KlasifiKon 2018 - videozáznamy přednášek

Záznamy přednášek (webcast) z konference KlasifiKon 2018 - Konference o klinických klasifikačních a terminologických systémech, která se konala ve dnech 6–7.11.2018. Protože hlavním tématem konference byla 11. revize Mezinárodní klasifikace nemocí a další novinky v oblasti klinických klasifikací a terminologií, rozhodli jsme se všechny přednášky natočit a umožnit je shlédnout i těm odborníkům, kteří se konference nemohli zúčastnit.
Adobe Systems

Záznamy přednášek (webcast) z konference KlasifiKon 2018 - Konference o klinických klasifikačních a terminologických systémech 

Související informace: 

Zpráva o konferenci s prezentacemi a videoreportáží

Program konference KlasifiKon 2018

Pozvánka na konferenci

Sborník z konference

MKN-10 Výukový program

Konference Klasifikon 2017

Metodická optimalizace a zefektivnění systému úhrad nemocniční péče v ČR

 

Ve dnech 6. – 7. listopadu 2018 pořádal ÚZIS ČR pod záštitou ministra zdravotnictví ČR, rektora Univerzity Karlovy v Praze, rektora Českého vysokého učení technického v Praze, Kanceláře Světové zdravotnické organizace v ČR, České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, České společnosti zdravotnické informatiky a vědeckých informací ČLS JEP, České společnosti biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky ČLS JEP, v prostorách Kongresového centra Nemocnice Na Homolce konferenci KlasifiKon 2018.   

Hlavním tématem konference byla 11. revize Mezinárodní klasifikace nemocí a její implementace a další novinky v oblasti klinických klasifikací a terminologií.  

V pořadí již třetí ročník konference byl koncipován s důrazem na sdílení mezinárodních zkušeností. Témata zaměřená na představení vize, přínosů a motivace k zavedení MKN-11 a zahraniční zkušenosti v oblasti implementace MKN-11 byla přednesena zahraničními experty zastupující Světovou zdravotnickou organizaci a Mezinárodní federaci sdružení pro správu zdravotnických informací IFHIMA.

Všechny přednášky nyní můžete zhlédnout přesně tak, jak byly předneseny během konference. 

O konferenci si můžete také přečíst zprávu na webu, podívat se na reportáž, poslechnout si rozhovory se zahraničmi řečníky a rozhovory s klinickými experty zaměřené na klinické klasifikace a terminologii a stáhnout prezentace v pdf. 

Video přednášky z konference: 

Kliknutím na název přednášky se Vám zobrazí stránka s videozáznamem přednášky, včetně slidů. Pro načtení přednášky potřebujete kvalitní internetové připojení.

11. REVIZE MEZINÁRODNÍ KLASIFIKACE NEMOCÍÍ

MKN-10 A MKN-11 V SOUVISLOSTECH, IMPLEMENTACE V ČR

MKN-11 - KVALITATIVNÍ ZMĚNA POPISU ZDRAVOTNÍ PÉČE

CO SE DĚJE V OSTATNÍCH KLINICKÝCH KLASIFIKACÍCH A TERMINOLOGIÍCH

MUDr. Miroslav Zvolský: Návrh implementačního rámce, souvislosti, překlad, potřebné kroky k zavedení MKN-11 v ČR

11. revize Mezinárodní klasifikace nemocí přinese po třiceti letech používání předchozí verze zásadní změnu, a to především v popisu a vykazování případů poskytování zdravotní péče. Příspěvek seznamuje s možnostmi implementace 11. verze této klasifikace do českého zdravotnictví, která je  výzvou z hlediska revize používání MKN a sběrů dat jako celku. 

Záznam přednášky byl pořízen během konference KlasifiKon 2018, která se konala ve dnech 6. – 7. listopadu 2018 a byla věnována klinickým klasifikačním a terminologickým systémům. 

 

Další přednášky z konference KlasifiKon 2018

MUDr. Miroslav Zvolský: ​Představení hlavních obsahových změn mezi MKN-10 a MKN-11

11. revize Mezinárodní klasifikace nemocí přináší významné změny související se strukturou hierarchické klasifikace. Jedná se o nové kapitoly Poruchy spánku, Stavy související se sexuálním zdravím a Tradiční medicína. Samostatnou kapitolu tvoří seznam položek pro stanovení funkčního stavu, který je pojítkem s Mezinárodní klasifikací funkčních schopností, disability a zdraví (MKF), resp. používá vybrané koncepty této klasifikace.

Záznam přednášky byl pořízen během konference KlasifiKon 2018, která se konala ve dnech 6. – 7. listopadu 2018 a byla věnována klinickým klasifikačním a terminologickým systémům. 

 

Další přednášky z konference KlasifiKon 2018

prof. MUDr. Milan Macek, DrSc.: Kódování vzácných onemocnění v MKN-11

Nová 11. revize Mezinárodní klasifikace nemocí přináší podrobnější členění jednotek onemocnění. V oblasti vzácných nemocí pak ve spolupráci s konsorciem Orphanet došlo k jednorázovému převedení terminologie Orphanet do MKN-11. Způsob implementace na úrovni celonárodního sběru dat, případně na úrovni informačních systémů jednotlivých nemocnic určí, zda budeme schopni identifikovat v datech, analyzovat a sledovat případy vzácných onemocnění pouze částečně nebo v plném detailu.

Záznam přednášky byl pořízen během konference KlasifiKon 2018, která se konala ve dnech 6. – 7. listopadu 2018 a byla věnována klinickým klasifikačním a terminologickým systémům. 

 

Další přednášky z konference KlasifiKon 2018

Mgr. Aleš Beran, Ph.D.Terminologický a ontologický rozměr MKN-11 a překladatelské strategie

Klinické klasifikace mohou suplovat úlohu terminologických kodifikací, a to zejména v situacích, kdy takové kodifikace na národní úrovni buď zcela chybějí, nebo nejsou všeobecně akceptovány. Pro stanovení terminologického úzu je v rámci klinických klasifikací významná především jazyková podoba tzv. preferovaného termínu.

Záznam přednášky byl pořízen během konference KlasifiKon 2018, která se konala ve dnech 6. – 7. listopadu 2018 a byla věnována klinickým klasifikačním a terminologickým systémům. 

 

Další přednášky z konference KlasifiKon 2018

prim. MUDr. Patricie Kotalíková: Dopady změn a zpřesnění MKN -11 na vybraná klinická témata

MKN-11 je nástrojem umožňující podrobné kódování diagnóz. K příslušným kódům onemocnění je možné postkoordinací připojit k základním kódům rozšiřující kódy pro lokalizaci, lateralitu, histopatologii, etiologii, stupně závažnosti, stupně dočasnosti, rozsah zranění, škály vědomí, rozsah vnějších příčin, chemické látky atd. Výsledkem je alfanumerická sekvence s obsahovou identifikací.

Záznam přednášky byl pořízen během konference KlasifiKon 2018, která se konala ve dnech 6. – 7. listopadu 2018 a byla věnována klinickým klasifikačním a terminologickým systémům. 

 

Další přednášky z konference KlasifiKon 2018

Mgr. Dalibor Slovák: Aktualizace Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví pro rok 2019

ÚZIS ČR připravuje aktualizaci českého překladu Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví – MKF. Podpůrnými materiály pro uvedenou aktualizaci jsou dokumenty WHO (ICF updates 2011-2018).

Záznam přednášky byl pořízen během konference KlasifiKon 2018, která se konala ve dnech 6. – 7. listopadu 2018 a byla věnována klinickým klasifikačním a terminologickým systémům. 

 

Další přednášky z konference KlasifiKon 2018

Ing. Libor Seidl: Klinická terminologie SNOMED CT

SNOMED CT představuje jednotnou klinickou terminologii používanou napříč zdravotnictvím v kombinaci se standardizovanými datovými protokoly umožňující sémantickou interoperabilitu různých informačních systémů.

Záznam přednášky byl pořízen během konference KlasifiKon 2018, která se konala ve dnech 6. – 7. listopadu 2018 a byla věnována klinickým klasifikačním a terminologickým systémům. 

 

Další přednášky z konference KlasifiKon 2018

MUDr. Irena Rubešová: International Classification of Health Interventions

International Classification of Health Intervention (ICHI, v překladu mezinárodní klasifikace zdravotnických  intervencí) patří do rodiny klasifikací, které vyvíjí a spravuje Světová zdravotnická organizace (WHO). Cílem WHO je na celosvětové úrovni sjednotit kódování zdravotnických intervencí a tím umožnit mezinárodní hodnocení a srovnávání poskytované zdravotní péče.

Záznam přednášky byl pořízen během konference KlasifiKon 2018, která se konala ve dnech 6. – 7. listopadu 2018 a byla věnována klinickým klasifikačním a terminologickým systémům. 

 

Další přednášky z konference KlasifiKon 2018

prim. MUDr. Dušan Kolařík: Klasifikace hospitalizačních procedur - Popis konstrukce kategorie Porodnictví a reprodukční medicína

Klasifikace hospitalizačních procedur (KHP) představuje nově vytvářený systém, jehož obsahem je úplný výčet procedur (intervencí, výkonů), které jsou nebo mohou být vykonávány v ČR v souladu se správnou lékařskou praxí. Navržená klasifikace umožňuje standardizovaný členěný popis zdravotních procedur (tj. intervencí, výkonů). Na příkladech je vysvětlen obsah jednotlivých číselníků KHP. U specifické kategorie „Pro porodnictví a reprodukční medicína“ jsou prezentovány i rozdíly v jednotlivých položkách procedur ve srovnání se Seznamem zdravotních výkonů.

Záznam přednášky byl pořízen během konference KlasifiKon 2018, která se konala ve dnech 6. – 7. listopadu 2018 a byla věnována klinickým klasifikačním a terminologickým systémům. 

 

Další přednášky z konference KlasifiKon 2018

Bc. Petr Panoška: Klasifikace hospitalizačních procedur - webová aplikace

Příspěvek je praktickou ukázkou  možností vedoucích k zakódování stanovené diagnózy pacienta prostřednictvím vyvíjené Klasifikace hospitalizačních procedur (KHP).

Záznam přednášky byl pořízen během konference KlasifiKon 2018, která se konala ve dnech 6. – 7. listopadu 2018 a byla věnována klinickým klasifikačním a terminologickým systémům. 

 

Další přednášky z konference KlasifiKon 2018

Ing. Martin Mayer, Ph.D. MHA: Přístrojová komise Ministerstva zdravotnictví ČR, aneb příklad praktického využití Kategorizace zdravotnických prostředků

Ve světě jsou stále užívané různorodé skupiny klasifikačních systémů přímo či nepřímo zaměřených na oblast zdravotnické přístrojové techniky. Projekt Kategorizace zdravotnické techniky je právě snahou o sjednocení aplikovaných přístupů v oblasti klasifikace zdravotnických přístrojů. Příspěvek poskytuje pohled zástupce Přístrojové komise MZ ČR na problematiku využití informací, které kategorizace nabízí.

Záznam přednášky byl pořízen během konference KlasifiKon 2018, která se konala ve dnech 6. – 7. listopadu 2018 a byla věnována klinickým klasifikačním a terminologickým systémům. 

 

Další přednášky z konference KlasifiKon 2018

prof. MUDr. Václav Mandys, CSc.: Aktualizace Mezinárodní klasifikace nemocí pro onkologii (MKN-O-3)

Mezinárodní klasifikace nemocí pro onkologii (MKN-O) byla původně vytvořena pro potřeby onkologických registrů, přičemž poslední vydání (MKN-O3) bylo publikováno v roce 2000, česká verze je z roku 2004. Aktualizované části MKN-O3 byly v letošním roce publikovány ve formě " ICD-O-3 Update Guidelines" a přeloženy do češtiny. Změny jsou zaznamenány v přehledné tabulce, která uvádí nové doporučené termíny pro označení nádorů a jejich synonymické označení a nové kódy.

Záznam přednášky byl pořízen během konference KlasifiKon 2018, která se konala ve dnech 6. – 7. listopadu 2018 a byla věnována klinickým klasifikačním a terminologickým systémům. 

 

Další přednášky z konference KlasifiKon 2018

MUDr. Miroslav Zvolský: Oborové klasifikace a škály – co nového přinesl rok 2018 a přinese rok 2019

V roce 2018 se v oblasti oborových klasifikací událo velké množství změn a většina z nich určitě unikla naší pozornosti. Dovolíme si zmínit alespoň vybrané změny a aktualizace.

Záznam přednášky byl pořízen během konference KlasifiKon 2018, která se konala ve dnech 6. – 7. listopadu 2018 a byla věnována klinickým klasifikačním a terminologickým systémům. 

 

Další přednášky z konference KlasifiKon 2018

Angelika Haendel, M.A.: IFHIMA, DVMD, Clinical Documentation and Coding in Germany

Způsoby klinického kódování a využívání lékařské dokumentace se v Německu výrazně změnily od zavedení národního systému DRG. Cílem tohoto příspěvku  je poskytnout přehled o klinické dokumentaci a kódování v kontextu německého systému DRG.

Příspěvek seznamuje mimo jiné i s činnostmi Mezinárodní federace sdružení pro správu zdravotnických informací (International Federation of Health Information Management -IFHIMA)

Záznam přednášky byl pořízen během konference KlasifiKon 2018, která se konala ve dnech 6. – 7. listopadu 2018 a byla věnována klinickým klasifikačním a terminologickým systémům. 

 

Další přednášky z konference KlasifiKon 2018

Dr. Robert Jakob: Představení vize, přínosů a motivace k zavedení MKN-11

Světová zdravotnická organizace (WHO) zveřejnila jedenácté vydání Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů – MKN (International Classification of Diseases and Injuries – ICD). Verze MKN-11 (ICD-11) byla vydána dne 18. června 2018, s ohledem na implementační přípravu členských států a možnosti překladu MKN do národních jazyků.

MKN byla zrevidována tak, aby odpovídala potřebám mnoha různým případům použití a uživatelům při záznamu, hlášení a analýze zdravotních informací. MKN-11 přichází s vylepšenou použitelností, aktualizovaným vědeckým obsahem, umožňuje kódování všech klinických detailů spojených s dalšími relevantními klasifikacemi a terminologiemi a s plnou vícejazyčnou podporou.

Záznam přednášky byl pořízen během konference KlasifiKon 2018, která se konala ve dnech 6. – 7. listopadu 2018 a byla věnována klinickým klasifikačním a terminologickým systémům. 

 

Další přednášky z konference KlasifiKon 2018

Drs. Huib Ten Napel: WHO FIC EIC, aktivity v oblasti implementace ICD-11

Příspěvek poskytuje přehled o činnostech Education and Implementation Committee WHO FIC Network (EIC) zaměřených na implementaci 11. vydání Mezinárodní statistické klasifikace nemocí (ICD-11), aktivit již uskutečněných a nových aktivit, které budou součástí pracovního plánu v nadcházejících letech. 

Záznam přednášky byl pořízen během konference KlasifiKon 2018, která se konala ve dnech 6. – 7. listopadu 2018 a byla věnována klinickým klasifikačním a terminologickým systémům. 

 

Další přednášky z konference KlasifiKon 2018

prof. MUDr. Olga Švestková, Ph.D.: Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví a její použití v ČR v současnosti a budoucnosti?

MKF (International Classification of Functioning, Disability and Health  - ICF) je nástroj WHO ke klasifikaci zdraví a disability, která je výsledkem dlouhodobé intenzivní práce odborníků z celého světa. Vznikla na základě rozsáhlé mezinárodní a interprofesní spolupráce, je řízena vědeckými principy a podrobována rozsáhlým praktickým zkouškám.

Záznam přednášky byl pořízen během konference KlasifiKon 2018, která se konala ve dnech 6. – 7. listopadu 2018 a byla věnována klinickým klasifikačním a terminologickým systémům. 

 

Další přednášky z konference KlasifiKon 2018