homeTématické řady

Zdravotní pojišťovny

AKTUÁLNÍ INFORMACE (Topical Information)
Tato Aktuální informace přináší krátký přehled o nákladech veřejného zdravotního pojištění na jednotlivé segmenty zdravotní péče v roce 2005 a stručný popis vývoje nákladů na segmenty péče za roky 2001 - 2005.
Tato Aktuální informace na závěr série statí o zdravotních pojišťovnách (viz Aktuální informace č. 31 a č. 32) podává přehled, jak se na jednotlivých segmentech zdravotní péče podílejí jednotlivé zdravotní pojišťovny. Objem úhrad Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) zvláště vyniká u ústavní péče.
Tato Aktuální informace navazuje na Aktuální informaci č. 31 a popisuje vývoj absolutního objemu nákladů u jednotlivých segmentů zdravotní péče. Dále uvádí podíly jednotlivých segmentů péče na celkových nákladech na zdravotní péči u zdravotních pojišťoven a rovněž porovnání růstu podílů jednotlivých segmentů zdravotní péče.
Tato Aktuální informace obsahuje první část informace o nákladech zdravotních pojišťoven v letech 2001 až 2004 podle jednotlivých segmentů zdravotní péče. Zabývá se indexy nákladů podle druhů péče a strukturou pojištěnců.
Aktuální informace navazuje na AI č. 73. Průměrné výdaje na zdravotní péči na 1 pojištěnce. průměrné náklady na 1 pojištěnce u VZP a skupiny ZZP celkem za rok 2003 v Kč podle věkových skupin po 5 letech. Rozbor.
Systém zdravotního pojištění v roce 2003. Vybrané ukazatele zdravotních pojišťoven za rok 2003 I a II. Průměrné náklady na zdravotní péči na 1 pojištěnce dle věkové struktury.
Finanční bilance zdravotních pojišťoven: výnosy zdravotních pojišťoven, struktura tržeb z pojistného na základě předpisu, příjmy zdravotních pojišťoven, náklady zdravotních pojišťoven na zdravotní péči.