homeTématické řady

Návykové látky

Výběrové šetření o zdravotním stavu a životním stylu obyvatel ČR zaměřené na zneužívání drog

Náhled: Výběrové šetření o zdravotním stavu a životním stylu obyvatel ČR zaměřené na zneužívání drog

ISBN: 80-7280-636-X
Stran: 84 stran
Publikace vyšla v roce 2006.

Publikace přináší výsledky dotazníkové studie z roku 2004, která se jmenuje Výběrové šetření o zdravotním stavu a životním stylu obyvatel České republiky zaměřené na zneužívání drog. Průzkum prováděl ÚZIS ČR ve spolupráci se společností INRES – SONES, v. o. s. na celostátním vzorku 3 526 respondentů ve věku od 18 do 64 let. Šetření bylo realizováno na základě Evropského modelového dotazníku EMCDDA, který byl upraven a doplněn dle připomínek pracovní skupiny NMS. Otázky se týkaly jednak sociálně patologických jevů, tedy negativních jevů životního stylu, jako je zneužívání nelegálních drog, pití alkoholu a kouření, ale i celkového zdravotního stavu, tělesného i duševního zdraví. Výsledky jsou uvedeny ve formě textů doplněných tabulkami a grafy.

AKTUÁLNÍ INFORMACE (Topical Information)

V roce 2018 provozovalo oddělení pro detoxifikaci od návykových látek (detoxifikační jednotky) 17 lůžko­vých zařízení, která měla vyčleněno 235 lůžek pro detoxifikaci. Dalších 20 zařízení lůžka pro detoxifikaci nevyčleňovala z celkového lůžkového fondu oddělení. Detoxifikaci od návykových látek podstoupilo celkem 11 054 pacientů s průměrnou délkou léčby 12,7 dnů.

Národní registr léčby uživatelů drog obsahuje data o pacientech, kteří začali a ukončili léčbu závislosti (vč. substituční). Údaje o léčených klientech v r. 2018 nahlásilo do registru celkem 169 programů. V registru bylo evidováno celkem 5 704 uživatelů alkoholu, 517 uživatelů tabáku a 437 patologických hráčů a 7 509 uživatelů drog mimo alkoholu a tabáku (nelegálních drog).

Dostupnost substituční léčby v České republice se zvyšuje. Postupně jsou otevírána nová specializovaná zařízení a od roku 2006 je substituce dostupná i ve věznicích. Také počet pacientů zařazených do substitučních programů postupně narůstá. Tato aktuální informace přináší informace nejen o počtu pacientů v členění podle věku, regionu, substituční látky, ale i o vybraných ukazatelích zdravotního stavu. Přináší také informace o novinkách a připravovaných změnách v oblasti substituční léčby v České republice.

Národní registr pitev a toxikologických vyšetření na odděleních soudního lékařství je novým zdravotním registrem. Tento registr obsahuje data o všech pitvách a toxikologických vyšetřeních, které byly provedeny na odděleních soudního lékařství. V roce 2018 bylo identifikováno 40 případů smrtelných předávkování nelegálními drogami a 134 úmrtí pod vlivem drog z jiných příčin než předávkování.

V roce 2017 provozovalo oddělení pro detoxifikaci od návykových látek (detoxifikační jednotky) 15 lůžkových zařízení, která měla vyčleněno 223 lůžek pro detoxifikaci. Dalších 20 zařízení lůžka pro detoxifikaci nevyčleňovala z celkového lůžkového fondu oddělení. Detoxifikaci od návykových látek podstoupilo celkem 10 186 pacientů s průměrnou délkou léčby 12,5 dnů.

Národní registr pitev a toxikologických vyšetření na odděleních soudního lékařství je novým zdravotním registrem. Tento registr obsahuje data o všech pitvách a toxikologických vyšetřeních, které byly provedeny na odděleních soudního lékařství. V roce 2017 bylo identifikováno 42 případů smrtelných předávkování nelegálními drogami a 128 úmrtí pod vlivem drog z jiných příčin než předávkování.

Národní registr léčby uživatelů drog je novým zdravotním registrem. Tento registr obsahuje data o pacientech, kteří začali a ukončili léčbu závislosti (vč. substituční). Údaje o léčených klientech v r. 2017 nahlásilo do registru celkem 120 programů. V registru bylo evidováno celkem 3 196 uživatelů alkoholu, 348 uživatelů tabáku a 312 patologických hráčů a 4 791 uživatelů drog mimo alkoholu a tabáku (nelegálních drog).

Dostupnost substituční léčby v České republice se zvyšuje. Postupně jsou otevírána nová specializovaná zařízení a od roku 2006 je substituce dostupná i ve věznicích. Také počet pacientů zařazených do substitučních programů postupně narůstá. Tato aktuální informace přináší informace nejen o počtu pacientů v členění podle věku, regionu, substituční látky, ale i o vybraných ukazatelích zdravotního stavu. Přináší také údaje o zařízeních poskytujících substituční léčbu, o novinkách a připravovaných změnách v oblasti substituční léčby v České republice.

Národní registr pitev a toxikologických vyšetření na odděleních soudního lékařství je novým zdravotním registrem. Tento registr obsahuje data o všech pitvách a toxikologických vyšetřeních, které byly provedeny na odděleních soudního lékařství. V roce 2016 bylo identifikováno 32 případů smrtelných předávkování nelegálními drogami a 97 úmrtí pod vlivem drog z jiných příčin než předávkování.

Tato Aktuální informace podává přehled o počtu záchytných stanic, míst a ošetřených pacientů v roce 2016. Od roku 1989 se počet záchytných stanic a míst s výkyvy snižoval. Vývoj počtu pacientů záchytných stanic ve sledovaném období zpravidla kopíruje počet stanic a jejich kapacitu, i když v letech 2005–2010 lze současně pozorovat souběžný pokles kapacity a růst pacientů. Od roku 2012 dochází k poklesu počtu pacientů při téměř stejném počtu záchytných stanic a růstu počtu míst.

INFORMACE ZE ZDRAVOTNICTVÍ KRAJŮ (Information on Regional Health Care)

Jihočeský kraj

Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru psychiatrie včetně AT a sexuologie v Jihočeském kraji v roce 2006 obsahuje údaje o ambulantní péči týkající se sítě zdravotnických zařízení, personálního zajištění, činnosti a stručný přehled pacientů podle užívané psychoaktivní látky. Údaje jsou členěny dle dru-hu zdravotnického zařízení a dle území. Jsou také uvedeny údaje o lůžkových psychiatrických zařízeních.
Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru psychiatrie včetně AT a sexuologie v Jihočeském kraji v roce 2005 obsahuje údaje o ambulantní péči týkající se sítě zdravotnických zařízení, personálního zajištění, činnosti a stručný přehled pacientů podle užívané psychoaktivní látky. Údaje jsou členěny dle dru-hu zdravotnického zařízení a dle území. Jsou také uvedeny údaje o lůžkových psychiatrických zařízeních.

Jihomoravský kraj

Počet ambulantních psychiatrických ošetření‑vyšetření vzrostl oproti předchozímu roku o 4,3 %, tj. na 305 803 vyšetření. Nárůst 4,4 % byl zaznamenán u počtu léčených pacientů. Celkem bylo ošetřeno 71 542 pacientů: Psychiatrickou péči vyhledávaly častěji ženy. Informace obsahuje také stručný přehled pacientů podle užívané psychoaktivní látky.

Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru psychiatrie, návykových nemocí a sexuologie - činnost oboru v Jihomoravském kraji v roce 2005 obsahuje údaje o ambulantní péči z oblasti sítě zdravotnických zařízení, personálního zajištění, činnosti a stručný přehled pacientů podle užívané psychoaktivní látky. Údaje jsou členěny dle druhu zdravotnického zařízení a dle území.

Kraj Vysočina

Počet ambulantních psychiatrických ošetření‑vyšetření poklesl oproti předchozímu roku o 0,7 %, tj. na 124 028 vyšetření. Nárůst byl zaznamenán u počtu pacientů, o 2,7 %. Celkově bylo v roce 2013 ošetřeno 25 131 pacientů. Psychiatrickou péči vyhledávaly častěji ženy. 

Královéhradecký kraj

Počet ambulantních psychiatrických ošetření ‑ vyšetření klesl oproti předchozímu roku o 1,7 %, tj. na 129 160 vyšetření. Nárůst byl zaznamenán u počtu pacientů o 5,0 %. Celkově bylo v roce 2013 ošetřeno 31 133 pacientů, psychiatrickou péči vyhledávaly častěji ženy. Informace obsahuje také stručný přehled pacientů podle užívané psychoaktivní látky.

Počet ambulantních psychiatrických ošetření-vyšetření klesl oproti předchozímu roku o 0,8 %, tj. na 131 359 vyšetření. Pokles byl zaznamenán u počtu pacientů o 0,2 %. Celkově bylo v roce 2012 ošetřeno 29 646 pacientů, psychiatrickou péči vyhledávaly častěji ženy. Informace obsahuje také stručný přehled pacientů podle užívané psychoaktivní látky. 

Liberecký kraj

Počet ambulantních psychiatrických ošetření ‑ vyšetření vzrostl oproti předchozímu roku o 2,4 %, tj. na 91 282 vyšetření. Nárůst byl zaznamenán u počtu pacientů o 5,3 %. Celkově bylo v roce 2013 ošetřeno 21 171 pacientů, psychiatrickou péči vyhledávaly častěji ženy. Informace obsahuje také stručný přehled pacientů podle užívané psychoaktivní látky.