dávkové hlášení do registru NRPATV
Verze datového rozhraní NRAPATV 1.1 obsahuje základní podklady pro zmapování rozsahu a charakteru zasílaných dat. ÚZIS pracuje na zpřesnění této dokumentace, plánovány jsou následující změny ...
02.05.2016 Uživatelská příručka NRPATV
Uživatelská příručka Národního registru pitev a toxikologických vyšetření prováděných na oddělení soudního lékařství (NRPATV). ...

ZÁVAZNÉ PŘEDPISY

 • Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)
 • Vyhláška č. 373/2016 Sb., o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému
 • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

ÚČEL ZJIŠŤOVÁNÍ POŽADOVANÝCH ÚDAJŮ

Účelem zjišťování požadovaných údajů je registrace údajů získaných z pitev a jejich toxikologických vyšetření na soudnělékařských odděleních. Registr je zdrojem informací jak o podrobnostech a okolnostech náhlých a násilných úmrtí, tak o jejich příčinách. Registr je zároveň zdrojem informací o tzv. drogových úmrtích, tj. úmrtích na předávkování návykovými látkami a úmrtích z jiných příčin za jejich přítomnosti.

Souhrnná data jsou podpůrným zdrojem při přípravě a předávání údajů o úmrtnosti a jejích příčinách do mezinárodních institucí, jako jsou zejména Světová zdravotnická organizace, Evropská komise a Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj.

STATISTICKÁ JEDNOTKA ZJIŠŤOVÁNÍ

Statistickou jednotkou je každá provedená pitva včetně výsledků toxikologických vyšetření získaných při pitvě.

OKRUH ZPRAVODAJSKÝCH JEDNOTEK

Zpravodajskou jednotkou je každé pracoviště soudního lékařství, ve kterém byla provedena pitva a toxikologická vyšetření.

Národní diabetologický registr (NDR)

Národní zdravotní registry

Závazné pokyny

 • zatím nejsou k dispozici, registr je ve výstavbě

Publikační výstupy

 • zatím nejsou k dispozici, registr je ve výstavbě

 

ZÁVAZNÉ PŘEDPISY A METODIKA

 • Novelizací zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), a to zákonem č. 147/2016 Sb. s  účinností od 1.7. 2016 bylo uloženo Ministerstvu zdravotnictví zřídit Národní diabetologický registr 
 • Vyhláška č. 373/2016 Sb., o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému
 • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PŘIPRAVOVANÉM REGISTRU 

Národní diabetologický registr byl zaveden až v roce 2016 novelizaci zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), a to zákonem č. 147/2016 Sb. s  účinností od 1.7. 2016. Registr zatím není v provozu a v současnosti je ve výstavbě.    

V registru budou zpracovávány osobní údaje potřebné pro identifikaci pacienta; sociodemografické údaje (věk, pohlaví, zaměstnání) ovlivňující zdravotní stav pacienta, rizikové a prognostické faktory onemocnění, údaje vztahující se k onemocnění a jeho léčbě, osobní a rodinná anamnéza pacienta související s onemocněním, včetně klasifikace typu a stavu diabetu a laboratorních hodnot, poskytování dispenzární péče a o úmrtí pacienta; údaje potřebné pro identifikaci poskytovatele diagnostikujícího, léčícího a poskytujícího dispenzární péči.

Po uplynutí 25 let po úmrtí budou osobní údaje anonymizovány.

 

Národní registr intenzivní péče

Národní zdravotní registry

Závazné pokyny

 • zatím nejsou k dispozici, registr je ve výstavbě

Publikační výstupy

 • zatím nejsou k dispozici, registr je ve výstavbě

 

ZÁVAZNÉ PŘEDPISY A METODIKA

 • Novelizací zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), a to zákonem č. 147/2016 Sb. s  účinností od 1.7. 2016 bylo uloženo Ministerstvu zdravotnictví zřídit 
 • Vyhláška č. 373/2016 Sb., o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému
 • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Národní registr intenzivní péče

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PŘIPRAVOVANÉM REGISTRU 

Národní registr intenzivní péče byl zavaden až v roce 2016 novelizaci zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), a to zákonem č. 147/2016 Sb. s  účinností od 1.7. 2016. Registr zatím není v provozu a v současnosti je ve výstavbě.    

V registru budou zpracovávány osobní údaje potřebné pro identifikaci pacienta; sociodemografické údaje (věk, pohlaví, zaměstnání) ovlivňující zdravotní stav pacienta, rizikové a prognostické faktory onemocnění, údaje vztahující se k onemocnění a jeho léčbě, osobní a rodinná anamnéza pacienta související s onemocněním, diagnóza onemocnění včetně laboratorních hodnot, poskytování dispenzární péče a o úmrtí pacienta; údaje potřebné pro identifikaci poskytovatele diagnostikujícího a poskytujícího akutní lůžkovou péči intenzivní a následnou intenzivní péči.
Po uplynutí 5 let po úmrtí budou osobní údaje anonymizovány.

 

Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb (NRPZS)

Národní zdravotní registry

  Přístup do registrů resortu zdravotnictví

  ​Přístup do veřejné části registru NRPZS

Závazné pokyny

Tiskové formuláře

Z (MZ) 1-99 - Hlášení vzniku, změny, zániku zdravotnického zařízení 1 - pro samostatná zařízení, nečleněná dále na oddělení a pro lázeňské organizace, včetně pokynů pro vyplňování - ČV 137/14 ze dne 30.10.2013

Z (MZ) 1-99 - Hlášení vzniku, změny, zániku zdravotnického zařízení 2 - pro zdravotnická zařízení s jedním a více odděleními léčebné péče (nemocnice, OLÚ,...), včetně pokynů pro vyplňování - ČV 137/14 ze dne 30.10.2013

Tiskové výstupy

Zdravotnická ročenka

Síť zdravotnických zařízení

NOVINKY

30.10.2019 Pozvánka na Konferenci NZIS Open 2019, termín 13. 12. 2019
ÚZIS ČR srdečně zve všechny zájemce na konferenci NZIS Open 2019 s podtitulem Otevíráme Národní zdravotnický informační systém. ...
17.05.2018 Veřejný portál Národního registru poskytovatelů zdravotních služeb - vylepšená verze
Dne 17. 5. 2018 byla uvolněna vylepšená verze veřejného portálu Národního registru poskytovatelů zdravotních služeb (NRPZS) na adrese http://nrpzs.uzis.cz. ...
01.02.2018 Veřejný portál Národního registru poskytovatelů zdravotních služeb
Dne 1. 2. 2018 byl oficiálně spuštěn nový veřejný portál Národního registru poskytovatelů zdravotních služeb (NRPZS) na nové internetové adrese http://nrpzs.uzis.cz. ...
18.12.2014 Oznámení o změnách v resortním statistickém zjišťování za rok 2014 a o zpřístupnění nového Národního registru poskytovatelů zdravotních služeb
Aktuální informace týkajícími se provozu Národního zdravotnického informačního systému (NZIS) a resortního sběru dat za rok 2014. ...

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb (NRPZS) je zřízen podle §§ 74 a 75 zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách. Registr obsahuje informace o poskytovatelích zdravotních služeb, poskytovatelích sociálních služeb, kteří poskytují zdravotní služby, a o hostujících osobách.

U jednotlivých poskytovatelů obsahuje registr údaje o oprávněních k poskytování zdravotních služeb, odborných zástupcích, místech poskytování a podrobné informace o provozovaných zdravotnických zařízeních.

 

PŘÍSTUP DO REGISTRŮ NZIS

Žádost o přístup do regitrů NZIS​

 

DŮLEŽITÉ KONTAKTY

Ing. Ludmila Roubalová, ÚZIS ČR,  email: ludmila.roubalova@uzis.cz

 

Související odkazy: